Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E1 f4 bộ binh

Một số bài toán về phương trình bậc cao, tiền tuyến trong công tác giải phương trình vô tỷ trong trường hợp bất khả kháng.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

E1 f4 bộ binh

 1. 1. CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 4 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH1CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐPHƯƠNG TRÌNH HỮU TỶ QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bài 1. Giải các phương trình sau trên tập hợp số thực3 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 231, 4 2 1 02, 7 7 1 03, 9 7 1 04, 6 3 4 05, 5 8 12 06, 6 3 10 07, 7 14 8 08, 8 20 28 10 09, 3 4 4 010, 5 7 011, 13 42 36 012, 10 31 30 013,x x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx− + + =+ − − =− + + =+ − − =− − + =+ + − =− + − =− + − =+ + + =− + + =− + − =− + − =23 24 3 24 3 24 3 24 24 24 3 24 3 24 3 24 3 27 2 014, 2 11 2 15 016, 5 3 6 017, 11 6 8 018, 10 25 36 019, 9 24 16 020, 16 40 25 021, 2 2 1 022, 3 13 10 023, 4 1 024, 2 11x xx x xx x x xx x x xx x xx x xx x xx x x xx x x xx x x xx x x x+ − + =− + + =+ − − + =+ − + + =− + − =− − − =− − − =− − − + =+ − − − =+ − + + =+ − + +4 3 24 3 24 3 24 3 24 3 24 3 24 3 24 3 24 3 22 025, 7 14 7 1 026, 10 1 027, 2 3 10 3 2 028, 3 4 8 4 3 029, 2 2 7 2 9 030, 10 26 10 1 031, 3 17 31 23 6 032, 2 27 118 183 90 033, 6 53 114 3x x x xx x x xx x x xx x x xx x x xx x x xx x x xx x x xx x x=− + − + =+ − + + =− + − + =− − − + =+ + − − =− + − + =− + − + =− + − + =− + + 3 140 0x − =
 2. 2. CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 4 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH2Bài 2. Giải các phương trình đối xứng trên tập hợp số thực4 3 24 3 24 3 24 34 3 24 3 24 3 24 3 24 3 241, 9 6 25 8 16 02, 9 6 16 8 16 03, 9 6 9 8 16 04, 9 6 8 16 05, 9 6 24 8 16 06, 9 6 21 8 16 07, 9 9 26 12 16 08, 9 12 27 16 16 09, 4 3 9 3 4 010, 7x x x xx x x xx x x xx x xx x x xx x x xx x x xx x x xx x x xx− + − + =− + − + =− + − + =− − + =− − − + =− + − + =− + − + =− + − + =− − − + =− 3 24 3 24 3 24 3 24 3 24 3 24 2 24 2 24 3 24 3 28 7 1 011, 5 12 5 1 012, 6 5 38 5 6 013, 4 6 4 1 014, 7 16 7 1 015, 2 2 2 1 016, 6 10 6 1 017, 7 12 7 1 018, 8 14 8 1 019, 9 16 9 1x x xx x x xx x x xx x x xx x x xx x x xx x x xx x x xx x x xx x x x+ − + =+ − + + =+ − + + =− + − + =+ − + + =− + − + =− + − + =− + − + =− + − + =− + − + =4 3 24 3 24 3 24 3 24 3 24 3 24 3 24 3 24 3 2020, 7 10 14 4 021, 5 8 10 4 022, 7 14 14 4 023, 5 10 10 4 024, 6 12 16 4 025, 9 18 18 4 026, 4 10 16 15 9 027, 4 12 30 18 9 028, 4 16 20 24x x x xx x x xx x x xx x x xx x x xx x x xx x x xx x x xx x x x− + − + =− + − + =− + − + =− + − + =− + − + =− + − + =− + − + =− + − + =− + −4 2 24 2 24 2 24 2 24 2 24 3 24 3 29 029, 4 16 19 24 9 030, 4 16 27 24 9 031, 4 16 28 24 9 032, 4 16 8 24 9 033, 4 16 3 24 9 034, 9 15 28 20 16 035, 9 12 12 16 16 0x x x xx x x xx x x xx x x xx x x xx x x xx x x x+ =− + − + =− + − + =− + − + =− − − + =− + − + =− + − + =− + − + =
