Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

نوآوری باز در تحقیق و توسعه

2,369 views

Published on

Published in: Technology
 • Login to see the comments

نوآوری باز در تحقیق و توسعه

 1. 1. ‫نوآوری باز در‬ ‫تحقیق و توسعه‬ ‫اسماعیل عابدی – مریم مالحسینی‬
 2. 2. ‫مقدمهای بر نوآوری باز‬ ‫‪ ‬امروزه، با کوتاه تر شــدن چرخه عمر کاالها و فنـاوی‬ ‫بکایگرفتــه شــــده نی ، مــا، موووــه ــو،وی اهم ــ‬ ‫یوزافزو ـد نی تر ـاید ـدا ک ـرنه ا ـ (ج ـاکوبد و‬ ‫ـ‬ ‫ـ ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ب ل نگر 5002).‬ ‫‪ ‬این بدان معند ا ـــ کـه بــــ ای از شـــرکتما و‬ ‫بنگاهها نی موایـــه با نه یا ب ـــ ــال گذشـته از‬ ‫مودای بــــ ای زیـانتر از منـابر نی جمـ تو ـعه و‬ ‫شــکوفا مونن نیخ و،وی تأک د مدکنند.‬
 3. 3. ‫مقدمهای بر نوآوری باز‬ ‫‪ ‬مزیتماید کــه از این طریق عاید شرک ها مد شون بـ ای زیان ا‬ ‫از جمله:‬ ‫‪ ‬ن تر د ب شتر و ریعتر به منابر علمد و نا ش فند، ایده ها و حق امت ازها؛‬ ‫‪ ‬تـریر نی تحوق و تکم ل فر،یندها‬ ‫و،وی‬ ‫‪ ‬تو ــعه فرص بمره مند از حق تودم نی روژها تحو ق و تو ــعه برا طرح هاید‬ ‫که معموال منابر ماود کافد برا ، ما وجون داین.‬ ‫‪ ‬فرص بمتر برا تـم م ییـک ضری و زیان شرایط کنو د بازای که به رع نی حال‬ ‫تغ ر بونه و غ رقابل ش ب ند تر از قبل مد باشد.‬ ‫‪ ‬مزی تشــک ل خوشــه ها نا ش بن ــان کــه دید،وی ده ا بــوه روژه ها‬ ‫رمایهگذای و عرصه یقاب فعاالن نی صحنه ب ن اومللد مد باشند‬ ‫‪ ‬کاهــش هزینه ها و ایزش ،فریند به حو اقتصان تر و بـ ای مزایا نیگر.‬
 4. 4. ‫مقدمهای بر نوآوری باز‬ ‫‪ ‬مشــخصاد اصلد شــرک ها و،وی عبایتـــ از: هزینه کرنن م زا د قابل توجـه‬ ‫از نی،مد شــرک نی روژه ها تحو ق و تو عه. ا تخدام ـرو کـای ـــو،وی بـا‬ ‫تحص الد عاود و نی برخد مواین جذب و به خـدم گـرفتن ـایه وقـ متخصصـ ن‬ ‫خ ـای از کش ـوی، تو ـ ــعه م ـداوم بمب ـون و ب ـاز گر نی کااله ـا و خ ـدماد جدی ـد و‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ا تراتژ ها وین ماوک فکر و مبانالد تن .‬ ‫‪ ‬و،وی باز عبایتـــ از ا تفانه هدفمند از جریان یو به ناخــل و ز یو بـه خـای‬ ‫نا ش فند به منظوی تـــریر یو دها ناخلد و،وی وگـترش بازای برا ا ـــتفانه‬ ‫خایجد از و،وی ها. و،وی باز موجب تعامل ب شــتر م ان فعاالن این عرصـه ظ ـر‬ ‫بنگاه ها، شــبکه تأم ن کنندگان ، ما و بازای و مشــتریان مدشــون.‬
