Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ШКІЛЬНА АКАДЕМІЯ
ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ОСНОВА
ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ
РОБОТА ОБЛАСНОЇ ТВОРЧОЇ ГРУПИ
ЖИТОМ...
Впровадження в ЗНЗ області інноваційного проекту «Шкільна академія
підприємництва як основа формування ключових компетентн...
Підприємливість –
ключова компетентність школярів, яка допомагає їм
реалізувати власні ідеї, покращити досягнення в
школі,...
• підвищення обізнаності школярів у сфері підприємницької
діяльності;
• формування в них підприємливих рис, навичок орієнт...
• Kлуби підприємництва – організація та створення клубів.
• Вибрані теорії професійного розвитку та планування кар’єри.
• ...
Калінська А.В. – кандидат педагогічних наук,
заступник директора з навчально-виховної роботи
Бердичівського загальноосвітн...
Готовність старшокласників до вибору професій сфери економіки та
підприємництва
1) економічні знання;
2) професіографічні ...
Професійна орієнтація на професії
сфери економіки та підприємництва в
процесі реалізації проекту
“Шкільна академія підприє...
Основні завдання:
формування мотиваційної основи професійного
вибору (стійкого інтересу до економічної
діяльності, ціннісн...
Форми та методи роботи:
• цільове спрямуванню роботи шкільного центру профорієнтації;
• запровадження у навчально-виховний...
ПЛАН РОБОТИ ШКІЛЬНОГО КЛУБУ ПІДПРИЄМНИЦТВА:
Заняття 1. Організаційне заняття. Ознайомлення із планом роботи клубу.
Заняття...
Екскурсія до Бердичівського
хлібзаводу
Екскурсія у Райффайзен БАНК АВАЛЬ
Заняття “Школи фінансового успіху” новому відділенні ПРИВАТ БАНКУ
м. Бердичева
У новому відділенні ПРИВАТ БАНКУ
Професійна проба на робочому місці
банківського службовця
Робота з терміналом
Аналіз банківських продуктів
ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ НА
УРОКАХ ЕКОНОМІКИ
Робота учнів над творчим проектом “Підприємець. Підприємницька
діяльність. П...
ВИГОТОВЛЕННЯ ШКОЛЯРАМИ ПРОДУКЦІЇ ІЗ СОЛОНОГО ТІСТА (МАГНІТИ
НА ХОЛОДИЛЬНИКИ) З ПОДАЛЬШОЮ РЕАЛІЗАЦІЄЮ
ВИХОВАННЯ ПІДПРИЄМЛИВОСТІ У
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ.
ВИГОТОВЛЕННЯ МАГНІТІВ ІЗ
НАЦІОНАЛЬНОЮ СИМВОЛІКОЮ.
УЧНІВСЬКА ПРОДУКЦІЯ
УЧНІВСЬКА ПРОДУКЦІЯ
ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ
Шкільна академія підприємництва. Калінська А.В.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Шкільна академія підприємництва. Калінська А.В.

644 views

Published on

Шкільна Академія Підприємництва. Калінська А.В.

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Шкільна академія підприємництва. Калінська А.В.

