Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MODUL BAHASA MELAYU UPSRPENGENALAN    Modul ini mengandungi soalan-soalan bagi kertas Bahasa Melayu Pemahaman danBahasa...
3. Murid tidak menguasai kosa kata lama atau baharu Bahasa Melayu.  4. Murid tidak berupaya membuat sendiri latihan Bahas...
TEKNIK MENJAWAB KEFAHAMANTip Menjawab Soalan Sistem Bahasa UPSR 1. Kod kertas 011 (SK) / 021 (SJK C/T). 2. Masa yang dip...
C. Peribahasa   Mengetahui maksud simpulan bahasa dan penggunaannya dalam ayat atau   penulisan.   D. Sistem ejaan ...
3. Baca soalan-soalan serta pilihan jawapan yang dikemukakan dengan teliti.4. Cari kata kunci soalan kemudian cari makluma...
maksud rangkai kata dan maksud peribahasa, pemilihan katanya adalah berdasarkan   konteks ayat dalam petikan. 10. Terda...
5. Pastikan terdapat pendahuluan, isi-isi penting dan penutup pada karangan anda. 6. Pendahuluan karangan mestilah berkai...
BAHASA MELAYU PEMAHAMAN   1. KATA NAMA AMKETERANGAN:  Kata Nama Am ialah kata yang menamakan manusia, haiwan, tumbuh-t...
7.  Bapa saya pernah menjadi __________ sekolah di kampung ini.   A ketuaan         C mengetua   B ketua ...
16.   Adik saya menyertai pertandingan menulis __________ bagi kategori murid tujuh hingga    sembilan tahun.    ...
2.  Kes pembunuhan berprofil tinggi itu telah diketuai oleh ________ .   A Mejar Amran        C Inspektor Hari...
13.  Pesakit yang malang itu merayu orang ramai untuk mendapatkan derma bagi menjalani rawatan   di ________ .   A ...
LATIHAN 3 : KATA GANTI NAMA DIRIIsi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.1.“Ampun__________, bolehkah _____me...
11. Sultan Muzaffar telah mangkat. Jenazah_________akan dimakamkan di kawasan makam diraja.A beliau           C ...
4. KATA GANTI NAMA TANYAKETERANGAN:  1. Kata ganti nama Tanya digunakan untuk membentuk ayat-ayat.  2. Kata ganti nama...
9. Bilangan pelajar yang dipilih menyertai pertandingan lukisan itu ______?A bila            C siapaB apa   ...
5. Kata Ganti Nama Tempat dan TunjukKETERANGAN:  Kata Ganti Nama TempatDigunakan untuk mengganti nama tempat.Terdapat tig...
7. Letakkan meja dan kerusi rosak ini di _____________ bilik yang mempunyai ruang,” kata gurudisiplin kepada murid – murid...
18. ________________ lah nasib yang dialami oleh Lebai Malang itu.A begini             C situB begitu    ...
6.  __________ yang kehilangan jam tangan, sila berjumpa dengan saya.   A Mana-mana    C Siapa-siapa   B Bila-...
16.   __________ yang tidak mengikut arahan akan dikenakan tindakan.    A Siapa-siapa    C Bila-bila    B Apa...
3.   Pendaki yang hilang semasa mendaki Gunung Ledang telah _________ di kawasan hutan tebaldi kaki bukit.A terjumpa  ...
12. Pak Amin kecewa kerana ________ oleh jurujual yang tidak berdaftar itu.A ditipu          C ditegurB disapa  ...
LATIHAN 8 : KATA ADJEKTIFIsi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.1.   Lampin adik berbau _________ kerana ...
A I dan III     C I, II dan III   B II dan III     D I, II dan IV11.  Orang yang________________itu berasa be...
9. KATA SENDI NAMAKETERANGAN:1. Kata yang digunakan untuk menyambungkan frasa nama dengan kata atau frasa-frasa  dalam ay...
9. Oleh sebab rasa cinta _____ kebudayaan Melayu, Puan Suzy sanggup menjelajah seluruh Negarauntuk membuat kajian.A dalam ...
19. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Puan Norma _____ menjaga rumah sepanjang kami pergibercuti di Pulau Phuket.A untuk...
6. Nenek sedang menganyam __________ kami pulang dari sekolah.A apabila         C sebelumC sambil         ...
17. Kamil masih belum bangun ___________ jam sudah pun menunjukkan pukul 12.00 tengah hari.A walhal          C la...
5. Budak itu menyorokkan buku cerita Ahmad di _________?A manakah      C apaB mana        D siapakah6. Ayah k...
17. _________ Rosni digelar sebagai murai oleh kawan-kawannya?A Adakah      C MengapakahB Siapakah     D Manaka...
Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.1.   __________, kereta sport itu sangat laju!    A Oh     ...
A Aduh        C Cis   B Aduhai       D Ah8.  _________, cantik sungguh pakaian pengantin itu!   A Ah ...
A Eh         C Syabas    B Oh         D Wah17.  _________, aku tidak bersetuju dengan cadangannya s...
2. Kita______berhati-hati semasa melintas jalan raya.A masih       C mestiB sudah       D sedang3. “Jangan s...
A mesti       C masihB boleh       D belum15. Saya________cuba memujuk adik yang sedang menangis itu.A akan ...
A tidak        C bukanB adalah       D pun3. Halim langsung _____ mempercayai khabar angin yang didengarnya ...
11. I Sepupunya tidak gemar makan sambal belacan.  II Kata Puan Devi kepada Rajan, “Tidak baik kamu membantah cakap orang...
20. Para penunggang motosikal dinasihatkan agar _____ berlum lumba di jalan raya.A bukan          C tidakB akan ...
8. Budak itu__________ yang handal bermain badminton?A lah        C punB kah        D jua9. Siapa_______ aga...
20. Apa___________ punca pergaduhan antara Ah Keong dengan Raju? A juga      C memang B tah       D kah   1...
7.   Gunung Tahan _______ gunung yang tertinggi di Semenanjung Malaysia.A ialah          C nianB adalah    ...
19. Tabung bantuan rakyat Palestin ________ untuk membantu penderitaan dan kesedihan yang dialami oleh rakyat Palestin. A ...
4. Tempat ini __________ indahnya sehingga menenangkan fikiran.A demikian      C sekaliB agak        D nianSoa...
13. Hujah-hujah yang dikemukakan oleh pihak pencadang dalam perbahasan itu ___________meyakinkan.A paling       C ma...
LATIHAN 18 : KATA BILANGANIsi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.1.   _________ orang warga asing yang t...
11. Bulan April mempunyai ________ hari.A tiga       C tiga puluhB tiga belas    D tiga ratus12. Hampir _______...
19. KATA PERINTAHKETERANGAN:  1. Kata yang digunakan untuk memberikan sesuatu perintah, larangan, silaan,   permintaan...
