Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ba lan khoi nghiep

276 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ba lan khoi nghiep

  1. 1. Ba lÇn khëi nghiÖp Bao nhùa ®en t¸i sinh lµ s¶n phÈm mµ mét nhãm ngêi Hoa ë Chî Lín gÇn nh ®éc quyÒn s¶n xuÊt cung cÊp cho c¶ thÞ trêng tõ b¾c vµo nam trong nh÷ng n¨m ®Çu thËp niªn 1980. ThÕ nhng, cã mét ngêi kh«ng sinh ra tõ c¸i lß nhùa Chî Lín Êy nhng ®· häc ®îc ®øc tÝnh tèt trong kinh doanh cña nh÷ng ngêi Hoa ë ®ã vµ thµnh c«ng tõ chÝnh nghÒ nµy. Ngêi ®ã hiÖn lµ Tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng cæ phÇn th¬ng m¹i A' Ch©u (ACB) «ng Ph¹m Trung Cang. Cho tíi nay, ngêi trong ngµnh bao b× nhùa Chî Lín biÕt tiÕng «ng Cang lµ chñ C«ng ty Bao b× nhùa T©n §¹i Hng h¬n lµ «ng Cang tæng gi¸m ®èc ng©n hµng. Ngêi quen biÕt l©u nay nãi r»ng, dï «ng Cang ®· thµnh c«ng trong viÖc ®iÒu hµnh Ng©n hµng A' Ch©u h¬n hai n¨m nay víi chøc tæng gi¸m ®èc, nhng ®ã lµ nghÒ phô. NghÒ lµm bao nhùa míi lµ nghÒ chÝnh cña «ng. ¤ng Gi¸p V¨n Th¹ch, Gi¸m ®èc C«ng ty VÜnh §¹t mét ngêi Hoa lµm bao b× nhùa ë Chî Lín, nãi r»ng trong sè n¨m, s¸u chôc h·ng xëng s¶n xuÊt bao b× ë Chî Lín b©y giê Ýt ai b× ®îc víi C«ng ty T©n §¹i Hng cña «ng Cang ë tËn trong H¬ng lé 2, quËn T©n B×nh. Nhµ m¸y cña T©n §¹i Hng réng 15.000 m2, cã 600 c«ng nh©n lµm viÖc ba ca mçi ngµy, doanh sè xuÊt khÈu kho¶ng 3,5 triÖu USD/n¨m. I't ngêi biÕt r»ng ®Ó t¹o dùng ®îc c¬ ng¬i nh vËy, «ng Cang ®· ph¶i tr¶i qua ba lÇn khëi nghiÖp gian khã. Hai m¬i n¨m tríc, ë tuæi 25, Ph¹m Trung Cang lµm th ký cho phã Chñ tÞch quËn 3 víi tÊm b»ng cao ®¼ng kinh tÕ. Vµo thêi ®iÓm 1979-1980, cã lý lÞch tèt, ngêi ta cã thÓ an t©m dèc søc cho ®êng quan lé thªnh thang tríc mÆt. ThÕ nhng, kh«ng ph¶i ai còng ®i theo nh÷ng g× ®· ®Þnh s½n. ¤ng Cang lµ mét ngêi nh vËy. Ngoµi møc l¬ng c«ng chøc, «ng Cang c¶i thiÖn thu nhËp b»ng c¸ch nhËn gia c«ng hÊp vá xe - mét c«ng ®o¹n cña quy tr×nh s¶n xuÊt thñ c«ng vá xe ®¹p. ChØ thùc hiÖn mét phÇn nhá cña quy tr×nh, nhng cµng ngµy «ng Cang cµng bÞ cuèn hót vµo c«ng viÖc míi mÎ nµy v× møc sinh lêi còng kh¸. Ph¶i lµm giµu. ¤ng Cang quyÕt ®Þnh bá c«ng viÖc v¨n phßng quËn ®Ó thö thêi vËn trªn th¬ng tr- êng b»ng c¸ch theo häc nghÒ lµm vá xe cña mét «ng giµ ngêi Hoa vµ më c¬ së s¶n xuÊt vá xe ®¹p cña riªng m×nh. LÇn khëi nghiÖp ®Çu