Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Brochure Cử nhân Tài năng ISB BBUS 2020 | UEH-ISB

Brochure Cử nhân Tài năng ISB BBUS 2020 | UEH-ISB

Cử nhân Tài năng ISB BBUS là chương trình Đại học chính quy của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, được đào tạo bởi Viện ISB và giảng dạy 100% bằng tiếng Anh.

Năm 2020, Trường Đại học Kinh tế tuyển sinh 250 chỉ tiêu Cử nhân Tài năng với 5 chuyên ngành đào tạo: Tài chính, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản trị, Kế toán.

Tìm hiểu chi tiết chương trình tại đây: https://isb.edu.vn/cu-nhan-tai-nang-isb-bbus/

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×