Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN THỨC                        PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ...
Bài 2. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực1, 4 x + 3 + 2 x + 1 = 6 x + 8 x 2 + 10 x + 3 − 1...
Bài 3. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực                 x +11, ( x − 3)(...
Bài 4. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực                    x2 + 21, (...
Bài 5. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực             x +11, 3 x + 5 < ( 3 x +...
Bài 6. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực1, 6 x 2 − 7 x + 13 ≤ ( 7 − 6 x ) x 2 + 32, 15 x ...
Bài 7. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực1, 2 ( 2 − x ) + 7 x 3 − 4 x ≤ 16        ...
Bài 8. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực1, x 3 + 12 x ≤ 18 x 2 + 9 ( 3 x − 2 ) 3 x − 22, ...
Bài 9. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực1, x + 7 + 2 ( 3 x − 2 )( 3 − 2 x ) = 5 3x − 2 + ...
Bài 10. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực1, 8 x 3 + 8 = ( 2 x + 3 − 12 x 2 ) 2 x + 3 + 12...
Bài 11. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực1, x 2 + 4 x + 9 > 7 x ( x − 3)   x 2 − x + 2...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

E3 f1 bộ binh

Phương pháp đặt ẩn phụ phần 1.

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

E3 f1 bộ binh

 1. 1. CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN THỨC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ẨN PHỤ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bài 1. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực1, x − 3 + x = 9 29, 3 3 x 2 + x − 3x 2 − x = 2 2, 3 − x + x 2 − 2 x + x − x 2 = 1 30, 4 x 2 + x + 1 = 6 ( 4 x 2 + x ) + 13, x + 2 x + 5 < 4 2 x ( 2 + x ) + 3 2 31, x 2 − 4 x = −2 + x 2 + 5 − 4 x 4, x ( x − 4 ) 4 x − x + ( 2 − x ) < 2 2 2 32, ( 3 − x ) + 3x − 22 = x 2 − 3x + 7 25, ( x + 1) + ( x + 1) + 3x x + 1 > 0 2 3 33, x ( x + 5 ) > 2 3 x 2 + 5 x + 2 − 26, x 3 + x 2 − 1 + x 3 + x 2 + 2 = 3 34, 12 − 4 ( 4 − x )( x + 2 ) ≤ x 2 − 2 x7, 2 x 2 + 5 x + 2 − 2 2 x 2 + 5 x − 6 = 1 35, x 2 + 7 x + 4 = ( 4 x + 8 ) x8, 3 x + 21x + 18 + 2 x + 7 x + 7 = 2 2 2 36, x 2 − 7 x + 6 + x 2 − 7 x + 3 = 39, 3 x 2 + 6 x + 4 < 2 − 2 x − x 2 37, x 2 + x + 7 + x 