Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MMEEMMBBAANNGGUUNN AAQQIIDDAAHH 
YYAANNGG KKOOKKOOHH 
OOlleehh 
DDooddii MMeeddiiwwaann WWiiddiiaannttoorroo
Aqidah Islam 
Ibarat pondasi pada bangunan 
Iman adalah tunduk, patuh, ridho pada 
ketetapan Allah (QS An Nisa: 65) 
Aq...
Membangun aqidah yg kokoh 
 Melalui Proses berpikir mandiri, tidak boleh 
taqlid (ikut-ikutan)  Aqidah Aqliyah 
 Harus ...
Makna Aq idah 
Secara bahasa: 
• ‘aqoda: membuat simpul, mengikat, 
transaksi, dan apa-apa yang diyakini dan 
menentramkan...
TTIIGGAA PPEERRTTAANNYYAAAANN 
MMEENNDDAASSAARR MMAANNUUSSIIAA 
AALL--’’UUQQDDAATTUU AALL-- 
KKUUBBRRAA 
((SSIIMMPPUULL BB...
Hidup di Dunia 
Lahir Mati 
Dari Mana? Ke Mana? 
Untuk Apa? 
Kehidupan 
sebelum dunia Kehidupan dunia 
Kehidupan 
setelah ...
Simpul Besar 
Terjawab 
Tidak terjawab 
Hidup terarah, kaya makna 
 Mantap 
Hidup tak tentu arah 
Kosong dari makna 
 Ge...
IMAN KEPADA ALLAH 
MENCERMATI ALAM 
SEMESTA, MANUSIA, 
KEHIDUPAN 
SANGAT 
TERATUR 
ADA YANG 
MENGATUR 
(ALLAH SWT) 
DORONG...
IMAN BAHWA ALQUR’AN 
DARI SISI ALLAH (KALAMULLAH) 
ALQUR’AN = 
BERBAHASA ARAB 
DIBAWA 
MUHAMMAD SAW 
KEMUNGKINAN 
ASALNYA ...
KEMUNGKINAN ASAL AL QUR’AN 
1 DARI ORANG ARAB BATIL 
SEBAB ORANG ARAB DITANTANG 
UNTUK MEMBUAT 
SEMISAL ALQUR’AN 
TIDAK 
M...
IMAN BAHWA MUHAMMAD 
UTUSAN/RASUL ALLAH 
MU’JIZAT BUKTI KENABIAN 
AL QUR’AN 
ADALAH MU’JIZAT 
PEMBAWA AL 
QUR’AN ADALAH 
N...
Kehidupan 
sebelum dunia 
Kehidupan dunia 
Kehidupan 
setelah Dunia 
Lahir Mati 
Hub Pembangkitan 
Hub Hisab 
Hub. Pencipt...
Kesimpulan 
 Aqidah ummat saat ini bermasalah, perlu 
koreksi dalam proses beriman 
 Aqidah Islam yang kokoh dibangun dg...
DALIL AQIDAH 
No. Iman kepada: Dalil 
Aqliy Naqliy 
1 Allah: 
* Eksistensi Allah √ 
* Sifat Allah √ 
2 Malaikat √ 
3 Kitab...
ADA DUA MACAM JAWABAN 
JAWABAN ISLAM 
 Manusia diciptakan Allah 
 Hidup untuk beribadah 
kepada-Nya 
 Setelah mati akan...
MAKA…… 
DARI MANA 
Manusia, 
alam semesta dan 
kehidupan berasal? 
DDIICCIIPPTTAAKKAANN AALLLLAAHH
UNTUK APA MANUSIA HIDUP? 
 BERIBADAH KEPADA ALLAH 
 Makna ibadah adalah tha’atullah wa khudlu’u lahu wa 
iltizamu ma sya...
MACAM IBADAH 
Makna Khusus 
Aktivitas hubungan dengan Allah 
(Shalat, puasa, Zakat, do’a, dll) 
Makna Umum 
Segala aktivit...
AMAL BERNILAI IBADAH 
Amal Terbaik 
Ikhlas hanya untuk 
Allah SWT 
Benar sesuai tuntunan 
syariat Islam
KE MANA SETELAH MATI 
Dibangkitkan kembali (Al Mukminun:15-16) 
Dihisab, atas keyakinan dan perbuatannya di dunia 
Tiga pr...
Dalil …. 
Tipologi 1 (Al Bayyinah:7-8) 
“Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal shaleh mereka itu 
adalah sebaik-bai...
KEADAAN DI AKHIRAT 
TIPOLOGI 1 Bahagia 
TIPOLOGI 2 Menyesal kurang banyak 
beramal (al-fajr:24) 
TIPOLOGI 3 Menyesal lebih...
KESIMPULAN 
Kehidupan 
Sebelum 
Dunia 
Allah 
Shillatul ba’tsi wa nushur 
Kehidupan 
Dunia 
Ibadah 
Kehidupan 
setelah 
Du...
Hubungan 3 fase 
kehidupan 
Sebelum dunia Sesudah dunia 
Hubungan dengan 
kehidupan dunia 
Penciptaan Kebangkitan 
Perinta...
DUA GAYA HIDUP 
GAYA HIDUP ISLAMY 
 Hidup untuk beribadah 
 Landasan iman 
 Tolok ukur perbuatan aturan 
Islam (halal d...
AKTUALISASI IBADAH TERUJUD PADA 
KETERIKATAN MUSLIM PADA ATURAN 
ISLAM 
 Dalam urusan keimanan (mantap dan murni atau 
ti...
HIDUP SEORANG MUSLIM 
 Hidup dengan misi yang agung 
 Hidup yang terarah dan mantap serta 
terhindar dari kemungkinan 
d...
INSYA ALLAH 
WASSALAM
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Aqidah islam
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

