Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yaşam boyu öğrenme

2,984 views

Published on

Yaşam boyu öğrenme, Yaşam boyu öğrenme becerileri, Öğrenen Özellikleri

Published in: Education
 • Login to see the comments

Yaşam boyu öğrenme

 1. 1. Yaşam Boyu Öğrenme Abdulkadir KARADENİZ
 2. 2. Yaşam Boyu Öğrenme   Yaşam boyu öğrenme, insana ve bilgiye daha çok yatırım yapma, dijital okuma yazma da dahil olmak üzere temel bilgi ve becerilerin kazanılmasını teşvik etme, esnek ve yenilikçi öğrenme olanaklarını genişletme anlamına gelmektedir. Yaşam boyu öğrenme ile amaç tüm yaş gruplarındaki insanların nitelikli öğrenme olanaklarına ve çeşitli öğrenme deneyimlerine eşit ve açık biçimde erişim sağlamalarını kolaylaştırmaktır.
 3. 3. Yaşam Boyu Öğrenme -2   Yaşam boyu öğrenme, bilim ve teknolojideki hızlı değişme ve gelişmeler nedeniyle bireylerin hem yeni bilgi, beceri ve yeterlilikler kazanmaları hem de mevcut bilgi, beceri ve yeterliliklerini artırmalarına olanak sağlayan eğitim olanaklarını kapsamaktadır. Yaşam boyu öğrenme kavramı toplumun tüm kesimlerine, sadece okul dönemiyle sınırlı olmayan ve toplumsal, bilimsel ve kültürel değişimleri takip etmelerini sağlayacak eğitim olanakları sunulmasını
 4. 4. Yaşam Boyu Öğrenme -3  Yaşam boyu öğrenme, her türlü bilgi, beceri ve niteliğin hayat boyunca kazanılması ve güncellenmesi anlamına gelmektedir. Formal eğitimin sınırlarının dışına çıkan ve her türlü informal eğitimi de içine alan yaşam boyu öğrenme bilgi ve yeterliliklerin gelişimine olanak yaratarak bireylerin bilgi toplumuna uyumunu sağlar
 5. 5. Yaşam Boyu Öğrenme Becerileri Yaşam boyu öğrenme kapsamında formal ve informal sürecin içeriğinde yer alan birey için yetişkin ifadesi kullanılabilir. Bu bağlamda yetişkin öğrenenin;  Meraklı,  Yeni gelişmelerle ve konularla ilgili,  Bilgi okuryazarı,  Örgütleme becerilerine ve  Öğrenme becerilerine sahip olması gerekir. 
 6. 6. Yaşam Boyu Öğrenme Becerileri -2 Benzer şekilde yetişkin bir öğrenenin; Bilgi ve iletişim teknolojileri, Çoklu yollarla öğrenebilme, Doğru soruları sorabilme, Eleştirel Okuma, Araştırma, Bilgiyi toplama, bilme ve kullanma, Neyin değerli olduğunu neyin olmadığını ayırt etme,  Neyin öğrenilmesi gerektiğinin farkında olma ve  Bir öğrenme planını takip etme becerilerine sahip olması gerekmektedir.        
 7. 7. Önceki bölümde bahsi geçen becerilere sahip bir birey informal öğrenmesini kendisi şekilllendirse de formal öğrenme sürecinde göz önünde bulundurulması gereken bazı durumlar vardır. Yetişkin bir öğrenen örgün eğitimde sürekli olarak karşılaşılan öğrenci profiline göre daha farklı özeliklere sahiptir. Sonraki bölümde Yetişkin Öğrenen Özellikleri ve Öğretim Yaklaşımları özetlenmiştir.