 3. 3. CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 4 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH3Bài 3. Giải các phương trình sau trên tập hợp số thực( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )2 22 222 2 21, 1 2 3 4 1202, 1 2 3 6 1603, 1 2 3 94, 3 2 35, 5 6 8 9 406, 2 3 8 12 367, 2 3 7 8 1448, 1 3 5 7 15 09, 4 5 6 7 168010, 2 2 10 7211, 2 4 2 3 2x x x xx x x xx x x xx x x xx x x xx x x xx x x xx x x xx x x xx x xx x x x x x+ + + + =− + + + =+ + + =− + + =+ + + + =+ − + + = −+ + − − =+ + + + + =− − − − =+ − − =+ + + + = + +( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )2 222 2712, 3 4 6 2413, 5 6 7 8 302414, 5 6 7 8 41615, 5 7 10 8 280016, 2 5 3 7 3 1 2 9 31517, 2 3 4 4 2 1 3 36 018, 3 1 1 5 1 15 7 7 019, 2 1 2 3 2 4 9 020, 1 3 5 921, 3 2 9x x x xx x x xx x x xx x x xx x x xx x x xx x x xx x x xx x xx x x x+ − + − =+ + + + =+ − − + =+ + + + =+ + + + =+ − + + + =+ + + − + =− + + + + =− + + =− + +( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )2 2222 2 22 2 22222 2 220 11222, 6 5 10 21 923, 8 4 2 1 424, 4 5 6 10 12 325, 2 4 3 4 1426, 2 3 1 2 5 1 927, 1 2 3 6 16828, 1 4 2 8 15429, 4 3 2 6 16030, 2 8 3 18 70x x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x+ =+ + + + =− − − − =+ + + + =− + + + =− + + + =+ + + + =− + − + =+ − − + =+ − + − =( )( )( )( )2 2 22 2 231, 3 1 4 1 3032, 6 2 8 2 99x x x x xx x x x x+ + + + =+ + + + =
 4. 4. CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 4 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH4Bài 4. Giải các phương trình sau trên tập hợp số thực( ) ( )( )( ) ( )( )( ) ( )( )( ) ( )( )( ) ( )( )( )( )( ) ( )( )( )( )( )222223 24444 26 21, 4 3 1 2 1 8102, 6 5 3 2 1 353, 12 1 1 2 1 14, 20 1 2 1 5 1 15, 8 1 2 1 4 1 12156, 3 3 4 5 8 27, 3 5 6 7 88, 2 2 2 2 2 09, 8 710, 8 3 411, 4 112, 10 2513, 7 6 014, 2x x xx x xx x xx x xx x xx x x xx x xx x xx xx xx xx x xx x+ + + =+ + + =+ + + =+ + + =+ + + =+ + + = −+ + + =+ + + == += += +− + =− + =( ) ( )( )( ) ( )( )( )( )( )( ) ( )( )( )( )( )( )( )( ) ( )( ) ( ) ( )( )222 224 222 24 24 3 24 22 4 2 22 3 448 7 4 3 1 715, 5 10 5 2416, 3 1 1 2 617, 9 5 318, 6 9 4 919, 1 5 6 6 020, 6 5 38 5 6 021, 4 1 12 1 3 2 1 422, 1 5 6 123, 2 2 2 224, 4x x xx x x xx x x xx x xx x x x xx x x xx x x xx x x xx x x x x xx x xx+ + + =− + − =+ + + + =+ = −− − = − −+ + − − =− − − + =+ − + + =− + + = − ++ + + + + =+ = ( ) ( )( ) ( )( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )322 22 22 23 3 33 3 3 324 3 22 2 13 50 2 1325, 1 2 3 4 5 026, 1 1 2 127, 2 3 2 3 228, 1 5 1 27 1 515 1 129, 1 123 4 4 3 330, 2 9 14 9 2 0x xx x x xx x x x xx x xx x x xxx x x xx x x x+ + ++ + + − − =− + − = +− + + = + − − − − + = − −  − = + + − + − − + − + =
