Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Hadis 3

Download to read offline

hadis 3 arbain nawawi masjid al jihad Bonang Tangerang

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Hadis 3

 1. 1. 1. N a m a : ABDUL MUCHITH. M, Ag 2. Status Marital : KAWIN 3. Alamat : DASANA INDAH BLOK TE 1/17 4. Kantor : YPISB 5. Kontak : 08151624339/087880953432 6. Face Book : abdul muchith 7. E – Mail : abdul_muchith@yahoo.com PEKERJAAN 1. Guru PAI SD, SMP dan SMA SUNAN BONANG 2. Dosen fakultas Tarbiyah Universitas Satyagama Jakarta 3. Dosen Agama Islam Universitas Trisakti 4. Dosen PAI STTPLN Jakarta Assalamualaikum
 2. 2. Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Alh Khottob radiallahuanhuma dia berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda: Islam dibangun di atas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan bahwa nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan. (Riwayat Turmuzi dan Muslim). َ‫م‬ُ‫ع‬ ِ‫ْن‬‫ب‬ ِ‫هللا‬ ِ‫د‬ْ‫ب‬َ‫ع‬ ِ‫ن‬َ‫م‬ْ‫ح‬َّ‫الر‬ ِ‫د‬ْ‫ب‬َ‫ع‬ ‫ي‬ِ‫ب‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬ُ‫هللا‬ َ‫ي‬ ِ‫ض‬َ‫ر‬ ِ‫ب‬‫ا‬َّ‫َط‬‫خ‬ْ‫ال‬ ِ‫ْن‬‫ب‬ َ‫ر‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ‫ا‬َ‫م‬ُ‫ه‬ْ‫ن‬َ‫ع‬:ُ‫هللا‬ ‫ى‬َّ‫ل‬َ‫ص‬ ِ‫هللا‬ َ‫ل‬ ْ‫و‬ُ‫س‬َ‫ر‬ ُ‫ت‬ْ‫ع‬ِ‫م‬َ‫س‬ُ‫ل‬ ْ‫و‬ُ‫ق‬َ‫ي‬ َ‫م‬َّ‫ل‬َ‫س‬ َ‫و‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬:َ‫ي‬ِ‫ن‬ُ‫ب‬ ٍ‫س‬ْ‫َم‬‫خ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫م‬َ‫ال‬ْ‫س‬ِ‫إل‬ْ‫ا‬:ِ‫إ‬ َ‫ه‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ال‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ُ‫ة‬َ‫د‬‫ا‬َ‫ه‬َ‫ش‬ُ‫س‬َ‫ر‬ ً‫ا‬‫د‬َّ‫م‬َ‫ح‬ُ‫م‬ َّ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ُ‫هللا‬ َّ‫ال‬ُ‫ل‬ ْ‫و‬ َ‫ح‬ َ‫و‬ ِ‫ة‬‫ا‬َ‫ك‬َّ‫الز‬ ُ‫ء‬‫ا‬َ‫ت‬ْ‫ي‬ِ‫إ‬ َ‫و‬ ِ‫ة‬َ‫ال‬َّ‫ص‬‫ال‬ ُ‫م‬‫ا‬َ‫ق‬ِ‫إ‬ َ‫و‬ ِ‫هللا‬ُ‫م‬ ْ‫و‬َ‫ص‬ َ‫و‬ ِ‫ت‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ْ‫ال‬ ُّ‫ج‬ َ‫ان‬َ‫ض‬َ‫م‬َ‫ر‬.[‫ومسلم‬ ‫الترمذي‬ ‫رواه‬ ]
 3. 3.     2:256. tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.           An-Nahl-36. dan sungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut[Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah s.w.t] itu", Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya[826]. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).
 4. 4.   Maryam ;31. dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup;         At-Taubah :71. dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
 5. 5.    Al-Imran : 97. padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim[215]; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah[Yaitu: orang yang sanggup mendapatkan perbekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalananpun aman.]. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.      183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,
 6. 6. "Islam dibangun atas lima pilar utama, bersaksi bahwa tIada Tuahan yangberhak disembah selain Allah swt dan Muhammad adalah utusan-Nya" Landasanpertama bangunan Islam adalah Syahadat. Syahadat merupakan hal yang sangatpenting dalam Islam, setidaknya berdasarkan beberapa alasan : • Syahadat merupakan pintu masuk ke dalam bangunan Islam itu sendiri. • Syahahadat adalah intisari ajaran Islam. • Syahadat adalah dasar perubahan. • Syahadat adalah inti dawah para Rasul. • Syahadat merupkan sumber keutamaan, berupa sorga bagi yang meyakini kandungannya.
