Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
AAkkiiddaahh IIssllaammiiyyaahh 11 
OOlleehh 
MMuuhhaammmmaadd RRaahhmmaatt KKuurrnniiaa
MMaakknnaa AAkkiiddaahh 
Secara bahasa: 
• ‘aqoda: membuat simpul, mengikat, transaksi, 
memperkuat, dan apa-apa yang diya...
DALIL AQIDAH 
Perkara 
yang 
diimani 
Dapat 
diindera 
Tidak dapat 
diindera 
Dalil ‘aqliy 
Dalil naqliy/ 
Sam’iy 
Dalil ‘...
AQIDAH AQLIYAH 
Aqidah Islam: Aqidah Aqliyah 
Dalam beriman 
(beraqidah) 
Selalu Berfikir 
Berfikir Menambah Iman
D.a.l.i.l 
A.k.i.d.a.h 
No. Iman kepada: Dalil 
Aqliy Naqliy 
1 Allah: 
* Eksistensi Allah v 
* Sifat Allah v 
2 Malaikat ...
AL-’UUQQDDAATTUU AALL--KKUUBBRRAA 
((SSIIMMPPUULL BBEESSAARR)) 
- Simpul semua pertanyaan 
- Bila terurai maka terurai pul...
Sikap Menghadapi 
Simpul Besar 
Lari dan tak acuh 
Berusaha menjawab 
• Menemukan jawaban benar  
mantap 
• Menemukan jaw...
Harus dijawab, 
Sebagai . . . 
AAqqiiddaahh 
FFiikkrraahh kkuulllliiyyaahh 
QQaaiiddaahh ffiikkrriiyyaahh 
AAll--NNaaddzzr...
KKeeggaaggaallaann MMeemmaahhaammii 
HHaakkeekkaatt HHiidduupp 
Kesesatan 
Kelalaian 
Keengganan 
Hawa Nafsu
                      ? 
                    ...
                     
