Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Raport: Kariera w UX (UXbite 2011)

1,934 views

Published on

 • Hello! I can recommend a site that has helped me. It's called ⇒ www.WritePaper.info ⇐ So make sure to check it out!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • You might get some help from ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ Success and best regards!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Raport: Kariera w UX (UXbite 2011)

 1. 1. RAPORT: OPRACOWANIE:Kariera w UX Iga Mościchowska Barbara Rogoś Ewa Sobula
 2. 2. 2 Słowem wstępu - dla kogo ten raport?Oddajemy do rąk czytelników raport związa- Projektant interakcji to osoba odpowiedzialna Pomimo dynamicznego rozwoju branży UXny z karierą w branży UX. User Experience to za koncept i działanie takiego produktu. To młodzi ludzie nie wiedzą o jej istnieniu.dziedzina związana z projektowaniem szero- w zakresie jego obowiązków leży dbanie o W raporcie zachęcamy do poznania tematykiko pojętych produktów interaktywnych (stron płynność interakcji, zrozumiałą terminologię User Experience, nakreślamy możliwościwww, aplikacji, oprogramowania), tak, aby oraz logikę funkcjonowania interfejsu. Z kolei pracy i rozwoju na tym polu oraz dostar-były one intuicyjne, przyjemne w obsłudze i badacz zajmuje się poznawaniem potrzeb czamy wskazówek, w jaki sposób rozpocząćbudziły pozytywne emocje. odbiorców i weryfikacją użyteczności interfej- karierę w tej niszowej branży. W niniejszym sów. Uzyskane w wyniku badań wnioski są opracowaniu znaleźć można artykuły, które podstawą rekomendacji ulepszeń interfejsów. charakteryzują cechy przyszłego projektanta Wszystko to, aby tworzony produkt reali- UX, podpowiadają, jakie wykształcenie daje zował cele odbiorców oraz założenia adeptom ważne atuty oraz jakich cech biznesowe. i umiejętności poszukują pracodawcy. Ponad- to raport wskazuje sposoby zdobywania i po- szerzania kompetencji we własnym zakresie. Słowem - jest to przydatne kompendium wiedzy na początek kariery zawodowej. Z POZDROWIENIAMI OD AUTOREK
 3. 3. 3Spis treściWSTĘP ………………………………………………………………….... 2 PATRONAT MEDIALNY:O IDEALNYM KANDYDACIE NA PROJEKTANTA INTERAKCJI… 4WYKSZTAŁCENIE PROJEKTANTA INTERAKCJI …………………… 6KOGO SZUKAJĄ POLSCY PRACODAWCY…………………………. 9JAK ZDOBYWAĆ WIEDZĘ W BRANŻY UX ……………………… 14ŹRÓDŁA , Z KTÓRYCH KAŻDY CZERPAĆ MOŻE…….………… 16ZAPROJEKTUJ UX SWOJEGO CV…….……………………..……... 23ODKRYJ SWOJE MIEJSCE W BRANŻY UX ……………..………. 26
 4. 4. Raport : KARIERA W UX || UXbite.com || listopad 2011 4 O IDEALNYM KANDYDACIE ” dzielnej edukacji. MARCIN TREDER NA PROJEKTANTA INTERAKCJI FILOZOFIA, KIEROWNIK ZESPOŁU UX W GRUPA NOKAUT S.A., WSPÓŁTWÓRCA UXPIN KRYTYCZNE I ANALITYCZNE SPOJRZENIE Jakie umiejętności przydają się projektantowi Zawsze zwracam uwagę na bijącą z postawy Drugą, najczęściej podkreślaną cechą kandydata ciekawość na poziomie charakte- interakcji w codziennej pracy? Jakie cechy rystycznym dla dzieci. Jeśli ktoś lubi dociekać, charakteru jest umiejętność krytycznego charakteru pomagają w realizacji typowych szukać przyczyn zachowania ludzi i powodów myślenia. Dobry projektant poddaje w działań? Jakie studia dostarczają przydatnej decyzji projektowych będzie czuł się w UX jak wątpliwość różne rozwiązania, w tym swoje eskimos w lodówce. wiedzy? O swoich doświadczeniach, a także własne, potrafi argumentować i poszukuje oczekiwaniach względem Junior Interaction dobrych alternatyw. To z kolei wymaga ” Designera opowiedziało kilkunastu specjalis- umiejętności kojarzenia ze sobą faktów, a HUBERT TURAJ tów UX, o różnych specjalnościach: od bada- więc analitycznego myślenia. Z drugiej strony PSYCHOLOGIA, PROJEKTANT INTERAKCJI W czy użyteczności, przez analityków na strate- STUDIU EDISONDA nie można przesadzić – trzeba umieć gach i architektach informacji skończywszy. wyważyć krytyczne podejście z nadmiernym W tej pracy niezwykle istotne jest nastawienie, perfekcjonizmem. które trudno w sobie wyrobić. Po pierwsze zatem CHĘĆ ROZWOJU, OTWARTOŚĆ, DOCIEKLIWOŚĆ ciekawość. Umiejętność stawiania pytań. Chęć uczenia się – branża jest arcydynamiczna i projek- KOMUNIKATYWNOŚĆ ty sprzeda 5 czy nawet 3 lat dzisiaj wyglądają już Wszyscy rozmówcy podkreślają różnorod- ność cech, jakie są potrzebne w pracy projek- nieco przestarzale. Bardzo podkreślaną cechą jest także tantów. Najczęściej wymienianą, pożądaną komunikatywność, rozumiana zarówno jako ” cechą charakteru jest zapał do poznawania umiejętność pracy w zespole, jak i zdolność MAREK KASPERSKI nowych rzeczy, a także otwartość, dociekli- przekonywania innych do swoich pomysłów. FILOZOFIA, WŁAŚCICIEL THINKLAB wość i skłonność do zadawania pytań. Branża Projektowanie interfejsów wymaga ciągłej UX rozwija się bardzo dynamicznie. Powstają walki o dobro użytkownika - umiejętność Dociekliwość i krytyczne myślenie to są dwie nowe technologie, które otwierają nowe przekonywania decydentów i deweloperów podstawowe cechy, którymi – wg mnie – możliwości interfejsowe. Zmieniają się trendy powinien się charakteryzować dobry kandydat na do użytecznych rozwiązań jest więc na wagę i przyzwyczajenia użytkowników. To wszystko projektanta. złota. wymaga od projektantów stałej, ale i samo-