9. “_________lah duduk, datuk. Nanti saya ambilkan air,” kata Mastura.A Tolong      C JanganB Sila       D Mi...
20. MEMILIH JAWAPANLATIHAN 20 : MEMILIH JAWAPANPilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah.1. Mengapakah orang rama...
7. Mengapakah lelaki tua itu mengamuk? A Lelaki tua itu mengamuk kerana kematian isterinya. B Lelaki tua itu mengamuk ke...
14. Bolehkah kami menyiapkan tugasan ini pada hari ini juga?  A Pasti boleh kerana saya seorang yang jujur.  B Mana bole...
21. AYAT AKTIF DAN AYAT PASIF   KETERANGAN:   Ayat aktif: mengutamakan si pelaku sebagai subjek dan mengandungi kata k...
6.    Baju kurung itu dijahit oleh Puan Julia.A  Puan itu menjahit baju kurung Julia.B  Puan Julia menjahit baju k...
13. Kamu patut mencuci kereta ini sebelum pulang ke kampung.A   Kereta ini patut pulang ke kampung sebelum kamu mencucin...
20. Daun-daun kering di halaman rumah telah saya sapu petang tadi.A   Saya telah menyapu daun-daun kering di halaman ru...
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2

 • Login to see the comments

Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2

 1. 1. MODUL BAHASA MELAYU UPSRPENGENALAN Modul ini mengandungi soalan-soalan bagi kertas Bahasa Melayu Pemahaman danBahasa Melayu Penulisan. Soalan-soalan pemahaman merangkumi seluruh topik sistembahasa. Penerangan dan nota ringkas tentang topik-topik sistem bahasa disertakan. Setiaptopik disertakan soalan-soalan sebagai latihan kepada murid-murid. Bagi soalan pemahaman petikan pula, diserta petikan-petikan yang meliputi pelbagaibentuk teks prosa dan bukan prosa dengan diikuti oleh lima soalan pemahaman. Bagi soalanpenulisan pula, ketiga-tiga bahagian iaitu bahagian A, B dan C disediakan. Setiap soalanlatihan yang dipilih adalah berdasarkan kurikulum Bahasa Melayu Kementerian PelajaranMalaysia.OBJEKTIF MODUL 1. Sebagai bahan sokongan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 2. Sebagai pemangkin untuk meningkatkan daya ingatan murid terhadap apa yang dipelajari. 3. Bahan yang terarah mengikut topik-topik kemahiran sistem bahasa supaya murid-murid berpengetahuan tentang sistem bahasa Bahasa Melayu. 4. Membantu menguasai kemahiran menjawab soalan pemahaman dan sistem bahasa. 5. Menguasai teknik penulisan dengan berkesan. 6. Murid dapat menulis pelbagai jenis penulisan kreatif dan bukan kreatif. 7. Guru boleh mendapatkan gambaran tentang prestasi murid selepas sesi pembelajaran dan membaiki kelemahan tersebut dengan segera. 8. Membantu mencapai kecemerlangan dalam Bahasa Melayu pemahaman dan penulisan.RASIONALDaripada penyelidikan yang dijalankan, masalah-masalah yang dikenal pasti dalampengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu adalah seperti berikut; 1. Murid tidak memahami sistem bahasa Bahasa Melayu. 2. Murid tidak mengetahui teknik-teknik menjawab soalan tatabahasa dan pemahaman teks. 1
 2. 2. 3. Murid tidak menguasai kosa kata lama atau baharu Bahasa Melayu. 4. Murid tidak berupaya membuat sendiri latihan Bahasa Melayu. 5. Murid kurang terdedah kepada contoh-contoh penulisan. 6. Murid tidak mengingati format-format penulisan. 7. Murid kurang berminat membuat latihan penulisan berformat. 8. Murid tidak mengetahui teknik menjawab soalan penulisan.Modul ini diharap dapat membantu murid-murid untuk mencapai markah yang lebih baik danmenguasai sistem bahasa serta kemahiran-kemahiran penulisan dalam tempoh yangditetapkan.SASARANModul ini disasarkan kepada semua murid tahap dua secara amnnya dan secara khususkepada calon-calon UPSR seluruh Kelantan.TEMPOH PERLAKSANAANModul ini dicadang untuk digunakan sepanjang tahun iaitu bermula dari awal tahun hinggalahmenjelang UPSR. 2
 3. 3. TEKNIK MENJAWAB KEFAHAMANTip Menjawab Soalan Sistem Bahasa UPSR 1. Kod kertas 011 (SK) / 021 (SJK C/T). 2. Masa yang diperuntukkan 50 minit sahaja. Elak mengambil masa yang terlalu lama untuk menjawab. 3. Konteks sistem bahasa dalam ujian pemahaman. A. Morfologi i. Bentuk kata  kata tunggal  kata terbitan  kata majmuk  kata ganda * Proses pembentukan kata Bahasa Melayu melalui:  pengimbuhan  penggandaan  pemajmukan ii. Golongan kata  kata nama  kata kerja  kata adjektif  kata tugas B. Sintaksis Pengetahuan tentang ayat, pembinaan dan perluasan mengikut ragam yang sesuai. Ayat soalan Ayat jawapan Ayat sama maksud Ayat aktif / Ayat pasif Struktur ayat Cakap ajuk / pindah Ayat yang betul Ketepatan kata Kesalahan tatabahasa dalam ayat 3
 4. 4. C. Peribahasa Mengetahui maksud simpulan bahasa dan penggunaannya dalam ayat atau penulisan. D. Sistem ejaan Perkara yang diberi penekanan ialah : i. Kata asli Bahasa Melayu ii. Ejaan kata pinjaman iii. Ejaan kata dasar dan kata terbitan 4. Baca setiap soalan dengan teliti. 5. Untuk soalan bergambar, kenal pasti perkaitan antara soalan dengan gambar yang disertakan. 6. Bilangan soalan adalah sebanyak 30 daripada 40 soalan. Jenis soalan ialah; a. Aneka pilihan mudah. Soalan menghendaki calon memilih satu jawapan betul atau terbaik. i. Empat opsyen jawapan A, B,c dan D b. Aneka pilihan kompleks. Soalan menghendaki murid memilih satu gabungan jawapan yang betul atau terbaik. i. Empat pilihan jawapan bernombor roman ii. Empat opsyen jawapan A, B,C dan D 7. Kata tugas dalam soalan. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. Perkataan seerti bagi Perkataan berlawan bagi Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di atas. Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di atas. Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Pilih ayat yang betul. 8. Jawab soalan yang mudah dahulu.Tip Menjawab Soalan Pemahaman Petikan UPSR 1. Soalan pemahaman petikan hanya menguji aspek pengetahuan tentang teks yang dibaca. Murid membaca dan memahami kandungan teks lalu mencari maklumat yang disoal. 2. Baca petikan dengan teliti supaya isi petikan dapat anda fahami. 4