tiªn cña «ng Cang kh¸ su«n sÎ khi hµng lµm ra kh«ng ®ñ b¸n. Håi ®ã nguyªn liÖu chñ yÕu ®Ó lµm vá xe ®¹p lµ mñ cao-su thiªn nhiªn. Nh- ng råi tíi mét ngµy, cã ngêi ®Õn chµo hµng nh÷ng khèi cao-su nguyªn liÖu tr¾ng ngµ - ®îc trôc vít lªn tõ mét chiÕc tµu bÞ ch×m díi biÓn víi gi¸ chØ b»ng mét nöa so víi gi¸ mñ chÐn vµ mñ ®Êt ®ang sö dông. Nguyªn liÖu cã vÒ rÊt tèt, gi¸ rÎ, «ng Cang dèc vèn mua mét lîng lín cao-su nµy. S¶n phÈm lµm ra ®îc c¸c c«ng ty th- ¬ng nghiÖp mua ngay. Nhng chØ trong vßng cha ®Çy mét th¸ng tÊt c¶ nh÷ng chiÕc vá xe ®Ó trong kho cø tõ tõ ch¶y nh·o ra. Níc biÓn ngÊm vµo c¸c t¶ng
  2. 2. cao-su lµ nguyªn nh©n lµm «ng Cang t¸n gia b¹i s¶n. Kho¶ng 100 lîng vµng - toµn bé gia tµi - cïng th¬ng hiÖu vá xe "Cao su ViÖt Nam" do «ng Cang s¶n xuÊt "ch×m xuèng biÓn". Gi÷a c¬n nguy cÊp, «ng Cang ®îc anh b¹n giíi thiÖu ®Õn mét ngêi Hoa ®ang lµm bao nhùa t¸i sinh muèn t×m ngêi hîp t¸c s¶n xuÊt. Nh ngêi s¾p chÕt ®uèi ví ®îc phao, «ng Cang ®em mÆt b»ng s¶n xuÊt vá xe ®¹p cña tæ hîp tríc ®©y, b¸n c¸c m¸y mãc cßn l¹i ®Ó chung vèn lµm ¨n. "T«i g¾n víi nghÒ lµm bao b× nhùa tõ ®ã, «ng Cang kÓ l¹i c©u chuyÖn khëi nghiÖp lÇn thø hai cña «ng. Tæ hîp Bao b× B×nh Minh ra ®êi. Míi bíc vµo nghÒ nµy, biÕt m×nh kh«ng thÓ chen ch©n vµo hÖ thèng ®¹i lý ph©n phèi hµng cho ®Çu mèi ë c¸c chî nh c¸c c¬ së s¶n xuÊt cña ngêi Hoa, «ng Cang t×m mét híng ®i riªng: b¸n hµng giao tËn cöa cho c¸c c«ng ty s¶n xuÊt hãa chÊt. Hai n¨m sau anh tÝch lòy ®îc sè vèn kha kh¸. Mét lÇn n÷a anh l¹i ®em hÕt sè tiÒn ®ã ®Çu t tiÕp cho s¶n xuÊt. Nhng thËt kh«ng may, n¨m 1984, c¬n háa ho¹n tõ hîp t¸c x· lµm bao bè ë bªn c¹nh ®· l©y sang vµ thiªu rôi lu«n c¬ ng¬i cña anh. Toµn bé nhµ xëng cña «ng Cang ch¸y rôi, chØ cßn tr¬ mÊy c¸i sên m¸y. Anh b¹n lµm ¨n ngêi Hoa chia tay! Nhµ níc thu l¹i mÆt b»ng s¶n xuÊt! ë tuæi 30, lÇn thø hai trong cuéc ®êi, chØ sau mét ®ªm «ng Cang ®· trë vÒ con sè kh«ng khi võa ch¹m ®Ých. Nhng anh vÉn kh«ng n¶n chÝ. Tõ vÞ chÝ «ng chñ, «ng Cang trë thµnh ngêi ®i b¸n hµng. Anh vµo Chî Lín nhê ngêi quen cò ®Ó lÊy hµng mµ kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn ngay, sau ®ã ®em b¸n l¹i cho c¸c kh¸ch hµng tríc ®©y cña tæ hîp. Sau mét n¨m rìi b¬n ch¶i "ch¹y chî" tõ b¾c vµo nam, n¨m 1986 «ng Cang ®· t¸i lËp tæ hîp B×nh Minh víi khu nhµ xëng gåm 20 chiÕc m¸y dÖt