 7. 7. Tujuh syarat utama yang merupakan unsur kesempurnaan Syahadat. Jika semuanya terwujud, akan melahirkan pribadi Muslim yang mumpuni dan integral. Ketujuh syarat itu adalah : 1. Ilmu yang menghilangkan kebodohan. 2. Keyakinan yang menghilangkan keraguan. 3. Penerimaan yang menjauhkan penolakan. 4. Ketundukan yang menjaukan sikap acuh. . 5. Ikhlas yang melebur kesyirikan. 6. Ketulusan yang akan melebur kepalsuan. 7. Kecintaan yang akan menghapus kebencian
 8. 8. ISLAM • Tunduk dan Patuh – Berserah Diri – Suci Bersih – Jalan lurus • QS.3:83 • Damai/Selamat – Selamat sejahtera – Damai – Selamat dunia akhirat
 9. 9. ISLAM • Ajaran Islam : – Wahyu Ilahi – Rahmat seluruh alam (QS.21:107) – Sunnatullah • DI Alam Bersifat Mutlak  Takdir Kauniyah • Pada Manusia berupa hidayah – Sesuai fitrah manusia (QS.30:10). Kepentingan seluruh manusia (QS.34:28) – Untuk meningkatkan kualitas hidup manusia (QS.2:1790 – Sangat sempurna (QS.5:3) – Agama para Nabi (QS.48:28, 61:90). – Hukum Allah Yang Tertulis – Jalan Lurus – Selamat Dunia Akhirat • Ghoiru dienullah, – bukan dari Allah. hasil rekayasa pikiran manusia (dienul ardh) – Jumlahnya lebih dari satu
 10. 10. Ciri-ciri Dienullah / Dienul Samawi – Bukan tumbuh dari masyarakat, tapi diturunkan untuk masyarakat – Disampaikan oleh manusia pilihan Allah, utusan itu hanya menyampaikan bukan menciptakan – Memiliki kitab suci yang bersih dari campur tangan manusia – Konsep tentang Tuhannya adalah tauhid – Pokok-pokok ajarannya tidak pernah berubah dengan perubahan masyarakat penganutnya – Kebenarannya universal dan sesuai dengan fitrah manusia
 11. 11. Fundasi ISLAM : Laa Ilaaha Ilallah • Tiada pencipta selain Allah • Tiada Pemberi Rizki selain Allah • Tiada Pemilik selain Allah • Tiada Raja selain Allah • Tiada pembuat Hukum Selain Allah • Tiada pemerintahan Selain Allah • Tiada Yang dicintai selain Allah • Tiada Yang Ditakuti selain Allah • Tada yang diharapkan selain Allah • Tiada yang memberi manfaat dan mudharat • Tiada Yang menghidupkan dan mematikan • Tiada yang mengabulkan doa selain Allah • Tiada yang dimintai pertolongan selain Allah
 12. 12. Fondasi Islam Muhammad Rasulullah • Muhammad sebagai teladan • Sebagai pemimpin • Sebagai pengambil keputusan • Sebagai hakim • Sebagai rujukan
 13. 13. Islam sebagai Pedoman Hidup Islam Keyakinan 2:255 Moral/Akhlaq 7:99, 2:138 Pendidikan 2:151 Sosial 24:7 Politik 3:85 Ekonomi 9:60 Militer 8:60 Hukum 4:65
 14. 14. ISLAM Sebagai Akhlaq Kepada Allah Kepada Rasul Kepada Diri Sendiri Kepada Sesama Manusai Kepada Alam
 15. 15. Ibadah Mahdhoh Wajib Sunat Haram Makruh Ghoer Mahdhoh Semua aktivitas Kehidupan Ibadah
 16. 16. Kekuatan Islam Aqidah Akhlaq Jamaah Ilmu Harta Jihad
 17. 17. Islam merupakan agama yang diridhoi oleh Allah SWT, maka beruntunglah bagi kita yang dilahirkan dari keluarga islam dan dalam keadaan islam , untuk itu saat ini tinggal bagaimana kita menjadikan agama islam ini sebagai agama yang selamat dan menyelamatkan bagi kita dan orang – orang disekitar kita kemudian.