 8. 8. Yetişkin Öğrenenlerin durumu ve Öğretim yaklaşımı Yetişkin Öğrenen Durumu Öğretim Yaklaşımı Öğrenme temel insani ihtiyaçtır. Öğretim öğrenme için şart değil ancak kolaylaştırıcı rol oynayabilir. Bireysel deneyimi ile algısı Öğrenenler ve öğretenler öğrenme sürecini arasında bir uyumsuzluk birlikte şekillendirmelidir. Böylece olduğunda öğrenmeye motive öğrenmeye gereksinim duydukları alana olur. yoğunlaşılması sağlanabilir. Yetişkin öğrenen öğrenme Öğretme yöntemleri değişken ve sürecinde katılımcı rolündedir. yönlendirici olmalı didaktik olmamalıdır. Yetişkin öğrenenler öğrenme Öğretenler yetişkin deneyimlerini öğrenme durumuna tecrübelerini aktarırlar kaynağı olarak kullanabilmelidir. ve anlamlı bütünlükler Öğretenler yetişkinlerin önceki bilgileri ile oluştururlar. yeni öğrenileni bütünleştirmeli anlamlı bir sisteme dönüştürmelidir.
 9. 9. Yetişkin Öğrenenlerin durumu ve Öğretim yaklaşımı -2 Yetişkin Öğrenen Durumu Yetişkin öğrenenler öğrenme durumuna öz-yeterlilik ve özsaygıyı getirirler. Öğretim Yaklaşımı Öğretenler yetişkinlere empatik ve duyarlı davranmalıdır. Doğruların pekiştirilmesi yanlışların ise yönlendirilmesi gerekir. Uyarılardan kaçınılmalıdır. Öğretenler öğrenenleri öğretmen değerlendirmesinden çok özdeğerlendirmeye yönlendirmelidir. Yetişkin öğrenenler kendilerini Öğreten öğrenenleri karşılaştırmadan tehdit altında hissetmemelidir. rekabetten çok birlikte çalışmaya birlikteliğe yönlendirmelidir. Yetişkin öğrenenlerin yetişkin Öğretenler kendilerini her şeyi bilen olarak olarak kabul edildikleri hissini görmemeli, katılımcılardan biri olduğunu ve yaşamaları gerekir. öğrenenlere belirli durumlarda yardımcı olacak kişi olduğu hissini yaratmalıdır.
 10. 10. Yetişkin Öğrenenlerin durumu ve Öğretim yaklaşımı -3 Yetişkin Öğrenen Durumu Yetişkin öğrenenler kendi öğrenme stilini geliştirirler. Öğretim Yaklaşımı Öğretenler farklı öğrenme stillerine sahip bir toplulukla çalıştığının farkında olmalıdır. Bu yüzden daha etkili öğrenmelerin gerçekleşebilmesi için esnek bir yaklaşım sergilemelidir. Yetişkin öğrenenlerin farklı Öğretenler öğrenenleri kendi öğrenme öğrenme geçmişleri vardır. Bu hızlarında öğrenebilmelerine ortam yüzden farklı hızda yaratmalı ve teşvik etmelidir. öğrenebilirler.
 11. 11. Kaynaklar Akkoyunlu, B. (2008). Bilgi Okuryazarlığı Ve Yaşam Boyu Öğrenme. 8th International Educational Technology Conference, 6- 9 Mayıs, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Turkey. Jarvis, P. (2004). Adult education and lifelong learning: Theory and practice. Routledge. Özen, Y. (2011). Algın öğrenme teorisi: Yaşam boyu değişerek ve gelişerek öğrenme. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (6). http://www.edusbed.com/Makaleler/1889048281_ID40%20s.1-16.pdf ShumanL. J., Besterfield-Sacre, M., & McGourty, J. (2005). The ABET "professional skills" - can they be taught? can they be assessed? Journal of Engineering Education, 94(1), 41-55. Toprak, M., & Erdoğan, A. (2012). Yaşamboyu Öğrenme: Kavram, Politika, Araçlar ve Uygulama. YükseköğreƟ m ve Bilim Dergisi, 2(2), 69-91. Topakkaya, A. (2013). Yaşamboyu öğrenme ve Türk üniversitelerinin bu alana muhtemel katkıları. International Journal of Social Science, 6 (4), 1081-1092. http://www.jasstudies.com/Makaleler/1656009123_55TopakkayaArslan1081-1092.pdf

×