Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

آموزش استفاده از کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی

131 views

Published on

آموزش نحوه جستجو در کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی

Published in: Software
 • Login to see the comments

آموزش استفاده از کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی

 1. 1. ‫اسالمی‬ ‫تبلیغات‬ ‫دفتر‬ ‫دیجیتالی‬ ‫کتابخانه‬ ‫اسالمی‬ ‫فرهنگ‬ ‫و‬ ‫علوم‬ ‫پژوهشگاه‬ ‫اسالمی‬ ‫مدارک‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫مرکز‬ ‫گردآورنده‬:‫عیوضی‬ ‫یحیی‬ ‫مهندس‬
 2. 2. ‫بازیابی‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫آموزش‬ ‫در‬‫این‬‫فایل‬‫آموزشی‬‫قصد‬‫داریم‬‫تا‬‫کاربران‬‫را‬‫با‬‫محی‬‫ط‬ ‫کتابخانه‬‫دیجیتالی‬‫دفتر‬‫تبلیغات‬‫اسالمی‬‫آشنا‬‫ن‬‫موده‬‫و‬ ‫های‬‫روش‬‫جستجو‬‫و‬‫بازیابی‬‫منابع‬‫را‬‫توضیح‬‫داده‬‫تا‬ ‫کاربران‬‫بتوانند‬‫به‬‫راحتی‬‫با‬‫برنامه‬‫کار‬‫کنند‬.
 3. 3. ‫چیست؟‬ ‫دیجیتالی‬ ‫کتابخانه‬ ‫کتابخانه‬‫دیجیتال‬(‫الکترونیکی‬)‫ای‬‫کتابخانه‬‫است‬‫که‬‫در‬‫آن‬‫اسناد‬‫به‬‫جای‬‫ک‬‫اغذ‬‫یا‬‫سایر‬ ‫های‬‫رسانه‬‫محلی‬‫به‬‫شکل‬‫الکترونیکی‬‫ذخیره‬‫اند‬‫شده‬.‫اساس‬‫این‬‫ها‬‫کتابخانه‬‫ذخی‬‫ره‬ ‫مدارک‬‫به‬‫شکل‬‫الکترونیکی‬‫و‬‫نیز‬‫استفاده‬‫الکترونیکی‬‫است‬.‫به‬‫این‬‫صور‬‫ت‬‫که‬‫هر‬ ‫فردی‬‫در‬‫هر‬‫نقطه‬‫ازجهان‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫یک‬‫کامپیوتر‬‫معمولی‬‫و‬‫یک‬‫خط‬‫تلفن‬‫ب‬‫تواند‬‫به‬ ‫تمامی‬‫اطالعات‬‫یک‬‫کتابخانه‬‫عظیم‬‫دسترسی‬‫پیدا‬‫کند‬. ‫مجموعه‬،‫روشها‬‫خدمات‬‫و‬‫ساختارهای‬‫اطالعاتی‬‫که‬‫باعث‬‫شوند‬‫می‬‫تا‬‫اطالعات‬‫در‬ ‫قالب‬‫یک‬‫فناوری‬‫نوین‬‫با‬‫دسترسی‬،‫آسان‬‫سریع‬‫و‬‫گسترده‬‫ارائه‬،‫شوند‬‫کتاب‬‫خانه‬‫دیجیتال‬ ‫نام‬‫دارد‬.
 4. 4. ‫دیجیتالی‬ ‫کتابخانه‬ ‫اهداف‬ •‫دیجیتالی‬ ‫شكل‬ ‫به‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫سازماندهی‬ ‫و‬ ‫ذخیره‬ ،‫گردآوری‬ •‫اطالعات‬ ‫كارآمد‬ ‫و‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫انتقال‬ ‫به‬ ‫كمك‬(‫كنندگ‬ ‫استفاده‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬‫ان‬) •‫ارتباطی‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫ساختار‬ ‫روی‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫در‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫تاثیر‬ •‫آموزشی‬ ‫و‬ ‫حكومتی‬ ،‫بازرگانی‬ ،‫پژوهشی‬ ‫جوامع‬ ‫بین‬ ‫ما‬ ‫همكاری‬ ‫و‬ ‫قدرتمند‬ ‫ارتباطات‬ •‫العمر‬ ‫مادام‬ ‫آموزشی‬ ‫فرصتهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ •‫نایاب‬ ‫و‬ ‫كمیاب‬ ‫منابع‬ ‫ساختن‬ ‫پذیر‬ ‫دسترس‬ •‫پذیر‬ ‫آسیب‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬
 5. 5. ‫دیجیتالی‬ ‫کتابخانه‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ •‫است‬ ‫پذیر‬ ‫امكان‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫دسترسی‬. •‫گیرد‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫مدیریتی‬ ‫حوزه‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫دیجیتالی‬ ‫منابع‬. •‫می‬ ‫خدمت‬ ‫كنندگان‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫خاصی‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫یا‬ ‫جوامع‬ ‫به‬‫كند‬(.