 5. 5. CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 4 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH5Bài 5. Giải các phương trình sau trên tập hợp số thực( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( )( )( )3 33 33 3 34 44 44 46 66 63 3 3224 44 3 236 5 41, 2 4 82, 4 6 283, 5 7 1334, 4 6 165, 2 4 26, 2 8 2727, 2 4 648, 1 3 29, 1 2 2 110, 4 1 811, 1 9712, 10 26 1 013, 2 414, 3 6x xx xx x xx xx xx xx xx xx x xx xx xx x xx xx x x− + − =− + − =− − − + =− + − =− + − =+ + + =− + − =− + − =− + + = +− = +− + =+ + + == ++ + +( ) ( )( )( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )3 22 422 22 22 324 424 3 24 25 4 25 4 3 26 5 4 3 27 6 3 1 015, 4 21 316, 6 5 10 21 917, 3 1 2 1 5 118, 3 6 2 219, 3 6 5 2 5 020, 2 8 4 021, 2 2 1 3 122, 2 3 3 2 1 023, 1x x xx x xx x x xx x x xx x x xx x x xx x xx x x x xx x x x xx x x x x x+ + + =+ + = ++ + + + =− + = + + ++ = + − + −− + − − =+ + − =+ + + = ++ + + + + =+ + + + + + =( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )5 4 3 24 3 22 22 34 2 222 2 24 3 222 2 222 2 2024, 6 29 27 27 29 6 025, 2 21 74 105 50 026, 2 1 7 1 13 127, 3 2 6 4 028, 2 2 5 2 229, 4 3 14 6 030, 2 3 2 2 031, 1 3 4 1x x x x xx x x xx x x xx x x xx x x xx x x xx x x xx x x x− + + − + =− + − + =+ + = − + −+ − − + =+ − + = −+ − − + =+ − + + =+ + = +
 6. 6. CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 4 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH6Bài 6. Giải các phương trình sau trên tập hợp số thực( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( )( )( ) ( )( )( )( )( ) ( )( ) ( )3 33 332 22 24 3 25 4 3 222 4 222222 2 24 21, 3 1 562, 1 2 13, 1 2 1 2 124, 1 4 3 1925, 3 4 3 1 06, 3 3 1 07, 1 3 18, 1 1 129, 9 12 110, 1 3 1 2 011, 3 15 6 10 112, 2 8x xx x xx x x xx x xx x x xx x x x xx x x xx x x xx xx x x xx x xx x+ − − =+ − = −+ + + − − =− + + =+ + + + =− + + − + =+ + = + ++ + + =− = ++ + + + =− − − + =( ) ( )( ) ( )( )( )( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( )222 24 3 24 3 25 4 3 25 4 22 2 45 54 461 4 1 913, 12 7 3 2 2 1 314, 6 4 115, 6 25 12 25 6 016, 6 7 36 7 6 017, 2 3 3 2 1 018, 4 3 219, 7 8 15 220, 1 1 242 121, 2,5 1,5 122, 1 2xx x xx x x xx x x xx x x xx x x x xx x x xx x xx x xx xx x− − =+ + + =+ − + − = −+ + − + =+ − − + =+ + + + + == + − +− + − = −− + + = +− + − =− + −( )( )( )( )( )( )( )( ) ( )( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )62222 222 222 222 22222123, 2 1 2 3 2 4 9 024, 1 3 2 225, 2 2 1 1 1126, 2 4 2 427, 3 6 4 3 3628, 10 5 5 12529, 3 4 7 2 28 01 130, 22 4x x x xx x x xx x x xx x xx x xx x xx x xx x x=− + + + + =+ − − = −− + + − =− + − =− + − =− + − =− − − + = − + − =  
