Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uusi opetussuunnitelma ja HOJKS

945 views

Published on

Uusi opetussuunnitelma ja HOJKS, pedagoginen johtaja Minna Rouste

Published in: Education
 • Be the first to comment

Uusi opetussuunnitelma ja HOJKS

 1. 1. Valtakunnallinen Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeisiin. Valterin palvelut täydentävät kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja ja ne voivat kohdistua yksittäisen lapsen ja nuoren tai koko työyhteisön, kunnan tai alueen tarpeisiin. Valterilla on kuusi toimipistettä, joiden yhteydessä toimii Valteri-koulu. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri toimii Opetushallituksen alaisuudessa. 15.11.2016 ©Valteri 2015
 2. 2. OPS UUDISTUU HOJKS muovautuu Minna Rouste Pedagoginen johtaja ©Valteri 2015 Nettikahviloiden ohjelma, tallenteet ja materiaalit löytyvät osoitteesta: www.valteri.fi/nettikahvila Valterin Pedagogiset Nettikahvilat 2015-2016 Sisältö • OPS uudistuu • Oppimisen ja koulunkäynnin tuki • HOJKS 2016
 3. 3. OPS 2016 • Oppimisen arvoperusta: Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen, Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia, Kulttuurinen moninaisuus rikkautena, Kestävän elämäntavan välttämättömyys • Oppimiskäsitys, jonka mukaan oppilas on aktiivinen toimija. • Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten sekä eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa. • Tavoitteena on laaja-alainen osaaminen: tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostama kokonaisuus • Perusopetuksesta luodaan opetussuunnitelmallisesti ja pedagogisesti yhtenäinen kokonaisuus: vuosiluokat 1-2, 3-6 ja 7-9 Minna Rouste OPS uudistuu HOJKS 2016
 4. 4. 2016 Minna Rouste OPS uudistuu HOJKS
 5. 5. OPS: oppimisympäristöt ja toimintakulttuuri • Tavoitteena arvostava, avoin, keskusteleva ja vuorovaikutteinen toimintakulttuuri • Oppimisympäristöt muodostavat pedagogisesti monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden. • Arvioinnin kehittyminen • Monialaiset oppimiskokonaisuudet Minna Rouste OPS uudistuu HOJKS 2016
 6. 6. Minna Rouste OPS uudistuu HOJKS 2016
 7. 7. Osallisuuden vaatimus! Oppilailla tulee olla mahdollisuus osallistua oman kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Samalla he saavat kokemuksia kuulluiksi ja arvostetuiksi tulemisesta yhteisön jäseninä. Kun lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi, hän tulee tietoisemmaksi itsestään. 2016 Minna Rouste OPS uudistuu HOJKS
 8. 8. Minna Rouste OPS uudistuu HOJKS 2016
 9. 9. Minna Rouste OPS uudistuu HOJKS 2016
 10. 10. Erityinen tuki ja HOJKS: oppilas opiskelun järjestäminen • Pidennetyn tai yleisen oppivelvollisuuden piirissä • Yleisen opetussuunnitelman mukaan • Yksilöllisen opetussuunnitelman mukaan, osa tai kaikki oppiaineet ovat yksilöllistetty • Oppilaan opiskelu on järjestetty toiminta-alueittain Minna Rouste OPS uudistuu HOJKS 2016
 11. 11. Pidennetty oppivelvollisuus • Lapsi aloittaa oppivelvollisuutta edeltävässä esiopetuksessa sinä vuonna, kun hän täyttää viisi vuotta, jatkaa toisen vuoden oppivelvollisuuden suorittamiseen kuuluvassa esiopetuksessa ja aloittaa tämän jälkeen perusopetuksen. • Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta ja opiskelee esiopetuksessa yhden vuoden, minkä jälkeen hän aloittaa perusopetuksen. • Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta ja opiskelee esiopetuksessa kaksi vuotta. Tällöin lapsi aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin eli sinä vuonna, kun hän täyttää kahdeksan vuotta. Perusopetuksen myöhemmästä aloittamisesta on tehtävä erillinen hallintopäätös. • Perusopetuslaki 27 § Minna Rouste OPS uudistuu HOJKS 2016
 12. 12. HOJKS • Oppilaan työväline • Opettajan työväline • Tuo esille oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet • Määrittelee oppilaan oppimisvaikeuden luonteen ja laajuuden. • Antaa realistisen kuvan oppilaan toimintakyvystä. • Asettaa opiskelijalle sellaisia yksilöllisiä tavoitteita, jotka hän pystyy saavuttamaan. • Määrittelee tarvittavat tukitoimet ja henkilöstön. • Kuvaa opetukseen osallistumisen edellyttämiä toimenpiteitä. • Määrittää seuranta- ja arviointimenetelmät ja ajankohdat Minna Rouste OPS uudistuu HOJKS 2016
