Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Contoh analisis prosiding

Contoh analisis prosiding

 • Login to see the comments

Contoh analisis prosiding

 1. 1. PENULISAN AKADEMIK 1 ISU PENTAKSIRAN SEMINAR 1
 2. 2. ISU PENTAKSIRAN : TAJUK PROSIDING ULASAN P1 : Keperluan, Kepentingan Dan Sumbangan Perancangan Pendidikan Dalam Pembangunan Ekonomi Malaysia. Penulis : Hasnah Ali, Luqman Ahmad, Sanep Ahmad & Noraziah Ali Tahun : 2009 ▪ Mempunyai tajuk yang jelas ▪ Tajuk berfokus kepada kepentingan sektor pendidikan dalam setiap rancangan pembangunan ekonomi. ▪ Tajuk mempunyai 10 patah perkataan. P2 : Analisis Perbandingan Persepsi Majikan Sektor Awam Dan Swasta Terhadap Prestasi Graduan UKM. Penulis : Ishak Yussof & Rahmah Ismail. Tahun : 2012 ▪ Mempunyai tajuk yang jelas ▪ Tajuk berfokus kepada persaingan mendapat pekerjaan dikalangan graduan masa kini. ▪ Tajuk mempunyai 12 patah perkataan
 3. 3. PROSIDING ULASAN P3 : Kesan ICT Terhadap Produktiviti Pekerja Dalam Sektor Perkhidmatan Terpilih Di Malaysia Penulis : Liew Chei Siang , Zulridah Mohd Noor & Tee Beng Ann Tahun : 2012 ▪ Mempunyai tajuk yang jelas ▪ Tajuk berfokus kepada sektor perkhidmatan yang dianggap sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi negara. ▪ Tajuk mempunyai 11 patah perkataan. P4 : Impak Latihan Terhadap Perbezaan Upah Antara Bandar Terpilih Di Malaysia Penulis : Rahmah Ismail, Zulridah Mohd Noor & Noris Fatilla Ismail Tahun : 2011 ▪ Mempunyai tajuk yang jelas ▪ Tajuk berfokus kepada pentingnya latihan dalam meningkatkan produktiviti dan upah pekerja. ▪ Tajuk mempunyai 10 patah perkataan ISU PENTAKSIRAN : TAJUK
 4. 4. ISU PENTAKSIRAN : TAJUK PROSIDING ULASAN P5 : Hubungan Kecederaan Trafik Dengan Pembangunan Ekonomi Malaysia Penulis : Nizam Ahmat, Nor Ghani Md Nor, Ahmad Mohd Zin & Abu Hassan Shaari Md Nor Tahun : 2011 ▪ Mempunyai tajuk yang jelas ▪ Tajuk berfokus kepada hubungan antara kemalangan dengan pertumbuhan ekonomi Malaysia. ▪ Tajuk mempunyai 7 patah perkataan.
 5. 5. RUMUSAN TAJUK 1. Bilangan perkataan tidak melebihi 15 patah perkataan dan menepati gaya penulisan UKM. 1. Secara keseluruhannya prosiding ini mempunyai tema yang sama iaitu pertumbuhan ekonomi negara namun kajiannya daripada aspek yang berbeza.
 6. 6. ISU PENTAKSIRAN : ABSTRAK PROSIDING ULASAN P1 : Keperluan, Kepentingan Dan Sumbangan Perancangan Pendidikan Dalam Pembangunan Ekonomi Malaysia. ▪ Mempunyai kata kunci ▪ Penulisan bersifat penjelasan maklumat. ▪ Menyatakan persoalan kajian dengan jelas. ▪ Mempunyai tujuan kajian. ▪ Menjelaskan hasil kajian. P2 : Analisis Perbandingan Persepsi Majikan Sektor Awam Dan Swasta Terhadap Prestasi Graduan UKM. ▪ Mempunyai kata kunci. ▪ Mempunyai abstrak yang ringkas dan padat. ▪ Penulisan bersifat penjelasan maklumat. ▪ Menyatakan persoalan kajian dengan jelas. ▪ Mempunyai tujuan kajian. ▪ Menjelaskan hasil kajian. ▪ Menyatakan tempat kajian.