 5. 5. ‫مقدمهای بر نوآوری باز‬ ‫‪‬‬ ‫با وجون ، که کایبرن ویژه و،وی بــاز نی صنع و بازای مد باشد، بــ ای از ـاختایها‬ ‫نیگر ازما د براحتد مد توا ند اصول و،وی باز یا انه از و اجرا مایند.‬ ‫‪‬‬ ‫شرک هاید که از و،وی باز ا تفانه مد کنند یا مد توان نی نو گروه اصـلد طبوهبنـد‬ ‫مون:‬ ‫1.‬ ‫مبتکران: شــرک هاید هـــتند که مروز ا ــتفانه از و،وی هایشان یا به شرک ها‬ ‫نیگر نانه و بـترها منا ب یا برا همکای مشترک ایران مدکنند.‬ ‫2.‬ ‫پذیرندگان: شرک هاید کـه توو ـداد/ فر،ینـدها توو ـد خـون یا بـر ا ـار ترـایب‬ ‫مبتکران ا رام مد نهند.‬ ‫با این وجود که مبتکران بازیگران فعال این عرصه هســـتدد و پذیرنـدگان احتمـا‬ ‫نوآوری باز را به هیچ وجه انجام نمی دهدد، اما وجود آنها از این جهـ کـه مبتکـران‬ ‫بتواندد مجوز اســتفاده از نوآوری هایشــان را صادر نمایدد ضروری مـی بادـد. در‬ ‫واقع پذیرندگان، استفاده کدددگان غیرفعال پارادیم نوآوری باز میباددد.‬
 6. 6. ‫مدل نوآوری باز‬
 7. 7. ‫مدل نوآوری باز‬ ‫‪ ‬در مدل نوآوری باز مشتری ها به عدوان همکار در فرآیدد تحقیـ و توسـعه‬ ‫نقش فعالی را بازی می کددد. در حالیکه در نوآوری بسـته تمـام مراحـ در‬ ‫داخ همان درک انجام دده و مشتری تدها یک نقش دریاف کددـده غیـر‬ ‫فعال محصول یا خدمات را دارد. دایستگی اصلی در فرآیدد نوآوری بـاز بـر‬ ‫پایه مدیری تشریک مساعی و همکاری مشترک در انجام پروژه هاس .‬ ‫‪ ‬هدف از نوآوری باز توسعه محصول جدید از طری مشارک خـارجی بـرد -‬ ‫برد و رسیدن به حداکثر ارزش تجاری سرمایه گـذاری مـی بادـد. راه هـای‬ ‫مختلفی برای همکاریهای خارجی وجود دارد که از جمله آنها تشکی پیمـان‬ ‫های استراتژیک, تشکی کدسرسیوم ها, مشارک با دانشگاهها, حضور فعال‬ ‫در نمایشگاه ها, رصـد و بهـره بـرداری از مدـابع ژورنالهـا و گـاارش هـای‬ ‫کدفرانسها می بادد.‬
 8. 8. ‫مدل نوآوری باز‬ ‫‪‬‬ ‫از د ی ردد فاایدده "نوآوری باز" ردد سریع فداوری اطالعات بـوده کـه مدـابع دـگرف‬ ‫تحقیقاتی را در اختیار هااران تیم در سرتاسر دنیا قرار داده اس .‬ ‫‪‬‬ ‫عالوه بر این مدابع تجاری تحقیقات, انگیاه ای فاایدده برای دانشمددان در سراسـر جهـان‬ ‫ایجاد کرده اس . در نتیجه فاصله زمانی بین کشفیات و عرضه محصو ت جدید بـه دـدت‬ ‫کاهش یافته اس .‬ ‫‪‬‬ ‫بسیاری از درک ها مشکالت تحقیقاتی خود را بر روی ایدترن‬ ‫با صورت مسئله های تحقیقاتی گره باندد.‬ ‫می گذارند تا دانشمددان را‬ ‫‪‬‬ ‫پاول هرن معاون و مدیر تحقیقات درک آی بی ام که سال گذدته 4/8 میلیارد د ر صـرف‬ ‫تحقیقات درک خود کرده می گوید: برای درکتها، حتی آنهایی که بـه انـدازه کـافی پـول‬ ‫خرج تحقیقات میکدد، بسیار مشک اس که همه کارها را خوددان انجام دهدد.‬ ‫‪‬‬ ‫فضای رقاب در حوزه تکدولوژیهای پیشرفته، درکتها را مجبور کرده تا راه های ارزانتری را‬ ‫جایگاین تحقیقات سدتی کددد. مطالعه ای که سال گذدته توسط دانشگاه ام آی تی انجـام‬ ‫دد نشان داد که اثر درک های پیشرو در صدایع بسیار رقابتی (هوافضـا, کـامییوتر, نیمـه‬ ‫هادی و ارتباطات) از هایده های تحقیقاتی خود کاسته اند. البته آنها به نوآوری پش نکرده‬ ‫اند, بلکه فقط آنرا به دیگران تحوی داده اند.‬