 5. 5. Raport : KARIERA W UX || UXbite.com || listopad 2011 5 ” ” naprawdę jest pożądana. Najlepsze wyniki ROBERT DRÓZD MACIEJ LIPIEC MARKETING I ZARZĄDZANIE, FREELANCER PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA, DYREKTOR DZIAŁU daje jednak odpowiednia kombinacja USER EXPERIENCE K2 W WEBAUDIT kreatywności z umiejętnością krytycznego Duża część pracy specjalisty od UX to Po pierwsze projektant musi mieć zajawkę. spojrzenia na swoje rozwiązania. komunikacja. Trzeba na przykład umieć zmienić Trudno pracować w tej branży, nie mając do tego ” myślenie osób decyzyjnych, bo tylko tak da się pasji. przekonać ich do wielu zmian. HUBERT TURAJ PSYCHOLOGIA, PROJEKTANT INTERAKCJI W STUDIU EDISONDA z pasją – silnym zainteresowaniem tematyką ” PAULINA MAKUCH user experience. Dobry projektant chłonie PSYCHOLOGIA, USER EXPERIENCE RESEARCH wiedzę o wynikach badań i nowych rozwią- Kreatywność – sztampowo wpisywana do wyma- MANAGER W K2 gań na każdym stanowisku. Tutaj naprawdę jest zaniach interfejsowych z bardzo prostego to istotna cecha, bez której trudno tworzyć coraz Mój wymarzony Junior Interaction Designer powodu – bo go to interesuje. Praca w tej lepsze koncepcje i projekty. cechowałby się: (…) komunikatywnością, jako branży do łatwych nie należy, dlatego rzadko otwartością na zadawanie pytań i informowanie ” innych o swoich pomysłach (…). trafiają tu ludzie z przypadku. BARBARA ROGOŚ SOCJOLOGIA, USER EXPERIENCE DESIGNER I KREATYWNOŚĆ PARTNER W WITFLOW PASJA Dobry projektant nie odtwarza gotowych Szukam ludzi myślących i kreatywnych, nie bo- rozwiązań, ale podchodzi do problemów z jących się wyzwań, ale podchodzących z dużym Chęć rozwoju, najczęściej wymieniana jako otwartą głową. Kreatywność, będąca zwykle dystansem do siebie i do efektów swoich prac pożądana u projektantów cecha, wiąże się frazesem w ofertach pracy, w tym przypadku
 6. 6. Raport : KARIERA W UX || UXbite.com || listopad 2011 6 ” WYKSZTAŁCENIE PAULINA MAKUCH mechanizmach perswazji i wpływie społecznym. Nie każdy wie, jednak studia te PROJEKTANTA INTERAKCJI PSYCHOLOGIA, USER EXPERIENCE RESEARCH MANAGER W K2 to także dobre przygotowanie metodolo- Jako absolwentka SPIK (teraz Psychologia Nowych giczne do prowadzenia badań. Dlatego EDUKACJA W POLSCE Technologii) na SWPS, uważam, że to strzał właśnie są to najchętniej wymieniane, w dziesiątkę. SPIK daje możliwość ukończenia pożądane kierunki dla młodego projektanta W Polsce trudno o kierunek studiów specjalizacji HCI, gdzie są zajęcia z badań interakcji. użyteczności, architektury informacji, procesu skierowany stricte w branżę projektowania ” projektowania UCD. interakcji i badania użyteczności. Bliski tej BARBARA ROGOŚ tematyce jest program specjalności na SOCJOLOGIA, USER EXPERIENCE DESIGNER ” I PARTNER W WITFLOW kierunku Psychologia - Psychologia Nowych ROBERT DRÓZD Technologii (dawniej SPIK) na SWPS. Pojawiają MARKETING I ZARZĄDZANIE, FREELANCER W tej branży bardzo dobrze radzą sobie W WEBAUDIT się także kierunki studiów podyplomowych, psychologowie i socjologowie – mają bowiem takich jak Architektura informacji i badania UX to branża interdyscyplinarna, dlatego sukces dużą wiedzę z zakresu zachowań ludzkich, odniosą w niej ludzie wywodzący się z zupełnie mechanizmów wpływu itp., a dodatkowo nie boją użyteczności nowych technologii na SWPS w różnych środowisk. się logiki i statystyki. Warszawie, Psychologia w projektowaniu interakcji i e-marketingu na SWPS we Wrocławiu czy Architektura Informacji na AP diów. To, co charakterystyczne dla naszej w Krakowie. Właśnie uruchomiony został też branży to interdyscyplinarność. Dlatego pierwszy nabór do międzynarodowej wyższej właśnie zarówno kierunki humanistyczne szkoły projektowania – School of Form (psychologia, socjologia czy filozofia), w Poznaniu, w ramach Szkoły Wyższej Psy- jak i ścisłe (głównie informatyka) chologii Społecznej na kierunku wzornictwo. dostarczają absolwentowi narzędzi Czy to znaczy, że absolwenci innych studiów i umiejętności przydatnych w przysz- nie mają szans zostać dobrymi projektantami łej pracy w dziedzinie UX. interakcji? Tak naprawdę większość osób Studia społeczne (psychologia czy zajmujących się tą tematyką w Polsce socjologia) dają przewagę dzięki skończyła całkowicie odmienny kierunek stu- nauce o zachowaniu ludzkim,
 7. 7. Raport : KARIERA W UX || UXbite.com || listopad 2011 7 ” Studia informatyczne dają pojęcie o możli- EDUKACJA ZA GRANICĄ MACIEJ LIPIEC PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA, DYREKTOR DZIAŁU wościach i ograniczeniach technologicznych. USER EXPERIENCE K2 Ogólne studia humanistyczne, takie jak Kierunki związane z interakcją człowiek- Psychologia i socjologia - za wiedzę na temat filozofia, uczą krytycznego myślenia i argu- komputer są bardziej powszechne na percepcji i zachowań ludzi, statystykę i meto- mentacji, zaś studia marketingowe uczą zachodnich uczelniach (np. Interaction dologię badań. Prawdopodobnie też etnografia, podejścia biznesowego. Interdyscyplinarność czy dziennikarstwo, które także wymagają Design and Technologies w Göteborg, projektowania interakcji wymaga więc zróżni- umiejętności obserwacji Human-Centered Systems w cowanego wykształcenia. Absolwenci jednych Londynie, Human-Computer kierunków będą musieli we własnym zakresie Interaction w Lleida czy ” nadrobić zaległości z pozostałych. Human-Computer ” AGNIESZKA JEDYNASTA PSYCHOLOGIA KLINICZNA, USABILITY Interaction CONSULTANT W USELAB MAŁGORZATA BREGUŁA w Uppsala). ZARZĄDZANIE I MARKETING, SPECJALISTA DS. UŻYTECZNOŚCI W INTERNET DESIGNERS Osobom z wykształceniem psychologicznym czy socjologicznym zwykle łatwiej jest zrozumieć Skończony kierunek nie ma znaczenia. Ważniej- potrzeby użytkowników i pamiętać o nich w pro- sza jest chęć rozwoju. cesie projektowania. Z drugiej jednak strony, projektując warto znać cechy i ograniczenia ” technologii. JAROSŁAW OWCZAREK E-CONCEPT DEVELOPMENT, COPENHAGEN SCHOOL OF DESIGN AND TECHNOLOGY, UX DESIGNER W WITFLOW ” JOANNA SIENIAWSKA Największy nacisk na studiach jest na praktykę. INFORMATYKA I ZARZĄDZANIE, EXPERIENCE DESIGN DIRECTOR W IDEACTO W ciągu jednego semestru mamy 3 duże projekty. Klienci, dla których robimy te projekty są Wydaje mi się, że jeśli ktoś zdecyduje się na jedne z zewnątrz - przychodzą do nas do szkoły, dają studia, to będzie musiał sporo uczyć się, aby briefa i na jego podstawie zadajemy pytania. Tak nadrobić braki z drugiej dziedziny. jak normalnie w relacji klient-firma.