 5. 5. 3. Baca soalan-soalan serta pilihan jawapan yang dikemukakan dengan teliti.4. Cari kata kunci soalan kemudian cari maklumat dalam petikan. Seterusnya menanda / menggaris isi dalam teks.5. Garisi jawapan sekiranya jawapan yang dikehendaki itu dapat ditemukan dalam petikan.6. Telitilah jawapan pilihan yang lain juga. Pastikan bahawa jawapan yang anda pilih itu benar-benar menepati kehendak soalan.7. Kata tugas dalam soalan. Kata tugas (jenis-jenis kata tanya) Membayangkan kerencaman (kepelbagaian) tugasan dalam buku soalan. Contoh kata tugas: Bil Kata Tugas Respons yang Diharapkan 1 Apakah Memberikan maklumat yang khusus atau spesifik 2 Siapakah Mengenal pasti individu dalam konteks tertentu 3 Bilakah Menyatakan masa atau waktu urutan sesuatu peristiwa Menyatakan tempat, kedudukan atau lokasi sesuatu 4 Di manakah peristiwa Memperihalkan/ Memberi penerangan tentang cara/ 5 Bagaimanakah keadaan/ langkah/ kejadian 6 Mengapakah Memberi sebab 7 Berapakah Menyatakan kuantiti 8 Manakah Menyatakan pilihan 9 Tuliskan Menulis maklumat berdasarkan respons yang diharapkan Memberi jawapan yang spesifik tanpa memerlukan 10 Nyatakan huraian lanjut/huraian/sokongan 11 Ulaskan Memberi pandangan/ pendapat/ komen/ kritik 12 Pilih Membuat pilihan jawapan 13 Isikan Memasukkan jawapan yang sesuai Menyatakan kelainan / ketidaksamaan antara dua atau 14 Bezakan lebih perkara Memberikan penerangan / pandangan daripada pelbagai 15 Bincangkan aspek 16 Catatkan Merakam sesuatu maklumat8. Berhati-hatilah ketika menjawab soalan supaya tidak terperangkap oleh teknik penyoalan. Misalnya, soalan yang menggunakan kata kecuali, bukan, tidak benar, lawan, seerti dan sebagainya.9. Jangan sekali-kali memberikan jawapan hanya berdasarkan pemahaman anda tanpa merujuki konteks ayat. Biasanya soalan-soalan yang menanyakan erti kata, lawan kata, 5
 6. 6. maksud rangkai kata dan maksud peribahasa, pemilihan katanya adalah berdasarkan konteks ayat dalam petikan. 10. Terdapat juga soalan-soalan yang berbentuk tersirat. Misalnya, soalan yang bertanyakan pendapat anda. Untuk menjawab soalan seperti ini, carilah jawapan yang paling tepat dan logik. 11. Sekiranya terdapat soalan yang menanyakan tema, isi-isi penting dan tajuk, anda perlu memahami petikan tersebut secara keseluruhannya untuk mendapatkan jawapannya.TEKNIK MENJAWAB BAHASA MELAYU PENULISANTip Menjawab Soalan Penulisan UPSRA. Memindahkan Maklumat 1. Bacalah arahan denga teliti. 2. Teliti bahan rangsangan yang diberikan, sama ada berupa gambar tunggal atau gambar bersiri. 3. Kenal pasti perkara-perkara atau aktiviti-aktiviti yang dapat dilihat dengan jelas dalam gambar tersebut supaya maklumat-maklumat yang diperoleh itu adalah maklumat- maklumat tersurat sahaja. 4. Melalui penelitian bahan rangsangan tersebut, anda akan dapat mengenal pasti idea keseluruhan gambar tersebut. 5. Binalah lim aayat yang lengkap. Anda boleh membina ayat tunggal atau ayat majmuk. 6. Nama watak boleh diguna mengikut kesesuaian. 7. Nomborkan setiap ayat yang dibina. 8. Pastikan ayat-ayat yang dibina tepat dari segi struktur ayat, penggunaan kata, ejaan, imbuhan dan tanda baca.B. Menulis Karangan 1. Baca dan fahami kesemua tajuk yang diberikan. 2. Pilihlah tajuk karangan berserta formatnya yang benar-benar dikuasai. 3. Pastikan dapat menghuraikan tajuk tersebut sehingga menjadi karangan yang sempurna. 4. Sediakan rangka karangan supaya fakta yang anda kemukakan tidak berulang. 6
 7. 7. 5. Pastikan terdapat pendahuluan, isi-isi penting dan penutup pada karangan anda. 6. Pendahuluan karangan mestilah berkaitan dengan tajuk. 7. Kembangkan isi-isi penting dalam bentuk beberapa perenggan. Setiap perenggan seharusnya mempunyai perkaitan antara satu dengan yang lain. 8. Isi-isi perenggan perlu diberikan huraian dan disertakan dengan contohnya. 9. Karangan anda mestilah mempunyai penutup, yakni kesimpulan tentang tajuk. 10. Setelah selesai menulis karangan, semaklah karangan yang tertinggal, contoh yang kurang tepat, kesalahan dari segi tatabahasa, ejaan, tanda baca dan sebagainya.C. Membina ulasan 1. Bacalah arahan soalan denga teliti dan kenal pasti kehendak soalan. 2. Soalan meminta lima ulasan yang berkaitan aspek-aspek tertentu. Misalnya, pengajaran, nilai murni, amalan baik, kebaikkan, faedah dan sebagainya. 3. Tulis ulasan anda itu dalam satu perenggan sahaja yang panjangnya tidak lebih daripada 50 patah perkataan. 4. Gunakanlah penanda wacana bagi memperlihatkan kelancaran idea karangan anda. 5. Pastikan ayat-ayat gramatis. 6. Semaklah ulasan supaya tiada kesalahan dari segi tatabahasa, ejaan, tanda baca dan sebagainya. 7