 18. 18. Pengertian Rukun Pemahaman Islam Rukun Islam Syahadat Sholat Puasa Zakat Haij
 19. 19. PENGERTIAN RUKUN Rukun adalah hal – hal yang wajib atau harus dilakukan dalam mengerjakan sesuatu yang biasanya dilakukan secara sistematis (berurutan) dan dikerjakan saling terpisah.
 20. 20. Secara Bahasa (Etismologi) 1. Aslama, artinya menyerahkan diri 2. Salima, artinya selamat 3. Sallama, artinya menyelamatkan orang lain. 4. Salam, Aman, damai, sentosa. PEMAHAMAN ISLAM
 21. 21. Segi Istilah (Terminologi) Secara Terminologis (istilah, maknawi) dapat dikatakan islam adalah agama wahyu berintikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan-Nya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia, dimana pun dan kapan pun, yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia
 22. 22. Syahadat Tauhid َ‫أ‬َ‫ــد‬‫ـــه‬ ْ‫ش‬َْ‫ن‬‫ا‬َ‫ل‬َ‫إ‬َ‫لـــــه‬َ‫إ‬َ‫ا‬‫ل‬َ‫ــــــــــــه‬ّ‫الـل‬ “Aku mengakui (dengan Haqqul Yaqin) bahwa tiada Tuhan selain Allah”. Syahadat Rasul َ‫و‬َ‫أ‬َ‫ــد‬‫ــه‬ ْ‫ش‬َ‫ا‬‫ن‬‫أ‬َ‫ـــد‬‫ا‬‫م‬‫ـــ‬‫ح‬‫م‬‫ا‬َ‫ا‬‫ر‬َْ‫و‬‫ــ‬‫س‬َ‫ل‬‫ــــــ‬ّ‫الـل‬َ‫ـــه‬ “Aku mengakui (dengan Haqqul Yakin) bahwa Nabi Muhammad saw adalah utusan Allah”. 1. SYAHADAT
 23. 23. KEUTAMAAN SYAHADAT Dari Abu Hurairah Radliyallah 'Anhu, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: ُ‫د‬َ‫ه‬ْ‫أَش‬ُْ‫أَن‬َُ‫ل‬َُ‫ه‬َ‫ل‬ِ‫إ‬َُ‫ل‬ِ‫إ‬َُ‫اّلل‬‫ي‬ِ‫أَن‬َ‫و‬ُ‫ول‬‫س‬َ‫ر‬َُِ‫اّلل‬َُ‫ل‬َُ‫ي‬ََْ‫ْل‬ََُ‫اّلل‬‫ا‬َ‫م‬ِ‫ه‬ِ‫ب‬ُ‫د‬ْ‫ب‬َ‫ع‬َُ‫ر‬ْ‫ي‬َ‫غ‬ُ‫اك‬َ‫ش‬‫ا‬َ‫م‬ِ‫يه‬ِ‫ف‬ َُ‫ل‬ِ‫إ‬َُ‫ل‬َ‫خ‬َ‫د‬َُ‫ة‬َ‫ن‬َ‫ج‬ْ‫ل‬‫ا‬ "Saya bersaksi bahwa tiada tuhan (yang berhak diibadahi) selain Allah dan aku adalah utusan Allah, tiada-lah seorang hamba bertemu Allah (meninggal dunia) dengan membawa keduanya tanpa ada keraguan sedikitpun pasti ia akan masuk surga." (HR. Muslim)
 24. 24. Syirik Menjadikan orang lain atau hal lain sebagi perantara antara dirinya dan Allah S.W.T Tidak mau mengkafirkan orang – orang yang jelas kufur Berhukum seain hukum Allah S.W.T HAL – HAL YANG MEMBATALKAN SYAHADAT
 25. 25. a. Pengertian Secara etimologi shalat berarti do’a dan secara terminologi atau istilah, para ahli fiqih mengartikan secara lahir dan hakiki, secara lahiriah shalat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat – syarat yang telah ditentukan (Sidi Gazalba,88). 2. SHOLAT