 8. 8. Raport : KARIERA W UX || UXbite.com || listopad 2011 8 ” ” Charakterystyczne dla tych studiów jest moc- DR AGNIESZKA SZÓSTEK DR AGNIESZKA SZÓSTEK INDUSTRIAL DESIGN, EINDHOVEN UNIVERSITY OF no praktyczne podejście do zajęć. Studenci INDUSTRIAL DESIGN, EINDHOVEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KONSULTANT USER EXPERIENCE realizują w toku zajęć projekty, w ramach TECHNOLOGY, KONSULTANT USER EXPERIENCE I DESIGN THINKING, PRACOWNIK NAUKOWY I DESIGN THINKING, PRACOWNIK NAUKOWY których muszą wykorzystać wiedzę zdobytą Na początku uczelnia ich zapraszała. Później na teoretycznych wykładach. Są to nie tylko Program studiów uczył nas projektowania klienci zaczęli sami przychodzić, bo bardzo im się projekty naukowe, ale bardzo często zorientowanego na użytkownika. Uczyliśmy się podobało, co studenci robią. Firmy nie musiały dokładnie tak, jak ten proces szedł, zaczynaliśmy komercyjne - klientami są prawdziwe firmy z płacić, musiały się zobowiązać, że będą się od zbierania potrzeb użytkowników, potem przez angażować w komunikację ze studentami i mu- realnymi potrzebami. Uczy to biznesowego analizę zadań, badania laboratoryjne, potem siały przygotować dla nich opis projektu. podejścia do tworzonych projektów i przygo- projektowanie, metody ewaluacyjne itd.. towuje do przyszłej pracy na rynku. ” Zajęcia na zagranicznych studiach mogą też przyjmować modułowy charakter. Zamiast co JAROSŁAW OWCZAREK E-CONCEPT DEVELOPMENT, COPENHAGEN tygodniowych wykładów przez cały semestr SCHOOL OF DESIGN AND TECHNOLOGY, UX DESIGNER W WITFLOW studenci zdobywają umiejętności w trakcie krótkich, ale intensywnych kursów. W kolej- Ta rotacja w szkole jest z góry narzucona, nie nych kursach wykorzystują wiedzę zdobytą możesz być w jednej grupie dwa projekty pod podczas wcześniejszych modułów. rząd. W życiu nie ma tak, że dobierasz sobie ludzi, z którymi pracujesz do końca świata. Kolejnym charakterystycznym elementem Trafiasz do różnych firm, różnych ludzi. Dzięki jest praca grupowa. Nie polega ona wcale na doświadczeniu na studiach potrafiłem się szybko odnaleźć w nowej firmie. oddelegowaniu zadań pośród członków grupy, ale na faktycznej współpracy nad projektem. Uczy to komunikacji i umiejętności współpracy z innymi, tak ważnych elementów w codziennej pracy projektantów. AUTOR: IGA MOŚCICHOWSKA Projektant interakcji i badacz użyteczności
 9. 9. Raport : KARIERA W UX || UXbite.com || listopad 2011 9 KOGO SZUKAJĄ truje się wewnątrz - na serwisach i aplikacjach one stopniowo ustępują miejsca interneto- POLSCY PRACODAWCY firmy. To z kolei pozwala na zgłębianie wym. złożonych problemów i wyspecjalizowanie się w danej dziedzinie. Ponadto, zatrudnienie Projektowanie interfejsów Branża User Experience w Polsce jest można znaleźć w serwisach czy portalach stosunkowo młoda, jednak jej rozwój z roku internetowych, aby rozwijać ich funkcjonal- Podstawowym obowiązkiem projektanta jest na rok nabiera coraz większego rozpędu. ności i poprawiać user experience. projektowanie interfejsów. Pracodawcy ocze- Wraz z nim, rośnie liczba ofert pracy dla kują, że UXowiec będzie potrafił: specjalistów UX. Przyjrzyjmy się, jakie są oczekiwania pracodawców wobec kandy-  zdefiniować wymagania projektu (przy- datów i co zrobić, aby być konkurencyjnym gotować specyfikację), na rynku pracy*.  określić potrzeby użytkowników (w tym tworzyć persony i scenariusze użycia), GDZIE JEST PRACA?  opracować strukturę i nawigację aplika- cji czy serwisu (architekturę informacji Specjaliści UX poszukiwani są w dużych i projekt interakcji), miastach. Zatrudniają ich zarówno małe,  przygotować makiety oraz interaktywne średnie, jak i duże firmy, a specyfika pracy prototypy interfejsu. różni się pomiędzy nimi. Małe i średnie firmy zwykle współpracują z klientami zewnętrzny- ZADANIA I OBOWIĄZKI Pracodawcy oczekują od kandydatów znajo- mi, można więc liczyć na dużą różnorodność mości obsługi programów do prototypowa- doświadczeń. Wśród pracodawców znajdzie- Większość ofert pracy dotyczy projektowa- nia i grafiki rastrowej. Najczęściej w ogłosze- my agencje interaktywne oraz powstające ania interfejsów na potrzeby aplikacji webo- niach wymieniany jest Axure RP oraz Adobe coraz liczniej studia UX. W dużych firmach, wych oraz serwisów internetowych, a spora- Photoshop. Warto także zapoznać się z inny- jak Google, Sabre czy Allegro, praca koncen- dycznie – aplikacji desktopowych. Coraz imi narzędziami: Balsamiq, Adobe Fireworks, częściej też pojawia się temat projektowania Omnigraffle (na Macu). Oswojenie się z kilko- na urządzenia mobilne. Z aplikacjami deskto- ma programami pozwoli nam na większą * Artykuł powstał na podstawie analizy 31 ofert pracy w powymi spotkamy się w dużych firmach, ale elastyczność i swobodę w późniejszej pracy. Polsce z 2011 roku.
 10. 10. Raport : KARIERA W UX || UXbite.com || listopad 2011 10 Współpraca z innymi działami w kontakcie z działem marketingu oraz  POPULARNE NAZWY STANOWISK  Usability Specialist / Specjalista ds. Tak, jak interfejs jest mostem między techno- logią a człowiekiem, tak specjalista UX jest product development, aby rozmawiać o pro- dukcie i jego przyszłości. Będzie także współ- pracować z grafikami i developerami przy osobą integrującą wiele stron życia systemu. wdrożeniach projektów, kontrolując zgodność użyteczności / Specjalista ds. usability Stąd konieczność ścisłej współpracy z różny- efektu końcowego z prototypem.  User Experience Designer / UX Designer / Projektant User Experience mi działami firmy. UX na co dzień będzie Ważna rolą UXowca jest służenie radą z zakre-  User Interface Designer / Projektant interfejsu użytkownika  Architekt informacji  Projektant interakcji / Interaction designer Badania Właściwie brak jest ofert pracy stricte dla badaczy użyteczności czy UX. Rodzima branża jeszcze jest młoda i wewnętrznie mało wyspecjalizowana, więc adepci UX muszą łączyć w sobie szerokie kompetencje – w pracy będą prowadzić analizy eksperckie oraz testy z użytkownikami. Zarówno mniej- sze, jak i większe firmy oczekują takiej inter- dyscyplinarności. Dobrze jest, gdy specjalista potrafi zweryfikować wartość istniejących czy tworzonych interfejsów w badaniach.