 9. 9. ‫مدل نوآوری باز‬ ‫‪ ‬درک پراکتر اند گمی سالها کودید تا با اتکا به 0057 نفر از کارکدان بخش‬ ‫تحقیقات خود، محصو ت جدیدی به بازار عرضه کدد، اما با افاایش نـوآوری‬ ‫در بازار، این درک با مشک مواجه دد.‬ ‫‪ ‬آلن لفلی مدیر عام درک دستور داد که نیمی از ایده های درک بایـد از‬ ‫بیرون وارد دود. این در حالی اس که در زمان آغاز به کار آلن در سال 0002‬ ‫فقط ده درصد ایده ها از بیرون از درک می آمد.‬ ‫‪ ‬امروزه پراکتر اند گمیـ 35 دیـده بـان تکدولـوژی دارد کـه وظیفـه آنهـا‬ ‫جستجوی نوآوریهای خوش آتیه در خارج از درک اس . دیگر دـرک هـا‬ ‫نیا دیده بانی خود را از طری امکانات ایدترنتی انجام میدهدد.‬
 10. 10. ‫مدل نوآوری باز‬ ‫‪ ‬یکی دیگر از رودهای بهیده سازی تحقیقـات نـوآوری بیشـتر در ارتبـا و‬ ‫همکاری با دانشگاه ها اس .‬ ‫‪ ‬ایدت رویکرد جدیدی را پیش گرفته و در این راه پیشتاز اس . این دـرک‬ ‫مراکا تحقیقاتی اقماری خود را در کدار دانشگاه کالیفرنیا، دانشگاه واددگتن‬ ‫و دانشگاه کمبریج انگلستان راه اندازی کرده اس .‬ ‫‪ ‬ایده اصلی این اس که نخبهترین های دانشگاه به صورت موق‬ ‫بیایدد و بر روی پروژه های بلدد مدت متمرکا دوند.‬ ‫به این مراکا‬ ‫‪ ‬مدیر تحقیقات ایدت می گوید: ما فقط بخش کوچکی از ایده ها را می توانیم‬ ‫خودمان ایجاد کدیم. این مدل باز که در حال دک گیری اسـ ، قطعـا بهـره‬ ‫روی صدایع را به دک چشم گیری افاایش خواهد داد.‬
 11. 11. ‫مدیریت مالکیت فکری در نوآوری باز‬ ‫‪‬‬ ‫نوآوری باز دارای تعدادی اص کلیدی می بادد. برخی از اصول حاکم بر نـوآوری‬ ‫باز عبارتدد از:‬ ‫1.‬ ‫یک درک نیازی به استخدام همه افراد باهوش ندارد اما باید با آنها در داخـ و‬ ‫خارج از درک همکاری دادته بادد.‬ ‫2.‬ ‫فعالی های درونی نوآوری باید برخی ارزشهای عمدهای را کـه بـا تـالش هـای‬ ‫خارجی نوآوری قاب خل اس ، دادته بادد.‬ ‫3.‬ ‫به مدظور برنده ددن در رقاب ، دادتن بهترین مدل کسب و کار بسیار مهمتـر از‬ ‫ورود به بازار قب از دیگران اس .‬ ‫4.‬ ‫بردن در رقاب نیازمدد دادتن بهترین و بیشترین ایده ها نیس‬ ‫بهترین استفاده از ایده های داخلی و خارجی اس .‬ ‫بلکـه نیازمدـد‬ ‫5.‬ ‫مدیری مداسب دارایی های فکـری، بـه سـایر دـرک هـا اجـازه اسـتفاده از‬ ‫داراییهای فکری درک را میدهد. این امر همچدین خرید داراییهـای فکـری‬ ‫سایر درک ها را در هدگام پیشبرد مدل کسب و کار خـود، مـورد توجـه قـرار‬ ‫میدهد.‬
 12. 12. ‫تفاوتهای پارادایم باز و بسته‬ ‫نوآوری باز‬ ‫نوآوری بسته‬ ‫•‬ ‫هم ـه اف ـران ب ـاهوش و توا من ـد ب ـرا م ـا ک ـای•‬ ‫ـ ـ‬ ‫ـ ـ‬ ‫ـ ـ ـ‬ ‫مدکنند. ما از ناییم تا با همه افـران توا منـد‬ ‫ناخل و خای از مرموعه کای کن م.‬ ‫افران توا مند حوزه کای ما برا خونمـان کـای‬ ‫مدکنند.‬ ‫•‬ ‫گـترش فرایند تحو ـق و تو ـعه بـه خـای از•‬ ‫ازمان مدتوا د ایزش کافد ایران کند.