2 + x + 2 = 3 x 2 + 3x + 1910, 4 x − 12 x − 5 4 x − 12 x + 11 + 15 = 0 2 2 38, 2 x 2 + x + 7 − 2 ( 2 x 2 + x + 1) = 3x 2 + ( x + 1) 211, x ( 2 x + 3) > 3 − 4 x − 6 x 2 39, 7 (1 + x )( 2 − x ) > 1 + 2 x − 2 x 212, 4 + ( x + 1)( 2 + x ) ≤ x 2 + 3 x 313, x 2 − 34 x + 48 ≥ 6 ( x − 2 )( x − 32 ) 40, x 2 + 3 − 2 x 2 − 3 x + 2 = x + 6 214, 9 x 2 + 3x + 12 = x ( x + 3) − 2 11 28 41, x 2 − 3 x − 5 9 x 2 + x − 2 = − x 4 915, 3 x 2 − 2 x + 15 = 7 − 3 x 2 − 2 x + 8 42, 4 x x + 1 + x + x = 5 3 216, 3 x + 5 x + 8 − 3 x + 5 x + 1 > 3 2 2 43, x x 2 + 4 + 5 ( x 2 + 2 ) = 20 217, 3 x 2 + 2 x = 2 x 2 + x + 1 − x 44, x 1 + x = 2 x 3 + 2 x − 118, 2 x + x 2 = 2 ( x 2 + 2 x + 4 ) + 3 1 x 45, 1 + + 2 =319, x + x + 2 = x ( x + 2 ) − 2 2 x x +1 x +1 x −120, 18 x 2 − 18 x + 5 = 3 3 9 x 2 − 9 x + 2 46, + =2 x −1 x +121, 3 3 x 3 − 3x + 2 = 2 x 2 − 6 x + 5 3+ x x +8 (22, 3 x − 2 x + 9 = 3 2 − 3x − 2 x + 1 2 2 ) 47, x + x =5 4x +1 123, 2 x ( x − 1) − x > x 2 − x + 1 48, + =5 4x x24, 3 x 2 + 15 x + 2 x 2 + 5 x + 1 = 2 49, x2 − 4 x + 3 = 4x − x225, ( x + 5 )( 2 − x ) = 3 x 2 + 3 x 50, 8 + x − 3 + 5 − x − 3 = 526, 5 x + 10 x + 1 > 7 − 2 x − x 2 2 51, 1 − x − x + 2 − x − x = 127, 2 x + x − 5 x − 6 = 10 x + 15 2 2 1 52, 5 + x + 2 3 − x > 3− x − 228, ( x + 1)( x + 4 ) ≤ 5 x + 2 x + 28 2 3CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 3 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 1
 2. 2. Bài 2. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực1, 4 x + 3 + 2 x + 1 = 6 x + 8 x 2 + 10 x + 3 − 16 12, 2 x + 1 + 9 − 2 x + 3 9 + 16 x − 4 x 2 > 13 25, x 2 + 2 x x − = 3x + 1 x 12 − x x − 2 823, (12 − x ) + ( x − 2) < 26, x 2 + 3 x 4 − x 2 = 1 + 2 x x−2 12 − x 3 1 3x 27, 1 − x 2 + 2 3 1 − x 2 = 34, > −1 3 1− x 2 1 − x2 28, 1 + x − x2 = x + 1 − x 2 7 5x5, ≤ +2 29, x + 7 + x + 2 x 2 + 7 x = 35 − 2 x 2− x 2 2 − x2 30, 2 x + 3 + 1 + x = 3 x + 2 2 x 2 + 5 x + 3 − 2 ( ) + 32 2 16, x + 16 + x = x + 16 + x 22 2 5 1 31, 5 x + > 2x + +4 1− x 8 2 + x 2 x 2x7, 8 + =2 2+ x 1− x 32, x −1 + x + 3 + 2 ( x − 1)( x + 3) + 2 x = 48, 3 2 + x − 6 2 − x + 4 4 − x 2 = 10 − 3 x 33, 3 x − 2 + x − 1 = 4 x − 9 + 2 3x 2 − 5 x + 2 x9, x + =2 2 34, 1 + x + 8 − x = 3 + (1 + x )( 8 − x ) x −1 2 2x 3 1 1 35, 3 + x + 6 − x = 3 + ( 3 + x )( 6 − x )10, 3 + + =2 x +1 2 2x 36, 3 x + 1 + 2 − x + 2 2 + 5 