 7. 7. CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 4 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH7Bài 7. Giải các phương trình sau trên tập hợp số thực2233333322224 22 42 222445 31, 4 051 12, 61 13, 4 131 14, 781 55,1 21 16, 3 42 17, 22 16 68, 72261 19, 10 6110, 1x x xx x xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xxx+ −+ + =+ − + = +     + = +       + = +  ++ =+ + = + −  ++ =+++ =+ + + = +  + + 223 23 23 23 222222 22212 71 1 111, 61 1 112, 3 5 161 113, 1 21 114, 3 1 31 1 4015, 12 91 1 516, 4 4xxx x xx x xx x xx x xx xx xx xx xxx xx xx x = +  + + + + + =   + + + + + =        + + − =      + − + + = −    −   − + =   −     − − + − +    ( )2222224 2081 117, 2 5 4 1 363 918, 1 3 39 01 119, 1 1 1 020, 1 2 3x xx xx xx xx xx xx x x=  − + + + =      − − + + + =      − − + − + =    − + = +
 8. 8. CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 4 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH8Bài 12. Giải các phương trình sau:( )( ) ( )( ) ( )2 2222 2 2222 222 2222 2222 4 21, 20 48 51 1 12 2 5 42, 201 1 2 12 5 23, 0114 7 14, 03 21 23 28 485, 0123 41 16, 4 7. 31 2x x xx x xx x xx x xxx xxx xx xx xx xx xx xx xx x − − +   + =    + − −     + − −   + =     + − −     − + =−−− + =− +− −− + =+ −− +− − − + + + ( )( )( ) ( )( ) ( )22 2222222 22 22 22 221021 1 17, 3 8 5 03 9 348, 21 15 24 29, 01 113 2 3 110,34 3 9 3 53 9 8 2811, 7 25 25 512xxx x xx x xx xx xx xx xx xxx x x xx x xx x xx x x+ = +  + − −   − + =    + − −    − + = − − − − − + = − − −− − − +=− − − + + − − − + =  + − −   ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )( ) ( )( ) ( )3 2332 22 23 22 322232 23, 21119 4 19 5 6 5 313,219 5 19 5 4 52 2 5 214, 9 31 1 13 2 715,3 331 1916,1 1217, 9 6 02011 4 2011 2012 2013 201218,x xxxxx x x xx x x xx x xx x xx x x xx xx x xx xx xx x x xx+ + =−−− − − + + +=− + − + + +− − −   + =   − − −   + + −− =+ +++ =−+ + =− − − − + −−( ) ( )( ) ( )2 2201320112012 5 2011 2012 2011 2012x x x=+ − − + −
 9. 9. CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 4 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH9Bài 13. Giải các phương trình sau trên tập hợp số thực( ) ( )222 2 22 22 222 22 22 229 1 7 11,1 11 2 62,3 3 3 4 3 51 1 21 1 13,6 7 21 9 102 74, 13 2 3 5 23 75, 4 03 1 110 15 46,6 15 12 153 5 1 5 57,4 5 4 6 5138,2x x xx x xx x x x x xx x x xx xx x x xx xx x x xx x xx x x xx x x xx x x xxx+ + +=− + −+ =− + − + − ++ = + ++ + + += +− + + ++ + =− + + +− +=− + − +− + − ++ =− + − ++( )22 22 22 2 2 22 22 22263 2 5 34 59, 1 08 7 10 73 2 810,4 1 1 38 811, 151 11 6 2 