Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2016-JA-0M-KU-OR-KE-01-Informazioa

133 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

2016-JA-0M-KU-OR-KE-01-Informazioa

  1. 1. TIPO DE ACTIVIDAD: Jornada ÁMBITO DEL DEPORTE: Gestión PERSONAS DESTINATARIAS: · Gestores, técnicos/as municipales, monitores/as del ámbito de la actividad física y el deporte. · Gestores, técnicos/as, cuidadores/as del ámbito social. · Gestores, técnicos/as y personal del ámbito de la salud. · Personal docente y/o responsable de actividades físicas con mayores. FECHA Y HORARIO: 5 de mayo de 2016. 09:00 - 14.00 LUGAR: Sestao Escuela de Música de Sestao Salón de actos. Gran Vía, 13 IDIOMA: Castellano. Euskara (Bloque de experiencias 2) El envejecimiento es un proceso natural en la vida, es la consecuencia de ir cumpliendo años, del paso del tiempo por las personas. Pero el reto de este trayecto ha de ser el de extender la calidad y esperanza de vida a edades avanzadas, para lo cual se han de disponer actitudes y acciones encaminadas a un envejecimiento activo. Así el Proyecto MUGIMENT, en línea con la Estrategia Vasca de Envejecimiento Activo 2015-2020, pretende conseguir una sociedad vasca más activa, y una de sus ocho estrategias, MUGIBETI, va enfocada a la población mayor. Resulta preciso que nuestros mayores realicen actividad física con la finalidad de conseguir una mayor calidad de vida, más autonomía, un menor índice de enfermedades y de caídas… A través de la presente jornada, enmarcada dentro de la III Semana para Personas Mayores Activas del Ayuntamiento de Sestao, se pretende mostrar la importancia de la actividad física en las personas mayores, las estrategias públicas para el fomento de un envejecimiento activo, y las iniciativas y experiencias en este campo de diferentes entidades, tanto públicas como privadas, tanto del ámbito deportivo como del social, con el fin de ayudar y ofrecer nuevas ideas a las personas/entidades asistentes de cara a implementar políticas o iniciativas de fomento de la actividad física de las personas mayores en su entorno o ámbito de actuación. ENTIDADES ORGANIZADORAS LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LAS PERSONAS MAYORES. ESTRATEGIAS PARA SU FOMENTO Programa de Formación Continua 2016 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA
  2. 2. INSCRIPCIONES A través del proceso de inscripción on-line de la página web de Kiroleskola www.kiroleskola.net. Clickar en el siguiente enlace: Inscripción, y seguir los pasos que se indican. En el Paso 2, seleccionar la presente actividad de entre las diferentes opciones. Dudas/consultas relacionadas con el proceso de inscripción: en el nº de teléfono 94 430 48 67 o en el correo electrónico kiroleskola@euskadi.eus. Fecha límite de inscripción: 02/05/2016 NÚMERO DE PLAZAS: 250. PRECIO: Actividad gratuita ESTRUCTURA, CONTENIDOS Y PONENTES 9:00-9:15 PRESENTACIÓN DE LA JORNADA Josu Bergara. Alcalde de Sestao Jon Redondo. Director de Juventud y Deportes del Gobierno Vasco Emilio Sola. Director de Servicios Sociales del Gobierno Vasco Miren Dorronsoro. Directora de Salud Pública y Adicciones 9:15-10:00 La actividad física en las personas mayores. Motivos, características y estrategias Mikel Izquierdo. Catedrático y Director del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra 10:00-11:00 Estrategias Públicas para un Envejecimiento Activo - Actividad Física en Personas Mayores Estrategia Vasca para un Envejecimiento Activo - Euskadi Lagunkoia Emilio Sola. Director de Servicios Sociales del Gobierno Vasco Bizkaia, Territorio para Todas las Edades Sergio Murillo. Director General de Promoción de la Autonomía Personal de la Diputación Foral de Bizkaia Mugiment – Mugibeti Iker Etxeberria. Coordinador de Mugiment 11:00-11:30 DESCANSO 1 11:30-12:30 Bloque de experiencias 1: III Semana para Personas Mayores Activas. Ayuntamiento de Sestao La actividad física en las residencias y centros de mayores de Portugalete. Fundación Aspaldiko/ Ayuntamiento de Portugalete Organización de actividades físicas para mayores. Área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao Experiencias en los talleres de prevención de caídas. Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco 12:30-12:45 DESCANSO 2 12:45-14:00 Bloque de experiencias 2 (en euskera): Red de Circuitos Saludables Inteligentes - Ermua Mugi! Ayuntamiento de Ermua Promoción de actividad física en los parques biosaludables. Diputación Foral de Bizkaia Red local de personas mayores. Ayuntamiento de Ordizia Autoorganización de actividades. Asociación MARIMENDI ENTIDAD COLABORADORA
