Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Doanh nhan 30 tuoi

134 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Doanh nhan 30 tuoi

  1. 1. Doanh nh©n 30 tuæi Sabeer Bhatia: tay ch¬i triÖu phó Sabeer Bhatia kh«ng mÊt thêi gian th¬ng tiÕc cho sù sôp ®æ cña c¸c c«ng ty dot.com.com. Vµo dÞp cuèi tuÇn, anh chµng ¢'n §é 32 tuæi, ngêi s¸ng lËp dÞch vô Hotmail nµy, lu«n bËn rén víi nh÷ng cuéc vui th©u ®ªm suèt s¸ng ë New York. Tuy thÕ, ®õng nghÜ Bhatia ham ch¬i, anh ®ang lµm viÖc cËt lùc suèt ngµy ®ªm vµ trªn kh¾p ®Þa cÇu. I't nhÊt hai lÇn mçi tuÇn, anh bay kh¾p níc Mü t×m b¹n hµng cho C«ng ty Arzoo.com míi thµnh lËp cña m×nh hoÆc trë vÒ ¢'n §é xóc tiÕn nh÷ng hîp ®ång lµm ¨n míi. Cã mét c¨n hé sang träng ë San Francisco, ba chiÕc « t« Porsche, BMW vµ Ferrari trong ga-ra, m¸y vi tÝnh bá tói, anh lµ thÇn tîng mµ giíi doanh nh©n quª h- ¬ng anh khao kh¸t v¬n tíi. Con ®êng sù nghiÖp cña Bhatia b¾t ®Çu t¹i Häc viÖn C«ng nghÖ Birla ë thµnh phè Pilani (¢'n §é) nhng chÝnh sè tiÒn 400 triÖu USD mµ anh vµ ®ång sù Jack Smith nhËn ®îc khi b¸n Hotmail cho h·ng Microsoft vµo n¨m 1997 míi ®a anh vµo vÞ trÝ "ng«i sao" ë Thung lòng Silicon. Trong lóc nh÷ng ngêi chung quanh thÊt väng nh×n cña c¶i tiªu tan theo ®µ tôt dèc cña cæ phiÕu th× Bhatia lóc nµo còng thµnh c«ng. Nh÷ng g× kh«ng xµi tíi, anh biÕu hÕt cho mét quü tõ thiÖn mang tªn m×nh ®Ó gióp ®ì nh÷ng n¹n nh©n ®éng ®Êt ë Gujarat hoÆc c¸c häc sinh trung häc ë Bangalore. N¨m ngo¸i, anh trë vÒ ¢'n §é n¨m lÇn ®Ó xóc tiÕn viÖc thµnh lËp mét dÞch vô míi cã tªn lµ Televoice. "Nã còng t¬ng tù nh Hotmail, chØ kh¸c lµ cã thÓ truy cËp b»ng ®iÖn tho¹i", anh nãi. Ngêi sö dông ®îc cÊp mét hép th ¶o, qua ®ã hä cã thÓ göi vµ nhËn nh÷ng bøc th tho¹i tõ mäi n¬i trªn ®Êt níc ¢'n §é mµ chØ ph¶i tr¶ tiÒn cíc b»ng mét cuéc ®iÖn ®µm néi h¹t. ¥' mét ®Êt níc mµ sè ®iÖn tho¹i b×nh qu©n ®Çu ngêi h·y cßn khiªm tèn, ý tëng Televoice cña Bhatia qu¸ lµ cã ý nghÜa x· héi to lín. Bhatia cho biÕt, trong ®Çu anh hiÖn ®ang nung nÊu nhiÒu ý tëng t¸o b¹o. "T«i kh«ng muèn bÞ gäi lµ ngµi Hotmail trong phÇn cßn l¹i cña ®êi m×nh; Hotmail ®· lµ qu¸ khø ", anh nãi. Jeffrey Koo Jr. : con h¬n cha lµ nhµ cã phíc Dßng dâi mét gia téc ®ang lµm chñ Ng©n hµng Th¬ng m¹i Chinatrust -tËp ®oµn tµi chÝnh t nh©n thµnh c«ng nhÊt §µi Loan, Jeffrey Koo Jr. sinh ra ®Ó lµm nhµ qu¶n trÞ ng©n hµng. Nhng khi lín lªn, chµng trai nµy l¹i say mª lÜnh vùc mµ c¸c nhµ ng©n hµng chØ ch¬i chø kh«ng lµm: ®¸nh golf. Koo tõng ®¹i diÖn §µi Loan thi ®Êu tranh gi¶i níc Anh më réng. Nhng råi, theo së nguyÖn cña gia ®×nh, anh theo häc qu¶n trÞ kinh doanh t¹i trêng Wharton thuéc §¹i häc Pennsylvania vµ ®Æt ch©n vµo thÞ trêng chøng kho¸n New York tríc khi ®¶m nhiÖm c¬ng vÞ chñ tÞch ng©n hµng vµo n¨m 1999. "T«i vÉn mª ch¬i golf nhng t«i ph¶i v©ng lêi cha, tham gia c«ng viÖc kinh doanh cña gia ®×nh", Koo nãi.