 13. 13. HOJKS lomake 1. Perustiedot 2. Yhteistyö ja vastuu 3. Oppilaan opetuksen ja tukitoimien järjestäminen 4. Erityisen tuen päätöksessä yksilöllistetyn oppiaineen oppimäärä/ yksilöllistettyjen oppiaineiden oppimäärät 5. Seuranta- ja arviointiajankohdat 6. Hojks laatimisessa hyödynnetyt asiakirjat 7. Hojks laadittu 8. Hojks seuranta ja arvioinnit Minna Rouste OPS uudistuu HOJKS 2016
 14. 14. HOJKS: oppilaskohtaiset tavoitteet • Oppilaan näkemys tavoitteistaan ja kiinnostuksen kohteistaan • Oppilaan koulunkäyntiin liittyvät vahvuudet, oppimisvalmiudet ja erityistarpeet • Oppimiseen, työskentelytaitoihin ja koulunkäyntiin liittyvät tavoitteet Minna Rouste OPS uudistuu HOJKS 2016
 15. 15. HOJKS: pedagogiset ratkaisut • oppilaan tukeen liittyvät ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus, opetusmenetelmät, opiskelustrategiat, työskentelytavat ja kommunikointitavat • oppilaalle annettava tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus • opiskelun erityiset painoalueet eri oppiaineissa • oppilaan ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet Minna Rouste OPS uudistuu HOJKS 2016
 16. 16. Yksilöllistetyn oppiaineen oppimäärä/ yksilöllistettyjen oppiaineiden oppimäärät • luettelo niistä oppiaineista, joissa oppilaalla on yksilöllistetty oppimäärä • yksilöllistettyjen oppiaineiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt • yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskeltavien oppiaineiden arviointi suhteessa HOJKSissa määriteltyihin tavoitteisiin ja sisältöihin • toiminta-alueittain opiskelevan oppilaan yksilölliset tavoitteet ja keskeiset sisällöt oppilaan edistymisen arviointi suhteessa HOJKSissa hänelle määriteltyihin tavoitteisiin ja sisältöihin toiminta-alueittain Minna Rouste OPS uudistuu HOJKS 2016
 17. 17. HOJKS: tuen edellyttämä yhteistyö, palvelut, tuki ja vastuunjako • erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisten tulkitsemis- ja avustajapalveluiden, muiden opetuspalveluiden, apuvälineiden ja kuntoutuspalveluiden järjestäminen sekä eri toimijoiden vastuunjako • yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki • oppilaan mahdollinen osallistuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan ja kuvaus yhteistyöstä toiminnan järjestäjän kanssa Minna Rouste OPS uudistuu HOJKS 2016
 18. 18. HOJKS ja arviointi • Arviointi ohjaa oppimista ja sen suunnittelua • Arviointi: oppiminen, työskentely, käyttäytyminen • Mitä oppilas on oppinut, mitä tulisi vielä oppia • Arvioinnin ja tavoitteiden asettamisen yhteistyö • Arvioinnin muuttuminen Minna Rouste OPS uudistuu HOJKS 2016
 19. 19. 2016 Minna Rouste OPS uudistuu HOJKS
 20. 20. Opiskelu toiminta-alueittain • vaikeimmin tai muulla tavoin vammaisten tai vakavasti sairaan lapsen opetus voidaan järjestää toiminta-alueittain • toiminta-alueet: motoriset taidot, kognitiiviset taidot, päivittäisten toimintojen taidot, kieli ja kommunikaatio • tuntijako vuosiluokan mukaan, tuntimäärät voidaan ohjata yksilöllisesti Minna Rouste OPS uudistuu HOJKS 2016
 21. 21. Minna Rouste OPS uudistuu HOJKS OPISKELU TOIMINTA-ALUEITTAIN Kuva 1: 2016
 22. 22. 2016 Minna Rouste OPS uudistuu HOJKS
 23. 23. Maksuton seminaari 16.11.2016: Osallisuus ja toimintakyky ©Valteri 2015 Miten huomioimme oppijoiden erilaisen toimintakyvyn ja sen merkityksen opinpolulla? Lue lisää ohjelmastamme / vieraistamme ja ilmoittaudu mukaan! opijaonnistu.fi/2016/09/16/seminaari- osallisuus-ja-toimintakyky/ Tule pohtimaan kanssamme uuden OPSin toteutumista oppijan toimintakyvyn näkökulmasta. Voit osallistua paikan päällä Helsingissä, Oulussa tai etänä verkossa. 2016
 24. 24. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Tenholantie 15, 00280 Helsinki , Ruskis Puh. 0295 335 314 minna.rouste@valteri.fi valteri.fi • ruskis.fi Valterin Pedagogisten nettikahviloiden tallenteet ja materiaalit on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Ollaan yhteyksissä! Valterin Pedagogiset Nettikahvilat 2015-2016
 25. 25. ©Valteri 2015 Kenenkään tieto ei ole oikeampi kuin toisen tieto, sillä todellisuus on moniulotteista. - Mirja Satka Kiitos! 2016
 26. 26. Pedagogiset nettikahvilat Maksuttomat alustukset ajankohtaisista aiheista kerran kuussa tiistaina klo 15:00–16:00 etäyhteydellä. Ilmoittautuneille lähetetään linkki nettikahvilaan. Lähetys koostuu n. 30-40 minuutin alustuksesta. Lisäksi osallistujilla on mahdollisuus keskustella yhteisesti alustajan kanssa. Alustukset on katsottavissa myös tallenteena myöhemmin. Lukuvuoden 2016-2017 ohjelma valteri.fi/nettikahvila ©Valteri 20152016

×