“Terangkanlah kepadaku tentang orang 
yang menjadikan hawa...
JJaawwaabbaann sseekkuulleerr 
JJAAWWAABBAANN KKAAPPIITTAALLIISSMMEE 
MMaannuussiiaa ddiicciippttaakkaann TTuuhhaann 
HHii...
JJAAWWAABBAANN IISSLLAAMM 
MMaannuussiiaa ddiicciippttaakkaann AAllllaahh 
HHiidduupp uunnttuukk bbeerriibbaaddaahh kkeepp...
SEBELUM 
DUNIA 
(Allah Swt) 
DI 
DUNIA 
(alam semesta, 
manusia, 
kehidupan) 
SETELAH 
DUNIA 
(Akhirat) 
Jawaban komunis
Diciptakan Dibangkitkan 
SEBELUM 
DUNIA 
(Allah Swt) 
DI 
DUNIA 
(alam semesta, 
manusia, 
kehidupan) 
SETELAH 
DUNIA 
(Ak...
Diciptakan Dibangkitkan 
SEBELUM 
DUNIA 
(Allah Swt) 
DI 
DUNIA 
(alam semesta, 
manusia, 
kehidupan) 
SETELAH 
DUNIA 
(Ak...
Akidah islamiyyah 
Pemikiran-pemikiran mendasar dalam 
akidah Islamiyah 
RUKUN IMAN: 
1. Iman kepada Allah 
2. Iman kepada...
MMaannaa jjaawwaabbaann yyaanngg bbeennaarr?? 
YYaanngg bbeennaarr aaddaallaahh yyaanngg bbeerrssuummbbeerr 
ddaarrii aall...
Al-Quran 
3 Kemungkinan 
Sumber Al Qur’an 
AL QUR’AN 
BUATAN 
ORANG ARAB 
BUATAN 
MUHAMMAD 
WAHYU 
ALLAH SWT
Al-Quran 
KKeemmuunnggkkiinnaann ddaarrii 
oorraanngg AArraabb…….. 
TTIIDDAAKK BBEENNAARR 
SEBAB, AL QUR’AN 
MENANTANG MER...
KKeemmuunnggkkiinnaann ddaarrii 
MMuuhhaammmmaadd…… 
Al-Quran 
TTIIDDAAKK BBEENNAARR 
Muhammad adalah bagian 
dari orang a...
Al-Quran 
MMaakkaa…….. 
AAllqquurr’’aann ppaassttii WWaahhyyuu AAllllaahh 
• Tidak ada manusia yang bisa meniru 
• Keotent...
Muhammad bukan pembuat al-Quran, 
tapi Rasulullah 
Al-Quran adalah wahyu Allah Swt. 
Padahal, al-Quran itu dibawa oleh 
Mu...
SSiikkaapp 
YYaanngg HHaarruuss DDiiaammbbiill 
MMeennggaammbbiill jjaawwaabbaann yyaanngg ppaassttii bbeennaarr 
MMeennii...
MMaannuussiiaa,, 
aallaamm sseemmeessttaa ddaann 
kkeehhiidduuppaann 
DDiicciippttaakkaann AAllllaahh
MMaannuussiiaa HHiidduupp 
ddii DDuunniiaa uunnttuukk 
BBeerriibbaaddaahh kkeeppaaddaa 
AAllllaahh SSWWTT
KE MMAANNAA SSEETTEELLAAHH MMAATTII?? 
Dibangkitkan kembali pada hari kiamat (Al 
Mukminun:15-16) 
Dihisab, atas keyakinan...
KKeeaaddaaaann ddii AAkkhhiirraatt 
Tipologi 1 (Al Bayyinah:7-8) 
“Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal shaleh mer...
KKeeaaddaaaann DDii AAkkhhiirraatt 
TTIIPPOOLLOOGGII 11 BBaahhaaggiiaa 
TTIIPPOOLLOOGGII 22 MMeennyyeessaall kkuurraanngg ...
Kehidupan 
Sebelum 
Dunia 
Allah 
Shillatul ba’tsi wa nushur 
Kehidupan 
Dunia 
Ibadah 
Kehidupan 
setelah 
Dunia 
Akherat...
Hubungan 
3 fase kehidupan 
SSeebbeelluumm dduunniiaa SSeessuuddaahh dduunniiaa 
HHuubbuunnggaann 
ddeennggaann 
kkeehhiid...
DDuuaa GGaayyaa HHiidduupp 
GGAAYYAA HHIIDDUUPP 
IISSLLAAMMYY 
HHiidduupp uunnttuukk bbeerriibbaaddaahh 
LLaannddaassaann ...
IImmaann PPrroodduukkttiiff 
IImmaann mmeellaahhiirrkkaann aammaall sshhaalliihh 
 BBaannyyaakk aayyaatt mmeennyyaattuukk...
AAKKTTUUAALLIISSAASSII IIBBAADDAAHH 
TTEERRUUJJUUDD PPAADDAA 
KKEETTEERRIIKKAATTAANN MMUUSSLLIIMM PPAADDAA AATTUURRAANN II...
Sifat-sifat Allah, eksistensi 
malaikat, kitab dan rasul terdahulu 
serta kiamat dan kehidupan di 
akhirat dsb. dijelaskan...
HHIIDDUUPP SSEEOORRAANNGG MMUUSSLLIIMM 
HHiidduupp ddeennggaann mmiissii yyaanngg aagguunngg 
HHiidduupp yyaanngg tteerraa...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