 8. 8. BAHASA MELAYU PEMAHAMAN 1. KATA NAMA AMKETERANGAN: Kata Nama Am ialah kata yang menamakan manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan,benda, tempat dan sebagainya secara am atau umumKata Nama Am boleh terbina daripada kata dasar atau pun kata terbitan.Kata nama dasar ialah kata nama yang tidak mengalami proses pengimbuhan.Kata nama terbitan ialah kata nama yang terhasil akibat proses pengimbuhan padasesuatu kata dasar.LATIHAN 1 : KATA NAMA AMIsi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.1. __________ yang terletak di hujung kampung mengeluarkan hasil yang lumayan. A Kebun C Buah B Pokok D Tumbuhan2. Mak Lijah mengikat sebilah __________ pada galah itu untuk mengait jantung pisang. A tajak C parang B gunting D pisau3. Kerja sebagai seorang anggota __________ adalah untuk menangkap dan membawa penjenayah ke muka pengadilan. A tentera C rela B polis D kastam4. _________ handalan itu telah memecahkan rekod acara 100 meter yang bertahan selama lima tahun. A Orang C Atlet B Pasukan D pemain5. Kawasan itu akan dimajukan sebagai kawasan __________ yang baharu tidak lama lagi. A perumah C perumahan B rumah D berumah6. Seorang __________ ternama sedang bermain golf sambil berbincang urusan jual beli dengan rakan-rakannya. A pekerja C pegawai B peniaga D usahawan 8
 9. 9. 7. Bapa saya pernah menjadi __________ sekolah di kampung ini. A ketuaan C mengetua B ketua D pengetua8. Banyak _________ gemar melawat tempat-tempat menarik di negara ini. A pelancung C pelancong B pendatang D pelawat9. Para pelajar sedang sibuk menghias __________ sekolah kerana majlis anugerah kecemerlangan akan diadakan lusa. A taman C kantin B dewan D kedai10. Pada zaman dahulu, banyak _________ datang ke Melaka untuk urusan perniagaan. A pengurus C penjual B penjaja D pedagang11. __________ yang dibonceng oleh abang tersadai di tepi jalan kerana kerosakan enjin. A Bas C Basikal B Kereta D MotosikalSoalan 12 berdasarkan gambar 1 Gambar 112. Kakak mencuba __________ yang baru dibeli oleh ibu. A subang C kerongsang B gelang D cincin13. Pemuda buta itu pandai mengayam _________ daripada buluh. A tikar C kotak B bakul D bekas14. Abang baru membeli sebuah __________ berjenama Sony. A jam C radio B komputer D gitar15. Saya dan Samy belajar di _________ yang sama sejak dari tahun satu hingga kini. A dewan C tadika B sekolah D balai 9
 10. 10. 16. Adik saya menyertai pertandingan menulis __________ bagi kategori murid tujuh hingga sembilan tahun. A cerpen C skrip B cerita D novel17. __________ itu diminati kerana kelunakan suaranya apabila beliau mendendangkan lagu. A Penari C Penyair B Penyajak D Penyanyi18. Anggota rukun tetangga bertugas untuk menjaga __________ saya pada setiap malam. A pekan C kampung B negeri D negaraSoalan 19 berdasarkan gambar 2 Gambar 219. Di dalam tin kosong itu terdapat banyak __________ kerana air bertakung. A jejentik C lelabah B riang-riang D umang-umang20. Saya telah mengirim sepucuk __________ kepadanya untuk bertanya khabar. A kad C nota B kertas D surat 2. KATA NAMA KHASKETERANGAN: Kata Nama Khas ialah kata yang merujuk kepada nama sesuatu benda yang khususdan ejaannya berpangkalkan huruf besar.LATIHAN 2 : KATA NAMA KHASIsi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.1. Pemenang program realiti TV 10 telah menerima sebuah kereta ________ . A Sony C Gen 2 B Nokia D Dell 10
 11. 11. 2. Kes pembunuhan berprofil tinggi itu telah diketuai oleh ________ . A Mejar Amran C Inspektor Haris B Hakim Saljit Singh D Peguam Bala3. Jam tangan berjenama ________ telah dihadiahi oleh Datuk Kamal kepada kepada anak kesayangannya. A Pilot C Darlie B Rolex D Satria4. Pada hari minggu ayah membawa kami ke ________ untuk membeli belah. A Pasar Raya Tesco C Hotel Perdana B Stesen KLIA D Bangunan Petronas5. Khazanah purba negara banyak tersimpan di ________ . A Masjid Negara C Taman Negara B Zoo Negara D Muzium Negara6. Murid-murid menghadiahi guru-guru mereka pelbagai hadiah sempena sambutan ________ peringkat sekolah setiap tahun. A Hari Ibu C Hari Guru B Hari Bapa D Hari Pekerja7. Tunku Abdul Rahman telah dianugerahi gelaran ________ . A Bapa Keamanan C Bapa Pemodenan B Bapa Kemerdekaan D Bapa Perpaduan8. Negeri ________ juga dikenali sebagai Negeri Jelapang Padi Malaysia. A Johor C Kelantan B Pahang D Kedah9. Orang ramai telah berkunjung ke ________ untuk melihat gerhana matahari yang berlaku baru- baru ini. A Bangunan KLCC C Planetarium Negara B Menara Kuala Lumpur D Pusat Dagangan Dunia10. Ramai pembesar negara hadir ke ________ untuk meraikan istiadat pertabalan Yang Dipertuan Agung. A Istana Negeri C Dewan Merdeka B Istana Negara D Bangunan Parlimen11. Hukuman gantung sampai mati telah dijatuhi oleh ________ kepada pengedar dadah itu. A Peguam Kamal C Perdana Menteri B Ketua Polis D Hakim Gopal Singam12. Pameran Pertunjukkan Akrobatik Maritim Antarabangsa ( LIMA ) telah diadakan di ________. A Pulau Pinang C Pulau Pangkor B Pulau Langkawi D Pulau Redang 11
 12. 12. 13. Pesakit yang malang itu merayu orang ramai untuk mendapatkan derma bagi menjalani rawatan di ________ . A Institut Aminuddin Baki C Institut Pengajian Tinggi B Institut Jantung Negara D Institut Perguruan14. Seekor lembu peliharaan Pak Mail telah mati dibaham oleh ________ ketika meragut rumput di hujung kampung. A Sang Kancil C Sang Rangkak B Pak Belang D Pak Bedal15. Abang membawa kami ke ________ untuk menyaksikan tayangan filem hindustan. A Pusat Sivik C Dewan Pleno B Pawagam Odeon D Taman Tasik16. ________ merupakan seorang pahlawan Melayu Melaka yang tersohor pada zaman dahulu. A Tok Dalang C Hang Li Po B Tok Selampit D Hang Tuah17. Banyak rumah yang telah musnah akibat dilanda bencana ________ beberapa tahun yang lepas. A Chikungunya C Tsunami B Malaria D Gerhana18. Negeri Sarawak menjadi tuan rumah ________ peringkat kebangsaan . A Pesta Ria C Pesta Tani B Pesta Air D Pesta Heboh19. Pasukan Brazil telah memenangi Kejohanan Bola Sepak ________ yang berlangsung di Jerman . A Piala Emas C Piala Dunia B Piala Agung D Piala Thomas20. Kempen ________ sedang giat dijalankan untuk membentuk masyarakat penyayang. A Bahasa Jiwa Bangsa C Cintai Bahasa B Budi Bahasa Budaya Kita D Sayangi Budi Bahasa Kita 3. KATA GANTI NAMA DIRIKETERANGAN:Kata Nama Ganti Diri digunakan untuk menggantikan nama seseorang.Kata ganti nama diri dibahagikan kepada 3 bahagian :1. Kata Ganti Nama Diri Pertama – contohnya aku, saya, hamba, patik, beta, kami, kita.2. Kata Ganti Nama Diri Kedua – contohnya kamu, awak, engkau, anda, saudari, saudara.3. Kata Ganti Nama Diri Ketiga – contohnya dia, beliau, baginda, mereka. 12