 11. 11. Raport : KARIERA W UX || UXbite.com || listopad 2011 11 su użyteczności i UX oraz dbanie, by firma Niekiedy od kandydatów oczekuje się umie- DOŚWIADCZENIE tworzyła serwisy czy aplikacje o dobrym jętności kodowania HTML/CSS/Javascript nie i spójnym user experience. Pracodawcy ocze- do tworzenia aplikacji, lecz na potrzeby Kolejną konsekwencją faktu, że branża UX kują, że specjalista będzie służyć radą innym interaktywnego prototypowania. W tym w Polsce jest młoda jest niewielka liczba działom oraz promować wartość UX wew- momencie są już narzędzia, które same specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. nątrz firmy. Do jego lub jej obowiązków generują kod, jak np. Axure. Maksymalny staż wymagany wśród analizo- będzie także należeć opracowywanie wew- Jeśli nawet w pracy nie będziesz stricte wanych ogłoszeń to 3 lata. Większość z praco- nątrzfirmowych standardów i wzorców proje- tworzyć grafiki czy pisać kodu, warto mieć dawców, jeśli wymaga doświadczenia na ktowych, szczególnie w dużych firmach, solidne podstawy z tych dziedzin, aby znać podobnym stanowisku, zwykle jest to zaledwie gdzie utrzymanie spójności interfejsów w ca- możliwości i ograniczenia systemów oraz 1 rok. To wszystko oznacza, że nawet kilku- łym portfolio produktów jest nie lada lepiej porozumieć się z grafikami i dewelo- miesięczna praktyka w dobrej firmie może być wyzwaniem. perami. przepustką do ciekawych ofert pracy. Grafika i kodowanie WIEDZA Firmy poszukują osób z solidnym zapleczem Przede wszystkim pracodawca oczekuje umiejętności zarówno graficznych, jak i de- wiedzy na temat UX i usability oraz śledzenia weloperskich. Do obowiązków projektanta trendów w tej dziedzinie. Znajomość przynaj- interfejsów może należeć nie tylko zaproje- mniej podstawowej metodologii badań ktowanie funkcjonalne, ale także graficzne użyteczności – analizy eksperckiej i testów interfejsu, a nierzadko także zakodowanie z użytkownikami jest także istotnym elemen- tworzonych komponentów czy elementów. tem profilu kandydata. Pomocne jest również Takie oczekiwania szczególnie dotyczą firm, szersze spojrzenie psychologiczno-socjologi- które zatrudniają UXowca na potrzeby swoich czne, umożliwiające głębsze zrozumienie wewnętrznych produktów i projektów. zachowania i percepcji użytkowników.
 12. 12. Raport : KARIERA W UX || UXbite.com || listopad 2011 12 MÓW PO ANGIELSKU 1. Serwisy z ofertami pracy Szukając pracy śledź portale z ogłoszeniami Bez angielskiego dziś trudno na rynku pracy. lub ich agregatory (np. Jobrapido.pl). W tej branży jest nie inaczej – w ogłoszeniach Najlepiej ustawić wysyłkę powiadomień firm średnich i dużych biegła znajomość mailowych, gdy pojawi się oferta pracy języka angielskiego jest wymagana. Będziesz z danym słowem kluczowym (np. ux, usability, mieć kontakt z zagranicznymi klientami lub użyteczność, projektant interfejsów). wręcz będziesz na co dzień pracować w tym języku. Ale nawet w małej polskiej firmie 2. Portale społecznościowe profesjonalistów działającej lokalnie znajomość angielskiego Bardzo dobrym pomysłem jest założenie jest niezbędna, aby nadążać za tempem profilu na portalach dla profesjonalistów. rozwoju dyscypliny i swobodnie korzystać Profil powinien być uzupełniony informacjami z bogactwa wiedzy oraz materiałów dostęp- wartościowymi dla potencjalnego pracodaw- nych online. cy i zawierać odpowiednie słowa kluczowe. Jeśli Twoje nazwisko wyświetla się na Golden- OSOBOWOŚĆ line.pl w wynikach wyszukiwania „usability”, możesz się wkrótce spodziewać ofert pracy Jakimi cechami charakteru i umiejętnościami od rekruterów. miękkimi powinien się wyróżniać doskonały kandydat na specjalistę UX? Według 3. Aktualności firm z branży oczekiwań pracodawców, powinien mieć Śledź profile ulubionych firm czy wymarzo- analityczny umysł i krytyczne spojrzenie. Musi JAK SZUKAĆ PRACY? nych miejsc pracy na portalach społeczno- umieć znajdywać proste rozwiązania skomp- ściowych (Facebook, Twitter). Jeśli firma szuka likowanych problemów. Jednocześnie potrafi Najlepszym źródłem ogłoszeń o pracę jest pracownika, często tym kanałem także dobrze porozumieć się z innymi, współpra- Internet. W tej branży ogłoszenia rzadko informuje o ofercie – szczególnie jeśli jest to cować i przekonać do swoich racji. A wszy- publikowane są poza Siecią, warto więc nieduża firma, która rekrutuje własnymi stko to z pasją i energią. trzymać rękę na pulsie. siłami.
 13. 13. Raport : KARIERA W UX || UXbite.com || listopad 2011 13 4. Przygotuj użyteczne CV i portfolio Dopiero zaczynasz karierę i nie masz jeszcze ience jest znakomitą okazją do wyróżnienia Coraz częściej w ogłoszeniach znajdujemy czego zawrzeć w portfolio? Nie martw się, się z tłumu kandydatów. Jak je przygotować i prośbę o dołączenie portfolio prac do bądź pomysłowy – bierz udział w konkursach dostosować do specyfiki branży UX przeczy- aplikacji. Nawet jeśli nie jest wymagane od projektowych (informacje o nich znajdziesz tasz w dalszej części raportu. razu, z dużą dozą prawdopodobieństwa na blogach branżowych i przy okazji różnych zostaniesz poproszony o przedstawienie konferencji). Zaangażuj się w projekt swoich dokonań na dalszych etapach. Portfo- niekoniecznie zarobkowy – może być to folio UX to nie jest portfolio graficzne – nawet przebudowa strony internetowej AUTOR: pamiętaj, aby pokazać w nim swoje umie- wydziału. Ważne, żebyś pokazał(a), że EWA SOBULA jętności i techniki pracy. Będzie to ważniejsze potrafisz i chcesz to robić. CV zaprojektowa- UX Designer, socjolog dla pracodawcy niż wizualizacje graficzne. ne zgodnie z zasadami dobrego user exper- . .
