Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pembentangan Tatabahasa Utama

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Pembentangan Tatabahasa Utama

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ASPEK TATABAHASA ASPEK TATABAHASA DALAM DALAM KURIKULUM STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA MALAYSIA TAHUN TIGA TAHUN TIGA
 2. 2. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUMKONSEP ASPEK TATABAHASA Aspek tatabahasa merujuk kepada keupayaan murid Aspek tatabahasa merujuk kepada keupayaan murid menguasai perkara asas dalam pembentukan kata menguasai perkara asas dalam pembentukan kata dan ayat serta menggunakan tatabahasa mengikut dan ayat serta menggunakan tatabahasa mengikut cara dan sistem yang betul semasa membina ayat. cara dan sistem yang betul semasa membina ayat. Selain itu, aspek sebutan, intonasi dan semantik Selain itu, aspek sebutan, intonasi dan semantik serta penggunaan peribahasa dan perbendaharaan serta penggunaan peribahasa dan perbendaharaan kata yang betul juga diberi penekanan. kata yang betul juga diberi penekanan. Pengajaran dan pembelajaran tatabahasa diberi Pengajaran dan pembelajaran tatabahasa diberi penekanan melalui penggabungjalinan kemahiran penekanan melalui penggabungjalinan kemahiran bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran. bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran.
 3. 3. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUMPRINSIP ASPEK TATABAHASAi. i. Menitikberatkan aspek tatabahasa Menitikberatkan aspek tatabahasa mengikut konteks berdasarkan teks mengikut konteks berdasarkan teks petikan yang digunakan. petikan yang digunakan.ii. ii. memulakan proses pengajaran daripada memulakan proses pengajaran daripada yang mudah kepada lebih kompleks. yang mudah kepada lebih kompleks.iii. Tidak menggalakkan pelajar iii. Tidak menggalakkan pelajar menghafalkan rumus atau hukum bahasa. menghafalkan rumus atau hukum bahasa.iv. Diajar secara terancang dalam sesi iv. Diajar secara terancang dalam sesi pengajaran bahasa. pengajaran bahasa.
 4. 4. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUMv.v. Mengajar secara konkrit dengan menggunakan bahan Mengajar secara konkrit dengan menggunakan bahan bantu mengajar dan bahan rangsangan yang menarik bantu mengajar dan bahan rangsangan yang menarik dan berkesan. dan berkesan.vi. Menggunakan pengantaraan deria yang dibantu denganvi. Menggunakan pengantaraan deria yang dibantu dengan contoh-contoh dan bentuk simulasi secara berkesan. contoh-contoh dan bentuk simulasi secara berkesan.vii. Mengenal pasti struktur isi dengan jelas. Guru perluvii. Mengenal pasti struktur isi dengan jelas. Guru perlu mahir tentang selok-belok tatabahasa yang hendak mahir tentang selok-belok tatabahasa yang hendak disampaikan. disampaikan.viii. Perancangan yang rapi mesti dibuat terlebih dahulu.viii. Perancangan yang rapi mesti dibuat terlebih dahulu.
 5. 5. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUMix. Tatabahasa diajar dan digunakan dalam konteks. ix. Tatabahasa diajar dan digunakan dalam konteks.x. Istilah dan fungsi tatabahasa boleh diperkenalkan untukx. Istilah dan fungsi tatabahasa boleh diperkenalkan untuk pengetahuan dan kefahaman. pengetahuan dan kefahaman.
 6. 6. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUMPERBEZAAN PENGAJARAN ASPEK TATABAHASA KBSR tatabahasa diajar secara penyerapan atau sisipan manakala KSSR pula tatabahasa diajar secara PER SE/ secara langsung
 7. 7. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM OBJEKTIF ASPEKi. memahami TATABAHASA am dan kata dan menggunakan kata nama nama khas hidup yang merujuk bukan manusia dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks;ii. memahami dan menggunakan kata ganti nama diri sebagai kata sapaan dengan betul mengikut konteks;iii. memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif, pelbagai jenis kata adjektif, kata hubung gabungan, kata sendi nama dan kata seru dengan betul mengikut konteks;i. memahami dan menggunakan kata terbitan awalan beR-, meN-, peN-, teR- dan di- dengan betul mengikut situasi;
 8. 8. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUMv. memahami dan menggunakan kata ganda penuh sebagai penanda nama haiwan, makna kesamaan atau keserupaan, dan kata majmuk rangkai kata bebas dengan betul dalam pelbagai konteks;vi. memahami dan membina ayat tunggal susunan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi; danvii. memahami dan membina ayat penyata, ayat tanya dengan kata tanya dan ayat tanya tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi.
 9. 9. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN KANDUNGAN5.1 Memahami dan 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata menggunakan nama am hidup yang merujuk bukan golongan kata manusia dan penjodoh bilangan dengan dengan betul betul mengikut konteks. mengikut konteks. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup yang merujuk bukan manusia dengan betul mengikut konteks. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri sebagai kata sapaan dengan betul mengikut konteks.