x − 3 x 2 = 9 − 2 x11, x + 4 + x − 4 = 2 x + 2 x 2 − 16 37, x + 2 − x 2 + x 2 − x 2 = 312, 4 x −1 + 4 x = 4 x + 1 38, x + 4 − x = 5 + 4 x − x2 x 3513, x + > 39, x+ 2 + 6− x = 8− ( x + 2 )( 6 − x ) x −1 2 12 (2 − x) + 3 ( 7 + x ) = 3 + 3 ( 7 + x )( 2 − x ) 3 2 2 40,14, x + 1 − 12 − x = − x 2 + 11x − 23 8− x15, 7 + x − 9 − x = − x 2 + 2 x + 63 41, 1 + x + 8 − x − (1 + x ) =3 1+ x16, 3 − x + x − 1 − 4 4 x − x 2 − 3 + 2 ≥ 0 42, 2 1 − 4 x + 5 x + 1 = (1 − 4 x )(1 + x ) + 517, 4 x − x −1 + x + x −1 = 2 2 2 x 2 − 6 x + 15 43, x 2 − 6 x + 18 =18, 9 ( x + 1) − x 2 = x + 9 − x x 2 − 6 x + 11 20 + x 20 − x x −119, − = 6 44, 1 − x + ( x − 1)( x − 2 ) + ( x − 2 ) =3 x x x−2 x−2 + x+2 x+220, x2 − 4 − x + 1 = 45, x 2 − 4 + 4 ( x − 2 ) = −3 2 x−2 8x221, x + 17 − x 2 + x 17 − x 2 = 9 46, 1 + 2 x − 1 − 2 x = 1 + 1 − 4 x222, x + 4 − x 2 = 2 + 3x 4 − x 2 2(2 − x) 2 1 1 47, x − 4− x =23, 1 − −2 +1 > 3 2 + 4 x − x2 x +1 x 424, x + = x − 2 +4 48, ( )( x + 3 − x −1 1 + x2 + 2 x − 3 = 4 ) x xCREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 3 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 2
 3. 3. Bài 3. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực x +11, ( x − 3)( x + 1) + 4 ( x − 3) = −3 x−32, 2 1 − x − 1 + x + 3 1 − x 2 = 3 − x x+33, 2 x 2 − 9 = ( x + 5 ) x −3 x −14, 2 x 2 − 1 = x 2 + 2 x + 5 x +1 25, = 1 + 3 + 2x − x2 x +1 + 3 − x6, x 2 − x = ( 2 − 2 x ) x + 37, x 2 − 3 x + 6 = 2 ( 2 − x ) 3 + x8, 2 x 2 − 7 x + 15 = ( 9 − 4 x ) 3 + x9, x 2 − 1 = 2 x x 2 + 2 x10, x 2 + 4 x = ( x + 2 ) x 2 − 2 x + 411, x + 1 = x2 + 4 x + 512, 3 x = 3x 2 − 14 x + 1413, 7 x + 7 + 7 x − 6 + 2 49 x 2 + 7 x − 42 < 181 − 14 x14, ( 3 + x ) ( 4 − x )(12 + x ) + x = 28 2 x 2 − 3x + 515, = x2 + 2x −1 5 − 2x ( )16, 2 x 2 + 14 − 2 x 2 + 8 x x + 8 x − 14 x ( x + 8 ) + 24 = 017, x 2 − x − 2 1 + 16 x = 2 ( )(18, x + 15 x + 36 x + 5 x + 4 = 520 x ) x+419, 2 x 2 − 16 = ( 6 + x ) x−4  1 1 2 320,  x −  x 2 + 3x + = x  3 9 921, x 4 − 2 x 2 + x = 2 ( x 2 − x )22, 5 x 2 − 11x + 7 + ( 4 x − 5 ) x 2 − x + 1 = 0 5x2 − 9 x + 723, = x2 + x + 1 5 − 4x24, 5 x 2 − 11x + 7 = 2 ( 3 − 2 x ) x 2 + x + 2 125,5 16 − x 2 − =4 16 − x 2CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 3 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 3