 13. 13. LATIHAN 3 : KATA GANTI NAMA DIRIIsi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.1.“Ampun__________, bolehkah _____mengiringi mereka ke sana?” tanya Tuah kepada SultanMahmud Shah.A beta…hamba C yang mulia…betaB baginda…hamba D tuanku…patik2._______mesti berlatih bersungguh-sungguh jika ingin menentang_________,” kata ketua pasukankepada sahabatnya.A awak… mereka C Kita … merekaB Anda … aku D Awak … saya3.”Masalah itu patut______selesaikan supaya____________tidak merajuk lagi,” kata Ali kepada kawan-kawannya.A awak … mereka C aku … kitaB engkau … beliau D kita … dia4. “Ampun _______, apakah hajat ________meminta ______ datang menghadap?” sembah BendaharaTun PerakA baginda … tuanku … hamba C tuanku … beta … patikB beta … baginda … hamba D tuanku … tuanku … patik5. _______ bertiga telah diarahkan oleh________membersihkan taman mini ini.A Kami … awak C Mereka … beliauB Beta … dia D Mu … kami6. “Perbuatan ________memang tidak ________gemari,” kata Adnan kepada budak-budak itu.A anda … dia C kita … beliauB kamu … ku D awak … saya7. Pen ini________hadiahkan kepada__________,” kata Ani kepada Ayu.A nya … awak C aku … kamiB kita … anda D ku … mu8. Amin bermain bola sepak di padang. ________bermain bersama rakannya.A Mereka C KamiB Dia D Engkau9. “Pukul berapa________akan sampai di rumah?” tanya Puan Aini kepada Taha.A kami C merekaB awak D kamu10. Kami berikrar akan melakukan apa sahaja yang ________suruh.A kita C merekaB awak D kami 13
 14. 14. 11. Sultan Muzaffar telah mangkat. Jenazah_________akan dimakamkan di kawasan makam diraja.A beliau C diaB baginda D nya12.“________ yang melakukan kesalahan, bukan saya,” kata lelaki itu sambil menunjuk ke arah AhHong.A Saya C DiaB Kami D Mereka13. ________ akan berangkat ke balai persidangan tidak lama lagi.A Baginda C BetaB Aku D Hamba14. Murid-murid di dalam kelas itu mengutamakan kebersihan. _________ ingin belajar dalam suasanayang ceria.A Mereka C KitaB Kalian D Kamu15.“________ telah dirompak oleh ________,” rintih kumpulan pelancong itu sambil menunjuk ke arahperompak yang melarikan diri.A Hamba, dia C Kami, merekaB Kita, nya D Saya, dia16.Sami ialah anak angkat Encik Siva. Ibu bapa _______ meninggal dunia setahun yang lalu.A kami C kitaB mereka D nya17. Ayah Amin sakit. Kami sudah melawat _______ di hospital semalam.A nya C merekaB dia D beliau18.Aini dan keluarga _______ telah berpindah ke Kuantan sejak dua tahun yang lalu.A ia C nyaB kami D dia19.Kepulangan ________ sekeluarga dari Mekah telah disambut oleh sanak-saudara dan pendudukkampung.A kita C saudaraB kami D ianya20.Perdana Menteri telah sembuh selepas ________ diberi rawatan di hospital.A dia C kalianB baginda D beliau 14
 15. 15. 4. KATA GANTI NAMA TANYAKETERANGAN: 1. Kata ganti nama Tanya digunakan untuk membentuk ayat-ayat. 2. Kata ganti nama Tanya digunakan untuk menanyakan manusia, binatang, benda dan tempat Contoh : apa, mana , siapaLATIHAN 4 : KATA GANTI NAMA PERTANYAPilih ayat yang menggunakan kata ganti nama pertanyaan yang betul.1. “ Boleh saya tahu, yang datang semalam itu _______ ? ” tanya Rizal kepada Suzi.A bila C siapaB apa D mana2. “ Tolong buka beg , saya nak tengok _______ yang ada di dalamnya,”Kata Cikgu Ani kepada Ayu.A bila C siapaB apa D berapa3. “________ Pak Adib dan isterinya akan berangkat ke Mekah ? ” tanya Haji Sudin kepada isterinya.A Bilakah C Di manakahB Siapakah D Bagaimanakah4. ________ kamu tidak datang ke kelas tambahan semalam ?A Bagaimanakah C BerapakahB Mengapakah D Bilakah5. ________ harga sekilogram buah duku ini ?A Di manakah C BilakahB Berapakah D Adakah6. Selamat pagi, ________pesanan cik ?A bilakah C apakahB adakah D di manakah7. _______ kamu akan bertolak ke London ?A Bilakah C SiapakahB Berapakah D Di manakah8. _______ caranya kamu mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan ?A Bilakah C BerapakahB Siapakah D Bagaimanakah 15
 16. 16. 9. Bilangan pelajar yang dipilih menyertai pertandingan lukisan itu ______?A bila C siapaB apa D berapa10. Tuan punya kereta berwarna putih itu ______ ?A siapa C apaB mana D berapa11. Harga buku yang kamu beli itu _____ ?A mana C kenapaB berapa D bagaimana12. Beg yang kamu beli itu untuk ______?A berapa C siapaB mana D apa13. “______ lagi yang tidak kena ,Amin ?”tanya ibu.A Apa C siapaB Bila D Mengapa14. Pada hari ______kah kamu akan pulang ke Negeri Sembilan?A bila C apaB mana D berapa15. Yang ______kah baju yang sesuai dipakai untuk majlis di istana nanti?A bagaimana C siapaB mana D apa16. Cara untuk menenun kain songket _____?A bagaimana C berapaB mengapa D siapa17. Lelaki yang datang ke rumah kamu semalam _____?A apa C siapaB mana D mengapa18. Perasmi sukan tahunan sekolah kamu _____?A berapa C apaB siapa D bila19. Yang duduk di hadapan guru besar itu _____?A apa C bilaB berapa D siapa20. Adik-beradik awak _____ orang?A apa C siapaC berapa D bagaimana 16