  3. 3. JARDUERA MOTA: Jardunaldia KIROLAREN ALORRA: Kudeaketa HARTZAILEAK: · Jarduera fisikoaren eta kirolaren alorreko kudeatzaileak, udal-teknikariak eta monitoreak. · Gerontologiaren alorreko kudeatzaileak, teknikariak eta zaintzaileak. · Osasunaren alorreko kudeatzaileak, teknikariak eta langileak. · Adineko pertsonekin jarduera fisikoa egiten duten irakasleak eta/edo arduradunak . DATA ETA ORDUTEGIA: 2016ko maiatzak 5. 09:00 - 14.00 TOKIA: Sestao Sestaoko Musika Eskola. Areto Nagusia. Gran Vía kalea, 13 HIZKUNTZA: Gaztelaniaz. Euskaraz (2. esperientzia-blokea) Zahartzea prozesu naturala da gure bizitzan, urteak betetzearen ondorio, denborak aurrera egiten duen seinale. Bizi-kalitatea eta -itxaropena adinean aurrera ere hedatzeak izan behar du ibilbide horren erronka, eta, horretarako, zahartze aktibora bideratutako jarrerak eta ekintzak behar dira. Hori horrela izanik, MUGIMENT Proiektuak, 2015-2020 aldirako Zahartze Aktiboaren Euskal Estrategiaren ildotik, euskal gizarte aktiboago bat lortu nahi du, eta bere zortzi estrategietako bat, MUGIBETI, adineko pertsonei zuzentzen zaie.Adinekoek jarduera fisikoa egin behar dute, bizi-kalitate handiagoa, autonomia handiagoa, gaixotasunen eta erorikoen indize txikiagoa, eta abar lortzeko. Jardunaldi hau Sestaoko Udaleko Adineko Pertsona Aktiboen III. Astearen barruan dago, eta, horren bidez, zera erakutsi nahi da: jarduera fisikoak adineko pertsonengan duen garrantzia, zahartze aktiboa sustatzeko estrategia publikoak eta erakunde publiko zein pribatuek kirolaren nahiz gerontologiaren alorrean egiten dituzten ekimenak eta esperientziak, bertaratuko diren pertsonei eta erakundeei laguntzeko eta ideia berriak eskaintzeko, adineko pertsonen jarduera fisikoa sustatzeko politikak eta ekimenak ezar ditzaten beren jarduera-eremuan edo -esparruan. ERAKUNDE ANTOLATZAILEAK JARDUERA FISIKOA ETA ADINEKO PERTSONAK. SUSTATZEKO ESTRATEGIAK Etengabeko Prestakuntza Programa 2016 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA
  4. 4. IZEN-EMATEAK Kiroleskolako web orrialdearen izen-emate prozeduraren bidez www.kiroleskola.net. Ondorengo esteka sakatu: Izen-emateak, eta jarraitu urratsak. 2. urratsean, topatuko dituzun jarduera guztien artean, hautatu jarduera hau. Izen-emate prozesuarekin egon daitezkeen zalantzak argitzeko: 94 430 48 67 telefono zenbakian edo kiroleskola@euskadi.eus helbide elektronikoan. Izena emateko azken eguna: 2016/05/02 TOKI KOPURUA: 250). PREZIOA: Doako jarduera EGITURA, EDUKIAK ETA TXOSTENGILEAK 9:00-9:15 JARDUNALDIA AURKEZTEA Josu Bergara. Sestaoko alkatea Jon Redondo. Eusko Jaurlaritzako Gazteriako eta Kiroletako zuzendaria Emilio Sola. Eusko Jaurlaritzako Gizarte Zerbitzuen zuzendaria Miren Dorronsoro. Eusko Jaurlaritzako Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza 9:15-10:00 Jarduera fisikoa adineko pertsonengan. Arrazoiak, ezaugarriak eta estrategiak Mikel Izquierdo. Katedraduna eta Nafarroako Unibertsitate Publikoko Osasunaren Zientzietako Departamentuko zuzendaria 10:00-11:00 Zahartze Aktiborako Estrategia Publikoak – Jarduera Fisikoa Adinekoengan Zahartze Aktiborako Euskal Estrategia - Euskadi Lagunkoia Emilio Sola. Eusko Jaurlaritzako Gizarte Zerbitzuen zuzendaria Adin Guztientzako Bizkaia Sergio Murillo. Bizkaiko Foru Aldundiko Autonomia Pertsonala Sustatzeko Zuzendari Nagusia Mugiment – Mugibeti Iker Etxeberria. Mugimenteko koordinatzailea 11:00-11:30 1. ATSEDENALDIA 11:30-12:30 1. esperientzia-blokea: Adineko Aktiboentzako III. Astea. Sestaoko Udala Jarduera fisikoa Portugaleteko adinekoen egoitza eta zentroetan. Aspaldiko Fundazioa/ Portugaleteko Udala Adinekoentzako jarduera fisikoen antolakuntza. Bilboko Udaleko Osasun eta Kontsumo Saila Erorikoak prebenitzeko tailerretako esperientziak. Eusko Jaurlaritzako Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza 12:30-12:45 2. ATSEDENALDIA 12:45-14:00 2. esperientzia-blokea (euskaraz): Zirkuitu Osasungarri Adimentsuen Sarea – Ermua Mugi! Ermuko Udala Parke bio-osasungarrietan jarduera fisikoa sustatzea. Bizkaiko Foru Aldundia Adinekoen tokiko sarea. Ordiziako Udala Jardueren auto-antolakuntza. Adineko Emakume Mendizaleen Elkartea ERAKUNDE LAGUNTZAILEA

×