 14. 14. Raport : KARIERA W UX || UXbite.com || listopad 2011 14 JAK ZDOBYWAĆ WIEDZĘ W BRANŻY UX? EKSPLORUJ BLOGROLL PRZEGLĄDAJ I OGLĄDAJ PREZENTACJE Często spotykam się z pytaniem, na jakich Wybierz autorów, których lubisz, uważasz za Serwisy takie jak Slideshare.net czy TED.com studiach można nauczyć się projektowania renomowanych, podziwiasz etc. i eksploruj to prawdziwe kopalnie wiedzy i inspiracji. User Experience . Kierunków w Polsce nie ma polecane przez nich strony. Jest taka prawid- Wystąpienia i prezentacje znanych i mniej za wiele, jednak żadne studia nie zastąpią łowość, że cenieni autorzy linkują do innych znanych osób z branży dają do myślenia, praktyki oraz samodzielnego doszkalania. To wartościowych źródeł. Z pewnością nie poszerzają horyzonty, przybliżają niszowe właśnie ono powinno być zarówno punktem zapałasz chęcią przeczytania wszystkich tematy. Uczą również dwóch bardzo waż- wyjścia do „złapania bakcyla” w tematyce, jak polecanych pozycji, najprawdopodobniej nych umiejętności – redagowania treści oraz i sposobem na bycie na bieżąco. Jak zatem jednak odnajdziesz kilka, do których będziesz autoprezentacji. Odwiedzenie takiego serwisu dotrzeć do wartościowych treści? regularnie wracać. w niektórych przypadkach może być jedyną szansą na posłuchanie guru SZUKAJ PO ANGIELSKU PODĄŻAJ ZA ŹRÓDŁAMI Choć w naszym kraju branża UX dynamicznie Znajdź artykuły poruszające tematykę, którą się rozwija, najbogatsze źródła to te jesteś zainteresowany i sprawdzaj bibliografie. anglojęzyczne. Na zachodzie tematyka Dzięki temu zgromadzisz sieć odnośników, użyteczności jest o wiele bardziej rozwinięta które pozwolą ci pogłębić pożądany zakres niż w Polsce. Dlatego też znajdziesz o wiele tematyczny. Często również sami autorzy więcej dobrych materiałów na stronach ze artykułów zamieszczają dodatkowe linki, Skandynawii, Wielkiej Brytanii czy USA. które pozwalają czytelnikom rozeznać się Również książki publikowane są najczęściej w w temacie czy uzupełnić wiedzę. języku angielskim – miną wieki zanim zostaną przetłumaczone.
 15. 15. Raport : KARIERA W UX || UXbite.com || listopad 2011 15 CZYTAJ KSIĄŻKI… ALE NAJPIERW RECENZJE nię – współpracowników, zaufanych blogerów zweryfikować swoje postrzeganie pracy Są dla mnie wskazówką, że wydane pieniądze projektanta czy badacza. Bez oparcia w solidnej teorii nie można być nie pójdą na marne. dobrym praktykiem. Takie oparcie dają książki. Jednak nie wszystkie z nich warto SPOTYKAJ SIĘ BRANŻOWO AUTOR: kupić, czy nawet przeczytać. Również tutaj BARBARA ROGOŚ trzeba odsiewać ziarna od plew. Dlatego Konferencje, spotkania, kluby książki oraz zawsze przed decyzją o zakupie (często warsztaty zmieniają sposób patrzenia na Projektant interakcji i badacz użyteczności bardzo kosztownej pozycji) warto zapoznać tematykę branżową. Pokazują różne punkty się z recenzjami książki oraz jej dostępnymi widzenia. To imprezy, na których możesz fragmentami – choćby na Amazonie. Dla spotkać ludzi ze świata UX (zarówno mnie bardzo ważne są opinie osób, które ce- polskiego, jak i zagranicznego), odbyć z nimi
 16. 16. Raport : KARIERA W UX || UXbite.com || listopad 2011 16 ŹRÓDŁA, Z KTÓRYCH KAŻDY  UX booth w sieci, a bez tego nie można być dobrym Boxes and arrows projektantem. Zatem obserwujcie i wyławiaj- CZERPAĆ MOŻE  cie dobre rozwiązania.  UXmatters  UX Magazine Ze względu na dynamiczne zmiany ZAGRANICZNE STRONY/BLOGI SPECJALISTÓW Najczęściej odwiedzam blogi – magazyny, na technologii i trendów, branża UX i usability których publikuje wielu autorów – praktyków wymaga ciągłego uczenia się, przeglądania, designu z różnych stron świata. Zwykle są szperania i doszkalania się. To nie kończy się one bardzo szerokie pod względem tematyki. nigdy, więc jeśli nie lubisz siedzieć zakopany Znaleźć tam można artykuły odnośnie proje- po nos w książkach, blogach i stronach www ktowania grafiki, interakcji, architektury infor- – ten zawód nie jest dla Ciebie.  Useit.com (Jakob Nielsen) imacji czy user experience. Wszystko to podane w różnorodnych formach – Serwis Nielsena – jednego z guru usability. W tym zestawieniu znajdziecie subiektywny odnajdziecie tam nie tylko publikacje Jak to z guru bywa, część publikowanych wybór źródeł z tematyki UX i usability. Od tematyczne czy case studies, ale również wniosków jest mocno kontrowersyjna. Mimo, tego warto zacząć swoją przygodę z UX. wywiady z praktykami z branży, recenzje, że strona nie zachęca swoim wyglądem, video oraz podcasty. Publikują na nich takie warto ją śledzić. Choćby po to, aby polemi- MAGAZYNY sławy świata UX jak Luke Wroblewski czy zować z autorem. Whitney Hess.  LukeW (Luke Wroblewski)  Smashingmagazine Luke na swoim blogu publikuje szczegółowe Kto nie zna – niech się nie przyznaje ;) zapiski obejmujące szerokie zagadnienia UX – Ciekawe źródło prezentujące nowe trendy nie tylko formularze. Nie znajdziecie tam i kierunki w tworzeniu rozwiązań interakty- wnych. Pomaga być na bieżąco ze zmianami esejów – autor tworzy bardzo skondensowa-
 17. 17. Raport : KARIERA W UX || UXbite.com || listopad 2011 17 ne konspekty, które są dobrym punktem wyj- webowej. Tę ostatnią przybliża w przystępny ścia do poszerzania wiedzy na dany temat. i zrozumiały sposób. Warto być na bieżąco.  UXbite (I.Mościchowska, B.Rogoś, E.Sobula)  user experience design (Maciek Lipiec) Znajdziecie tutaj artykuły odnoszące się  What makes them click Blog założony w 2005 roku – wart przeczyta- zarówno do badań jak i projektowania. (Susan Weinshenk) nia od deski do deski. Artykuły takie jak Piszemy o dobrych praktykach projektowania Autorka przybliża zagadnienia psychologii „Architektura pozytywnych doświadczeń” są i badań użyteczności, analizujemy również w kontekście projektowania interakcji. Oprócz punktem obowiązkowym dla adeptów UX. dostępne wzorce. Na blogu odnaleźć można regularnych postów, na stronie znajdziecie Maciek jest również jednym z pierwszych także formatki i przydatne w codziennej zestawienie 100 najpopularniejszych artyku- polskich autorów, którzy poruszyli na blogu pracy zestawienia. łów, które szczególnie warto zgłębić. Nie tematykę service design. można być dobrym projektantem bez pod- stawowej wiedzy z zakresu psychologii, a ten blog pomoże Wam ją zdobyć. . POLSKIE STRONY/BLOGI SPECJALISTÓW  UI Design (Marek Kasperski) Założony w 2007 roku blog Marka Kasperskiego – praktyka i wykładowcy. Podo- bnie jak blog Macieja Lipca jest jednym z najważniejszych polskich źródeł. Wprawdzie  Webaudit (Robert Drózd) Marek nie publikuje już tak często jak kiedyś, Autor bloga od dobrych sześciu lat pisze a obecnie bliżej mu do stratega niż projek- m.in. o użyteczności, dostępności i analityce tanta, ale jego blog to kopalnia wiedzy zarówno o badaniach, jak i projektowaniu.