‫ها‬ ‫كتابخانه‬ ‫اكنون‬ ‫كه‬ ‫آنچه‬ ‫مانند‬‫ی‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫سنتی‬)‫باشند‬ ‫پراكنده‬ ‫اینترنت‬ ‫شبكه‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممكن‬ ‫جوامع‬ ‫این‬ ‫كه‬ ‫تفاوت‬ ‫این‬ ‫با‬. •‫رایانه‬ ‫علوم‬ ‫مهندسان‬ ‫و‬ ‫كتابداران‬ ‫همكاری‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫خود‬ ‫حیات‬ ‫ادامه‬ ‫برای‬‫دارد‬. •‫وابسته‬ ‫خاص‬ ‫سازمان‬ ‫یك‬ ‫ساختار‬ ‫به‬‫است‬. •‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫كارآمد‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫دسترسی‬ ‫متعدد‬ ‫امكانات‬ ‫آوردن‬ ‫فراهم‬. •‫ب‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫امكان‬ ‫دیگری‬ ‫راه‬ ‫هیچ‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫ممكن‬ ‫كه‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫منابعی‬‫اشد‬. •‫كنترل‬ ‫با‬ ‫ركوردها‬ ‫سازی‬ ‫غنی‬ ،‫جستجو‬ ‫های‬ ‫واژه‬ ‫مرور‬ ‫امكان‬ ،‫جستجو‬ ‫عملگرهای‬ ‫از‬ ‫كاملی‬ ‫طیف‬ ‫كند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫اولیه‬ ‫جستجوهای‬ ‫اصالح‬ ‫امكان‬ ،‫واژگان‬.
 6. 6. ‫آدرس‬ ‫به‬ ‫دیجیتالی‬ ‫کتابخانه‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬dl.islamicdoc.com ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫امکانات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫شود‬‫می‬ ‫توصیه‬‫نام‬ ‫ثبت‬‫کا‬ ‫البته‬ ،‫کنید‬‫قابلیت‬ ‫مهمان‬ ‫ربر‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫الکترونیکی‬ ‫متون‬ ‫دانلود‬ ‫و‬ ‫مشاهده‬. ‫در‬‫فراگیر‬ ‫جستجوی‬‫کرد‬ ‫جستجو‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫منابع‬ ‫تمام‬ ‫درگاه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫توان‬‫می‬
 7. 7. ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫جستجو‬ ‫های‬‫روش‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫مدارک‬ ‫جستجوی‬‫باشد‬‫می‬‫کر‬ ‫محدود‬ ‫روش‬ ‫با‬‫دن‬ ‫نوع‬،‫ماده‬‫گزینه‬ ، ‫کرد‬ ‫پیدا‬ ‫دست‬ ‫بهتری‬ ‫نتایج‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬‫پیشرفته‬‫استفاده‬ ‫برای‬‫عملگرها‬ ‫از‬ ‫بوده‬،‫قسمت‬‫مرور‬‫کاربرد‬ ‫جستجو‬ ‫خطی‬ ‫نمایش‬ ‫جهت‬‫دارد‬.
 8. 8. ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫جستجوها‬ ‫کردن‬ ‫محدود‬ ‫از‬ ‫ای‬‫نمونه‬‫رکوردها‬ ‫فهرست‬ ‫گزینه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬«‫شخصی‬ ‫کتابخانه‬ ‫به‬ ‫افزودن‬»‫کت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫مدرک‬ ‫توان‬‫می‬‫ابخانه‬ ‫دهیم‬ ‫انجام‬ ‫جدیدی‬ ‫جستجوی‬ ‫نباشیم‬ ‫مجبور‬ ‫بار‬ ‫هر‬ ‫تا‬ ‫داده‬ ‫انتقال‬ ‫شخصی‬ ‫گزینه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬«‫پیوستها‬»‫دستر‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫مدرک‬ ‫الکترونیکی‬ ‫متن‬ ‫به‬ ‫میتوان‬‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫سی‬ ‫کنیم‬ ‫نقد‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫دانلود‬ ‫یا‬ ‫و‬.
 9. 9. ‫بازیابی‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫پروتکل‬Z3950 ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫منابع‬ ‫کتابشناختی‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫میتوان‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫مانند‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫نمود‬ ‫ذخیره‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫فرمت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫دسترسی‬ ‫ملی‬ ‫کتابخانه‬.