 1. 1. ШКІЛЬНА АКАДЕМІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ РОБОТА ОБЛАСНОЇ ТВОРЧОЇ ГРУПИ ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
 2. 2. Впровадження в ЗНЗ області інноваційного проекту «Шкільна академія підприємництва як основа формування ключових компетентностей школярів» спрямоване на розвиток підприємництва та засвоєння учнями загальноєвропейських рекомендацій щодо необхідних компетентностей для адаптації на ринку праці, досягнення успіху в бізнесі та професійній кар’єрі
 3. 3. Підприємливість – ключова компетентність школярів, яка допомагає їм реалізувати власні ідеї, покращити досягнення в школі, розвивати цінні навички самостійно здобувати знання та шукати роботу, а також творчість, інноваційність, здатність ризикувати, вміння планувати заходи та здійснювати їх для досягнення поставлених цілей. Актуальність проекту: динаміка сучасного ринку праці, високий рівень безробіття вимагають фахової допомоги у професійній підтримці не тільки особам, які шукають роботу, але й учням старших класів, які готуються до активного входження на відкритий ринок робочої сили.
 4. 4. • підвищення обізнаності школярів у сфері підприємницької діяльності; • формування в них підприємливих рис, навичок орієнтування у сучасному ринку праці; • виховання в юнаків та дівчат шкільного віку активної громадянської позиції та впливу на якість життя у контексті європейських стандартів; • заохочення учнів школи до проведення спільних заходів з місцевою громадою; розвиток в учнів і вчителів культури підприємництва та необхідних компетентностей для досягнення успіху в бізнесі або професійній кар'єрі; обмін досвідом і запровадження у шкільну практику заходів, пов'язаних із розвитком професійної активності та підприємливості. ОСНОВНІ ЦІЛІ:
 5. 5. • Kлуби підприємництва – організація та створення клубів. • Вибрані теорії професійного розвитку та планування кар’єри. • Процес консультування у професійному розвитку – етапи та елементи процесу. • Індивідуальне та групове професійне консультування. • Кoнсультація щодо майбутньої професії. • Професійна співбесіда, підприємництво у плануванні кар’єри. • Професієзнавство та професійна інформація, використання інформації. • Діагностика у професійному консультуванні, тести для діагностування. • Професійні та етичні норми. • Активні методи навчання підприємництву. • Освітні проекти у сфері економічної освіти (приклади). • Підготовка учнів для виконання ролі підприємця, опрацювання бізнес-плану. • Як навчати функціонуванню фірми: дидактичні ігри-симуляції, бізнес-план, маркетинг і реклама. • Використання ІКТ в економічній освіті. • Робота із грою Кешфлоу (Cashflow [готівковий оббіг]). ЗМІСТ:
 6. 6. Калінська А.В. – кандидат педагогічних наук, заступник директора з навчально-виховної роботи Бердичівського загальноосвітнього колегіуму № 14, вчитель-методист. Робота над проблемою: “Готовність старшокласників до вибору професій сфери економіки та підприємництва: теорія і практика формування” Готовність старшокласників до вибору професій сфери економіки та підприємництва – інтегрального особистісного утворення, яке проявляється в усвідомленні школярами суспільної та особистісної значущості економіко- підприємницького типу праці, їхній внутрішній умотивованості до профільної та професійної економічної освіти і достатньому володінні важливими для вибору професійного економічної діяльності знаннями, вміннями, навичками і якостями. Професії сфери економіки та підприємництва – професії, пов’язані з виробничою, комерційною, підприємницькою, управлінською, фінансовою та фінансово-кредитною діяльністю: приватний підприємець, керівник виробничого підприємства, підприємства оптової чи роздрібної торгівлі, керівник фінансово-кредитної установи, керівник готелю чи ресторану, продавець, аудитор, менеджер, маркетолог, торговий представник, торговий агент, рекламний агент, товарознавець, банківський службовець, бухгалтер, економіст, фінансист, дилер, брокер, маклер, комівояжер, аудитор, аукціоніст та інші.
 7. 7. Готовність старшокласників до вибору професій сфери економіки та підприємництва 1) економічні знання; 2) професіографічні знання ( знання наукових основ професійного вибору, способів класифікацій професій, особливостей економіко-підприємницьких професій, їх представленості на ринку праці, економічно значущих якостей, формули бажаної професії даної сфери та шляхів професіоналізації); 3) знання власних індивідуальних особливостей. 1) потреба у здійсненні професійного вибору в сфері економіки та підприємництва, в оволодінні економіч-ними знаннями, професійно важливими вміннями і навичками; 2) сформованість системи особистісно і соціально значущих мотивів; 3) інтерес до професійної економічної діяльності, орієнтація на успішну самореалізацію в ній. 1) вміння розробляти особистий план оволодіння професією сфери економіки та підприємництва і здійснювати заходи щодо його реалізації в навчально-практичній діяльності; 2) професійно важливі вміння (економічні вміння та вміння пов’язані з економічною діяльністю: організаційні, конструк- тивні, комунікативні, інформаційно-орієнтаційні, лідерські, емпатійні, дослідницькі, корекційні та ін.). 1) здатність до самоаналізу та аналізу професій, 2) рівень рефлексивності; 4) самоконтроль рівня готовності до вибору професії сфери економіки та підприємництва (самостійність моніторингу та корекції). Рівні сформованості готовності: високий, достатній, середній, низький Компоненти готовності Когнітивний Ціннісно-мотиваційний Діяльнісно- практичний Рефлексивно-оцінний Критерії сформованості Глибина та міцність знань Стійкість мотивації, дієвість професійних інтересів Точність умінь, активність і наполегливість у діяльності Адекватність самооцінки можливостей самореалізаці ї у сфері економіки та підприємниц тваПоказники критерію