 10. 10. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN KANDUNGAN5.1 Memahami dan 5.1.5 Memahami dan menggunakan pelbagai menggunakan jenis kata adjektif dengan betul golongan kata mengikut konteks. dengan betul mengikut konteks. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama dan kata seru dengan betul mengikut konteks.
 11. 11. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN KANDUNGAN5.2 Memahami dan 5.2.1 Memahami dan menggunakan Kata menggunakan Terbitan Awalan beR , meN, PeN, pembentukan teR dan di... dengan betul dalam kata yang sesuai pelbagai situasi. dalam pelbagai situasi dengan betul. 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh sebagai penanda nama haiwan, makna kesamaan atau keserupaan dengan betul dalam pelbagai situasi. 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dengan betul dalam pelbagai situasi.
 12. 12. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN KANDUNGAN5.3 Memahami dan 5.3.1 Memahami dan membina ayat membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat yang betul majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi. dalam pelbagai situasi. 5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi.
 13. 13. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM PENDEKATAN PENGAJARAN TATABAHASADeduktif Guru memberi definisi atau konsep (generalisasi) tentang aspek tatabahasa yang diajar. Pelajar diminta memberi contoh-contoh berdasarkan aspek tersebut. Generalisasi -------- contoh-contoh Contoh: Pengajaran Ayat Tunggal Guru memberi definisi: ‘Ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat’. Contoh ayat: Ali bermain bola.
 14. 14. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUMInduktif Guru memberi contoh-contoh aspek tatabahasa yang diajar. Berdasarkan contoh-contoh, guru bersoal jawab dengan pelajar untuk membantu pelajar membuat generalisasi. Pelajar diminta memberi contoh-contoh lain. Contoh-contoh ------ generalisasi
 15. 15. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUMEklektif Pendekatan ini menggabungkan ciri-ciri pendekatan deduktif dan induktif bagi menghasilkan satu strategi pengajaran. Guru memberi contoh-contoh aspek tatabahasa yang diajar. Pelajar membuat generalisasi berdasarkan contoh-contoh yang diberi. Guru meminta pelajar memberi contoh-contoh lain yang berkaitan. Contoh ---- generalisasi ---- contoh Generalisasi --- contoh ---- generalisasi
 16. 16. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUMKomunikatif Pendekatan ini mengutamakan kecekapan berkomunikasi. Pengajaran dimulakan dengan latihan menggunakan struktur bahasa yang tepat. Struktur yang dipilih disesuaikan dengan aktiviti komunikasi yang dipilih guru. Pelajar digalakan berinteraksi atau berkomunikasi bagi membolehkan mereka menggunakan struktur yang dilatih. Pendekatan ini berpusatkan pelajar. Contoh: Pengajaran Ayat Aktif dan Ayat Pasif Guru boleh berbincang dengan pelajar tentang penggunaan imbuhan ‘me+’ (ayat aktif) dan ‘di+’ (ayat pasif) dengan menggunakan bahan rangsangan yang sesuai.
 17. 17. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM PERANCANGAN PENGAJARAN TATABAHASAGuru menyediakan perancangan yang menyeluruhmengikut slot dalam sesuatu minggu pengajaran.Guru mengajar tatabahasa dalam satu waktu yang telahditentukan.Murid menyedari secara langsung bahawa merekasedang belajar tatabahasa.Guru lebih menekankan tentang rumus tatabahasa danpengaplikasiannya di dalam ayat atau wacana.Dalam keadaan tertentu, guru banyak menggunakanaktiviti latih tubi sehingga murid dapat menguasai polatatabahasa.Aspek yang diberikan tumpuan ialah morfologi dansintaksis.
 18. 18. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUMTatabahasa dengan kemahiran-kemahiran bahasa yanglain memang tidak dapat dipisahkan kerana berdirisebagai inti pati bahasa itu sendiri. RUMUSAN berbahasaMurid harus mengetahui dan berkeupayaandengan menggunakan tatabahasa yang betul dan tepatdalam bentuk lisan mahupun penulisan.Pengajaran aspek tatabahasa secara terancang mampumelahirkan murid yang dapat berbahasa denganmenggunakan tatabahasa yang betul.Pengajaran tatabahasa boleh dipelbagaikan denganmemilih teknik pengajaran yang menarik dan bekesankepada murid-murid.
 19. 19. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM SEKIAN TERIMA KASIH

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • diyraz

  Mar. 18, 2013
 • SkSgPoyanLimbang

  May. 29, 2013
 • roslanrubiyah

  Jun. 2, 2013
 • lacksumiymurthy

  Feb. 15, 2014
 • naritamn

  Jun. 2, 2014
 • Priya0605

  Jan. 9, 2016
 • firashhamira

  Feb. 2, 2017

Views

Total views

2,657

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

66

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

7

×