4

Share

Download to read offline

6. membangun akidah kokoh kepribadian ISLAM

Download to read offline

..harmoko1924.bogspot.com ..hizbut tahrir.or.id

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

6. membangun akidah kokoh kepribadian ISLAM

 1. 1. MMEEMMBBAANNGGUUNN AAQQIIDDAAHH YYAANNGG KKOOKKOOHH OOlleehh DDooddii MMeeddiiwwaann WWiiddiiaannttoorroo
 2. 2. Aqidah Islam Ibarat pondasi pada bangunan Iman adalah tunduk, patuh, ridho pada ketetapan Allah (QS An Nisa: 65) Aqidah Umat saat ini Dangkal atau menyimpang (tidak takut akan adzab Allah SWT, tidak rindu untuk masuk Surga, lebih condong dunia drpd keridhoan Allah SWT)  Rukun Iman, iman kepada Allah SWT, Malaikat, Kitabullah, para Rasul, Hari Kiamat, al qadar baik buruknya dari Allah SWT
 3. 3. Membangun aqidah yg kokoh  Melalui Proses berpikir mandiri, tidak boleh taqlid (ikut-ikutan)  Aqidah Aqliyah  Harus ada kepastian, sesuai dengan fakta dan berdasarkan dalil (Al-îmân: tashdîq jâzm muthâbiqun li al-wâqi’ ‘an dalîl)  Sesuai fitrah manusia dan memuaskan akal  Dalil aqliy (untuk fakta yg dpt diindera) dan dalil naqliy (untuk fakta yg tdk dpt diindera)  Dalil ‘aqliy: suatu pembuktian oleh akal untuk mencapai sebuah pembenaran yang bersifat pasti pada suatu rukun akidah ◙ Dalil naqliy: suatu berita yang bersifat pasti yang memberitakan kepada kita tentang rukun akidah. Contohnya adalah ayat-ayat al- Quran
 4. 4. Makna Aq idah Secara bahasa: • ‘aqoda: membuat simpul, mengikat, transaksi, dan apa-apa yang diyakini dan menentramkan hati Secara istilah: • Pemikiran menyeluruh tentang alam, manusia dan kehidupan; apa-apa yang ada sebelum dan sesudah kehidupan dunia; serta tentang hubungan kehidupan dunia dengan kehidupan sebelum dan sesudahnya
 5. 5. TTIIGGAA PPEERRTTAANNYYAAAANN MMEENNDDAASSAARR MMAANNUUSSIIAA AALL--’’UUQQDDAATTUU AALL-- KKUUBBRRAA ((SSIIMMPPUULL BBEESSAARR)) DDAARRII MMAANNAA MMAANNUUSSIIAA BBEERRAASSAALL?? UUNNTTUUKK AAPPAA MMAANNUUSSIIAA HHIIDDUUPP?? KKEEMMAANNAA SSEETTEELLAAHH MMAATTII??
 6. 6. Hidup di Dunia Lahir Mati Dari Mana? Ke Mana? Untuk Apa? Kehidupan sebelum dunia Kehidupan dunia Kehidupan setelah Dunia Hubungan antar tiga simpul
 7. 7. Simpul Besar Terjawab Tidak terjawab Hidup terarah, kaya makna  Mantap Hidup tak tentu arah Kosong dari makna  Gelisah
 8. 8. IMAN KEPADA ALLAH MENCERMATI ALAM SEMESTA, MANUSIA, KEHIDUPAN SANGAT TERATUR ADA YANG MENGATUR (ALLAH SWT) DORONGAN AL QUR’AN MEMPELAJARI ALAM SEMESTA, MANUSIA. KEHIDUPAN Ali Imron [3]: 190 Adz Dzariyat [51]: 20-21 Ar Rum [30] : 22 Al Ghasyiyah [88]: 17-20 Dll
 9. 9. IMAN BAHWA ALQUR’AN DARI SISI ALLAH (KALAMULLAH) ALQUR’AN = BERBAHASA ARAB DIBAWA MUHAMMAD SAW KEMUNGKINAN ASALNYA DARI ORANG ARAB DARI MUHAMMAD DARI ALLAH SWT