 7. 7. ISU PENTAKSIRAN : ABSTRAK PROSIDING ULASAN P3 : Kesan ICT Terhadap Produktiviti Pekerja Dalam Sektor Perkhidmatan Terpilih Di Malaysia ▪ Mempunyai kata kunci. ▪ Mempunyai abstrak yang ringkas dan padat. ▪ Penulisan bersifat penjelasan maklumat. ▪ Menyatakan persoalan kajian dengan jelas. ▪ Mempunyai tujuan kajian. ▪ Memberi cadangan yang jelas. P4 : Impak Latihan Terhadap Perbezaan Upah Antara Bandar Terpilih Di Malaysia ▪ Mempunyai kata kunci. ▪ Penulisan bersifat penjelasan maklumat. ▪ Menyatakan persoalan kajian dengan jelas. ▪ Mempunyai tujuan kajian. ▪ Menjelaskan hasil kajian. ▪ Menyatakan tempat kajian. ▪ Kaedah kajian dinyatakan.
 8. 8. ISU PENTAKSIRAN : ABSTRAK PROSIDING ULASAN P5 : Hubungan Kecederaan Trafik Dengan Pembangunan Ekonomi Malaysia ▪ Mempunyai kata kunci. ▪ Mempunyai abstrak yang ringkas dan padat. ▪ Penulisan bersifat penjelasan maklumat. ▪ Menyatakan persoalan kajian dengan jelas. ▪ Mempunyai tujuan kajian. ▪ Menyatakan hasil kajian. ▪ Tidak dinyatakan kaedah kajian.
 9. 9. RUMUSAN ABSTRAK 1. Ditulis dalam satu perenggan. 1. Kesemua prosiding mempunyai abstrak yang ringkas dan padat memberi idea/ kefahaman awal kepada pembaca. 1. Kesemua prosiding mempunyai dwibahasa. 1. Kesemua abstrak mempunyai kata kunci. 1. Kesemua prosiding berbentuk hasil kajian.
 10. 10. ISU PENTAKSIRAN : PENGENALAN PROSIDING ULASAN P1 : Keperluan, Kepentingan Dan Sumbangan Perancangan Pendidikan Dalam Pembangunan Ekonomi Malaysia. ▪ Ditulis dengan jelas dan memberi kefahaman kepada pembaca. ▪ Mempunyai sokongan kajian lepas. ▪ Laras bahasa yang mudah. ▪ Pemerengganan yang baik dan mempunyai kesinambungan. ▪ Menyatakan dengan jelas tujuan kajian. P2 : Analisis Perbandingan Persepsi Majikan Sektor Awam Dan Swasta Terhadap Prestasi Graduan UKM. ▪ Ditulis dengan jelas dan memberi kefahaman kepada pembaca. ▪ Mempunyai sokongan kajian lepas. ▪ Laras bahasa yang mudah. ▪ Pemerengganan yang baik dan mempunyai kesinambungan. ▪ Menyatakan dengan jelas tujuan kajian. ▪ Tidak prejudis.
 11. 11. ISU PENTAKSIRAN : PENGENALAN PROSIDING ULASAN P3 : Kesan ICT Terhadap Produktiviti Pekerja Dalam Sektor Perkhidmatan Terpilih Di Malaysia ▪ Melebihi satu halaman. ▪ Tiada sokongan daripada kajian lepas. ▪ Laras bahasa yang mudah. ▪ Pemerengganan yang baik dan mempunyai kesinambungan. ▪ Memberi penjelasan terhadap skop yang dikaji. ▪ Menyatakan dengan jelas tujuan kajian. P4 : Impak Latihan Terhadap Perbezaan Upah Antara Bandar Terpilih Di Malaysia ▪ Ditulis dengan jelas dan memberi kefahaman kepada pembaca. ▪ Mempunyai sokongan kajian lepas. ▪ Laras bahasa yang mudah. ▪ Pemerengganan yang baik dan mempunyai kesinambungan. ▪ Menyatakan dengan jelas tujuan kajian. ▪ Ringkas dan menarik.