 18. 18. Raport : KARIERA W UX || UXbite.com || listopad 2011 18  D. Brown: Communicating Design. FORA KSIĄŻKI Developing Web Site Documentation for Design and Planning Jest wiele książek wartych przeczytania, te Ten kompletny przewodnik po dokumentacji tutaj są jedynie punktem startowym dla projektowej pozwala krok po kroku poznać, początkujących projektantów i badaczy. co projektant na co dzień tworzy w swojej  R. Cialdini: Wywieranie wpływu na ludzi pracy. Jest to jednak dużo więcej niż  Forum stowarzyszenia IxDA omówienie person, map strony czy makiet. Branżowe forum pod egidą organizacji IxDA. Najważniejsze z punktu wiedzenia projektan- Początkujący czytelnik pozna proces Wiele rozmów na merytorycznym poziomie, ta interakcji mechanizmy psychologiczne tworzenia serwisów oraz nauczy się podpowiedzi i polemiki. Można odnaleźć opisane w bardzo przystępny i obrazowy projektować. Dla bardziej obeznanego rozwiązania wielu dylematów i problemów sposób. Wiedza niezbędna do projektowania projektanta nadal jest to przydatna pozycja, związanych z projektowaniem i badaniami. mechanizmów perswazyjnych. Podstawy do której wielokrotnie można wracać. psychologii, które każdy znać powinien.  S. Krug: Don’t Make Me Think Żelazna pozycja we wszelkich zestawieniach literatury usability. Krug prosto i obrazowo wyjaśnia, czym jest problematyka  UX Stack Exchange użyteczności. Przystępny język i przykłady z codziennego życia czynią tę książkę nie tylko Połączenie forum, blogu, wiki oraz serwisów z podstawową lekturą dla osób związanych z linkami – strona w formie pytań i odpowiedzi, branżą usability, ale także dla developerów, dedykowana specjalistom UX i usability. Project Managerów, marketerów i klientów – Każdy może przystąpić do tej społeczności właściwie dla każdego. Polskie tłumaczenie ekspertów i dzielić się wiedzą. Podobnie jak w nie należy ono do najwierniejszych. Jeśli tylko przypadku forum IxDA znajdziecie tu meryto- masz możliwość, polecam przeczytać ryczne odpowiedzi na nurtujące Was pytania. oryginał.
 19. 19. Raport : KARIERA W UX || UXbite.com || listopad 2011 19  M.Kuniavsky: Observing the User  S. M. Weinschenk: Neuro Web Design niej projektować – to raczej galeria. Niemniej Experience oglądanie jej to prawdziwa uczta, a przy tym Znakomity mariaż naukowej wiedzy o Świetna książka, która przeprowadza działaniu ludzkiego mózgu z projektowaniem źródło inspiracji. czytelnika przez świat badań usability – od serwisów internetowych. Szybka i przyjemna momentu doboru metody badawczej, lektura, która nie tylko odpowiada na  J. Tidwell: Designing Interfaces poprzez prowadzenie badań, aż po analizę tytułowe pytanie dlaczego ludzie klikają, ale Nie jest to lektura, którą się czyta od zebranych danych. Autor bardzo szeroko popiera to konkretną wiedzą z badań. początku do końca. Desigining Interfaces odnosi się do metod badawczych, gdyż to Stanowi przystępne i ciekawe wprowadzenie stanowi zbiór wzorców projektowych: właśnie w ich doborze tkwi połowa sukcesu do projektowania perswazyjnego. uporządkowanych, opisanych, zilustrowanych przeprowadzanych badań. Niezbędna pozy- przykładami. Ale po co kupować książkę, cja do osób zainteresowanych badaniami  E. Tufte: Envisioning Information skoro w Internecie jest mnóstwo serwisów z użyteczności. wzorcami projektowymi? Właśnie dlatego. Envisioning Information jest książką do której mam słabość. Bogata w przykłady map, Osobiście lubię sięgać po tę pozycję, bo  J. J. Garret: The elements of user diagramów, tabel, grafik – mnóstwo łatwo w niej odnajduję sprawdzone experience wizualnych przedstawień informacji. Trzeba i ugruntowane wzorce bez konieczności Krótka i przystępna lektura wprowadzająca szperania po sieci. jednak zaznaczyć, że nie nauczysz się dzięki do idei projektowania zorientowanego na użytkownika (user-centered design). Dowiesz się z niej czym jest user experience i dlaczego jest taki ważny :) A następnie poznasz pięć warstw UX od potrzeb użytkowników, poprzez strukturę, po wierzchnią warstwę projektów webowych (i nie tylko). Napisana w zgrabny sposób, sam autor pisze, że można ją przeczytać w kilka godzin. To książka, która ma zachęcić do eksploracji tematu. Diagram o user experience (z niej pochodzący) jest już klasyką w branży.
 20. 20. Raport : KARIERA W UX || UXbite.com || listopad 2011 20  I.Young: Mental Models. Aligning  P Morville: Information Architecture for .  T.Tullis, B.Albert: Measuring the User Design Strategy with Human Behavior the World Wide Web (3 wydanie) Experience (Książka z misiem polarnym) Bardzo dobra pozycja, która pozwoli Modele mentalne, doskonale znane W porównaniu z poprzednimi pozycjami czytelnikowi przejść przez najważniejsze kognitywistyce, mają niebagatelne znaczenie przeczytanie Information Architecture od metryki związane z UX oraz poznać tajniki dla projektowania UX. Autorka w przystępnej deski do deski może być mozolnym analizy danych. Oprócz silnego nacisku na formie tłumaczy, czym są modele mentalne zadaniem. Niemniej jest to pozycja, którą analizę i wyciąganie wniosków, autorzy i uczy ich budowania i zastosowania w konte- warto mieć pod ręką. Stanowi bogate i war- przybliżają również nieco metodologię kście projektowania serwisów i usług. Bogac- tościowe źródło wiedzy na temat organi- badań, oraz rozprawiają się z dziesięcioma two przykładów sprawia, że od razu można zowania treści i nawigacji oraz modeli mitami dotyczącymi metryk i badań usability nabytą wiedzę zastosować do swoich wyszukiwania i odkrywania informacji przez oraz przytaczają case studies. potrzeb. użytkowników.  ZNAJDZIESZ NA BLOGU UXBITE:  Zestawienie: 3x3 książki o UX i usability
 21. 21. Raport : KARIERA W UX || UXbite.com || listopad 2011 21 PREZENTACJE WZORCE PROJEKTOWE Dlatego warto znać wzorce, ale należy je traktować jako inspirację i krytycznie analizować, a nie kopiować. Podane wyżej serwisy pomogą ogarnąć trendy w projektowaniu rozwiązań. NARZĘDZIA I TUTORIALE  Slideshare.net Ten portal to niezgłębiona skarbnica inspiracji i wiedzy z szeroko pojętej tematyki usability  Axurerp.pl i UX. Chociaż wymaga odsiania ziarna od plew, niewątpliwie można znaleźć tu perełki, Znakomita polska strona z tutorialami i samo- które na długo pozostają w pamięci. ouczkiem dla programu Axure Rp. Świetna  Pattern Tap dla początkujących, jak również zaawansowa-  Patternry nych użytkowników programu, którzy chcą .  Konigi  poszerzyć swoje umiejętności.  ecommr ZNAJDZIESZ NA BLOGU UXBITE:  Little Big Details Dobry projektant musi być na bieżąco z róż- norodnymi wzorcami funkcjonalnymi. Przede  3 prezentacje o User Experience, wszystkim musi podchodzić do nich kryty-  Samouczek Axure których warto posłuchać cznie i analizować zawsze w odniesieniu do Oficjalna strona z tutorialami Axure –  Kilka prezentacji o mobile konkretnych założeń. Projektowanie to nie podzielona na sekcje ze względu na poziom powielanie wzorców, projektowanie to myśle- zaawansowania. Podstawowe źródło do nauki nie o wykorzystaniu możliwych rozwiązań. tego programu.
