Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vidico esite

710 views

Published on

Published in: Education, Business
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Vidico esite

  1. 1. Digitaaliset menetelmät ja työkalut osaamisen hallintaan Digital methods and tools for competence management Teknologiakeskus Innopark Oy:n toteuttama Hiljainen tieto yrityk- sissä -osahanke edistää digitaalisten työkalujen käyttöä yritysten osaamisen hallinnassa ja osaamisen siirtämisessä. Osahanke mallintaa mobiililaitteiden ja sosiaalisen median avulla yksilöiden ja ryhmän asiantuntemusta, parhaita käytäntöjä ja hiljaista tietoa. VI- DICOn osahankkeeseen mukaan lähtevä pilottiyritys voi hyödyntää teknologiaa osaamisen hallinnassa, helpottaa työntekijöiden vaih- tuessa tiedon siirtoa sekä pienentää riskiä teknologioiden käyttöön- otettaessa pilotissa. Lisäksi osana pilottiyrityksessä kartoitetaan, mitä osaamista yrityksessä on ja miten osaamista ylläpidetään ja kehitetään. Hiljainen tieto yrityksissä -osahankkeessa pilotoidaan sähköisiä ratkaisuja osaamisen hallinnassa 15 pk-yrityksessä vuo- sina 2010–2011. The Tacit Knowledge in Companies project promotes the use of dig- ital tools in corporate competence management and competence transfer. Through mobile devices and social media, the project models the competence of individuals and groups, best practices and tacit knowledge. When participating in the project, a company can utilise technology in competence management, facilitates in- formation transfer when employees change, minimises risk when implementing technologies in the pilot, as there is no need to com- mit to a certain technology or application for a long period of time and knows what kind of competence the company has and how the competence is maintained and developed. The Tacit Knowledge in Companies project will pilot electronic solutions for competence management in 15 companies operating in the Hämeenlinna region in 2010 and 2011. Projektipäällikkö Virpi Messman, +358 40 860 1492, virpi.messman@innopark.fi VIDICO sähköistää palveluprosesseja VIDICO-hanke toimii Hämeenlinnan kaupungin kumppanina pal- veluprosessien sähköistämisprojektissa. Toteutettavalla sähköis- tämisprojektilla on kaksi tavoitetta. Tarkoituksena on luoda malli prosessien sähköistämisen kypsyyden arviointiin ja kustannushyö- tyjen laskemiseen sekä tehdä käytännön pilotteja sähköistettävistä prosesseista. Ensimmäisenä kartoituksessa mukana olevat alueet ovat lasten ja nuorten palvelut, ikäihmisten palvelut ja terveyspal- velut ja toimintakykyä edistävät palvelut, maankäyttö ja ympäris- tö sekä toimintaa tukevat palvelut, kuten viestintä. Ensimmäiset VIDICO:n osahankkeen pilotit käynnistyivät keväällä 2010. The ERDF-financed VIDICO project serves as a partner for the City of Hämeenlinna in the project for making service processes elec- tronic. The project for making the service processes of the City of Hämeenlinna electronic has two objectives: to create a model for assessing whether the processes are ready to be made electronic and to calculate cost benefits as well as to make practical pilots for the processes that are being made electronic. The first areas included in the mapping are children and youth services, elderly services, health services, services promoting ability to function, land use and environment as well as services supporting opera- tions (e.g., communications). The first pilot projects started in the spring of 2010. VIDICO makes service processes electronic Projektipäällikkö Piia Liikka, +358 40 860 1494, piia.liikka@innopark.fi CopyrightHämeenlinnankaupunki
  2. 2. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun Porvoon yksikkö osallistuu VIDICO-hankkeeseen toteuttamalla omaa osakokonaisuuttaan, Di- gital Campusta. Digital Campus -osahankkeessa osaaminen teh- dään näkyväksi digitaalisilla sisällöillä tulevalla Porvoon Campuk- sella. Hankkeen avulla yhdistetään erityyppisten toimijoiden tarpeet osaamisen ja sen hyödyntämisen näkyväksi tekemiseen. Hankkee- seen osallistuvia toimijoita ovat mm. julkinen sektori, koulutussekto- ri, yksityinen sektori sekä erilaisten palveluiden käyttäjät. Digital Campuksen keskeisenä tavoitteena on edistää luovuutta, oppimista ja innovatiivisuutta digitaalista palvelukonseptia hyödyn- täen. Tavoitteen saavuttamiseksi luodaan oppilaitoksien ja yritysten