512,2 12 35 4 3 10 2424 1513, 22 8 2 32 1314, 62 5 3 2 3615,xx x xx xx x x xx xx x x xx x xxx xx x x xx x x x x x x xx x x xx xx x x xxx x+ =+ − ++ + =− + − +− =− + + +− − − = − − + + + ++ = ++ + + + + + +− =+ − + −+ =− + + ++ 22 222 22 22 22 22 22 24 3 28101 120 2116, 133 4 3 43 517, 125 3 56 618, 5 05 6 8 63 1 2519,1 9 1 145 2 9 2 1420,2 3 2 321, 8 9 8 1 0xx xx xx x x xx xx x x xx x x xx x x xx xx x xx x x xx x xx x x x+ =+ − += −+ + − ++= ++ + + +− + + ++ + =− + − ++= ++ − ++ + + ++ =+ + +− + − + =
 10. 10. CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 4 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH10Bài 14. Giải các phương trình sau trên tập hợp số thực( ) ( )( )( )( ) ( ) ( )( ) ( )3 22 2 23 332 24 44 3 24 3 23 24 3 24 34 24 21, 1 2 3 2 2 3 4 32, 3 2 7 12 5 63, 1 1 3 3 24, 2 1 27 12 125, 3 14 6 4 06, 4 3 12 167, 4 2 22 17 2 68, 2 2 1 09, 2 13210, 3 10 411, 2x x xx x x x x xx x x xx xx x x xx x x xx x xx x x xx x xx x xx x+ − + − =+ + + + + + =+ + − = − ++ + + = +− − − + =+ + = +− + =+ + + + =− + =− − == +( )( )4 24 38 44 2333 233 24 244 3 23 23 27 68 312, 2 12 813, 3 3 1 014, 20 015, 12 16 2 1216, 8 1 162 2717, 3 9 918, 2 5 319, 1 020, 4 321, 4 122, 3 1 023, 9 18 024, 2 2 125, 2xx x xx x xx xx x xx xx x xx xx xx x xx xx x x xx x xx xx x+= − +− + + =− − =− + =+ = −− + =+ =− + =+ + == ++ + + + =+ − − =+ = +− +( )( )( ) ( ) ( )( )5 4 3 28 5 222332 22 32224 23 3 2 1 026, 1 027, 3 2 3 228, 162 27 3 8 329, 3 1 2 1 5 11 130, 1 32 432, 2 3 3 3x x x x xx x x xx xx xx x x xx x xx x x− − + − + =− + − + =+ − =+ = −− + − + = + + + = + +  − + + =
 11. 11. CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 4 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH11Bài 15. Giải các phương trình sau trên tập hợp số thực( )( )( )( )( )( )( )( )22222222222222222 22 23322 222 241, 122812, 4093, 15194, 735, 316, 3 4 3 8 167, 901 18 20018, 4004 200120029, 2 2 2 5 4 3 5 010, 8 15 9 2 2 4 311xxxxxxxxxxxxxxxx x x xx xx xxxx x x xx x x x+ =++ =++ =++ =++ =−+ − + + =   + =   + −    += −  − − − + + =− + = − +( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )3 22 22 222 2 24 24 3 24 3 22 44 24 24 3 24, 3 2 1 2 1 012, 1 1 3 2 6 3 213, 1 6 1 5 014, 6 12 815, 6 22 10 116, 2 24 4 3517, 21 10 318, 4 5 4 319, 9 8 1 1220, 35 6 13 6 3 021, 2x x x xx x x xx x x x x xx x xx x x xx x x xx x xx x xx x xx x x xx x− − + − =+ + + − = −+ + − + + + =− + =− − + =− + = += + +− + =− = ++ + + + =− 3 24 3 24 3 24 24 3 24 3 24 28 1 1522, 4 5 6 123, 4 4 3 1 424, 1 10 825, 10 9 24 926, 8 7 12 427, 3 4 3x xx x x xx x x xx x xx x x xx x x xx x x+ = += + + +− − = −+ = −− + + =− + = +− = +