 22. 22. Raport : KARIERA W UX || UXbite.com || listopad 2011 22  Biblioteki  UX Myths Zestawienia bibliotek do Axure, które są Zestawienie mitów UX i usability – w przystę- niezbędne do sprawnego projektowania. pnej formie i z licznymi odniesieniami do pu- Można ich swobodnie używać, gdyż są likacji specjalistów. Warto je znać i krytycznie tworzone na licencjach creative commons.  UX Pond patrzeń na kategoryczne wyroki niejednego Ciągle przybywa nowych. Bardzo przydatna specjalistyczna wyszukiwa- guru. Pokazują, jak wiele zależy od kontekstu ka treści związanych z UX i usability. Nieza- i że w naszej dziedzinie trudno mówić  . stąpiona przy poszukiwaniu branżowych o bezwzględnych prawach. treści, gdyż oprócz wyszukiwania jedynie ZNAJDZIESZ NA BLOGU UXBITE: w źródłach związanych z UX (co ogranicza konieczność przedzierania się przez nietrafne  Zbiór bibliotek do Axure pozycje) umożliwia odfiltrowanie poszcze-  Materiały do pobrania (checklisty, gólnych typów wyników (artykułów, narzędzi, formatki, zestawienia) wydarzeń itp.)  UXURLS.COM Agregator linków z blogów, magazynów, serwisów z pracą oraz kanałów YouTube SŁOWNIKI, WYSZUKIWARKI I ZBIORY  Biblioteka IA Institute związanych z user experience. Jest świetnym Znajdziecie tu liczne teksty, artykuły i opra- punktem wyjścia do codziennego cowania o architekturze informacji z całego pogłębiania wiedzy i ułatwia bycie na świata. Pomimo opornej formy serwisu, bieżąco. można tam „odkopać” prawdziwe perełki.  Słownik Usabilityfirst AUTORZY: Zawiera blisko 2000 pojęć, które - choć BARBARA ROGOŚ lakoniczne - stanowią dobry punkt wyjścia do . EWA SOBULA pogłębiania wiedzy.
 23. 23. Raport : KARIERA W UX || UXbite.com || listopad 2011 23 ZAPROJEKTUJ UX SWOJEGO CV ZADBAJ O HIERARCHIĘ TREŚCI Aplikacja powinna ułatwiać skanowanie wzro- I KIERUJ UWAGĄ ODBIORCY kiem najważniejszych informacji, tak żeby pięciosekundowy kontakt z dokumentem Opracowanie swojego CV to tak naprawdę Które elementy doświadczenia zawodowego działał na korzyść kandydata. Warto wyróżnić projektowanie informacji – o sobie i swoim będą dla pracodawcy najistotniejsze? Którymi stanowiska lub firmy oraz kluczowe umie- doświadczeniu zawodowym. Potencjalny pra- kandydat chce się najbardziej pochwalić? jętności. CV powinno prowadzić pracodawcę codawca jest użytkownikiem resumé, zapro- szenie na rozmowę kwalifikacyjną – konwersją dla kandydata. Dostarczając pracodawcy pozytywnego user experience poprzez swoje CV, tak naprawdę projektant daje dowód swoim umiejętnościom. Jak się do tego zabrać? Tak, jak do projektowania makiet serwisu internetowego. ODPOWIEDZ NA POTRZEBY Ogłoszenie o pracy jest jak brief – pokazuje, na jakich umiejętnościach zależy pracodawcy, na co zwraca uwagę, jaki obszar specjalizacji będzie miała praca. Jeśli w ofercie podkreś- lana jest znajomość Axure, to właśnie ta umiejętność powinna być wyróżniona w CV kandydata. Dodatkowych wskazówek odnoś- nie potrzeb dostarczyć może też analiza strony internetowej pracodawcy, lub jego kanałów social media.