 10. 10. ‫در‬ ‫جستجو‬‫متن‬ ‫تمام‬ ‫د‬ ‫توان‬‫می‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫کاربرد‬ ‫متن‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫جهت‬ ‫قسمت‬ ‫این‬‫کل‬ ‫ر‬ ‫ای‬ ‫در‬ ‫جستجوها‬ ‫البته‬ ،‫داد‬ ‫انجام‬ ‫متن‬ ‫داخل‬ ‫جستجوی‬ ‫دیجیتالی‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫منابع‬‫قسمت‬ ‫ن‬ ‫بصورت‬ ‫فعال‬‫لفظی‬‫باشد‬‫می‬
 11. 11. ‫اصطالح‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫متن‬ ‫داخل‬ ‫جستجوی‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬«‫اسالم‬»‫است‬ ‫شده‬ ‫جستجو‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬‫کتابشناختی‬ ‫اطالعات‬‫هر‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کلیک‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫و‬‫صف‬ ‫شماره‬‫حه‬‫توان‬‫می‬ ‫قابلیت‬ ‫البته‬ ،‫کرد‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫صفحه‬‫شخصی‬ ‫کتابخانه‬ ‫به‬ ‫افزودن‬ ‫و‬ ‫دانلود‬‫ای‬ ‫های‬‫مزیت‬ ‫از‬ ‫نیز‬‫قسمت‬ ‫ن‬ ‫باشد‬‫می‬
 12. 12. ‫در‬ ‫جستجو‬‫دیجیتالی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫منظور‬ ‫به‬«‫متن‬ ،‫فیلم‬ ،‫صوت‬ ،‫عکس‬»‫دیجیتالی‬ ‫کتابخانه‬ ‫کل‬ ‫در‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬‫دارد‬ ‫کاربرد‬
 13. 13. ‫گزینه‬ ‫انتخاب‬ ‫با‬‫فیلم‬‫یا‬ ،‫کرده‬ ‫مشاهد‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫فیلم‬ ‫میتوان‬‫دانلود‬‫بع‬ ‫البته‬ ‫نمود‬‫کلیک‬ ‫از‬ ‫د‬ ‫توان‬‫می‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫مدرک‬ ‫روی‬‫کتابشناختی‬ ‫اطالعات‬‫رکو‬ ‫هر‬ ‫پایین‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فیلم‬ ‫هر‬‫رد‬ ‫نمود‬ ‫مشاهده‬.
 14. 14. ‫مستندات‬ ‫اشخاص‬ ‫جستجوی‬‫حقوقی‬ ‫و‬ ‫حقیقی‬‫مترادفات‬ ‫مشاهده‬ ‫و‬(‫تنا‬ ‫و‬ ‫اعالم‬‫لگان‬)
 15. 15. ‫شخصی‬ ‫کتابخانه‬ ‫تو‬‫می‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫کاربر‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫ها‬‫قسمت‬ ‫پرکاربردترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫این‬ ‫از‬ ‫اند‬ ‫کند‬ ‫استفاده‬ ‫قسمت‬.
 16. 16. ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫مربوطه‬ ‫کارشناس‬ ‫تا‬ ‫کرده‬ ‫مطرح‬ ‫دیجیتالی‬ ‫کتابخانه‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پرسش‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬‫ولین‬ ‫کرد‬ ‫مشاهده‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫دیگران‬ ‫های‬‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫توان‬‫می‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫البته‬ ‫بدهد‬ ‫پاسخ‬ ‫فرصت‬.
 17. 17. ‫گزینه‬‫ها‬‫تازه‬ ‫گیرد‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫ها‬‫تازه‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫هوشمند‬ ‫بصورت‬ ‫دیجیتالی‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫ها‬‫بارگذاری‬ ‫آخرین‬‫گزینه‬ ‫این‬ ،‫در‬‫صفحه‬ ‫است‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫نیز‬ ‫دیجیتالی‬ ‫کتابخانه‬ ‫اصلی‬
 18. 18. ‫صلى‬ ‫خدا‬ ‫پیامبر‬‫هللا‬‫و‬ ‫علیه‬‫م‬ّ‫سل‬ ‫و‬ ‫آله‬: ‫ن‬َ‫م‬ِ‫ت‬َ‫ن‬‫کا‬ ِ‫لم‬ِ‫ع‬‫ال‬ ِ‫ب‬َ‫ل‬َ‫ط‬ ‫فی‬ َ‫کان‬‫فی‬ ُ‫ة‬َّ‫ن‬َ‫ج‬‫ال‬َ‫ط‬ِ‫ه‬‫ب‬َ‫ل‬ ‫برآید‬ ‫او‬ ‫جستجوى‬ ‫در‬ ‫بهشت‬ ، ‫باشد‬ ‫دانش‬ ‫جستجوى‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هر‬. ‫ال‬ّ‫م‬‫کنزالع‬:۲۸۸۴۲‫منتخب‬‫الحکمة‬ ‫میزان‬:۳۹۸ ‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬371160‫داخلی‬1440

×