Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Paperista bittiin - oivalluksia hankepolun varrelta

244 views

Published on

VIDICO-hankkeen aikana syntyneitä havaintoja oivalluksia hankepolun varrelta.

VIDICOn avulla on Innoparkissa tarjottu pk-yrityksille uusia eväitä toimintojen kehittämiseen ja liiketoiminnan kasvuun sekä ratkottu Hämeenlinnan kaupungin palveluiden sähköistämistarpeita. Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Porvoon yksikön käyttöön on kehitetty sähköinen palvelualusta tehostamaan projektimuotoista opiskelua ja Tulevaisuuden tutkimuskeskus on testannut fyysiseen tilaan liitettyjen digitaalisten elementtien hyödyntämistä tulevaisuuden tutkimuksessa sekä tehnyt työelämän osaamistarpeiden ennakointia.

Tavoitteena VIDICO-hankkeessa oli tehostaa toimintoja tekemällä osaamista näkyväksi digitaalisilla sisällöillä. VIDICO-osahankkeissa luodaan konkreettisia toimintamalleja, menetelmiä ja tuotteita osaamisen saamiseksi aikaisempaa tehokkaampaan ja hyödyllisempään käyttöön eri alueilla. Projektin vaikutusten toivotaan pitkällä tähtäimellä näkyvän toimintojen merkittävänä tehostumisena ja digitalisoinnin tuomien kustannussäästöjen kautta.

VIDICO – Osaaminen näkyväksi digitaalisilla sisällöillä (Visible Digital Competence) -hanke on Päijät-Hämeen liiton rahoittama EAKR-rahoitteinen ylimaakunnallinen teemahanke(TL5), jonka yhdessä toteuttavat Innopark Programmes Oy, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun Porvoon yksikkö sekä Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Hankkeen hallinnoija on Innopark Programmes Oy. VIDICO-hanketta toteutettiin Etelä Suomen EAKR-alueella vuosina 2009–2013.