 12. 12. ISU PENTAKSIRAN : PENGENALAN PROSIDING ULASAN P5 : Hubungan Kecederaan Trafik Dengan Pembangunan Ekonomi Malaysia ▪ Ditulis dengan jelas dan memberi kefahaman kepada pembaca. ▪ Mempunyai sokongan kajian lepas. ▪ Laras bahasa yang mudah. ▪ Pemerengganan yang baik dan mempunyai kesinambungan. ▪ Menyatakan dengan jelas tujuan kajian. ▪ Ringkas dan menarik.
 13. 13. RUMUSAN PENGENALAN 1. Tidak melebihi 3 halaman. 1. Tiada unsur prejudis. 1. Mempunyai huraian yang jelas tentang tajuk kajian dan mempunyai sokongan daripada kajian- kajian lepas. 1. Mempunyai kesinambungan antara setiap perenggan yang baik. 1. Setiap pengenalan membawa pembaca ke dalam penulisan.
 14. 14. ISU PENTAKSIRAN : METODOLOGI KAJIAN PROSIDING ULASAN P1 : Keperluan, Kepentingan Dan Sumbangan Perancangan Pendidikan Dalam Pembangunan Ekonomi Malaysia. ▪ Analisis Diskriptif ▪ Data sekunder diperoleh daripada Bank Pembangunan Asia, Jabatan Perangkaan dan Keluaran Rancangan Pembangunan Lima Tahun P2 : Analisis Perbandingan Persepsi Majikan Sektor Awam Dan Swasta Terhadap Prestasi Graduan UKM. ▪ Data primer yang diperoleh melalui kerja lapangan menggunakan borang soalselidik. ▪ Spesifikasi model -ujian statistik-t dan model regresi logit tersusun (ordered logit). ▪ Ujian Kebolehpercayaan Cronbach Alpha digunakan untuk menguji keboleh percayaan pengukuran item-item yang terdapat dalam soal selidik
 15. 15. ISU PENTAKSIRAN : METODOLOGI KAJIAN PROSIDING ULASAN P3 : Kesan ICT Terhadap Produktiviti Pekerja Dalam Sektor Perkhidmatan Terpilih Di Malaysia ▪ Data yang digunakan diperoleh daripada tinjauan Sub Sektor Perkhidmatan Terpilih dari tahun 2002 - 2007 yang dijalankan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. ▪ Model Cobb–Douglas digunakan untuk membentuk fungsi produktiviti pekerja. ▪ Kaedah Panel Generalized Least Squares (GLS) telah digunakan untuk menganggar model produktiviti pekerja sektor perkhidmatan dengan perisian EViews 7.0 P4 : Impak Latihan Terhadap Perbezaan Upah Antara Bandar Terpilih Di Malaysia ▪ Data yang digunakan dalam penganggaran model telah dikutip menggunakan borang soal selidik
 16. 16. ISU PENTAKSIRAN : METODOLOGI KAJIAN PROSIDING ULASAN P5 : Hubungan Kecederaan Trafik Dengan Pembangunan Ekonomi Malaysia ▪ Data siri masa bermula dari awal tahun 1979 hingga tahun 2007. ▪ Spesifikasi umum model yang dibentuk oleh Kopits dan Cropper (2005) digunakan dalam kajian ini.
 17. 17. RUMUSAN METODOLOGI KAJIAN 1. Metodologi jelas kerana menyatakan kaedah kajian, instrumen, responden dan kaedah analisis data.