 26. 26. DALIL – DALIL TENTANG KEWAJIBAN SHOLAT Al-Baqarah, 43 ْ‫و‬ُ‫م‬ْ‫ي‬ِ‫ق‬َ‫ا‬ َ‫و‬َ‫ة‬‫ى‬َ‫ل‬َّ‫ص‬‫ال‬ْ‫و‬ُ‫ت‬‫آ‬ َ‫و‬ُ‫ع‬َ‫ك‬ ْ‫ار‬ َ‫َو‬‫ة‬‫و‬َ‫ك‬َّ‫الز‬َ‫ع‬َ‫م‬‫ا‬ ْ‫و‬َ‫ْن‬‫ي‬ِ‫ع‬ِ‫ك‬‫ا‬َّ‫الر‬ “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang – orang yang ruku” Al – Baqoroh : 110 ْ‫و‬ُ‫م‬ْ‫ي‬ِ‫ق‬َ‫ا‬ َ‫و‬َ‫ة‬ ْ‫و‬َ‫ل‬َّ‫ص‬‫ال‬َ‫ة‬‫و‬َ‫ك‬َّ‫الز‬ ْ‫و‬ُ‫ت‬‫آ‬ َ‫و‬‫ا‬ ْ‫و‬ُ‫م‬ِِّ‫د‬َ‫ق‬ُ‫ت‬‫ا‬َ‫م‬ َ‫و‬ْ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫س‬ُ‫ف‬ْ‫ن‬ ََِ‫ال‬ْ‫ن‬ِِّ‫م‬‫ْر‬‫ي‬َ‫خ‬ُ‫ه‬ ْ‫ُو‬‫د‬ ِ‫ج‬َ‫ت‬‫ط‬ِ‫ه‬‫ُالل‬‫د‬ْ‫ن‬ِ‫ع‬َّ‫ِن‬‫ا‬َ‫للا‬‫ا‬َ‫م‬ِ‫ب‬ْ‫و‬ُ‫ل‬َ‫م‬ْ‫ع‬َ‫ت‬َ‫ن‬‫ْر‬‫ي‬ ِ‫ص‬َ‫ب‬ “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan apa – apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan dapat pahalanya pada sisi Allah sesungguhnya Allah maha melihat apa – apa yang kamu kerjakan”
 27. 27. Sholat fardhu Fardhu ain Fadhu kifayat Sholat sunah Sunah muakad Sunah Ghaeru Muakad HUKUM SHOLAT
 28. 28. Berdiri (bagi yang mampu) Takbiratul ihram Membaca surat Al Fatihah pada tiap rakaat Rukuk dan tuma’ninah Iktidal setelah rukuk dan tuma'ninah Sujud dua kali dengan tuma'ninah Duduk antara dua sujud dengan tuma'ninah Duduk dan membaca tasyahud akhir Membaca salawat nabi pada tasyahud akhir Membaca salam yang pertama Tertib (melakukan rukun secara berurutan) RUKUN SHALAT
 29. 29. Islam Baligh Berakal Suci dari hadast besar dan kecil Sudah masuk waktu sholat SYARAT WAJIB SHOLAT
 30. 30. Definisi Puasa Shaum (puasa) berasal dari kata bahasa arab yaitu َ‫صامَيصوم‬ ‫صيام‬shaama-yashuumu, yang bermakna menahan atau sering juga disebut al- imsak. Yaitu menahan diri dari segala apa yang membatalkan puasa 3. PUASA
 31. 31. B. Macam-macam puasa dari segi hukum Ulama madzhab Maliki, Syafi’i dan hambali sepakat bahwasanya puasa itu terbagi menjadi empat macam, yaitu : Puasa wajib Puasa sunnah (mandub) Puasa makruh Puasa haram
 32. 32. Syarat Wajib Puasa Beragama Islam Baligh (telah mencapai umur dewasa) Berakal Mumayyiz Berupaya untuk mengerjakannya. Sehat Tidak musafir Syarat Sah Puasa Beragama Islam Berakal Tidak dalam haid, nifas dan wiladah (melahirkan anak) bagi kaum wanita Hari yang sah berpuasa.