5

Share

Download to read offline

5. aqidah rukun iman Mabda ISLAM Rahmat Kurnia

Download to read offline

..harmoko1924.bogspot.com ..hizbut tahrir.or.id

5. aqidah rukun iman Mabda ISLAM Rahmat Kurnia

 1. 1. AAkkiiddaahh IIssllaammiiyyaahh 11 OOlleehh MMuuhhaammmmaadd RRaahhmmaatt KKuurrnniiaa
 2. 2. MMaakknnaa AAkkiiddaahh Secara bahasa: • ‘aqoda: membuat simpul, mengikat, transaksi, memperkuat, dan apa-apa yang diyakini dan menentramkan hati (Kamus al-Muhith, Fairus Abadi, akar kata ‘aqoda). Secara istilah: • Pemikiran menyeluruh tentang alam, manusia dan kehidupan; apa-apa yang ada sebelum dan sesudah kehidupan dunia; serta tentang hubungan kehidupan dunia dengan kehidupan sebelum dan sesudahnya. Jawaban terhadap 3 pertanyaan mendasar: darimana, untuk apa, dan mau kemana?
 3. 3. DALIL AQIDAH Perkara yang diimani Dapat diindera Tidak dapat diindera Dalil ‘aqliy Dalil naqliy/ Sam’iy Dalil ‘aqliy: suatu pembenaran melalui proses berpikir Dalil naqliy: suatu pembenaran berdasarkan wahyu baik al- Quran maupun hadits yang melalui proses berpikir memang terbukti benar-benar sebagai wahyu.
 4. 4. AQIDAH AQLIYAH Aqidah Islam: Aqidah Aqliyah Dalam beriman (beraqidah) Selalu Berfikir Berfikir Menambah Iman
 5. 5. D.a.l.i.l A.k.i.d.a.h No. Iman kepada: Dalil Aqliy Naqliy 1 Allah: * Eksistensi Allah v * Sifat Allah v 2 Malaikat v 3 Kitab-kitab: * al-Quran dari Allah v * Kitab-kitab lain v 4 Rasul-rasul: * Muhammad Rasulullah v * Rasul-rasul lain v 5 Hari kiamat v 6 Qadla - Qadar v
 6. 6. AL-’UUQQDDAATTUU AALL--KKUUBBRRAA ((SSIIMMPPUULL BBEESSAARR)) - Simpul semua pertanyaan - Bila terurai maka terurai pula pertanyaan cabang 3 PPEERRTTAANNYYAAAANN MMEENNDDAASSAARR MMAANNUUSSIIAA DDAARRII MMAANNAA MMAANNUUSSIIAA BBEERRAASSAALL?? UUNNTTUUKK AAPPAA MMAANNUUSSIIAA HHIIDDUUPP?? KKEEMMAANNAA SSEETTEELLAAHH MMAATTII??
 7. 7. Sikap Menghadapi Simpul Besar Lari dan tak acuh Berusaha menjawab • Menemukan jawaban benar  mantap • Menemukan jawaban tapi salah • Tidak menemukan jawaban
 8. 8. Harus dijawab, Sebagai . . . AAqqiiddaahh FFiikkrraahh kkuulllliiyyaahh QQaaiiddaahh ffiikkrriiyyaahh AAll--NNaaddzzrraattuu ffii aall--hhaayyaattii aall-- dduunnyyaa  MMeemmppeennggaarruuhhii ggaayyaa hhiidduupp  MMeenneennttuukkaann kkuuaalliittaass hhiidduupp
 9. 9. KKeeggaaggaallaann MMeemmaahhaammii HHaakkeekkaatt HHiidduupp Kesesatan Kelalaian Keengganan Hawa Nafsu
 10. 10.                       ?                                                Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi) neraka Jahannam banyak dari jin dan manusia. Mereka mempunyai akal, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah), mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah) , dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah)...” (QS Al A’raaf : 179)
 11. 11.                      “Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjad pemelihara atasnya?” (QS Al Furqaan : 43)
