Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mga Karapatan ng Mga Manggagawa/ III Integrity

36,293 views

Published on

Published in: Education
 • If u need a hand in making your writing assignments - visit ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ for more detailed information.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F7hN3u ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Mga Karapatan ng Mga Manggagawa/ III Integrity

 1. 1. KARAPATAN ng MANGGAGAWA
 2. 2. • Bawal ang diskriminasyong pantrabaho at bawal din ang paghihiganti sa mga empleyadong naghahain ng reklamong pandiskriminasyon. Kaya, kung nagtatrabaho kayo, kailangan ninyong malaman ang mga batas laban sa diskriminasyon. Kahit na bawal ito, paminsan-minsan dumadanas ang mga manggagawa o empleyado ng diskriminasyon. Ipinapaliwanag sa sumunod ang mga naibabawal na uring diskriminasyong pantrabaho at ang mga pangunahing batas laban doon. Kasama ang mga legal na migranteng manggagawa sa mga pinoprotektahan ng mga batas na ito.
 3. 3. • Ang mga manggagawa o empleyado ay may mga karapatang kaugnay sa sahod. Ipinapaliwanag ng susunod na bahagi ang mga karapatang ito at ang kabatayan nito sa mga batas ukol sa “minimum wage” at “overtime.”
 4. 4. • Idinidulot ng mga workers’ compensation program ang pagseseguro kung masaktan o masalanta habang nagtatrabaho kayo. Nakakatiyak ng workers’ compensation ang mga manggagawa sa anyo ng sweldo, pangangalagang pangmedisina, at pagbabagong-buhay na pantrabaho. Ibinibigay din ang tulong sa mga pamilya ng mga manggagawa pagkatapos ng mga sakuna o pinsala. Sa pagsasauli, babawalan ang mga paraang legal laban sa mga kompanya o maypagawa. Layunin ng benepisyong pangkapahamakan upang imbaliduhin ang mga tanong tungkol sa mga pananagutan.
 5. 5. • Mga pananalaping benepisyo • Pag-aarugang medikal na binabayaran ng inyong maypagawa • Kabayaran sa pamilya dahil sa kamatayan • Mga karagdagang benepisyo dahil sa pagtaas ng gastos
 6. 6. • Seksyon 1. Ang Pilipinas ay isang demokratiko at republikanong estado. Nananahanan ang soberanya sa mga mamamayan at nagmumula sa kanila ang lahat ng awtoridad ng gobyerno.
 7. 7. • Seksyon 18. Ang Estado ay naninindigang ang paggawa ay pangunahing panlipunang puwersang pang-ekonomiya. Mangangalaga ito sa karapatan ng mga manggagawa at magtataguyod ng kanilang kapakanan.
 8. 8. • Seksyon 3. Ang Estado ay magbibigay ng ganap na pangangalaga sa paggawa, lokal at ibang bansa, magbubuo, at magtataguyod ng ganap na empleyo at pagkakapantay-pantay ng oportunidad sa empleyo para sa lahat. Maggagarantiya sa mga karapatan ng lahat ng manggagawa na mag-organisa, makipag-collective bargaining at makipag-negosasyon, at magsagawa ng mapayapa, sama-samang aktibidad, kabilang ang karapatang magwelga alinsunod sa batas. May karapatan sila sa kasiguruhan sa trabaho, makataong kalagayan sa trabaho at sahod. Makakalahok sila sa mga proseso sa pagpapatibay ng patakaran at pagbubuo ng desisyon na may kaugnayan sa kanilang mga karapatan at benepisyo na itinatakda ng batas.
 9. 9. • Ang Estado ay magtataguyod ng prinsipyo ng magkasalong responsibilidad ng mga manggagawa at pinaglilingkuran at ang kinikilingang paggamit ng boluntaryong paraan sa paglutas ng mga alitan, kabilang ang pagsunod dito para mapayabong ang kapayapaan sa industriya. Ang Estado ay mangangalaga sa relasyon ng mga manggagawa at employer, sa pagkilala sa mga karapatan ng paggawa para sa makatwirang pagbabahagi sa bunga ng produksiyon at karapatan ng empresa sa makatwirang kita sa pamumuhunan at sa pagpapalawak

×