‬ ‫برا بمرهبرنای از تحو ق و تو ـعه بایـد همـه‬ ‫مراحل تحو ق، تو عه و معرفد به بـازای تو ـط‬ ‫خونمان ا رام گرنن.‬ ‫•‬ ‫ما باید ،غازگر تحو وـاد باشـ م تـا از ،ن ـون•‬ ‫ببریم.‬ ‫اگر ما چ ز یا اختراع کرنهایم، خونمـان بایـد‬ ‫اول ،ن یا به بازای معرفد کن م.‬ ‫•‬ ‫اختن یک مدل کـب و کای خوب بمتـر از ،ن•‬ ‫که اوو ن فر باش م کـه محصـول یا بـه‬ ‫ا‬ ‫بازای ایائه مدکن م.‬ ‫کـب و کای که یک و،وی یا به عنوان اوو ن‬ ‫فر به بازای عرضه مدکند روز ا .‬ ‫•‬ ‫اگر بمترین کایبر یا برا ایدههـا ناخلـد و یـا•‬ ‫خایجد ناشته باش م موفق مدشویم.‬ ‫اگر بمترین ایدهها نی صنع خون یا خونمان نی‬ ‫ناخل مرموعه خون توو د کن م موفق مدشویم.‬
 13. 13. ‫نتیجهگیری‬ ‫‪ ‬قابلی ایجاد دبکه ارتباطی، تاثیراتی مهم در کارکرد درک ها دارد (بکمن‬ ‫و هانس چایلد،2002) ، اما با این حال پژوهش های پیشین عقیده دارنـد کـه‬ ‫ارتباطات دبکه ای بیشتر، الااما به نوآوری بیشتر مدجر نخواهد دد.‬ ‫‪‬‬ ‫زم اس‬ ‫درک‬ ‫ها پیوندهایی ایجاد کددد که گسترده و عمی بادد.‬ ‫‪ ‬در عین حال باید اطمیدان حاص کددد که ارزش دانشـی کـه رو بـه داخـ‬ ‫درک در جریان اس ، بیشتر از ارزش جریان دانش و تجربه رو به خارج و به‬ ‫سوی رقیبان احتمالی بادد.‬ ‫‪ ‬مولفه دیگر در مدل کسب و کار مبتدی بر نوآوری باز این اس کـه حامیـان‬ ‫این درک ها نقش دروازه بان را در کدترل نمودن، فیلتر کـردن، هـدای یـا‬ ‫تغییر محتوای اطالعات از طری جمع آوری فعال آنها، فراوری و بسته بددی‬ ‫ایفا نمایدد.‬
 14. 14. ‫نتیجهگیری‬ ‫1.‬ ‫اص «تحقی بر مبدای نیاز» و نه «تحقی بر مبدای توان»؛‬ ‫2.‬ ‫افاایش مشارک بازیگران عرصه فداوری، بـه ویـژه مشـارک دادن هودـیارانه‬ ‫موسسات و درکتهای کوچک و متوسطی که از فداوریهای پیشرفته تر امرار معاش‬ ‫می کددد؛‬ ‫3.‬ ‫ایجاد تعاونیهای تحقیقاتی با مشارک‬ ‫بارگ تحقی و توسعه کشور؛‬ ‫صدایع کوچک و متوسط در جوار موسسات‬ ‫4.‬ ‫به کارگیری هرچه سریعتر و گستردهتر مشـارک های تحقیقـاتی در موسسـات‬ ‫تولیدی؛‬ ‫5.‬ ‫تاکید مجدد بر الگوی ادغام فداورانه؛‬ ‫6.‬ ‫ایجاد و بسط دبکه های مشاوره علم و فداوری در سراسر کشور؛‬ ‫7.‬ ‫تدارک مشوقهایی برای مشارک‬ ‫8.‬ ‫یافتن حلقه های مفقوده ارتباطات دول ، دانشگاه، صدع‬ ‫ملی.‬ ‫در توسعه فداوری صدعتی؛‬ ‫و موسسات تحقیقـاتی‬
 15. 15. ‫منابع‬ ‫ تو عه و،وی باز نی م ان عناصر ظام ملد و،وی ، بن ام ن مش ر‬ ‫ نا شنامه ممند د صنایر ایگاه تخصصد نی زم نه نا ش ممند د صنایر و مـدیری‬ http://kaizen-pnum.blogfa.com/ :‫نا شگاه ام وی مشمد‬ S. Sisodiya, “The effect of open innovation on new  product development success: The moderation of interfirm relational knowledge stores and social network characteristics.,” Washington State University, 2010. )www.OILAB.ir( :‫ ،زمایشگاه و،وی باز‬ http://www.parsigold.com/index.htm 

×