 12. 12. JJaawwaabbaann sseekkuulleerr JJAAWWAABBAANN KKAAPPIITTAALLIISSMMEE MMaannuussiiaa ddiicciippttaakkaann TTuuhhaann HHiidduupp uunnttuukk mmeennccaarrii kkeeppuuaassaann jjaassmmaannii SSeetteellaahh mmaattii,, aakkaann aaddaa hhiidduupp yyaanngg aabbaaddii ddii aallaamm llaaiinn ((??)),, aattaauu ppaassttii ddii ssoorrggaa kkaarreennaa ssuuddaahh ddiiaammppuunnii AAllaamm nnaannttii ttiiddaakk aaddaa hhuubbuunnggaannnnyyaa ddeennggaann sseekkaarraanngg ((??)) ((SSuummbbeerr:: ppeemmiikkiirraann ssppeekkuullaattiiff)) JAWABAN KOMUNIS Manusia jadi dengan sendirinya Hidup untuk mencari kepuasan jasmani Setelah mati tidak ada kehidupan lagi
 13. 13. JJAAWWAABBAANN IISSLLAAMM MMaannuussiiaa ddiicciippttaakkaann AAllllaahh HHiidduupp uunnttuukk bbeerriibbaaddaahh kkeeppaaddaa--NNyyaa SSeetteellaahh mmaattii aakkaann hhiidduupp aabbaaddii ddii aallaamm aakkhheerraatt:: ddii ssoorrggaa aattaauu nneerraakkaa TTeerrggaannttuunngg hhiidduuppnnyyaa ddii dduunniiaa:: bbeerriimmaann aattaauu ttiiddaakk;; bbiillaa bbeerriimmaann,, ttaaaatt aattaauu ttiiddaakk ((SSuummbbeerr:: wwaahhyyuu AAllllaahh))
 14. 14. SEBELUM DUNIA (Allah Swt) DI DUNIA (alam semesta, manusia, kehidupan) SETELAH DUNIA (Akhirat) Jawaban komunis
 15. 15. Diciptakan Dibangkitkan SEBELUM DUNIA (Allah Swt) DI DUNIA (alam semesta, manusia, kehidupan) SETELAH DUNIA (Akhirat) Jawaban sekulerisme kapitalisme
 16. 16. Diciptakan Dibangkitkan SEBELUM DUNIA (Allah Swt) DI DUNIA (alam semesta, manusia, kehidupan) SETELAH DUNIA (Akhirat) Aturan Hisab Akidah Islamiyah
 17. 17. Akidah islamiyyah Pemikiran-pemikiran mendasar dalam akidah Islamiyah RUKUN IMAN: 1. Iman kepada Allah 2. Iman kepada Malaikat 3. Imankepada kitab-kitab samawi 4. Iman kepada rasul-rasul 5. Iman kepada kiamat 6. Iman kepada al-Qadla dan al-Qadar
 18. 18. MMaannaa jjaawwaabbaann yyaanngg bbeennaarr?? YYaanngg bbeennaarr aaddaallaahh yyaanngg bbeerrssuummbbeerr ddaarrii aall--QQuurr’’aann PPeemmiikkiirraann ssppeekkuullaattiiff ttiiddaakk bbeerrddaassaarr.. NNiillaaiinnyyaa bbiissaa bbeennaarr bbiissaa ssaallaahh BBiillaa tteerrddaappaatt ssuummbbeerr yyaanngg ppaassttii bbeennaarr,, mmaakkaa ppeemmiikkiirraann ssppeekkuullaattiiff tteennttaanngg hhaakkeekkaatt hhiidduupp ddii dduunniiaa ppaassttii ssaallaahh aaddaannyyaa..
 19. 19. Al-Quran 3 Kemungkinan Sumber Al Qur’an AL QUR’AN BUATAN ORANG ARAB BUATAN MUHAMMAD WAHYU ALLAH SWT
 20. 20. Al-Quran KKeemmuunnggkkiinnaann ddaarrii oorraanngg AArraabb…….. TTIIDDAAKK BBEENNAARR SEBAB, AL QUR’AN MENANTANG MEREKA UNTUK MEMBUAT YANG SERUPA DENGANNYA TAPI, MEREKA TIDAK MAMPU Al Baqarah : 23 , Yunus : 38, Hud : 13, Al Isra’ 88
 21. 21. KKeemmuunnggkkiinnaann ddaarrii MMuuhhaammmmaadd…… Al-Quran TTIIDDAAKK BBEENNAARR Muhammad adalah bagian dari orang arab, Gaya bahasa al-Qur’an tidak sama dengan Hadits
 22. 22. Al-Quran MMaakkaa…….. AAllqquurr’’aann ppaassttii WWaahhyyuu AAllllaahh • Tidak ada manusia yang bisa meniru • Keotentikannya dijamin Allah • Isinya pasti benar • Termasuk menyangkut jawaban atas 3 pertanyaan mendasar tadi