 17. 17. 5. Kata Ganti Nama Tempat dan TunjukKETERANGAN: Kata Ganti Nama TempatDigunakan untuk mengganti nama tempat.Terdapat tiga jenis kata ganti nama tempat iaitu:Sana – tempat yang jauh dan tidak kelihatan.Sini – tempat yang dekatSitu – tempat yang agak jauh tetapi tidak sejauh sana dan tempat ini masih kelihatan.Kata ganti nama tunjuk Kata Ganti Nama TunjukDigunakan untuk menunjukkan manusia, haiwan, benda dan tempatTerdapat dua jenis kata ganti nama tunjuk iaitu:Ini – menunjukkan sesuatu yang dekat.Itu – menunjukkan sesuatu yang jauh.LATIHAN 5 : KATA GANTI NAMA TEMPAT DAN TUNJUKIsi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.1. “ Mesin basuh yang baru tiba itu ___________?” tanya Fatin kepadajurujual itu.A mana C iniB apa D siapa2. Peristiwa ______________ masih segar dalam ingatan Pak Abu.A ini C siniB itu D situ3. Ulang tahun kemerdekaan Negara kita pada kali _____________ jatuh pada hari Jumaat.A itu C sanaB ini D sini4. Suria tidak ke _______________ sepanjang cuti persekolahan yang lalu.A apa – apa C mana – manaB bila – bila D siapa – siapa5. “Wakil rakyat itu akan datang ke _______________ sebentar lagi,” kata ketua kampung kepadapemuda di sebelahnya.A sana C siniB ini D itu6. Para tetamu diminta duduk di ________________ tempat yang masih kosong.A mana – mana C apa – apaB mana D sesiapa 17
 18. 18. 7. Letakkan meja dan kerusi rosak ini di _____________ bilik yang mempunyai ruang,” kata gurudisiplin kepada murid – murid.A mana – mana C siapa – siapaB bila – bila D apa – apa8. “Di ___________kah letaknya masjid Putrajaya?’ tanya Encik Adam kepada lelaki itu.A mana C berapaB apa9. “Awak berasal dari ______________?” tanya Umar kepada jiran barunya.A apa C manaB siapa10. Jika tiada ______________ pertanyaan tentang kertas soalan, mulalah menjawab soalan itu.A mana – mana C bila – bilaB apa – apa D siapa – siapa11. Puisi _____________ saya tujukan untuk ibu tersayang yang telah pergi buat selama – lamanya,”kata Mira.A sini C ituB sana D ini12. Kedai hiasan dalaman di seberang jalan ____________ dihias sangat cantik.A itu C sanaB ini D begitu13. Di _____________lah berlakunya kemalangan ngeri yang menyebabkan semua penumpangnyameninggal dunia.A ini C siniB begitu D begini14. Perbuatan pemuda itu mencuri barang – barang surau akan menimbulkan kemarahan penduduk di_____________.A ini C begituB situ D demikian15. Jika ada _____________ perkara yang tidak diingini, sila maklumkan segera kepada pihak polis.A apa – apa C bila – bilaB mana – mana D siapa - siapa16. Ketuhar ________________ lah yang dimenangi oleh Mak Teh secara percuma semasa acaracabutan nombor bertuah yang diadakan di Pasar Raya Mutiara.A situ C iniB sini D itu17. Pilih ________________ kasut yang padan warnanya dengan baju kebaya itu.A siapa - siapa C bila – bilaB mana – mana D apa – apa 18
 19. 19. 18. ________________ lah nasib yang dialami oleh Lebai Malang itu.A begini C situB begitu D sini19. ________________ sajalah buah tangan yang dapat saya berikan kepada kamu.A ini C sanaB itu D sini20. Kita perlu berusaha gigih, rezeki ada di ______________ .A bila – bila C siapa – siapaB apa – apa D mana – mana 6. KATA GANTI NAMA TAK TENTU KETERANGAN: 1. kata ganti nama tak tentu ialah kata ganti yang menunjukkan sesuatu atau seseorang secara tidak tentu. 2. Contoh : apa-apa, mana-mana, masing-masing, seseorang, sesuatu dan siapa- siapa atau sesiapaLATIHAN 6: KATA GANTI NAMA TAK TENTUIsi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.1. _________ yang berminat mengambil bahagian dalam perlawanan itu, dikehendaki membuat pendaftaran. A Apa-apa C Siapa-siapa B Bila-bila D Mana-mana2. “Serahkan _________ yang ada di dalam beg itu kepada aku!” kata perompak itu kepada Mak Munah. A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bila3. Salim tidak menjamah _________ makanan pun hari ini. A apa-apa C siapa-siapa B mana-mana D bila-bila4. Entah _________ lagi kami sekeluarga akan dapat pulang ke kampung. A mana-mana C apa-apa B bila-bila D siapa-siapa5. Emak melarang adik ke __________ semasa beliau membayar harga makanan di kaunter. A mana-mana C siapa-siapa B bila-bila D apa-apa 19
 20. 20. 6. __________ yang kehilangan jam tangan, sila berjumpa dengan saya. A Mana-mana C Siapa-siapa B Bila-bila D Apa-apa7. Antara baju-baju ini pilihlah __________ yang adik berkenan. A apa-apa C siapa-siapa B bila-bila D mana-mana8. Adakah __________ berita tentang keadaan ekonomi negara kita? A bila-bila C mana-mana B apa-apa D siapa-siapa9. Pesanlah __________ makanan yang awak hendak. A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bila10. Hasnah tidak suka __________ pun bertanyakan masalahnya. A bila-bila C siapa-siapa B mana-mana D apa-apa11. Kami akan tiba __________ masa sahaja. A bila-bila C siapa-siapa B mana-mana D apa-apa12. _________ barang yang berharga eloklah diselamatkan dahulu. A Apa-apa C Mana-mana B Bila-bila D Siapa-siapa13. Tiada _________ dibenarkan masuk ke dalam bilik itu kecuali kakitangan yang berkenaan. A apa-apa C mana-mana B sesiapa14. “Pilihlah _________ kuih yang adik suka,” kata Puan Rokian kepada anak bongsunya. A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bilaSoalan 15 berdasarkan gambar 1 gambar 115. __________ pun pandangan kita tentang vandalisme, fenomena ini wajar dibanteras. A Mana-mana C Sesiapa B Apa-apa D Bila-bila 20