 4. 4. Bài 4. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực x2 + 21, ( x + 1) − 3x 2 <1 x2, ( x + 2 ) = 5 x 3 − 4 x + 8 23, x 2 + 5 x − 1 ≤ 6 x 3 − x4, 7 x ( x 2 + 3) + 6 ≥ ( x + 3) 2 2 ( 2 x 2 + x + 1)5, ≤ 2 x3 + x 56, 2 x 2 + 3 x + 4 − 5 x 3 + 2 x = 0 3 ( 4 x 2 + x + 1) 4x2 + 17, < 10 x x 3 ( x + 1) 2 x2 + x + 18, = 10 x x x2 + 19, 3 ( x + x + 3) = 10 ( 2 + x ) 2 x+2 10 x x − 110, 3 ( x 2 − x + 1) ≤ x11, ( x − 1) + x − x = 0 2 3 4 2 212, x 2 + 2 + x 3 x + = 2x x13, ( x − 1) + 3 x 2 ( x 2 − 2 ) = 3 2 x2 − 214, 3x 2 + 4 x − 6 > 7 x x x −115, x 2 + ( x + 1) ≤3 x +1 x2 − 316, 2 x 2 − 5 x − 3 x ≥6 x17, 6 x 2 − 3 3 x 2 − 2 x − 1 ≤ 4 x + 418, 2 ( 2 x 2 + 8 x + 6 ) = 4 + x ( ) 319, x −1 + 1 + 2 x −1 = 2 − x x +120, 2 x 2 − 8 x + 3 ( 5 − x ) = 12 x −521, 2 x 2 − 3 x + 1 ≥ 4 x − 4 x 2 − 3 x + 1 x 4 − 4 x 2 + 16 4 − x2 x22, ≤ + +1 x (4 − x ) 2 2 x 4 − x2CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 3 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 4
 5. 5. Bài 5. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực x +11, 3 x + 5 < ( 3 x + 6 ) x+22, 3 ( x 2 − 3x + 9 ) < 2 x − 3 x − 63, 3 ( x 2 + 5 x + 9 ) ≤ 2 ( x + 3) + 5 x x− x4, ≥1 1 − 2 ( x − x + 1) 2 x −2 15, ≥ 6 ( x2 − 2 x + 4) − 2 x 2 3x − 4 x6, ≤1 5 ( x 2 + 13 x + 16 ) − 127, 3 x 2 + 12 x + 3 − x ≤ 1 − x x +18, ≤1 2 x + 5x + 1 + 3 x 29, ( x +1 )( x +3 ) >3 x 2 − 10 x + 910, 7 ( x − 1)( x − 4 ) ≤ x − x − 211, x 2 − 6 x + 1 ≥ (1 + x ) x12, 4 + x 2 = 5 x ( x − 2 ) 2 x+213, ≤ 3 x ( x + 1)( x + 4 ) 7 x 114, ≥ 4 x + 10 x + 1 x + 2 2 2 9 x2 − 5x + 115, . ≥ x 5 3x − 1 4x2 − 2x + 116, ≤ x 2x +117, 6 ( x 2 − 6 x + 4 ) + x ≤ 2 ( 2 + x )18, x 2 + 15 x + 9 ≤ 6 x ( 3 + x ) x3 − 7 x 2 − 819, ≥ 2x 3 x −720, ( x − 2 ) ≤ ( x 2 + 4 ) x 321, 2 + ( x − 2) ( 4 + x2 ) ≤ x + 2 x22, x 3 + 5 x 2 + ( x 2 − 10 x + 1) x ≤ 1 + 5 x 2CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 3 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 5
 6. 6. Bài 6. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực1, 6 x 2 − 7 x + 13 ≤ ( 7 − 6 x ) x 2 + 32, 15 x 2 − 7 x + 13 + (12 x − 7 ) x 2 + 3 = 0 18 x 2 − 7 x + 193, > 5 + 2 x2 7 − 12 x 18 x 2 + 15 x − 64, = 3x + 1 − 2 5 − 12 x5, 8 x 2 − 9 x + 8 + ( 8 x − 5 ) 1 + 3 x = 06, ( x + 1) + 2 ( 3 − x ) 2 x + 1 = 6 x − 5 2 2 x2 − 5x + 4 2 ( x + 1)7, −1 = 2x − 3 2x + 3 +18, 2 + x ( 3 x − 5 ) + ( 3 x − 5 ) x 