 23. 23. Muhammad bukan pembuat al-Quran, tapi Rasulullah Al-Quran adalah wahyu Allah Swt. Padahal, al-Quran itu dibawa oleh Muhammad. Sedangkan orang yang membawa wahyu adalah Rasul. Karenanya, pasti Muhammad adalah Rasulullah
 24. 24. SSiikkaapp YYaanngg HHaarruuss DDiiaammbbiill MMeennggaammbbiill jjaawwaabbaann yyaanngg ppaassttii bbeennaarr MMeenniinnggggaallkkaann jjaawwaabbaann yyaanngg ppaassttii ssaallaahh Manusia diciptakan Allah untuk beribadah kepada-Nya, dan setelah mati akan kembali kepada Allah untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan di dunia pada hari perhitungan (yaumu al-hisab), dari itu akan ditentukan sebagai penghuni surga atau neraka
 25. 25. MMaannuussiiaa,, aallaamm sseemmeessttaa ddaann kkeehhiidduuppaann DDiicciippttaakkaann AAllllaahh
 26. 26. MMaannuussiiaa HHiidduupp ddii DDuunniiaa uunnttuukk BBeerriibbaaddaahh kkeeppaaddaa AAllllaahh SSWWTT
 27. 27. KE MMAANNAA SSEETTEELLAAHH MMAATTII?? Dibangkitkan kembali pada hari kiamat (Al Mukminun:15-16) Dihisab, atas keyakinan dan perbuatannya di dunia Tiga prototipe manusia dan balasannya KKeeyyaakkiinnaann PPeerrbbuuaattaann BBaallaassaann 11.. MMuusslliimm TTaaaatt KKeekkaall ddii SSuurrggaa 22.. MMuusslliimm IInnggkkaarr NNeerraakkaa llaalluu SSuurrggaa 33.. KKaaffiirr KKeekkaall ddii NNeerraakkaa
 28. 28. KKeeaaddaaaann ddii AAkkhhiirraatt Tipologi 1 (Al Bayyinah:7-8) “Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal shaleh mereka itu adalah sebaik-baik makhluq. Balasan mereka adalah surga adn yang mengalir sungai-sungai di bawah. Mereka kekal di dalamnya selamanya” Tipologi 2 “… Allah memerintahkan para malaikat mengentas dari neraka itu orang-orang yang tidak pernah sekalipun melakukan perbuatan syirik. Yaitu mereka yang berucap Laa ilaaha illallah. Orang-orang ini dapat diketahui melalui ciri khasnya, yakni di wajahnya ada bekas sujud….. (HR. Muslim dari Abu Hurairah RA) • Tipologi 3 (Al Bayyinah:6) “Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluq”.
 29. 29. KKeeaaddaaaann DDii AAkkhhiirraatt TTIIPPOOLLOOGGII 11 BBaahhaaggiiaa TTIIPPOOLLOOGGII 22 MMeennyyeessaall kkuurraanngg bbaannyyaakk bbeerraammaall ((aall-- ffaajjrr::2244)) TTIIPPOOLLOOGGII 3 MMeennyyeessaall lleebbiihh bbaaiikk jjaaddii ttaannaahh ((AAnn nnaabbaa’’::4400))
 30. 30. Kehidupan Sebelum Dunia Allah Shillatul ba’tsi wa nushur Kehidupan Dunia Ibadah Kehidupan setelah Dunia Akherat Shillatul khalqi Shillatul awamir wa nawahi Shillatul muhasabah
 31. 31. Hubungan 3 fase kehidupan SSeebbeelluumm dduunniiaa SSeessuuddaahh dduunniiaa HHuubbuunnggaann ddeennggaann kkeehhiidduuppaann dduunniiaa PPeenncciippttaaaann KKeebbaannggkkiittaann PPeerriinnttaahh ddaann LLaarraannggaann PPeerrhhiittuunnggaann