  2. 2. ¥' tuæi 37, cha thÓ chÕ ngù ®îc nh÷ng kh¸t väng phiªu lu cña m×nh ®Ó ngåi yªn trªn c¬ng vÞ míi, Koo ®· thµnh lËp mét c«ng ty liªn doanh c«ng nghÖ cao ë Thung lòng Silicon lÊy tªn lµ Crimson Ventures. Nhng anh chØ næi tiÕng tõ n¨m 1998 khi thµnh lËp GigaMedia, mét nhµ cung cÊp dÞch vô Intemet b¨ng th«ng réng ë §µi Loan, trong ®ã h·ng Microsoft gãp 10% cæ phÇn. HiÖn thêi, GigaMedia cã 60.000 thuª bao nhng ®ang vÊp ph¶i sù c¹nh tranh quyÕt liÖt vµ gÆp khã kh¨n vÒ tµi chÝnh khiÕn mét phÇn t sè nh©n viªn cã nguy c¬ mÊt viÖc. Koo vÉn lµ phã chñ tÞch c«ng ty, song giê ®©y anh muèn quan t©m ®Õn nh÷ng ngµnh kinh doanh truyÒn thèng. Anh muèn ®a Ng©n hµng Chinatrust v¬n xa h¬n trªn trêng quèc tÕ b»ng c¸ch lµm cho nã trong s¸ng h¬n, tiªn tiÕn h¬n vÒ c«ng nghÖ. N¨m ngo¸i, anh ®· khai tr¬ng dÞch vô ng©n hµng trùc tuyÕn ®Çu tiªn ë §µi Loan. Anh còng liªn kÕt víi m¹ng líi cöa hµng b¸n lÎ b×nh d©n 7-11 ®Ó cung cÊp cho ngêi göi tiÒn dÞch vô rót tiÒn tù ®éng ATM vµ kÕt nèi lnternet 24/24 giê mçi ngµy. Koo tin tëng c«ng nghÖ chÝnh lµ lîi thÕ mµ anh cã thÓ sö dông ®Ó c¹nh tranh víi c¸c ng©n hµng quèc doanh to lín nhng cång kÒnh vµ kÐm hiÖu qu¶. Choak Bulakul: cao båi thêi Web Choak Bulakul cêi s¶ng kho¸i mçi khi cã ai gäi m×nh lµ Richard Branson cña Th¸i Lan bëi v× anh h©m mé nhµ doanh nghiÖp ngêi Anh lõng lÉy ®ã vµ cè g¾ng b¾t chíc «ng trong c«ng viÖc kinh doanh. T¸m n¨m vÒ tríc, khi kÕ thõa c¬ nghiÖp cña cha - n«ng tr¹i Chokchai - anh bçng thÊy m×nh cã nhiÒu viÖc ph¶i lµm. Trang tr¹i ®ang nî h¬n 1 triÖu USD, l¹i cßn bÞ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cè d×m xuèng. "T«i nãi víi cha: cho con hai n¨m vµ nÕu kh«ng thµnh c«ng th× con còng ch¨ng thiÕt sèng n÷a", anh nhí l¹i. Nhng råi trang tr¹i ®· sinh l·i tríc khi kú h¹n hai n¨m kÕt thóc. §Ó vùc dËy c¬ nghiÖp, chµng chñ n«ng tr¹i 33 tuæi Clhoak tù ®éng hãa toµn bé viÖc canh t¸c 8.000 mÉu ®Êt vµ x©y dùng mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt kü thuËt sè mçi ngµy v¾t ®îc 35 tÊn s÷a (gÊp ®«i s¶n lîng tríc ®©y) tõ 5.000 con bß. Lîng s÷a nµy ®îc ®a vÒ nhµ m¸y chÕ biÕn riªng cña Choak ®Ó xö lý vµ lµm ra s÷a t- ¬i ®ãng hép hoÆc kem ¨n díi th¬ng hiÖu Choakchai. Trang chñ cña n«ng tr¹i, farmchokchai.com, chÝnh lµ bíc khëi ®Çu trªn con ®êng th¬ng m¹i ®iÖn tö cña anh. Choak ®· tõng theo häc ngµnh n«ng nghiÖp t¹i §¹i häc Vermont ë Mü. Anh thÝch ngåi trªn yªn ngùa h¬n mÆc complª vµ quanh m×nh lóc nµo còng ®eo lØnh kØnh c¸c thiÕt bÞ viÔn th«ng ®ñ lo¹i "Internet qu¸ thùc ®· thay ®æi thÕ giíi", anh thõa nhËn. Tony Zhang: ®iÒu chØnh ®Ó tiÕn lªn Tony Zhang ®· l·ng phÝ nh÷ng n¨m th¸ng thanh xu©n vµo viÖc bu«n b¸n bÊt