 33. 33. Makan Minum Hubungan suami istri Muntah disengaja Haid Gila HAL – HAL YANG MEMBATALKAN PUASA
 34. 34. Mengqhada Membayar Fidyah CARA MENGGANTI PUASA
 35. 35. Makna Zakat Menurut Bahasa(lughat), zakat berarti : tumbuh; berkembang; kesuburan atau bertambah (HR. At-Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS. At-Taubah : 10) 4. ZAKAT
 36. 36. Hukum Zakat Hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu Macam-macam Zakat Zakat Nafs (jiwa), juga disebut zakat fitrah yaitu sering disebut zakat pembersih harta, yang dibayarkan setelah subuh sebelum sholat ied, yang besarnya 1 sha atau kalau dihitung sebesar 3,5 liter beras atau sekitar 2,7 gr makanan pokk kepada 8 golongan penerima zakat (mustahik).
 37. 37. Zakat maal (Zakat harta o Syarat-syarat Kekayaan yang Wajib di Zakati a. Milik Penuh (Almilkuttam) b. Berkembang c. Cukup Nishab d. Lebih Dari Kebutuhan Pokok e. Bebas dari hutang f. Berlalu Satu Tahun (Al-Haul) oHarta yang wajib dizakati a. Binatang ternak b. Emas dan Perak c. Harta Perniagaan d. Kekayaan laut e. Rikaz (harta karun)
 38. 38. Nishab Zakat Mal Hewan Ternak Sapi, kerbau, dan kuda nishabnya yaitu 30 ekor Kambing atau domba nishabnya yaitu 40 ekor Ternak unggas dan perikanan nishabnya yaitu dilihat dari keuntungan bila telah mencapai setara dengan 20 dinar atau 85 gr emas Unta nishabnya yaitu 5 ekor  Emas dan Perak nishabnya 20 dinar atau setara dengan 85 gr emas murni Perniagaan nishabnya 20 dinar Hasil Pertanianadalah nishabnya adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg
 39. 39. Zakat Profesi Dasar Hukum Firman Allah SWT: dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat bagian (QS. Adz Dzariyat:19) Zakat ini diperuntukan kepada seseorang dengan hasil profesinya ia menjadi kaya, maka wajib atas kekayaannya itu zakat, akan tetapi jika hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidup (dan keluarganya), maka ia menjadi mustahiq (penerima zakat)
 40. 40. A. Pengertian Haji Dan Umrah Asal mula arti haji menurut lughah atau arti bahasa (etimologi) adalah “al-qashdu” atau “menyengaja”. Sedangkan arti haji dilihat dari segi istilah (terminology) berarti bersengaja mendatangi Baitullah (ka’bah) untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara yang tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu pula, menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh syara’, semata-mata mencari ridho Allah. Adapun umrah menurut bahasa bermakna ‘ziarah’. Sedangkan menurut syara’ umrah ialah menziarahi ka’bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, bersa’i antara Shafa dan Marwah dan mencukur atau menggunting rambut dengan cara tertentu dan dapat dilaksanakan setiap waktu. HAJI
