Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Web design bie daalt

1,581 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Web design bie daalt

  1. 1. “ВЭБИЙН ҮНДЭС” ХИЧЭЭЛИЙН БИЕ ДААЛТЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ1. Зорилго: Тус хичээлээр үзэж байгаа сэдвийг бататгах, тулгарсан асуудлыг өөрөө бие даан судалж шйидврлэх, багшаас зөвөлгөө авах замаар оуютан бүр нэг статик вэб хуудас бүтээх2. Сэдэв сонгох: өөрийн сонгосон сэдвээр /жишээ нь: Гэрийн тэжээвэр амьтны онлайн каталог хийх/ i. Текстэн мэдээлэл - 60% ii. Бусад - 40% iii. Interface сайтай, ойлгомжтой байх iv. Кодын 80-с доогүй хувийн өөрөө бичсэн байх v. Үндсэн тагуудыг ашиглах /frame эсвэл table, map, a, img.... гэх мэт / vi. Css, js ашигласан байх vii. Нэмэлт судалгаа хийж хичээл дээр үзээгүй шинэ мэдлэгийг олж авах, түүнийгээ өөрийн вэбдээ тусгасан байх. 3. Хугацаа: 15-р долоо хоног 4. Оноо: 35 Бие даах ажлын төлөвлөгөө Бие даха ажлыг Бие даахАжлын Ажлын сэдэв шалгуулах 7 ажлындугаар хоног үнэлгээ 1 Статик вэб хуудас хийх 6-15 2 Сэдэв сонгох 6 5 3 Судалгаа хийж материал цуглуулах 7-8 5 4 Вэбийн ерөнхий загвар гаргах 9-10 5 Вэб хуудасны үндсэн холбогдох 5 11-13 10 хуудсуудыг хийж дуусгах 6 Вэб хуудас бүрэн дуусах 14-15 10 Нийт 35 Боловсруулсан багш: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / Г.Өсөхжаргал /

×