 18. 18. ISU PENTAKSIRAN : HASIL KAJIAN PROSIDING ULASAN P1 : Keperluan, Kepentingan Dan Sumbangan Perancangan Pendidikan Dalam Pembangunan Ekonomi Malaysia. ▪ Menunjukkan setiap perancangan lima tahun, pendidikan dan latihan sentiasa ditekankan. ▪ menggunakan ujian statistik tetapi hasil kajian dinyatakan dalam pemerengganan sahaja. ▪ Menyenaraikan peruntukan kerajaan dalam bentuk jadual ; Jadual 1: Peruntukan pembangunan sektor pendidikan mengikut rancangan Malaysia. Jadual 2: Jumlah peruntukan pembangunan kepada sektor pendidikan mengikut program Jadual 3: Bilangan institusi pendidikan kerajaan dan bantuan kerajaan Jadual 4: Enrolmen di institut pendidikan kerajaan dan bantuan kerajaan Jadual 5: Enrolmen dan lulusan institusi pendidikan kerajaan dan bantuan kerajaan Jadual 6: Keluaran tenaga kerja mahir dan separuh mahir mengikut kursus Jadual 7: Kadar pengangguran
 19. 19. ISU PENTAKSIRAN : HASIL KAJIAN PROSIDING ULASAN P2 : Analisis Perbandingan Persepsi Majikan Sektor Awam Dan Swasta Terhadap Prestasi Graduan UKM. ▪ Hasil kajian dinyatakan dalam bentuk jadual. Jadual 1: Nilai Cronbach Alpha (a) prestasi graduan Jadual 2: Statistik diskriptif pembolehubah Jadual 3: Profil majikan Jadual 4: Pandangan dan tanggapan majikan terhadap graduan prestasi UKM ▪ Setiap jadual disertakan dengan penerangan
 20. 20. ISU PENTAKSIRAN : HASIL KAJIAN PROSIDING ULASAN P3 : Kesan ICT Terhadap Produktiviti Pekerja Dalam Sektor Perkhidmatan Terpilih Di Malaysia ▪ Hasil kajian dinyatakan dalam jadual. Jadual 1: Keputusan pengangguran model produktiviti pekerja. ▪ Jadual disertakan dengan penerangan ▪ Hanya 1 jadual sahaja ▪ Hasil kajian yang lain dinyatakan dalam pemerengganan.
 21. 21. ISU PENTAKSIRAN : HASIL KAJIAN PROSIDING ULASAN P4 : Impak Latihan Terhadap Perbezaan Upah Antara Bandar Terpilih Di Malaysia ▪ Hasil kajian dinyatakan dalam jadual. Jadual 1: Profil responden Jadual 2: Upah purata mengikut bandar dan kategori pekerjaan Jadual 3: Ciri dan purata pembolehubah mengikut keseluruhan dan bandar Jadual 4: Keputusan pengangguran persamaan upah Jadual 5: Faktor penentu perbezaan upah antara bandar Jadual 6: Penghuraian perbezaan upah antara bandar ▪ Setiap jadual disertakan dengan penerangan.
 22. 22. ISU PENTAKSIRAN : HASIL KAJIAN PROSIDING ULASAN P5 : Hubungan Kecederaan Trafik Dengan Pembangunan Ekonomi Malaysia ▪ Hasil kajian dinyatakan dalam jadual. Hanya 2 jadual sahaja disertakan. Jadual 1: Keputusan Regresi Model 1 Jadual 2: Keputusan Regresi Model 2 ▪ Penerangan yang jelas. ▪Pemerengganan yang baik dan jelas dan kesinambungan ayat yang sesuai.
 23. 23. RUMUSAN HASIL KAJIAN 1. Hasil kajian ditunjukkan dalam pelbagai bentuk. 1. Hasil/ dapatan dalam bentuk jadual disertai penerangan untuk memudahkan pemahaman pembaca. 1. Hanya prosiding 1 tidak menyediakan jadual bagi hasil kajiannya. Hasil kajian prosiding 1 dinyatakan dalam pemerengganan.
 24. 24. ISU PENTAKSIRAN : PERBINCANGAN KAJIAN PROSIDING ULASAN P1 : Keperluan, Kepentingan Dan Sumbangan Perancangan Pendidikan Dalam Pembangunan Ekonomi Malaysia. ▪ Perbincangan menjurus kepada objektif kajian dan disokong dengan hasil kajian lepas. ▪ Perbincangan mengaitkan hasil kajian adalah selari dengan hasil-hasil kajian lepas. P2 : Analisis Perbandingan Persepsi Majikan Sektor Awam Dan Swasta Terhadap Prestasi Graduan UKM. ▪ Perbincangan tidak spesifik kerana tiada persoalan kajian dinyatakan dalam kajian. ▪ Tiada dapatan kajian yang dibincangkan dan hanya mengaitkan perbincangan dengan hasil kajian lepas.