 10. 10. KEMUNGKINAN ASAL AL QUR’AN 1 DARI ORANG ARAB BATIL SEBAB ORANG ARAB DITANTANG UNTUK MEMBUAT SEMISAL ALQUR’AN TIDAK MAMPU AL QUR’AN BUKAN DARI MEREKA Al Baqarah: 23, Yunus: 38, Hud: 13 2 DARI MUHAMMAD BATIL SEBAB MUHAMMAD TERMASUK ORANG ARAB GAYA BAHASA HADITS BERBEDA DENGAN GAYA BAHASA AL QUR’AN 3 DARI ALLAH SWT BENAR
 11. 11. IMAN BAHWA MUHAMMAD UTUSAN/RASUL ALLAH MU’JIZAT BUKTI KENABIAN AL QUR’AN ADALAH MU’JIZAT PEMBAWA AL QUR’AN ADALAH NABI/RASUL MUHAMMAD SAW ADALAH NABI/RASUL
 12. 12. Kehidupan sebelum dunia Kehidupan dunia Kehidupan setelah Dunia Lahir Mati Hub Pembangkitan Hub Hisab Hub. Penciptaan Hub Perintah dan Larangan Dari Mana? Untuk Apa? Ke Mana? Allah SWT Hidup sesuai perintah Dan Larangan Allah SWT Hari Kiamat Hubungan antar tiga simpul Menurut aqidah Islam
 13. 13. Kesimpulan  Aqidah ummat saat ini bermasalah, perlu koreksi dalam proses beriman  Aqidah Islam yang kokoh dibangun dgn proses berpikir (tdk taqlid), sesuai fitrah dan memuaskan akal, mengharuskan kepastian, sesuai fakta dan berdasarkan dalil.  Aqidah Islam bersifat komprehensif, menjawab seluruh pertanyaan manusia tentang alam semesta, manusia dan kehidupan.
 14. 14. DALIL AQIDAH No. Iman kepada: Dalil Aqliy Naqliy 1 Allah: * Eksistensi Allah √ * Sifat Allah √ 2 Malaikat √ 3 Kitab-kitab: * al-Quran dari Allah √ * Kitab-kitab lain √ 4 Rasul-rasul: * Muhammad Rasulullah √ * Rasul-rasul lain √ 5 Hari kiamat √ 6 Qadla - Qadar √
 15. 15. ADA DUA MACAM JAWABAN JAWABAN ISLAM  Manusia diciptakan Allah  Hidup untuk beribadah kepada-Nya  Setelah mati akan hidup abadi di alam akherat: di sorga atau neraka  Tergantung hidupnya di dunia: beriman atau tidak; bila beriman, taat atau tidak (Sumber: wahyu Allah) JAWABAN SEKULER  Manusia diciptakan Tuhan  Hidup untuk mencari kepuasan jasmani  Setelah mati, akan ada hidup yang abadi di alam lain (?), atau pasti di sorga karena sudah diampuni  Alam nanti tidak ada hubungannya dengan sekarang (?) (Sumber: pemikiran spekulatif)
 16. 16. MAKA…… DARI MANA Manusia, alam semesta dan kehidupan berasal? DDIICCIIPPTTAAKKAANN AALLLLAAHH
 17. 17. UNTUK APA MANUSIA HIDUP?  BERIBADAH KEPADA ALLAH  Makna ibadah adalah tha’atullah wa khudlu’u lahu wa iltizamu ma syara’a minaddini (taat kepada Allah tunduk padanya dan berpegang teguh pada apa yang telah disyariatkan di dalam agama Islam)  Jadi, kehidupan dunia dengan sebelumnya terikat dengan hubungan penciptaan, perintah dan larangan (shilatu al-khalq dan shillatul awamir wan nawahi )  Kehidupan dunia dengan sesudahnya terikat dengan kebangkitan dan perhitungan (shilatul ba’tsi wan nushur dan shillatul muhasabah)
 18. 18. MACAM IBADAH Makna Khusus Aktivitas hubungan dengan Allah (Shalat, puasa, Zakat, do’a, dll) Makna Umum Segala aktivitas manusia
 19. 19. AMAL BERNILAI IBADAH Amal Terbaik Ikhlas hanya untuk Allah SWT Benar sesuai tuntunan syariat Islam