  3. 3. ®éng s¶n ë Mü. Trë l¹i thµnh phè Thîng H¶i quª h¬ng sau mêi n¨m xa c¸ch, Zhang khëi nghiÖp b»ng viÖc ®ång s¸ng lËp ra Park 97, mét trong nh÷ng hép ®ªm thêi thîng nhÊt thµnh phè; sau ®ã anh x©y dùng Chinanow.com, mét ®Þa chØ th«ng tin trùc tuyÕn ®îc rÊt nhiÒu ngêi khai th¸c. Tuy cha sö dông ®îc tÊm b»ng kü s c¬ khÝ lÊy ®îc tõ §¹i häc Cali-fornia ë Los Angeles nhng Zhang ®ang híng Chinanow.com vµo lÜnh vùc in Ên vµ qu¶ng c¸o. Gièng nh mäi tÝn ®å cña Intemet, Zhang tiªu tèn nhiÒu thêi gian vµ tiÒn b¹c vµo c«ng viÖc kinh doanh trªn m¹ng ®Ó råi bÞ g¹t qua mét bªn bëi cuéc suy sôp cña thÞ trêng c«ng nghÖ cao. "Ai còng bÞ thiÖt h¹i v× sù sôp ®æ cña thÞ trêng nhng vÊn ®Ò lµ h·y xem ai cã thÓ thÝch nghi víi t×nh huèng míi", anh nãi. Bé m¸y nh©n sù cña Chinanow.com ®· bÞ c¾t gi¶m tõ 70 ngêi xuèng cßn 10 ng- êi nhng Zhang hy väng nã sÏ tiÕp tôc sèng nhê vµo doanh sè cña c«ng viÖc in Ên. "NhiÒu ngêi ®æ x« vµo Trung Quèc ®Ó hèt b¹c råi thÊt väng n·o nÒ nhng Tony Zhang th× kh¸c; nÕu c«ng viÖc kh«ng tiÕn triÓn, anh ta biÕt c¸ch ®iÒu chØnh nã ®Ó tiÕn lªn", mét ®ång sù cña Zhang t¹i Chinanow.com nhËn xÐt vÒ «ng chñ 36 tuæi cña m×nh nh vËy. Shabnam Melwani : ngêi yªu lnternet bÈm sinh Bíc khëi nghiÖp ®Çu tiªn cña Shabnam Melwani, còng lµ thµnh c«ng lín nhÊt cña c« cho ®Õn nay, lµ cïng víi b¹n bÌ s¸ng lËp C«ng ty Soundbuzz vµo th¸ng 11- 1999. Ch¼ng bao l©u sau khi trang chñ ©m nh¹c cã trô së t¹i Singapore nµy khai tr¬ng, Melwani ®îc mêi dù mét héi nghÞ vÒ ©m nh¹c kü thuËt sè t¹i Cannes. T¹i héi nghÞ, ngay sau bµi thuyÕt tr×nh cña Jay Samit, «ng trïm trong kü nghÖ ©m nh¹c võa ®îc mêi phô tr¸ch th«ng tin cho C«ng ty §Üa nh¹c EMI, Melwani ®· nh¶y lªn s©n khÊu vµ mêi «ng ta ®i ¨n tra. Qu¸ ng¹c nhiªn tríc sù th¸o v¸t cña Melwani, «ng Samit nhËn lêi. T¸m th¸ng sau, Soundbuzz ký ®îc hîp ®ång ph©n phèi ©m nh¹c kü thuËt sè víi EMI, trë thµnh ®Þa chØ ©m nh¹c ®Çu tiªn ë ch©u A' liªn kÕt víi mét th¬ng hiÖu quèc tÕ tÇm cì mµ nhê ®ã nh÷ng nghÖ sÜ hµng ®Çu nh Faye Wong, Andy Lau vµ Janet Jackson trë nªn quen thuéc víi kh¸ch hµng Soundbuzz. Nhng tiÒn b¹c kh«ng c¸m dç næi nhµ n÷ doanh nghiÖp truyÒn th«ng 32 tuæi. T chÊt ®éc lËp cña Melwani ®· ®a c« ®Õn §¹i häc Boston n¨m 1988 ®Ó häc vÒ qu¶n trÞ hÖ thèng th«ng tin. Sau khi tèt nghiÖp, c« ®¶m nhËn c¬ng vÞ gi¸m ®èc th«ng tin cña MTV ch©u A'. Tµi th¸o v¸t cña c« vÒ c«ng nghÖ th«ng tin còng nh vÒ kinh doanh ®· gióp C«ng ty Soundbuzz tr¸nh ®îc cuéc khñng ho¶ng cña thÞ trêng c«ng nghÖ cao gÇn ®©y. B©y giê, Melwani thÝch tËp yoga vµ nh÷ng b÷a ¨n tè i yªn tÜnh h¬n lµ ¸nh ®Ìn s©n khÊu. C« kh«ng bao giê ë l¹i v¨n phßng sau 7 giê 30 tèi dï mçi ngµy thøc dËy, c«ng viÖc ®Çu tiªn cña c« lµ xem hép th ®iÖn tö. Víi mét ngêi yªu Internet bÈm sinh nh Melwani, cã lÏ ®ã lµ ®iÒu duy nhÊt kh«ng bao giê thay ®æi.

×