tÊm nhùa t¸i sinh. Cã thÓ xem ®©y lµ lÇn khëi nghiÖp thø ba cña «ng. Tõ 20 c¸i m¸y dÖt lóc ®Çu, hai n¨m sau B×nh Minh chuyÓn thµnh C«ng ty §¹i Hng víi mét d©y chuyÒn 200 m¸y dÖt, c«ng suÊt 50.000 bao nhùa t¸i sinh/ngµy "Håi ®ã, nÕu «ng Cang kh«ng cã gan d¸m lµm, kh«ng m¹nh d¹n chíp thêi c¬ th× cha ch¾c ®· bá xa tôi tui nh b©y giê", «ng Gi¸c V¨n Th¹ch, ngêi ®· biÕt «ng Cang mêi mÊy n¨m nay nhËn xÐt. §Çu nh÷ng n¨m 1990, mét sè c«ng ty §µi Loan b¾t ®Çu giíi thiÖu m¸y dÖt bao trßn vµo thÞ trêng ViÖt Nam. "Trong lóc giíi ngêi Hoa lµm bao nhùa, tôi tui cßn e dÌ cha d¸m lµm thö th× «ng Cang ®· b¹o gan lµm tríc", «ng Th¹ch kÓ l¹i. ¤ng Cang mua ba m¸y dÖt bao trßn cò trÞ gi¸ 10.000 USD ®Ó lµm thö. Bao s¶n xuÊt theo kü thuËt dÖt trßn kh«ng cã ®êng lèi hai bªn nªn ch¾c h¬n. Kh¸ch hµng b¾t ®Çu ®Ó ý ®Õn s¶n phÈm míi. Nhng c¸i b¹o cña «ng Cang ngµy ®ã lµ cã lý do. Thêi gian ®ã c¸c c«ng ty xuÊt khÈu g¹o cña ViÖt Nam b¾t ®Çu kiÕm ®îc c¸c hîp ®ång b¸n g¹o ra níc ngoµi, trong níc bao b× nhùa ®en s× nªn nhµ xuÊt khÈu nµy buéc ph¶i mua bao PP dÖt
  3. 3. trßn tõ Th¸i-lan hay Malaysia. Nh×n thÊy c¬ héi ®ang ®Õn, «ng Cang quyÕt ®Þnh ®em nhµ cöa thÕ chÊp cho Ng©n hµng C«ng th¬ng, vay tiÒn mua mét m¸y kÐo sîi vµ 12 m¸y dÖt trßn hiÖn ®¹i. Nh÷ng chiÕc bao trßn s¶n xuÊt tõ nhùa chÝnh phÈm võa ®Ñp võa bÒn kh«ng thua g× hµng nhËp khÈu ®· t×m ngay ®îc chç ®øng trªn thÞ trêng. 10 th¸ng sau, «ng tr¶ hÕt sè tiÒn vay ng©n hµng vµ ®îc cho vay tiÕp ®ît 2 ®Ó trang bÞ thªm mét ®ît m¸y míi. N¨m 1998, C«ng ty §¹i Hng ®æi tªn thµnh T©n §¹i Hng, b¾t ®Çu chÝnh thøc chiÕn dÞch më réng ®Þa bµn xuÊt khÈu tõ ch©u A' sang ch©u ¢u. ¤ng Ph¹m Trung Cang cho biÕt, híng ph¸t triÓn cña T©n §¹i Hng lµ chuyªn s¶n xuÊt bao b× nhùa ®ßi hái kü thuËt cao vµ thÞ trêng t¬ng lai sÏ lµ Mü. Hai m¬i mÊy n¨m b«n ba cïng niÒm ®am mª lµm ¨n, ë tuæi 47 nh «ng b©y giê cã thÓ t¹m gäi lµ thµnh c«ng. MÊy n¨m tríc, «ng ®· giao c¬ nghiÖp dµy c«ng g©y dùng cho ngêi em trai qu¶n lý ®Ó ®¶m nhËn chøc vô Tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng Th¬ng m¹i cæ phÇn A' Ch©u. ThÕ nhng trong thêi gian biÓu lµm viÖc h»ng ngµy, «ng vÉn cßn dµnh thêi gian cho nghÒ lµm bao nhùa cña m×nh. Sau 5 giê chiÒu, «ng rêi ng©n hµng ®Õn nhµ m¸y nhùa - n¬i cã vµi tr¨m c«ng nh©n ®ang lµm viÖc ca ba - vµ chØ vÒ nhµ khi trêi tèi mÞt.

×