2 − 1 = 09, 4 (1 + x ) = ( 2 x + 1) 2 x + 110, x + 4 + x 2 − x + 4 = 3 x 211, 7 x 2 − 2 x = 1 + 2 x 2 − x + 112, 7 x ( 2 x − 1) ≤ 2 x ( 2 x + 1) 3 213, x + 4 x2 + x − 7 = x + 7 414, 3x 2 − 28 + 8 x 2 + x − 7 = 015, 23 x 2 − 32 x = 4 x 3x 2 + 5 x + 2 + 716, 2 x 2 + x − 4 = 2 2 x 2 + 3 x + 4 2 x − 1 − 28 x 217, 3 x 2 + 1 < 24 x − 1 x 2 2 − x − 6 x218, = 1 + 1 + 5x2 5 ( 2 x − 1) 5 1319, 3x 2 + x + + 2 x 2 x 2 + x + 5 = 0 2 4 2 x2 − 5x + 7 + 2 x2 + 2 x − 320, ≤ 9 − 2x x2 + 2x − 3 x 2 + x + 10 3 ( 2 − x )21, ≥ −1 4 x 2 − 5 x + 26 5 − 2x 5 x + 1722, > x+5 − x 16 x + 1 2 − x 2 (1 + x )( x − 4 )23, ≤ 11 − 2 x x − 3x + 4 x +3 224, 4− x ( = 4 x + 1 −1 )CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 3 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 6
 7. 7. Bài 7. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực1, 2 ( 2 − x ) + 7 x 3 − 4 x ≤ 16 22, 4 x 4 − 8 x 2 + 7 2 x 4 − x 2 > 23, 2 x 2 + 7 x + 1 + x + 1 ≤ 3 x 3 x2 + 6x + 1 + x4, ≥1 5 x −1 4 x2 + x + 1 − 3 x + 35, ≤ −1 x−2 3 x2 − 5x + 4 − 5 x + 36, ≤1 1− x 4 x + 7 x − 167, ≥6 ( x + 1)( x + 4 ) + x − 2 ( x + 1) + 3 ≤ 2 + x 28, x2 + 3x + 4 + x 15 + ( 2 x − 1) 29, x 2 + 3x + 4 − 2 x ≥4 ( x +1 )( x +2 ) 2 (1 + x ) 2 (10, 2 x + 1 )( x +2 ≤ ) x2 + 3x + 1 − x 2 4 x 2 − 3x + 1 − 5 x − 411, ≤1 2x − 3 7 4 x 2 − 5 x + 1 − x + 1512, =2 7−x13, 6 x 2 + 24 x + 26 ≤ x (1 − x )14, 6 x 2 + 24 x + 26 = ( 7 − x ) x  4 15, ( 3 − x ) ≥ 6 +  3 x − + 8  2 x − 1 2  x   416, ( x − 6 ) < 16 + 3x −  4 x − 1 + 33 2  x  36 17, 11x 2 + 19 x −  4 x 2 − 9 = 27 x  x  3 118, 2 x 2 − 9 x + 3 = 10 ( 3 x − 1)− x x2  1 1 319,  2 −  2 x − 1 ≤ ( x − 3) + 2  x 5 2 1 20, 14 x 2 < 3 + 10  − 4 x  1 − 4 x 2 x  x 2 − 3 x − 6 10 x 2 − x − 221, < 2 + x − x2 xCREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 3 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 7
 8. 8. Bài 8. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực1, x 3 + 12 x ≤ 18 x 2 + 9 ( 3 x − 2 ) 3 x − 22, x ( x − 3) + 21x + 9 ( 5 − x ) x − 5 = 0 23, 7 x 2 − 6 ≥ 9 x (1 − x 2 ) 1 − x 24, x ( 6 − 25 x 2 ) + 9 ( 9 − 4 x 2 ) 9 − 4 x 2 = 0 1 − x 2x −15, ≤ 1− 2x 2 x −1 x ( x − 1)( 2 − x )6, ≥ 2 2 − 3x 3x − 2  8 7, x 2 +  x − + 36  2 x − 9 + 4 x ≤ 18  x 8, x 3 + ( x 2 − 16 x + 12 ) 4 x − 3 + 8 x 2 = 6 x x −19, ( x + 1) + .