 21. 21. 16. __________ yang tidak mengikut arahan akan dikenakan tindakan. A Siapa-siapa C Bila-bila B Apa-apa D Mana-mana17. __________ yang tidak faham, tolong angkat tangan. A Siapa-siapa C Bila-bila B Mana-mana D Apa-apa18. Kamu tidak dibenarkan menulis __________ sehingga dibenarkan berbuat demikian. A apa-apa C bila-bila B mana-mana D siapa-siapa19. Duduklah di __________ yang kamu suka kerana tempat duduk ini tidak bernombor. A apa-apa C mana-mana B bila-bila D siapa-siapa20. Tidak ada __________ lagi yang boleh kamu buat kerana semua kerja telah disiapkan. A mana-mana C bil-bila B siapa-siapa D apa-apa 7. KATA KERJAKETERANGAN:Kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan sesuatuperbuatan atau keadaan melakukan sesuatu.Kata kerja terbahagi kepada 3 jenis iaitu :i. Kata Kerja Transitif – menebas, menyidai, menulisii. Kata Kerja Tak Transitif – bangun, lihat, lulusiii. Kata Kerja Pasif – ditebas, disidai, ditulisLATIHAN 7 : KATA KERJAIsi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.1. Nakhoda itu mengarahkan anak-anak kapalnya _______ sauh yang berat itu di muara sungai.A menghulurkan C meletakkanB melontarkan D melabuhkan2. Kakak ________ erat pinggang ibu sewaktu berpayung dalam hujan yang lebat itu.A mencapai C menggarapB menduduki D merangkul 21
 22. 22. 3. Pendaki yang hilang semasa mendaki Gunung Ledang telah _________ di kawasan hutan tebaldi kaki bukit.A terjumpa C berjumpaB dijumpai D menjumpai4. Pihak polis telah berjaya ________ kegiatan penyeludupan di kawasan sempadan.A menumbangkan C menewaskanB menundukkan D menumpaskan5.Hakisan tanah dapat dielakkan jika ________ hutan dikawal oleh pihak kerajaan.A penghapusan C penerokaanB pembersihan D pembasmian6.Pak Cik Amit ________ batang kayu itu untuk dijadikan tiang rumahnya.A mengikis C merautB menarah D mengupasPilih ayat kata kerja transitif yang betul.7. A Ali suka membaca buku. B Dia pancing ikan di sungai. C Ahmad tendang bola itu. D Farid dan Ahmad baca cerita di perpustakaan.8. A Adik saya suka menangis. B Air sungai itu mengalir deras. C Ahli perniagaan itu dan keluarganya melancong ke Turki. D Puan Jamilah seorang guru yang rajin dan berdedikasi.Pilih ayat kata kerja tak transitif yang betul .9. A Pak Mat sedang membelah kayu. B Ruzila sedang memasak kuih. C Noraini sedang makan buah rambutan. D Datuk sedang tidur dengan nyenyak.10. A Jangan melompat. B Dia lompat jauh. C Dia senyum kepada saya. D Ani bersalam dengan saya.Pilih jawapan yang paling sesuai.11. Anjing liar itu ________ seketul tulang.A mengepit C menjamahB mengonggong D memakan 22
 23. 23. 12. Pak Amin kecewa kerana ________ oleh jurujual yang tidak berdaftar itu.A ditipu C ditegurB disapa D dikunjungi13. Dagu atuk luka terkena pisau semasa dia ________ janggutnya.A mencabut C memotongB mencukur D menggunting14. Aina dan keluarganya sering ________ nenek tua yang tinggal keseorangan di teratak buruk itu.A melancong C menziarahiB mendatangi D menemui15. Beberapa orang pekerja wanita di restoran menjual sate ________ daging pada lidi sebelummembakarnya.A meraut C memasukB menjolok D mencucuk16. Puan Syarifah seorang deklamator yang tersohor dan sering diundang untuk ________ puisinya.A menyanyikan C mengalunkanB mempamerkan D mendendangkan17. Piala kejohanan pertandingan hoki itu ________ oleh para pemain Sekolah Kebangsaan KampungAman.A diangkat C dipegangB disambut D dijulang18. Sekawan anak itik sedang _______ air di sebuah kolam yang cetek.A menyudu C menyodokB meminum D mencedok19. Beberapa buah gerabak kereta api ________ daripada landasan akibat melanggar seekor gajah.A tergelincir C terbabasB tersangkut D tersangkut20. Mak Cik Minah asyik ________ tikar mengkuang di bawah pokok di tepi pondoknya.A menenun C menyiratB menganyam D menyulam 8. KATA ADJEKTIFKETERANGAN:Kata adjektif digunakan untuk menerangkan keadaan atau sifat sesuatu benda, tempat danorang. Kata adjektif dibahagikan kepada beberapa jenis mengikut makna :1. sifat dan keadaan 5. bau2. warna 6. ukuran3. rasa 7. pandang4. bentuk 23
 24. 24. LATIHAN 8 : KATA ADJEKTIFIsi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.1. Lampin adik berbau _________ kerana dia telah kencing. A hapak C kering B hanyir D haring2. Kita boleh menaiki kapal terbang untuk ke sesuatu destinasi kerana ia lebih _________ dan ________. A baik…lambat C selesa…kuat B lemah…deras D selesa…cepat3. Kemarahan jurulatih itu ________ apabila melihat anak buahnya bermain sambil lewa setelah pihak lawan menjaringkan gol. A membara C menaik B reda D membakar4. Razak terpesona melihat sepasang burung merak yang _______ di Zoo Negara. A lawa C anggun B cantik D jelita5. Kebanyakan penonton berasa ________ kerana perlawanan hoki itu ditangguhkan akibat hujan sangat ________. A kecewa…renyai C hampa…hebat B duka…kuat D kecewa…lebat6. Darah _______ memancut daripada tubuh Mahsuri selepas ditikam dengan keris akibat fitnah yang dilemparkan terhadapnya. A merah C kuning B putih D merun7. Tidak ada orang yang sanggup membunuh kanak-kanak dan wanita seperti askar Israel kecuali orang yang tidak mempunyai _________ langsung. A kasih sayang C harga diri B peri laku D peri kemanusiaan8. “Buah dokong itu rasanya _________ tetapi pokoknya sangat _________,” kata Nazrul. A kelat…rendang C manis...tinggi B manis...lurus D masam...rimbun9. Para hadirin ________ kerana murid prasekolah itu ________ bercerita. A hairan...handal C bangga...layak B terharu...bijak D kagum...petah10. Murni berasa ________ untuk berpisah dengan keluarga angkatnya setelah seminggu mengikuti Program Khidmat Mahasiswa di kampung itu. I pilu III sedih II sayu IV kecewa 24