 25. 25. ISU PENTAKSIRAN : PERBINCANGAN KAJIAN PROSIDING ULASAN P3 : Kesan ICT Terhadap Produktiviti Pekerja Dalam Sektor Perkhidmatan Terpilih Di Malaysia ▪ Perbincangan tidak spesifik kerana tiada persoalan kajian dinyatakan dalam kajian. ▪ Tiada dapatan kajian yang dibincangkan dan hanya mengaitkan perbincangan dengan hasil kajian lepas. P4 : Impak Latihan Terhadap Perbezaan Upah Antara Bandar Terpilih Di Malaysia ▪ Perbincangan tidak spesifik kerana tiada persoalan kajian dinyatakan dalam kajian. ▪ Tiada dapatan kajian yang dibincangkan dan hanya mengaitkan perbincangan dengan hasil kajian lepas.
 26. 26. ISU PENTAKSIRAN : PERBINCANGAN KAJIAN PROSIDING ULASAN P5 : Hubungan Kecederaan Trafik Dengan Pembangunan Ekonomi Malaysia ▪ Perbincangan tidak spesifik kerana tiada persoalan kajian dinyatakan dalam kajian. ▪ Tiada dapatan kajian yang dibincangkan dan hanya mengaitkan perbincangan dengan hasil kajian lepas.
 27. 27. RUMUSAN PERBINCANGAN KAJIAN 1. Perbincangan prosiding 1 berjaya mengaitkan hasil kajian dengan permasalahan yang hendak dikaji. 1. Prosiding 1 – 4 tidak menyatakan perbincangan secara spesifik kerana tiada persoalan kajian dinyatakan dalam kajian.
 28. 28. ISU PENTAKSIRAN :KESIMPULAN PROSIDING ULASAN P1 : Keperluan, Kepentingan Dan Sumbangan Perancangan Pendidikan Dalam Pembangunan Ekonomi Malaysia. ▪ Kesimpulan adalah ringkas dan padat dan diletakan dalam 2 peranggan. ▪ Penulis memberikan saranan secara umum kepada kerajaan. P2 : Analisis Perbandingan Persepsi Majikan Sektor Awam Dan Swasta Terhadap Prestasi Graduan UKM. ▪ Merumus hasil kajian yang dikaji dan menyokong kajian lepas. ▪ Mencadangkan kepada ukm meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris dikalangan pelajar mereka. ▪ Mengaitkan hasil kajian dengan persoalan kajian
 29. 29. ISU PENTAKSIRAN :KESIMPULAN PROSIDING ULASAN P3 : Kesan ICT Terhadap Produktiviti Pekerja Dalam Sektor Perkhidmatan Terpilih Di Malaysia ▪ Membincangkan hasil dapatan kajian. ▪ Mengaitkan hasil kajian dengan persoalan kajian. ▪ Mencadangkan langkah yang patut diambil oleh kerajaan. P4 : Impak Latihan Terhadap Perbezaan Upah Antara Bandar Terpilih Di Malaysia ▪ Membincangkan hasil dapatan kajian ▪ Mengaitkan persoalan kajian dengan dapatan kajian ▪ Pengkaji membuat saranan mengukukan modal insan ▪ Saranan kepada kerajaan memperkenalkan kadar upah minimum dan mengurangkan diskriminasi dalam pekerjaan.
 30. 30. ISU PENTAKSIRAN :KESIMPULAN PROSIDING ULASAN P5 : Hubungan Kecederaan Trafik Dengan Pembangunan Ekonomi Malaysia ▪ Kesimpulan yang ringkas dan dapat dalam satu perenggan. ▪ Membincangkan dapatan kajian ▪ Hasil kajian selari dengan dapatan kajian yang dilakukan oleh pengkaji –pengkaji yang terdahulu.
