Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

150915 osallisuus osana opsia

842 views

Published on

Valterin nettikahvila 15.9.2016 Osallisuus osana opsia.
ohjaava opettaja Pia Kvist

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

150915 osallisuus osana opsia

 1. 1. Osallisuus osana opsia Pia Kvist, ohjaava opettaja 29.3.2016 ©Valteri 2015 Nettikahviloiden ohjelma, tallenteet ja materiaalit löytyvät osoitteesta: www.valteri.fi/nettikahvila Valterin Pedagogiset Nettikahvilat 2015-2016
 2. 2. Valtakunnallinen Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeisiin. Valterin palvelut täydentävät kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja ja ne voivat kohdistua yksittäisen lapsen ja nuoren tai koko työyhteisön, kunnan tai alueen tarpeisiin. Valterilla on kuusi toimipistettä, joiden yhteydessä toimii Valteri-koulu. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri toimii Opetushallituksen alaisuudessa. 29.3.2016 ©Valteri 2015
 3. 3. Halinen, OPH 26.2.2015
 4. 4. Manipuloi- daan lasten ajattelua ja sanomisia Roger Hartin osallisuuden portaat, Leena Turjan (2010) suomennosta mukaillen Tunnelman luonti lasten osallistumisella Muodollinen lasten kuuleminen Aikuisten ehdoilla kuulluksi tuleminen Lapset konsultteina aikuisten projekteissa Lapset päätöksentekoon aikuisten projekteissa Lasten omat projektit, aikuiset tukena Lasten ja aikuisten yhteis- toiminnallisuus
 5. 5. Osallisuus osana opsia • http://valterihub.fi/blog/oppimisen-ilon-etsijat/ • Osallisuus= osallisena oleminen, osuus • Osallistua= olla mukana jossakin, ottaa osaa • http://www.edu.fi/yleissivistava_koulutus/teemat/ osallisuus_ja_oppilaskuntatoiminta/kaytantoja_k oulun_arkeen
 6. 6. Oppilaan ja huoltajan osallisuus (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014) Oppilas osallisena koulutyössä • Oman koulutyön ja oman ryhmän toiminnan suunnitteleminen • Tasavertaiset mahdollisuudet osallistua ryhmän toimintaan • Esteettömyys oppimisympäristössä Kodin ja koulu yhteistyön perusta • Luottamuksen rakentaminen • Tasavertaisuus • Keskinäinen kunnioitus • Perheiden moninaisuuden arvostaminen • Tiedon ja tuen tarpeen huomioinen
 7. 7. Laaja-alainen osaaminen
 8. 8. Osallisuus mainitaan opsin perusteissa 32:ssa eri kohdassa ”Oppilaat osallistuvat oman kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. He saavat kokemuksia kuulluiksi ja arvostetuiksi tulemisesta yhteisön jäseninä.” (Luku 4.2. Toimintakulttuurin edistämistä ohjaavat periaatteet) – Oppilaskuntatoiminta – Tukioppilas- ja kummitoiminta
 9. 9. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) Yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen on demokratian toimivuuden perusedellytys. Osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen voi oppia vain harjoittelemalla. Kouluyhteisö tarjoaa tähän turvalliset puitteet. Samalla perusopetus luo osaamisperustaa oppilaiden kasvulle demokraattisia oikeuksia ja vapauksia vastuullisesti käyttäviksi, aktiivisiksi kansalaisiksi. Koulun tehtävänä on vahvistaa jokaisen oppilaan osallisuutta. Perusopetuksessa luodaan edellytykset oppilaiden kiinnostukselle kouluyhteisön ja yhteiskunnan asioita kohtaan. Koulussa kunnioitetaan heidän oikeuttaan osallistua päätöksentekoon ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Oppilaat osallistuvat oman opiskelunsa, yhteisen koulutyön ja oppimisympäristön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. He saavat tietoja ja kokemuksia kansalaisyhteiskunnan osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmistä ja keinoista sekä yhteisöllisestä työskentelystä koulun ulkopuolella. Ympäristön suojelemisen merkitys avautuu omakohtaisen luontosuhteen kautta. Oppilaat oppivat arvioimaan median vaikutuksia ja käyttämään sen mahdollisuuksia. Kokemusten kautta oppilaat oppivat vaikuttamista, päätöksentekoa ja vastuullisuutta. Samalla he oppivat hahmottamaan sääntöjen ja sopimusten sekä luottamuksen merkityksen. Osallistuessaan sekä koulussa että sen ulkopuolella oppilaat oppivat ilmaisemaan omia näkemyksiään rakentavasti. He oppivat työskentelemään yhdessä ja saavat tilaisuuksia harjoitella neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista sekä asioiden kriittistä tarkastelua. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ehdotuksiaan eri osapuolten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon sekä oikeudenmukaisen kohtelun ja kestävän elämäntavan näkökulmista. Perusopetuksen aikana oppilaat pohtivat menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä yhteyksiä sekä erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja. Heitä ohjataan ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle. Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja - rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää tulevaisuutta rakentaviksi.