käyttöön uusi digitaalinen palvelukonsepti – Digital Campus. The Porvoo Unit of HAAGA-HELIA participates in the VIDICO proj- ect by implementing its own entity – the Digital Campus. In the Digital Campus subproject, competence is made visible with digital contents in the future Porvoo Campus. The needs of different types of actors are unified with the help of the project to make compe- tence and its utilisation visible. Actors participating in the project include, among others, the public, education and private sectors as well as the users of different services. The key objective of the Digital Campus is to promote creativ- ity, learning and innovativeness utilising a digital service concept. In order to reach this goal, a new digital service concept – Digi- tal Campus – is created for the use of educational institutions and companies. Uusi digitaalinen palvelukonsepti New digital service concept Osahankkeen toteuttajana toimii Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja sen tavoitteena on tuoda hankekokonaisuuteen tutkimus- ja testaustulokulma osaamisen näkyväksi tekemiseen. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen osakokonaisuudessa toteute- taan luovan tulevaisuustilan konsepti ja pilotit sosiaalisen median ja osaamisen digitalisoinnin työkaluja käyttäen ja kehittäen sekä tuotteistetaan Luova Tulevaisuustila -konsepti. Osahankkeessa tehdään myös ennakointitutkimus tulevaisuuden työelämän osaa- mistarpeista ja niiden muutoksesta. The subproject is realised by the Futures Research Centre of the University of Turku and its objective is to bring to the project entity a research and testing angle in making competence visible. In the subproject of the Futures Research Centre, the creative foresight space concept and pilots are realised using and developing social media and competence digitisation tools and the concept is com- mercialised. The project, also includes an anticipatory research on the competence needs of the future working life and their changes. Luova Tulevaisuustila Creative Foresight Space Professori Sirkka Heinonen, + 358 40 581 1229, sirkka.heinonen@tse.fi Projektipäällikkö Kitte Marttinen, +358 40 488 7204, kitte.marttinen@haaga-helia.fi SirenArkkitehditOy
  3. 3. www.vidico.fi VIDICO – Osaaminen näkyväksi digitaalisilla sisällöillä VIDICO-hankkeessa osaaminen tehdään näkyväksi digitaalisilla sisällöillä. Hankkeen avulla yhdistetään erityyppisten toimijoiden tarpeet osaamisen ja sen hyödyntämisen näkyväksi tekemiseen. Kaikissa VIDICOn osahankkeissa luodaan konkreettisia toimin- tamalleja, menetelmiä ja tuotteita osaamisen saamiseksi aikai- sempaa tehokkaampaan ja hyödyllisempään käyttöön eri alueilla. Hankkeen vaikutusten toivotaan pitkällä tähtäimellä näkyvän toi- mintojen merkittävänä tehostumisena ja digitalisoinnin tuomien kustannussäästöjen kautta. VIDICO – Osaaminen näkyväksi digitaalisilla sisällöillä (Visible Digital Competence) -hanke on Päijät-Hämeen liiton rahoittama EAKR-rahoitteinen ylimaakunnallinen teemahanke, jonka yhdessä toteuttavat Teknologiakeskus Innopark Oy, Haaga-Helia ammatti- korkeakoulun Porvoon yksikkö sekä Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Hankkeen hallinnoijana toimii Teknologiakeskus Innopark Oy. VIDICO (Visible Digital Competence) makes competence visible with digital contents. The needs of different types of actors are uni- fied with the help of the VIDICO project to make competence and its utilisation visible. In all subprojects, concrete operations models, methods and products are being created in order to use compe- tence in a more efficient and useful manner in different areas. The hope is to see the impact of the project as a significant boost in operations and cost savings created through digitisation in the long term. The VIDICO – Visible Digital Competence project is an ERDF- financed project funded by the Regional Council of Päijät-Häme that is being jointly implemented by Technology Centre Innopark Ltd., the Porvoo Unit of the HAAGA-HELIA University of Applied Sciences as well as the Futures Research Centre of the University of Turku. The theme project is administered by Technology Centre Innopark Ltd. Lisätietoja / For more information, please contact Projektikoordinaattori / Project Coordinator Hanna Willner +358 40 860 1423, hanna.willner@innopark.fi (Visible Digital Competence) A31003

×