 31. 31. RUMUSAN KESIMPULAN 1. Secara keseluruhan setiap kesimpulan yang dibuat untuk setiap prosiding mempunyai cadangan dan saranan. 1. Pengukuhan hujah mengunakan fakta yang sesuai. 1. Kesimpulan yang dibuat adalah berdasarkan dapatan kajian yang diperolehi dan menyatakan sokongan terhadap dapatan. 1. Kesimpulan untuk prosiding 1&5 adalah ringkas dan padat. 1. Bagi prosiding 2,3 dan 4 mengaitkan hasil kajian dengan persoalan kajian.
 32. 32. ISU PENTAKSIRAN : RUJUKAN PROSIDING ULASAN P1 : Keperluan, Kepentingan Dan Sumbangan Perancangan Pendidikan Dalam Pembangunan Ekonomi Malaysia. ▪ Sumber rujukan terdiri daripada jurnal, tesis, buku dan prosiding ▪ Terdapat 27 rujukan daripada dalam dan luar negara. ▪ 16 rujukan dalam Bahasa Inggeris dan 11 dalam Bahasa Melayu. ▪ Rujukan diambil dari tahun 1971- 2006. ▪ Disusun mengikut abjad P2 : Analisis Perbandingan Persepsi Majikan Sektor Awam Dan Swasta Terhadap Prestasi Graduan UKM. ▪ Sumber rujukan terdiri daripada jurnal, buku, tesis dan prosiding. ▪ Terdapat 15 rujukan daripada dalam dan luar negara. ▪ 6 rujukan dalam Bahasa Inggeris dan 9 dalam Bahasa Melayu. ▪ Rujukan diambil dari tahun 1990 – 2010. ▪ Disusun mengikut abjad
 33. 33. ISU PENTAKSIRAN : RUJUKAN PROSIDING ULASAN P3 : Kesan ICT Terhadap Produktiviti Pekerja Dalam Sektor Perkhidmatan Terpilih Di Malaysia ▪ Sumber rujukan terdiri daripada jurnal, prosiding, laporan, tesis dan buku. ▪ Terdapat 87 rujukan daripada dalam dan luar negara. ▪ 79 rujukan dalam Bahasa Inggeris dan 8 dalam Bahasa Melayu. ▪ Rujukan diambil dari tahun 1964 – 2010. ▪ Disusun mengikut abjad P4 : Impak Latihan Terhadap Perbezaan Upah Antara Bandar Terpilih Di Malaysia ▪ Sumber rujukan terdiri daripada jurnal, buku dan prosiding. ▪ Terdapat 50 rujukan daripada dalam dan luar negara. ▪ 46 rujukan dalam Bahasa Inggeris dan 4 dalam Bahasa Melayu. ▪ Rujukan diambil dari tahun 1973 – 2006. ▪ Disusun mengikut abjad
 34. 34. ISU PENTAKSIRAN : RUJUKAN PROSIDING ULASAN P5 : Hubungan Kecederaan Trafik Dengan Pembangunan Ekonomi Malaysia ▪ Sumber rujukan terdiri daripada jurnal, laporan dan buku. ▪ Terdapat 25 rujukan daripada dalam dan luar negara. ▪ 23 rujukan dalam Bahasa Inggeris dan 2 dalam Bahasa Melayu. ▪ Rujukan diambil dari tahun 1994 – 2011. ▪ Disusun mengikut abjad
 35. 35. RUMUSAN RUJUKAN 1. Semua prosiding mengunakan rujukan lebih dari 20 rujukan,kecuali prosiding 2 yang hanya mengunakan 18 rujukan. 1. Rujukan terdiri daripada pelbagai sumber. 1. Menggunakan rujukan dari Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. 1. Penggunaan rujukan yang terlalu lama iaitu terdapat rujukan dari tahun 1973. 1. Kesemua prosiding mengunakan susunan rujukan secara abjab.
 36. 36. SEKIAN, TERIMA KASIH

×