 41. 41. B. Tujuan Haji Dan Umrah Al-baqarah 189 َ‫يت‬‫اق‬‫و‬‫َم‬‫ي‬‫َه‬ْ‫ل‬‫َۖق‬َ‫ة‬‫ا‬‫ل‬‫ه‬ ْ‫َاْل‬‫ن‬‫َع‬‫ك‬‫ون‬‫ل‬‫أ‬ ْ‫س‬‫ي‬َ‫س‬ْ‫ي‬‫ل‬‫َۗو‬َّ‫ج‬‫ح‬ْ‫ال‬‫َو‬‫اس‬‫ا‬‫ن‬‫ل‬‫َل‬َُّ‫ر‬‫ب‬ْ‫َال‬ َْ‫َال‬‫ا‬‫ن‬‫ك‬َٰ‫ل‬‫اَو‬‫ه‬‫ور‬‫ه‬‫َظ‬ ْ‫ن‬‫َم‬‫وت‬‫ي‬‫ب‬ْ‫واَال‬‫ت‬ْ‫أ‬‫َت‬ ْ‫ن‬‫أ‬‫ب‬َْ‫واَال‬‫ت‬ْ‫أ‬‫َۗو‬َ َٰ‫ى‬‫ق‬‫ا‬‫َات‬‫ن‬‫َم‬‫ا‬‫ر‬‫ب‬َ ْ‫ن‬‫َم‬‫وت‬‫ي‬‫ب‬ َ‫ح‬‫ل‬ْ‫ف‬‫َت‬ْ‫م‬‫ك‬‫ا‬‫ل‬‫ع‬‫َل‬ ‫ا‬‫واَاَّلل‬‫ق‬‫ا‬‫ات‬‫َۚو‬َ‫ا‬‫ه‬‫اب‬‫و‬ْ‫ب‬‫أ‬َ‫ون‬ ″Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung″. (Al-baqarah : 189)
 42. 42. 1. Syarat-Syarat Melakukan Haji Adapun syarat-syarat wajib melakukan ibadah haji dan umrah adalah : a) Islam b) Baligh (dewasa) c) Aqil (berakal sehat d) Merdeka e) Mampu (Istitha’ah)
 43. 43. 2. Rukun-rukun Ibadah Haji dan Umrah Rukun haji dan umrah merupakan ketentuan- ketentuan/perbuatan-perbuatan yang wajib dikerjakan dalam ibadah haji apabila ditinggalkan, meskipun hanya salah satunya, ibadah haji atau umrahnya itu tidak sah. Adapun rukun-rukun haji dan umrah itu adalah sebagai berikut : Ihram Wukuf di arafah Thawaf Sa’i Bercukur Tertib
 44. 44. Larangan dalam haji Bersetubuh, bermesra-mesraan, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam haji. Dilarang menikah dan menikahkan (menjadi wali). Dilarang memakai pakaian yang di jahit, harum-haruman (minyak wangi), memakai kain yang di celup, menutup kepala, memakai sepatu yang menutup mata kaki. Adapun kaum wanita, mereka boleh memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya, kecuali dan kedua telapak tangannya. Yang haram bagi mereka bagi mereka hanya kaos tangan dan pakaina yang telah di celup dengan celupan yang berbau harum. Perempuan dilarang menutup muka dan kedua telapak tangan. Dilarang menghilangkan rambut dan bulu badan, memotong kuku selama haji, kecuali sakit tetapi wajib membayar dam. Dilarang berburu atau membunuh binatang liar yang halal di makan.
 45. 45. 1. N a m a : Drs. Iwan Falahudin, M.Pd. 2. Status Marital : Kawin ( 1 istri, dengan 4 anak ). 3. Alamat : Cibadak, Lebak, Banten. 4. Kantor : Kementerian Agama Republik Indonesia Balai Diklat Keagamaan, Jakarta 5. Kontak : 0852.1802.9940. 6. Face Book : iwanfalahudin 7. E – Mail : iwandong007@gmail.com PEKERJAAN 1. Guru MTs. MA, SMK – Manahijus Sadat LEBAK, BANTEN 2. Dosen STAI Latansa, LEBAK , BANTEN 3. Widyaiswara / Trainer - BDK Jakarta JAKARTA Assalamualaikum
 46. 46. 1. N a m a : Drs. Iwan Falahudin, M.Pd. 2. Status Marital : Kawin ( 1 istri, dengan 4 anak ). 3. Alamat : Cibadak, Lebak, Banten. 4. Kantor : Kementerian Agama Republik Indonesia Balai Diklat Keagamaan, Jakarta 5. Kontak : 0852.1802.9940. 6. Face Book : iwanfalahudin 7. E – Mail : iwandong007@gmail.com PEKERJAAN 1. Guru MTs. MA, SMK – Manahijus Sadat LEBAK, BANTEN 2. Dosen STAI Latansa, LEBAK , BANTEN 3. Widyaiswara / Trainer - BDK Jakarta JAKARTA Assalamualaikum
 47. 47. SEKIAN TERIMA KASIH

hadis 3 arbain nawawi masjid al jihad Bonang Tangerang

Views

Total views

215

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×