 24. 24. Raport : KARIERA W UX || UXbite.com || listopad 2011 24 za rękę i kierować jego uwagą. Pomogą w tym kolory, ikony, elementy graficzne i typografia. Jednak najważniejsze w CV jest zawsze CTA (call to action) – w tym kontek- ście będą to dane kontaktowe, które pozwolą rekruterowi skontaktować się z pożądaną osobą. ZADBAJ O UŻYTECZNOŚĆ TREŚCI TEKSTOWYCH Nie ma nic gorszego, niż CV z malutką czcionką i jeszcze mniejszą interlinią, lub tak słabym kontrastem, że żadna drukarka nie daje rady. Użyteczne treści to także umiejętne stosowanie wypunktowań (nie lubimy czytać, wolimy skanować). Warto też pamiętać o konwencjach – jeśli doświadczenie jest ułożone chronologicznie, to najświeższe stanowisko pracy powinno być zawsze najwyżej. A jeśli CV ma kilka stron, nie można zapomnieć o stronicowaniu. MÓW JĘZYKIEM ODBIORCÓW zostać negatywnie odebrana w firmie to zadbaj także o jego user experience. softwarowej o sformalizowanej strukturze. Zamiast pisać, że znasz angielski w stopniu Dostosuj swoją komunikację do stylu średnim, możesz to pokazać za pomocą pracodawcy – nadęcie formalny ton aplikacji WYRÓŻNIJ SIĘ symboli lub na wykresie (ale pamiętaj nie sprawdzi się w przypadku małego studia o użyteczności infografik!). Skorzystaj z wize- kreatywnego, a zbytnia poufałość może Kiedy już zadbasz o użyteczność swojego CV, runków i grafiki nie tylko do kierowania uwa-
 25. 25. Raport : KARIERA W UX || UXbite.com || listopad 2011 25 gą odbiorcy, ale także pokazania swojej kreatywności. Nietypowa forma CV pokazuje pasję kandydata i umiejętność wychodzenia poza schematy – obie rzeczy mają duże znaczenie w projektowaniu interakcji. Jednak trzeba mieć na uwadze kontekst firmy – jeśli kandydat stara się o pracę w bardzo sforma- lizowanym środowisku, to istnieje prawdopo- dobieństwo, że HRowcy nie docenią kunsztu kreatywnego twórcy. ZADBAJ O UŻYTECZNOŚĆ TREŚCI TEKSTOWYCH Tak jak użyteczność interfejsu nie zapewni startupowi sukcesu, tak CV nie zapewni kandydatowi pracy. Celem każdego CV jest zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Jego odpowiednie zaprojektowanie zwiększy szanse spotkania z rekruterem - zachęci do kolejnego kontaktu i pozytywnie nastawi pracodawcę. Jednak reszta zależy od wielu innych czynników, w tym, nie oszukujmy się, odrobiny szczęścia. AUTOR: IGA MOŚCICHOWSKA Projektant interakcji i badacz użyteczności
 26. 26. Raport : KARIERA W UX || UXbite.com || listopad 2011 26 ODKRYJ SWOJE MIEJSCE Dla wszystkich, którzy chcieliby odkryć swoje Pamiętaj - bądź szczery sam ze sobą! miejsce na poletku user experience przygo- W BRANŻY UX *Autorki nie ponoszą odpowiedzialności za błędne towałyśmy krótką zabawę. Być może diagnozy i w pełni popierają Twoje zmagania do odkryjesz dzięki niej swoją specjalizację*. rozwijania się w którejkolwiek ze specjalizacji. QUIZ Na każde pytanie odpowiedz tak lub nie. Pytania: ♠ ♣ ♥ ♦ Czy lubisz obserwować ludzi i ich zachowania, np. w pracy, w tramwaju, podczas korzystania z telefonów? TAK NIE Czy lubisz pracować grupowo i dyskutować o rozwiązaniach wspólnie? TAK NIE Czy na pytania o konkretne rozwiązania odpowiadasz „To zależy” i przechodzisz do wyjaśniania od czego zależy? TAK NIE Czy przy zapoznawaniu się z wynikami badań sprawdzasz, na jakiej próbie zostały przeprowadzone? TAK NIE Czy na początku jakiegokolwiek zadania, które jest Ci powierzone zadajesz wiele pytań? TAK NIE Czy łatwiej Ci opisać rozwiązanie niż je narysować? TAK NIE Czy najbardziej komfortową sytuacją jest dla Ciebie zaprojektowanie interfejsu samodzielnie od A do Z? NIE TAK Czy poproszony o ocenę strony masz ochotę zaprojektować ją po prostu od nowa? TAK NIE Czy dostrzegasz różnice pomiędzy tym jak różni ludzie obsługują te same programy? TAK NIE Czy zawsze dążysz do perfekcjonizmu? NIE TAK Czy lubisz się uczyć i doszkalać? TAK NIE
 27. 27. Raport : KARIERA W UX || UXbite.com || listopad 2011 27 Pytania: ♠ ♣ ♥ ♦ Czy reagujesz emocjonalnie na krytykę swoich pomysłów? NIE TAK Czy poproszony o ocenę skuteczności projektu proponujesz jego przetestowanie? TAK NIE Czy potrafisz przekonać innych do swoich pomysłów poprzez argumentowanie? TAK NIE Czy Twoim zdaniem badania psychologiczne i społeczne są ściemą? NIE TAK Czy Twoim zdaniem słowa świadczą więcej niż zachowania? NIE TAK Czy zdarzyło Ci się napisać/zadzwonić do właściciela serwisu internetowego informacją o błędzie, który odkryłeś? TAK NIE Czy projektując rozwiązania zadajesz pytania takie jak: po co dany element został zastosowany, czy jest on niezbędny? TAK NIE Czy zależy Ci, żeby w życiu robić coś wymagającego ciągłego myślenia i kreatywnej pracy? TAK NIE Czy szukasz słabych stron wzorców i przykładów interfejsów w galeriach? TAK NIE Czy wolisz słuchać zamiast mówić, a ludzie szybko otwierają się przy Tobie? TAK NIE Czy najchętniej stosujesz/rekomendujesz te rozwiązania, które znasz z innych projektów? NIE TAK Czy łatwiej Ci się myśli z notatnikiem i ołówkiem w ręku? TAK NIE Czy bronisz swoich rozwiązań do upadłego? NIE TAK Czy potrafisz wymienić co najmniej 2 psychologiczne mechanizmy perswazji? TAK NIE SUMA TWOICH ODPOWIEDZI W KOLUMNACH:
 28. 28. Raport : KARIERA W UX || UXbite.com || listopad 2011 28 ODKRYJ SWOJE MIEJSCE W BRANŻY UX ROZWIĄZANIE QUIZU Zsumuj odpowiedzi z pierwszych trzech kolumn. Jeśli w sumie zdobyłeś MNIEJ NIŻ 15 PUNKTÓW, to być może warto poszukać jakiegoś innego zajęcia. Słyszałyśmy, że psycholog dla zwierząt jest w modzie :) Jeśli masz 7 LUB WIĘCEJ ODPOWIEDZI Z RUBRYKI ♠ Jeśli masz 7 LUB WIĘCEJ ODPOWIEDZI Z RUBRYKI ♣ Jeśli masz 15 PUNKTÓW LUB WIĘCEJ: masz zadatki na dobrze będziesz się czuł jako badacza użyteczności projektant interakcji Jesteś jak Wielki Brat. Rozkoszy dostarczą Ci Widzisz świat w placeholderach. Nic nie godziny spędzone na obserwowaniu zmagań dostarczy Ci takiej satysfakcji, jak stworzenie witwitamy w branży!amy użytkowników, a największą uciechą będzie 10-ciowarunkowej akcji wykorzystującej cytowanie ich na firmowym blogu. Z zapałem dwanaście stanów paneli dynamicznych. będziesz zliczał kliki i z dumą prezentował O wyższości etykiety „Powrót” nad „Wstecz” dopieszczone przez siebie wykresy z czasem będziesz mógł dyskutować miesiącami. Nad wykonania zadań, zaś zawodowych randkę z drugą połówką przedkładać respondentów wyczujesz na kilometr. Czeka będziesz wprowadzenie piętnastej serii Cię świetlana przyszłość wynalazcy nowej poprawek do makiety numer 1.0.2.1.3.5.1.A. AUTORZY: metodyki prowadzenia notatek z testów… Jedno wiesz już na pewno - Twoja córka BARBARA ROGOŚ pod warunkiem, że koledzy odkopią Cię będzie mieć na imię Lorem, a syn Ipsum. IGA MOŚCICHOWSKA wpierw spod ich sterty.
 29. 29. RAPORT: Kariera w UX XI 2011RAPORT WYDANY PRZEZ: AUTORZY: Iga Mościchowska Projektant interakcji, badacz użyteczności, trener. Partner w WitFlow - ux & usability studio. Z wykształcenia - socjolog. http://uxbite.com Barbara Rogoś User Experience Designer, badacz, socjolog. PATRONAT MEDIALNY: Partner w WitFlow - ux & usability studio. Ewa Sobula UX Designer w Sabre Airline Solutions, socjolog.

×