 32. 32. DDuuaa GGaayyaa HHiidduupp GGAAYYAA HHIIDDUUPP IISSLLAAMMYY HHiidduupp uunnttuukk bbeerriibbaaddaahh LLaannddaassaann iimmaann TToollookk uukkuurr ppeerrbbuuaattaann aattuurraann IIssllaamm ((hhaallaall ddaann hhaarraamm)) OOrriieennttaassii hhiidduupp aakkhheerraatt ddaann dduunniiaa UUnnttuukk uunnttuukk kkeemmuulliiaaaann ddiirrii,, kkeelluuaarrggaa,, uummaatt ddaann ppeerrjjuuaannggaann aaggaammaa ((ddaakkwwaahh)) MMaakknnaa kkeebbaahhaaggiiaaaann:: rriiddhhaa AAllllaahh GGAAYYAA HHIIDDUUPP SSEEKKUULLEERR HHiidduupp uunnttuukk mmeennccaarrii kkeesseennaannggaann jjaassmmaannii LLaannddaassaann hhaawwaa nnaaffssuu TToollookk uukkuurr ppeerrbbuuaattaann:: mmaannffaaaatt OOrriieennttaassii hhiidduupp dduunniiaa sseemmaattaa HHiidduupp uunnttuukk kkeeppeennttiinnggaann ddiirrii ddaann kkeelluuaarrggaa sseennddiirrii MMaakknnaa kkeebbaahhaaggiiaaaann:: tteerrccaappaaiinnyyaa kkeeppuuaassaann jjaassmmaannii
 33. 33. IImmaann PPrroodduukkttiiff IImmaann mmeellaahhiirrkkaann aammaall sshhaalliihh  BBaannyyaakk aayyaatt mmeennyyaattuukkaann iimmaann ddeennggaann aammaall sshhaalliihh  BBaannyyaakk aayyaatt mmeennjjeellaasskkaann oorraanngg bbeerriimmaann mmeellaakkuukkaann aammaall:: ttaaaatt ppaaddaa AAllllaahh,, rraassuull,, uulliill aammrrii ((44::559)),, sshhaauumm ((22::118866)),, sshhaallaatt kkhhuussyyuu,, mmeenniinnggggaallkkaann llaagghhwwuu,, mmeennuunnaaiikkaann zzaakkaatt,, ddllll ((223::11--77)),, ddllll IImmaann ddiissaattuukkaann ddeennggaann ssyyaarriiaatt IIssllaamm
 34. 34. AAKKTTUUAALLIISSAASSII IIBBAADDAAHH TTEERRUUJJUUDD PPAADDAA KKEETTEERRIIKKAATTAANN MMUUSSLLIIMM PPAADDAA AATTUURRAANN IISSLLAAMM DDaallaamm uurruussaann kkeeiimmaannaann ((mmaannttaapp ddaann mmuurrnnii aattaauu ttiiddaakk ssyyiirriikk)) DDaallaamm uurruussaann iibbaaddaahh mmaahhddaahh ((ttaaaatt sseellaalluu)) DDaallaamm uurruussaann aakkhhllaaqq ((mmuulliiaa)) DDaallaamm uurruussaann mmaakkaannaann ddaann mmiinnuummaann ((hhaallaall ddaann tthhaayyiibb sseellaalluu)) DDaallaamm uurruussaann ppaakkaaiiaann ((mmeennuuttuupp aauurraatt)) DDaallaamm uurruussaann kkeelluuaarrggaa ((ssaakkiinnaahh)) DDaallaamm uurruussaann ppeekkeerrjjaaaann ((pprrooffeessiioonnaall)) DDaallaamm uurruussaann mmaassyyaarraakkaatt ((ppeedduullii)) DDaallaamm uurruussaann ddaakkwwaahh ((aakkttiiff tteerrlliibbaatt))
 35. 35. Sifat-sifat Allah, eksistensi malaikat, kitab dan rasul terdahulu serta kiamat dan kehidupan di akhirat dsb. dijelaskan atas dasar berita dalam banyak ayat dan hadits mutawatir
 36. 36. HHIIDDUUPP SSEEOORRAANNGG MMUUSSLLIIMM HHiidduupp ddeennggaann mmiissii yyaanngg aagguunngg HHiidduupp yyaanngg tteerraarraahh ddaann mmaannttaapp sseerrttaa tteerrhhiinnddaarr ddaarrii kkeemmuunnggkkiinnaann ddiissoorriieennttaassii HHiidduupp yyaanngg bbeerrmmuuttuu ttiinnggggii DDeennggaann kkeeyyaakkiinnaann aakkaann kkeeggeemmiillaannggaann hhiidduupp hhaakkiikkii yyaanngg aabbaaddii ddii aakkhheerraatt kkeellaakk
 • misradona

  Jul. 12, 2019
 • erinpurwanto

  Feb. 8, 2019
 • NiningJulianti1

  Oct. 27, 2018
 • AnisSyahadah

  Aug. 10, 2018
 • NailaFaiza

  Aug. 14, 2016

..harmoko1924.bogspot.com ..hizbut tahrir.or.id

Views

Total views

1,163

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

7

Actions

Downloads

66

Shares

0

Comments

0

Likes

5

×