 8. 8. Професійна орієнтація на професії сфери економіки та підприємництва в процесі реалізації проекту “Шкільна академія підприємництва” – комплексна програма навчально- виховних дій, спрямована на професійний вибір старшокласників у межах економіко-підприємницького типу професій з урахуванням їхніх вимог і своїх індивідуальних особливостей для повноцінної самореалізації у цій сфері.
 9. 9. Основні завдання: формування мотиваційної основи професійного вибору (стійкого інтересу до економічної діяльності, ціннісних орієнтацій і мотивацій особистості, що сприяють успішній самореалізації у цій сфері, не суперечать нормам підприємницької етики); формування економічних і професіографічних знань; озброєння учнів економічними вміннями і навичками під час навчально-практичної діяльності та продуктивної праці; формування таких економічно значущих якостей як цілеспрямованість, сумлінність, бережливість, розважливість, дисциплінованість, діловитість, господарність, організованість, ощадливість, практичність, працелюбність, психологічна стійкість та ін.
 10. 10. Форми та методи роботи: • цільове спрямуванню роботи шкільного центру профорієнтації; • запровадження у навчально-виховний процес старшої школи курсу за вибором „Професійний вибір у сфері економіки та підприємництва”; • використання форм і методів профорієнтаційної роботи, які активізують діяльності суб’єкта вибору професії з набуття системи знань, вмінь і якостей, що визначають професійні інтереси до економіко-підприємницької сфери в процесі організації урочної та позаурочної навчально-практичної діяльності старшокласників, а саме: використання професіографічно-дослідницьких завдань, участь у роботі шкільного клубу підприємництва, здійснення професійних випробовувань у формі імітацій професійних дій (рольові та ділові ігри, аналіз змодельованих чи реальних економічних ситуацій, бізнес-планування, створення ,,віртуальних фірм”) та реальної трудової економічної діяльності (суспільно корисна праця, волонтерство, трудове завдання, виготовлення простої продукції та її реалізація, стажування на приватному підприємстві чи в банківській установі); використання технології ,,Портфоліо професійних досягнень”, яка дає можливість побачити реальну картину досягнень кожного учня у вибраному професійно орієнтованому спектрі діяльності.
 11. 11. ПЛАН РОБОТИ ШКІЛЬНОГО КЛУБУ ПІДПРИЄМНИЦТВА: Заняття 1. Організаційне заняття. Ознайомлення із планом роботи клубу. Заняття 2. Практична робота: Створення логотипу клубу. Заняття 3. Економічна система. Зміст економічного кругообігу. Заняття 4. Ділова гра: Переваги та недоліки різних економічних систем. Економіка України: перспективи розвитку. Заняття 5. Ринок. Як ринок вирішує основні проблеми економіки. Заняття 6. Круглий стіл: Світова економічна криза та шляхи виходу з неї. Заняття 7. Гроші: їх функції та види. Роль банків у обігу грошей. Заняття 8. Екскурсія до банківської установи. Заняття 9. Ділова гра: Як взяти вигідний кредит? Заняття 10. Рольова гра: Я – працівник банку. Заняття 11. Підприємництво. Організаційні форми підприємництва. Що треба знати підприємцю? Заняття 12. Ділова гра «Аналіз наслідків управлінських рішень». Цікава зустріч із людиною, що має власну справу (приватним підприємцем). Заняття 13. Менеджмент у підприємницькій діяльності. Бізнес-план та вимоги до його складання. Заняття 14. Ділова гра «Щаблі управління» Практична робота: складання бізнес-плану віртуальної фірми. Заняття 15. Ділова гра «Угода». Круглий стіл: Філософія бізнесу Біла Гейтса. Заняття 16. Маркетинг у підприємницькій діяльності. Функції маркетолога. Рекламна політика фірми. Заняття 17. Практична робота: Виготовлення рекламної продукції (малюнки, плакати, відеосюжети, рекламні ролики тощо). Заняття 18. Податкова система України. Види податків. Заняття 19. Практична робота: Заповнення декларації про доходи. Заняття 20. Цікава зустріч із працівником податкової служби. Заняття 21. Захист прав споживачів в Україні. Заняття 22. Практична робота: Оцінка упаковки товару.
 12. 12. Екскурсія до Бердичівського хлібзаводу
 13. 13. Екскурсія у Райффайзен БАНК АВАЛЬ
 14. 14. Заняття “Школи фінансового успіху” новому відділенні ПРИВАТ БАНКУ м. Бердичева
 15. 15. У новому відділенні ПРИВАТ БАНКУ
 16. 16. Професійна проба на робочому місці банківського службовця
 17. 17. Робота з терміналом
 18. 18. Аналіз банківських продуктів
 19. 19. ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ НА УРОКАХ ЕКОНОМІКИ Робота учнів над творчим проектом “Підприємець. Підприємницька діяльність. Підприємницький успіх”
 20. 20. ВИГОТОВЛЕННЯ ШКОЛЯРАМИ ПРОДУКЦІЇ ІЗ СОЛОНОГО ТІСТА (МАГНІТИ НА ХОЛОДИЛЬНИКИ) З ПОДАЛЬШОЮ РЕАЛІЗАЦІЄЮ
 21. 21. ВИХОВАННЯ ПІДПРИЄМЛИВОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. ВИГОТОВЛЕННЯ МАГНІТІВ ІЗ НАЦІОНАЛЬНОЮ СИМВОЛІКОЮ.
 22. 22. УЧНІВСЬКА ПРОДУКЦІЯ
 23. 23. УЧНІВСЬКА ПРОДУКЦІЯ
 24. 24. ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ

×