Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chữ người tử tùtruonghocso.com

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Chữ người tử tùtruonghocso.com

 1. 1. NguyeãnTuaân
 2. 2. Thôøi phaùtLaõng maïn trieån cuoái cuøng ∗ ∗vaên xuoâi tieâu bieåu ∗ ∗
 3. 3. Ñ ÑCaây buùt tieâu bieåu cho vaên xuoâi laõng maïn thôøi phaùt trieån cuoái cuøng Ñ Ñ
 4. 4. Nguyeãn TuaânI.Giôùi thieäu: 1. Taùc giaû: 2. Taùc phaåm: a. Xuaát xöù: Ruùt trong taäp truyeän Vang boùng moät thôøi ( 1940) b. Toùm taét
 5. 5. I.Giôùi thieäu Nguyeãn TuaânII. Tìm hieåu vaên baûn 1. Tình huoáng truyeän: ñoäc ñaùo Cuoäc gaëp gôõ ñaày trôù treâu giöõa : • Huaán Cao • Quaûn nguïc -Ngöôøi vieát chöõ ñeïp Tri kæ -Ngöôøi yeâu chöõ ñeïp - Keû phaûn nghòch choáng - Keû ñaïi dieän cho traät töï laïi trieàu ñình Ñoái laäp xaõ hoäi ñöông thôøi→ Moät tình theá ñaày kòch tính, laøm noåi baät phaåm chaát töøng nhaân vaät
 6. 6. I. Giôùi thieäu Nguyeãn TuaânII. Tìm hieåu vaên baûn1. Tình huoáng truyeän2. Nhaân vaät Huaán Cao•a. Ngöôøi ngheä só taøi hoa Huaán Cao laø moät taøi naêng trong ngheä thuaät thö phaùp: vieát chöõ raát nhanh vaø ñeïp •
 7. 7. Ngheä thuaät thö phaùp
 8. 8. Thuù chôi chöõ Thö phaùp cuûa Lyù Long CôHoaønh phi Töù bình
 9. 9. Nguyeãn Tuaân• 2. Nhaân vaät Huaán Cao• a. Ngöôøi ngheä só taøi hoa• b. Moät anh huøng ñaày khí phaùch• - Thuû xöôùng phaát côø khôûi nghóa choáng laïi trieàu ñình• - Tö theá ung dung, ngang taøng aùp ñaûo keû caàm quyeàn• - Ñoùn nhaän tin ra phaùp tröôøng moät caùch bình thaûn
 10. 10. 2. Nhaân vaät Huaán Cao Nguyeãn Tuaân a. Ngöôøi ngheä só taøi hoa b. Moät anh huøng ñaày khí phaùch c. Moät nhaân caùch cao ñeïp - Chính tröïc, troïng nghóa khinh lôïi - Bieát troïng keû lieân taøi - Taâm hoàn luoân höôùng veà caùi ñeïp * Veû ñeïp Huaán Cao laø söï haøi hoaø giöõa caùi taâmvaø caùi taøi

×