 20. 20. KE MANA SETELAH MATI Dibangkitkan kembali (Al Mukminun:15-16) Dihisab, atas keyakinan dan perbuatannya di dunia Tiga prototipe manusia dan balasannya Keyakinan Perbuatan Balasan 1. Muslim Taat Kekal di Surga 2. Muslim Ingkar Neraka lalu Surga 3. Kafir Kekal di Neraka
 21. 21. Dalil …. Tipologi 1 (Al Bayyinah:7-8) “Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal shaleh mereka itu adalah sebaik-baik makhluq. Balasan mereka adalah surga adn yang mengalir sungai-sungai di bawah. Mereka kekal di dalamnya selamanya” Tipologi 2 “… Allah memerintahkan para malaikat mengentas dari neraka itu orang-orang yang tidak pernah sekalipun melakukan perbuatan syirik. Yaitu mereka yang berucap Laa ilaaha illallah. Orang-orang ini dapat diketahui melalui ciri khasnya, yakni di wajahnya ada bekas sujud….. (HR. Muslim dari Abu Hurairah RA) • Tipologi 3 (Al Bayyinah:6) “Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluq”.
 22. 22. KEADAAN DI AKHIRAT TIPOLOGI 1 Bahagia TIPOLOGI 2 Menyesal kurang banyak beramal (al-fajr:24) TIPOLOGI 3 Menyesal lebih baik jadi tanah (An naba’:40)
 23. 23. KESIMPULAN Kehidupan Sebelum Dunia Allah Shillatul ba’tsi wa nushur Kehidupan Dunia Ibadah Kehidupan setelah Dunia Akherat Shillatul khalqi Shillatul awamir wa nawahi Shillatul muhasabah
 24. 24. Hubungan 3 fase kehidupan Sebelum dunia Sesudah dunia Hubungan dengan kehidupan dunia Penciptaan Kebangkitan Perintah dan Larangan Perhitungan
 25. 25. DUA GAYA HIDUP GAYA HIDUP ISLAMY  Hidup untuk beribadah  Landasan iman  Tolok ukur perbuatan aturan Islam (halal dan haram)  Orientasi hidup akherat dan dunia  Untuk untuk kemuliaan diri, keluarga, umat dan perjuangan agama (dakwah)  Makna kebahagiaan: ridha Allah GAYA HIDUP SEKULER  Hidup untuk mencari kesenangan jasmani  Landasan hawa nafsu  Tolok ukur perbuatan: manfaat  Orientasi hidup dunia semata  Hidup untuk kepentingan diri dan keluarga sendiri  Makna kebahagiaan: tercapainya kepuasan jasmani
 26. 26. AKTUALISASI IBADAH TERUJUD PADA KETERIKATAN MUSLIM PADA ATURAN ISLAM  Dalam urusan keimanan (mantap dan murni atau tidak syirik)  Dalam urusan ibadah mahdah (taat selalu)  Dalam urusan akhlaq (mulia)  Dalam urusan makanan dan minuman (halal dan thayib selalu)  Dalam urusan pakaian (menutup aurat)  Dalam urusan keluarga (sakinah)  Dalam urusan pekerjaan (profesional)  Dalam urusan masyarakat (peduli)  Dalam urusan dakwah (aktif terlibat)
 27. 27. HIDUP SEORANG MUSLIM  Hidup dengan misi yang agung  Hidup yang terarah dan mantap serta terhindar dari kemungkinan disorientasi  Hidup yang bermutu tinggi  Dengan keyakinan akan kegemilangan hidup hakiki yang abadi di akherat kelak
 28. 28. INSYA ALLAH WASSALAM
 • Mardianayulinus

  Sep. 25, 2021
 • NailaFaiza

  Aug. 14, 2016
 • streetballs

  Sep. 26, 2015
 • nasransulaiman

  Dec. 4, 2014

..harmoko1924.bogspot.com ..hizbut tahrir.or.id

Views

Total views

3,121

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

39

Shares

0

Comments

0

Likes

4

×