 12. 12. CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 4 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH12Bài 16. Giải các phương trình trên tập hợp số thực4 24 3 23 3 24 24 26 4 3 2333333221, 10 4 82, 6 16 40 163, 4 32 12 14, 48 42 165, 13 24 126, 4 6 4 1 08 27, 4 6 08 28 28, 6 527 327 39, 6 427 3110, 8 4 1011x x xx x x xx x x xx x xx x xx x x xx xx xx xx xx xx xx xx= − −− = − +− = − ++ = +− + =− + − + = + − + + =   + + = +   + + = +  + + =( )4 3 2222222222222222222222, 6 8 2 1712, 7 7113, 3 10 101114, 2 21 415, 3 4 35 116, 3 4 4417, 8 6 19 1918,411 719, 044 720, 3441 121, 744 2322, 8 5 0423, 16x x x xxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx− + + =−− + =− + =−+− = ++− + =+− + =− + =− = +−+ + =− = += ++ + + =+2222224 4614 24 324, 5xxxxxx x−= +−− = +
 13. 13. CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 4 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH13Bài 17. Giải các phương trình sau trên tập hợp số thực( )( )( )( )( )( )2 22 22 22 22222222222225 81, 51 4 14 4 5 52, 82 31 2 4 4 43,111 5 11 4 14,111 25, 3 21 46, 4 4 11 17, 3 11 5 98, 4 4 3331 7 19, 9 6119 610,x xx x x xx xx x x xx xx xxxx x xxxxx xxx xx xxx xx xxx xxxxx xxxxx+ =+ + − +− −+ =− + ++ −+ =++++ + =++++ = +−+ = + +−+ = + +−+ = + −−−++ = +−−+( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )222222222222221 9 61 13 711, 9 6111 16 1012, 4 2111 9 1413, 2 3 5221 4 1014, 3 34 124 31 3 715, 14 124 32 2 616, 1 4 4 3111 2 517, 7 36 122 11 2118,3x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx xxx+ = +++ = +++++ = + +−−−+ = + +−−−+ = + +−−−+ = +−−− ++ + = − −−−++ + = −−−( )( )22222 37 16 82 321 2419, 100 20 24 11 4xx xxxxx xxx++ + = −−−+ = − +−−
 14. 14. CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 4 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH14Bài 18. Giải các phương trình sau trên tập hợp số thực( )2 22 22 22 22 22 222425 5 6 6 171,4 6 5 7 24 8 7 142, 110 18 4 69 10 13,2 7 8 9 4 23 15 45 114,2 13 22 4 15 47 24 7 55,6 1 1 27 6 626,7 1 8 1 456 57, 598, 2 333x xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x xx xx x x xxxxx xxxx− −+ =− + − +− −+ =− + − ++ =− + − +− −− =− + − ++ =− + ++ =+ + + ++− =+ + =++( )( )2222224 24 3 24 3 24 3 24 34 3 24 3 24 3 24 3169, 4 1723610, 9 33 0211, 1 9 612, 9 12 12 8 113, 9 30 16 6 114, 8 30 29 115, 9 30 10 116, 16 30 35 1 017, 4 10 37 1418, 5 4 4 019, 2 4xxxxxxx x xx x x xx x x xx x xx x xx x xx x x xx x x xx x+ =++ + =−− = +− − + =− + + =− + =− + =+ − + =− − + =− − + + =− + 24 3 24 3 245 4 3 24 3 24 3 23 23 28 7 6 5 4 3 23 2 020, 32 48 10 21 5 021, 2 3 15 3 2 011 622,6 1123, 2 3 5 5 3 2 024, 12 32 8 425, 2 3 16 3 2 026, 6 127, 3 3 3 128, 2 9 20 33 46 66 80x xx x x xx x x xxxxx x x x xx x x xx x x xx xx x xx x x x x x x− + =− − + + =+ − + + =−=−+ − − + + =+ + = ++ − + + == +− − =− + − + − + 72 72 0x− + =

×