( x − 2) ≥ 3 2 2 x x 2 + x + 1 3 x + 2 ( x + 1) 210, ≥ 2 x 3 x + 4 ( x + 1) x ( 3x2 + 2 x − 4)11, = ( x − 1)( x + 2 ) 3x 2 + 4 x − 812, ( 3x 2 + 12 x + 8 ) (1 + x )( 2 + x ) ≤ x ( 3x 2 + 6 x + 4 )13, 7 x 2 + 5 2 x + 7 = x 4 + 114, 4 x 3 + 3 x 2 + 4 x + 1 = 2 ( 3 x + 1) 3 x + 1 7  1 15, x 2 + 19 x + 11 ≤ +  5 x + + 18  2 x − 1 x  x 16, x 3 + 13 x 2 − 53x + 39 ≤ ( 5 x 2 − 4 x − 15 ) 2 x − 5  117,  8 x − 2 +  1 − 2 x ≥ 4 x 2 − 10 x + 5  x18, ( x − 3) + ( 2 x − 7 ) x − 3 = 0 219, 2 x + 1 + 3 x − 2 = 2 x 2 − x − 2 + 3 1 + x20, 5 x + 10 x − 2 = 2 + 4 x 2 − 4 + 5 2 + x21, 12 x − 1 + 13x < 2 + 12 x 2 − 1 + 8 x + 122, 10 x − 4 + 8 x 2 − 1 = 5 1 + x + 10 x − 1 12 6 23, 2 x + = 5 +  − 2  x2 + x + 7 x x  x 4 + 2 x3 − x 2 − 2 x + 324, = x2 + x + 1 2x + 2x − 3 2CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 3 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 8
 9. 9. Bài 9. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực1, x + 7 + 2 ( 3 x − 2 )( 3 − 2 x ) = 5 3x − 2 + 5 3 − 2 x2, 11 − 3 x + 10 1 − x = 5 x + 1 + 4 1 − x 23, ( x − 2 )( x − 7 ) = 2 − 2x 5 − 2x 3 − 2x −1 ( )4, ( x 2 + 5 x + 12 ) 1 − 1 − 2 x = 4 x 2 + 10 x 2 ( x + 3)( 2 x + 3)5, 2 − 1 − 2 x ≤ x2 + 8x + 2 x 2 − x + 28 9 − 2x6, = 3x 1 + 3x − 1 x − 7 x + 55 2 37, ≥ ( 9 − 2 x )( 5 − x ) 4 − 1 + 3x8, 5 x + 17 + 14 x + 1 = 6 x 2 + 4 x + 3 + 7 3 − x x3 + 3x 2 − 4 x + 69, = 1+ x 6 − x − 3x 210, x 3 + 3 x 2 − x + 6 ≤ ( 3 x 2 + x − 5 ) 2 + x11, ( 3 x 2 + 2 x − 7 ) 1 + 2 x + x 3 + 6 x 2 − 5 x + 12 > 0 1012, x 2 + x ≤ ( x − 1) x − 1 + 1 x x3 + 3x 2 − 3x13, 10 3x − 1 ≥ 3x − 1 x + 25 x − 68 x + 12 3 2 5 ( x − 2)14, = 5 x + 20 x − 4 2 5x −1 + 3 x 3 + 44 x 2 − 33 x15, ≤ ( x 2 + 4 x − 3) 4 x − 3 6 2 x 3 + 22 x − 11x 116, >6 x− 2x + 2x −1 2 2 x + 5 x − 28 x + 12 3 217, 6 ( x − 3) ≤ x2 + x − 2 ( x − 2 +1 ) x 3 + 10 x 2 − 23 x + 218, 1 + =6 x−2 x2 + x − 219, (13 − 4 x ) 2 x − 3 + ( 4 x − 3) 5 − 2 x = 2 + 8 16 x − 4 x 2 − 15 (20, (13 + 4 x ) x − 1 + ( 4 x + 9 ) x + 1 ≤ 6 2 x + 1 + 2 x 2 − 1 )21, ( 2 x − 1) x + 1 + ( 2 x + 1) x − 1 = 122, ( 4 x − 1) 2 x − 1 + ( 4 x + 1) 2 x + 1 = 423, (13x + 1) 1 + x = 2 ( 7 x + 3) x + 124, 8 x = 19 + x 3 + 6 x x + 1CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 3 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 9