 • Login to see the comments

Paperista bittiin - oivalluksia hankepolun varrelta

 1. 1. Paperista bittiin – oivalluksia hankepolun varrelta
 2. 2. Innopark Programmes Oy,Visamäentie 33, 13100 Hämeenlinna, info@innopark.fiTaitto: Mainostoimisto Precis Oy Paino: Kopijyvä Oywww.vidico.fi
 3. 3. Tähän vihkoseen on koottuhanketoteuttajien havaintoja jaoivalluksia VIDICO-hankkeen ajalta.
 4. 4. www.vidico.fiKokeilukulttuuriKaikkea ei voi suunnitella loppuun asti;joskus pitää vain lähteä tekemään.Edelläkävijöiden uskallus ja rohkeushypätä tuntemattomaan kannustaamyös muita kokeilemaan uutta.1
 5. 5. www.vidico.fiKehitystyössäasenne ratkaiseeEi ole olemassa ongelmia, on vainerilaisia ratkaisuja, joita ei ole vielälöydetty. Tarvitaan ihmisiä, joilla onrohkeutta astua tuntemattomaan,kyky sietää keskeneräisyyttä, kestä-vyyttä juosta toistuvasti päin seinääja sinnikkyyttä yrittää jälleen alustauudelleen. Ihmettele, kysele ja– nolaa itsesi antaumuksella!2
 6. 6. www.vidico.fiVallan uusjakoYhteiskunta organisoituu alhaalta ylös -toiminta ja uudet ideat nousevat yksilöi-den ja heidän muodostamien yhteisöjenaloitteista. Toisaalta myös arjen hektisyysmuuttaa työelämän johtamiskäytäntöjä.Ratkaisuja solmukohtiin ja ohjeita ongel-matilanteisiin ei voida odottaa enää vainjohdolta – vastuu omien toimintatapojenkehittämisestä on minulla, ja sinulla!3
 7. 7. www.vidico.fiPääoma on euroja,osaamista ja yhteisöllisyyttäTase paljastaa organisaation euromääräi-sesti mitattavan fyysisen pääoman arvon;koneet, laitteet ja kaluston. Mutta mitenorganisaatiossasi mitataan ja arvostetaanosaamispääomaa? Entä yhteisöllisyyttä?Fyysisen pääoman rinnalla kilpailukyvys-sä korostuu yhä enemmän inhimillisen jasosiaalisen pääoman merkitys sekä kykylisätä ja uudistaa niitä.4
 8. 8. www.vidico.fiHoukuttelu uuteentoimintatapaanUuteen toimintatapaan siirtyminen eiole helppoa, vaan siitä seuraa muutos-vastarintaa. Muutosvastarinta ei pakollamurene, vaan tarvitaan houkuttelua javiekoittelua. Motivointi, kannustus ja pal-kitseminen ovat avainasemassa uusientoimintatapojen käyttöönottovaiheessa.Pyri tartuttamaan innostusta!5
 9. 9. www.vidico.fiJakamalla saat enemmänTiedon siirtäminen paperista bittiinmahdollistaa myös tehokkaan jakamisen.Tieto ja osaaminen jalostuvat ihmistenvälisessä vuorovaikutuksessa, uuttatietoa syntyy yhdistelemällä olemassaolevaa tietoa uudella tavalla. Viisausasuu meissä, ei vain minussa. Joukossajaetun tiedon tuottaman kokonaishyötyon suurempi kuin kahden yksilön tuotta-man tiedon yhteenlaskettu summa.6
 10. 10. www.vidico.fiViestinnän murrosPaperilta bittiin siirretyn osaamisenvälittämisessä liikkuvan kuvan ja äänenkäyttö tuovat lisäarvoa ja moniulottei-suutta tiedolle ja rikastavat viestintäätuomalla esiin myös tunteita ja tunnelmia.Monikanavaisen viestinnän toteutta-minen vaati aitoa läsnäoloa ja nopeaareagointia itselle suunnattuihin viesteihin.Viestinnässä välinettä olennaisempaa onkuitenkin yhä sisältö. Jos ei ole sisältöä,mihin tarvitaan viestintäkanavia?7
 11. 11. www.vidico.fiTyöelämätaitojen muutosTyöelämässä korostuu merkitysosaa-minen - kyky organisoida työtään itseja pienryhmissä sekä taito hyödyntääorganisaation sisäisiä digitaalisia välineitätyön merkityksellisyyden löytämiseksi javahvistamiseksi. Työntekijöiltä vaaditaanuudenlaisia ammattitaitoja; kykyä suo-dattaa valtavasta tietovirrasta olennainensekä kykyä toimia verkostomaisesti.8
 12. 12. www.vidico.fiNettikätilöstä yhteisömanageriin- uusi toimintakulttuuri luo uusiaammattinimikkeitäToimintakulttuuriin muutos on tuonut Suo-meen joukon uusia yhteisöllisen toiminta-tavan ammattilaisia ja ammattinimikkeitä;kuten nettikätilöitä, yhteisömanagereita,someguruja ja verkostomestareita. Uuteentoimintakulttuuriin siirtyminen edellyttääuusia työtapoja, prosesseja ja taitoja.9
 13. 13. www.vidico.fiTietoyhteiskunnastamerkitysyhteiskuntaanEdelläkävijät oivaltavat, että olemmesiirtymässä tietoyhteiskunnasta merki-tysyhteiskuntaan. Tiedon ja tavaroidentuotannosta, käsittelystä ja kulutuksestapainopiste siirtyy kulttuuristen merkitys-ten tuotantoon, käsittelyyn ja kulutukseen.Maailma muuttuu, Eskoseni!(Mukaellen Aleksis Kivi: Nummisuutarit.)10
 14. 14. Muistiinpanoja
 15. 15. www.vidico.fiMuistiinpanoja
 16. 16. Muistiinpanoja
 17. 17. www.vidico.fiMuistiinpanoja
 18. 18. Muistiinpanoja
 19. 19. www.vidico.fiMuistiinpanoja
 20. 20. Muistiinpanoja
 21. 21. www.vidico.fiMuistiinpanoja
 22. 22. Muistiinpanoja
 23. 23. www.vidico.fiMuistiinpanoja
 24. 24. Muistiinpanoja
 25. 25. www.vidico.fiMuistiinpanoja
 26. 26. Muistiinpanoja
 27. 27. www.vidico.fiMuistiinpanoja
 28. 28. Muistiinpanoja
 29. 29. www.vidico.fiMuistiinpanoja
 30. 30. Muistiinpanoja
 31. 31. VIDICO – Osaaminen näkyväksi digitaalisilla sisällöillä(Visible Digital Competence) A31003VIDICO-hanke on Päijät-Hämeen liiton rahoittama EAKR-rahoitteinenylimaakunnallinen teemahanke, jonka yhdessä toteuttavat InnoparkProgrammes Oy, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun Porvoonyksikkö sekä Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus.Hankkeen hallinnoijana toimii Innopark Programmes Oy.VIDICO-hanke toteutetaan vuosina 2009–2013.www.vidico.fi

×