 10. 10. ”Koulutyö järjestetään siten, että sen perustana on oppilaiden osallisuus ja kuulluksi tuleminen. Huolehditaan siitä, että oppilaat saavat kokemuksia yhteistyöstä ja demokraattisesta toiminnasta omassa opetusryhmässä, koulussa ja sen lähiympäristössä sekä erilaisissa verkostoissa.” (Luku 5.2. Yhteistyö) – Oman koulutyön ja ryhmän toiminnan suunnittelu – Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa oppilaiden osuus tärkeä – Oppilailla oltava mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön valmisteluun Perusopetuslaki 47 a § 1 mom. (1267/2013) – Oppilaat ovat mukana myös arvioimassa ja kehittämässä yhteistyötä
 11. 11. • ”Oppilaan ja huoltajan osallisuus oppilashuollossa, suunnitelmallinen yhteistyö ja oppilashuollosta tiedottaminen lisää oppilashuollon tuntemusta ja edesauttaa palveluihin hakeutumista.” (Luku 8.1. Monialainen oppilashuollon yhteistyö) • ”Oppilaiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen on yhteisöllisessä oppilashuollossa tärkeää ja hyvinvointia vahvistavaa. Oppilaiden osallisuuden edistäminen on opetuksen järjestäjän tehtävä.” Perusopetuslaki 47 a § 1 mom. (1267/2013) (Luku 8.2. Yhteisöllinen oppilashuolto) • ”Oppilaan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti.” Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 18 § 1 mom. (Luku 8.3. Yksilökohtainen oppilashuolto)
 12. 12. Osallisuus oppiaineissa • ”Opetuksessa otetaan huomioon myös osallisuus kansallisen ja kansainvälisen yhteisön asioihin.” (Viittomakieli ja kirjallisuus, oppimäärän erityinen tehtävä) • ”Tavoitteiden kannalta keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten tutkimusten suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä erilaisten näkökulmien ja ratkaisujen pohtimisessa.” (Ympäristöopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2) • ”Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon sekä oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti.” (Englanti, S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä) • ”Tavoitteiden kannalta keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten tutkimusten suunnittelussa ja toteuttamisessa. ”(Fysiikan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9) • ”Ohjaus ja tuki, työtapojen valinta, osallisuus toiminnan suunnittelussa sekä onnistumisen kokemukset tukevat oppilaiden oppijaminäkuvan vahvistumista.” (Ohjaus, eriyttäminen ja tuki fysiikassa vuosiluokilla 7-9) • ”Terveyden edistämisen sisällöissä otetaan huomioon kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurinen herkkyys, kestävä elämäntapa, kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen.”(S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri; Terveystieto vuosiluokilla 7-9)
 13. 13. Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen Osallisuus T1 ohjata oppilasta toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä oppilaan myönteistä minäkuvaa rakentaen S1-S4 L2, L7 Musisointi ja luova tuottaminen T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön sekä laulamaan ja soittamaan ryhmän jäsenenä S1-S4 L1, L2, L4 T3 kannustaa oppilasta kokemaan ja hahmottamaan ääniympäristöä, ääntä, musiikkia ja musiikkikäsitteitä liikkuen ja kuunnellen S1-S4 L1, L4 T4 antaa tilaa oppilaiden omille musiikillisille ideoille ja improvisoinnille sekä ohjaa heitä suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai muita kokonaisuuksia käyttäen äänellisiä, liikunnallisia, kuvallisia, teknologisia tai muita ilmaisukeinoja S1-S4 L5, L6 Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito T5 innostaa oppilasta tutustumaan musiikilliseen kulttuuriperintöönsä leikkien, laulaen ja liikkuen sekä nauttimaan musiikin esteettisestä, kulttuurisesta ja historiallisesta monimuotoisuudesta S1-S4 L2, L4 T6 auttaa oppilasta ymmärtämään musiikin merkintätapojen perusperiaatteita musisoinnin yhteydessä S1-S4 L4 Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa T7 ohjata oppilasta toimimaan vastuullisesti musisoinnissa S1-S4 L7 Oppimaan oppiminen musiikissa T8 tarjota oppilaille kokemuksia tavoitteiden asettamisen ja yhteisen harjoittelun merkityksestä musiikin oppimisessa S1-S4 L1 Musiikin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 - 2
 14. 14. Mietittävää • Mitä hyötyä on osallistamisesta, miksi? • Millä tavoin osallisuutta vahvistetaan? • Mitä toimivia käytänteitä koulussanne on käytetty osallisuuden vahvistamiseen?
 15. 15. Kolme pientä porrasta 29.3.2016 ©Valteri 2015 Oppiminen ja oleminen ovat oppilaiden koulunkäynnin keskeisimmät asiat. Joskus ne aiheuttavat myös melkoista päänvaivaa koulussa. Kirjassa kuvataan hyviksi havaittuja keinoja päänvaivan vähentämiseksi. Näitä ovat muun muassa kolmiportaisen tuen joustava käyttö, esteetön opetus sekä monien käytännössä hyviksi havaittujen toimintatapojen hyödyntäminen Toim. Sanna Alila ja Anna-Kaisa Sipilä Hinta 55,00€ (sis. alv.) www.valteri.fi/puoti
 16. 16. 29.3.2016 ©Valteri 2015
 17. 17. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Pia Kvist , Tervaväylä 029 529 4145 pia.kvist@tervavayla.fi www.tervavayla.fi Päivän aiheen käsittely jatkuu osoitteessa: http://valterihub.fi/groups/pedagogiset-nettikahvilat/forum/ Valterin Pedagogisten nettikahviloiden tallenteet ja materiaalit on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Ollaan yhteyksissä! Valterin Pedagogiset Nettikahvilat 2015-2016

×