 10. 10. Bài 10. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực1, 8 x 3 + 8 = ( 2 x + 3 − 12 x 2 ) 2 x + 3 + 12 x 2 + 18 x2, ( 3x 2 + 9 x + 5 ) 3 x + 2 + x 3 + 12 x 2 + 18 x = 13, x 3 + 12 x 2 + ( 6 x 2 + 8 x − 24 ) x − 3 = 1 + 36 x4, 9 ( x 2 + 3 x + 6 ) x + 2 = 27 ( x + 1) + x 3 2 x 3 + 12 x 2 + 24 x + 275, 2 2 + x ≥ 3x 2 + 4 x + 8 8 x 3 + 6 x ( x + 5 ) + 276, 5 x + 5 < 12 x 2 + x + 57, x 3 + 3 x 2 + 3 x = ( 3 x + 4 ) x + 78, x 3 + 6 x 2 + 12 x + ( 4 x + 2 ) x = 209, 7 x 3 + 3 x 2 + (12 x 2 + x ) x = 1 + 3 x 3 910, 3x x − 5 x + + x2 = x x  3  2611, x 2 + 15 ( x + 1) + 2 x  3x + 10 +  ≤  x x 3 3x12, +1 < 3− x 2 3 − x2 9 − 4x 3 − 2x13, + ≥2 2 − x2 2 − x2 5x 2 + 3x + 114, ≥5 ( x + 1) ( x3 − 1) 6 x2 − 815, +1 ≥ x 4 − x (6 − x) 4 5x16, > +9 2 − x3 x3 − 2 3 2 − x3 12 x17, + 14 ≤ 1− x 3 3 1 − x3 1 18, x 2 + 12 x + 16  − 1 1 − x ≤ 12 x 19, 16 x 3 < (11x 2 − x + 2 ) ( x − 1)( 2 + x ) 11 1 + x 2 1620, ≤ ( x + 1) 3 24 x2 + x +1 1121, (12 x 2 − 25 x + 12 ) 1 + x + 16 (1 − x ) = 0 3 6 x3 − 5 x22, ≤ 2 x2 −1 3x 2 − 1CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 3 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 10
 11. 11. Bài 11. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực1, x 2 + 4 x + 9 > 7 x ( x − 3) x 2 − x + 232, > 7 x −7 x−2 (3, x 2 + 7 x + 6 ≤ 8 x − 1 ( x − 2 ) ) (4, ( 3 + x )( 4 + x ) ≤ 4 2 x − 1 ( x − 2 ) ) x2 + 8x5, ≥ 9 x +1 x −1 1  16, x + 14 + = 10 1 −  x x  x7, ( 4 + x ) + 10 ( 4 − x ) x ≥ 0 2 (8, x 2 + 11x < 3 3 x + 1 ( x − 3) ) 2 x 2 + 3x + 2 + x − 29, ≤1 2 x −3 2x2 + 7 x + 8 + 210, >1 2 x−x 2 x 2 + 10 x + 811, ≤1 x−3 x + 212, x + 3 ≤ 3 x + 2 ( x 2 + 7 x − 9 )13, x 2 + 3x + 2 + x 2 + 3x ≥ 4 214, x 2 + 12 x + 2 ≥ 7 x x + x x2 −115, x 2 + 15 x − 8 x ≥1 x 1 − 2 x216, 1 − 3 x ≤ 2 x 2 + 10 x x 3 − 4 x217, 3 > 5 x + 14 x + 4 x 2 x18, ( 3 x 2 − 3x − 1) 3x − 1 + 2x ≤ 0 x 1 2x19, 4 x − ≥ x 3x + 1 − 4 x220, x + 3 ≥ 6 x − 4 x 2 − 29 x + 3621, ( x 2 + 2 − 8 x ) x + 2 + 12 x ≤ x 2 + 2 x x2 + 9x + 4 422, 2 x+ ≥2 3 x + 2 x + 12 xCREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 3 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH 11

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • AnhMinh80

  Jul. 31, 2017

Phương pháp đặt ẩn phụ phần 1.

Views

Total views

973

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

33

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×