 25. 25. A I dan III C I, II dan III B II dan III D I, II dan IV11. Orang yang________________itu berasa berat hati hendak menderma kepada anak__________itu. A bakhir ... istimewa C sedih ... cacat B pilu ... lembab D dungu ... nakal12. Kuih itu memang_________tetapi terlalu_________ . A enak ... pahit C sedap ... hanyir B lazat ... manis D cantik ... payau13. Dia berjaya kerana dia__________menghadapi cabaran yang mendatang. A cekap C tabah B tahan D tuntas14. Mereka bersahabat___________sejak kecil lagi. A intim C baik B mesra D rapat15. Bayi itu memang________________ . A cantik C comel B tampan D molek16. Jangan makan keropok yang___________itu. A lemau C hanyir B garing D empuk17 Budak yang____________ bagai bendul itu selalu dibuli oleh pelajar-pelajar____________. A hodoh ... sombong C dungu ... degil B baik ... jahat D lurus ... nakal18. Belilah barangan____________ . Jangan beli barangan___________ yang rendah mutu barangannya. A baik ... buruk C tulen ... palsu B baru ... lama D klasik ... antik19. Rumah orang miskin itu__________ . A condong C bongkok B bengkok D serong20. Penggunaan istilah bahasa yang telah__________sesuai digunakan dalam perhubungan seharian. A mampan C ceria B padu D mantap 25
 26. 26. 9. KATA SENDI NAMAKETERANGAN:1. Kata yang digunakan untuk menyambungkan frasa nama dengan kata atau frasa-frasa dalam ayat.2. Contoh : akan, kepada, terhadap, bagi, untuk, dari, daripada, di, dengan, hingga, sampai, ke, kepada, oleh, pada, sejak, umpama, bak dan tentangLATIHAN 9 : KATA SENDI NAMAPilih jawapan yang paling sesuai1. Banyak manfaat yang kita peroleh _____ceramah itu.A daripada C antaraB akan D dari2. Faizal mengirim sepucuk surat _____kawannya.A ke C kepadaB dari D daripada3. Pak Mahmud bekerja di ladang kelapa sawitnya dari pagi hingga _____ petang.A di C padaB ke D kepada4. Pegawai Pelajaran Kota Bharu menyampaikan hadiah _____para pelajar.A untuk C kepadaB pada D ke5. Harga kain batik tulis lebih mahal _____harga kain batik cap.A oleh C dariB dengan D daripada6. Anis membeli sehelai selendang _____ibunya sebagai hadiah hari jadi.A daripada C demiB untuk D bagi7. Anak-anak harimau yang ditangkap itu berusia antara tiga _____ empat tahun.A di C kepadaB dengan D hingga8. Cikgu Mariah menasihati kami supaya mempunyai rasa belas kasihan _____ binatang.A terhadap C demiB hingga D oleh 26
 27. 27. 9. Oleh sebab rasa cinta _____ kebudayaan Melayu, Puan Suzy sanggup menjelajah seluruh Negarauntuk membuat kajian.A dalam C akanB untuk D terhadap10. Pak Din menjaga potret-potret yang dilukis _____ anaknya itu dengan baik.A sejak C tentangB oleh D dalam11. Pinggan mangkuk Vantage yang dihiasi corak bunga –bungaan mendapat sambutan yang baik_____ peminat porselin.A untuk C denganB antara D daripada12. Taman Botani dan Taman Negara sering menjadi tumpuan pengunjung terutamanya _____ hujungminggu.A di C padaB Kepada D umpama13. Perdana Menteri mengingatkan rakyat supaya mengamalkan sikap tolong_menolong antara satusama lain _____ kehidupan seharian.A demi C bagaiB dalam D untuk14. Ibu menaburkan padi usang itu ke tanah _____ dimakan oleh ayam-ayam peliharaannya.A untuk C daripadaB sampai D kepada15. Tini rindu _____ kedamaian kampung neneknya yang terletak di kaki Gunung Ledang.A pada C antaraB akan D kepada16. Lima orang pendaki yang hilang _____ tiga hari yang lalu telah dijumpaidi dalam hutan tebal di kaki Gunung Tahan.A hingga C sejakB seperti D antara17. Samila telah terpilih sebagai pemain boling terbaik _____ Majlis sukan sekolah-sekolah Malaysia .A oleh C akanB pada D bagi18. Tengku Suria telah banyak mengorbankan masanya _____ membantu kanak-kanak yang menghidappenyakit AIDS di rumah kebajikan itu.A tentang C untukB di D kepada 27
 28. 28. 19. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Puan Norma _____ menjaga rumah sepanjang kami pergibercuti di Pulau Phuket.A untuk C daripadaB kepada D dengan20. _____ Ayu dan Ani, Ayu lebih cekap menjaringkan gol walaupun Ani mempunyai lima tahunpengalaman dalam permainan hoki.A Dalam C AntaraB Terhadap D Tentang 10. KATA HUBUNGKETERANGAN:Kata hubung digunakan untuk menghubungkan sesuatu perkataan atau frasa supaya menjadiayat yang lengkap. Contohnya : dan, tetapi, kerana, atau, sambil, lalu, agar, supaya, dan lain-lain.LATIHAN 10: KATA HUBUNGIsi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.1. ___________ Encik Rosli telah dinaikkan pangkat, beliau tidak sombong.A Sungguhpun C SekalipunB Mahupun D Jikalaupun2. Melati bermain – main dengan adiknya di hadapan sekolah ___________ menunggu kedatanganibunya.A selepas C supayaB sementara D semenjak3. Puan Susan tidak tahu sama ada hendak memakai ceongsam ___________ baju kebaya untukmenghadiri konvokesyen anaknya.A dan C atauB serta D lalu4. __________ hari telah larut malam, abang masih mengulang kaji pelajaran.A Jikalaupun C AtaupunB Namunpun D Meskipun5. __________ menunggu Hanim, saya sempat menggoreng keropok lekor.A Sambil C SejakB Serta D Semenjak 28
 29. 29. 6. Nenek sedang menganyam __________ kami pulang dari sekolah.A apabila C sebelumC sambil D kerana7. Labuci pada tengkuk baju kurung ____________ dipakai oleh Cikgu Amita dijahit oleh PuanFatimah.A kecuali C sehinggaB namun D yang8. Najwa suka menjahit ____________ kakaknya suka mengumpul Majalah Saji.A dan C tetapiB lalu D kecuali9. Ayah menyapu varnish pada kerusi rotan itu _________ kelihatan lebih cantik pada hari lebaran.A supaya C kalauB kerana D sungguhpun10. Encik Murad berhasrat untuk belayar ke Sabah ___________ banyak halangan yang terpaksaditempuhi.A manakala C seandainyaB meskipun D kecuali11. Ibu menegur adik kerana dia masih belum tidur ____________ jam menunjukkan pukul 11.00malam.A apabila C sementaraB meskipun D malahan12. Banyak orang cedera ___________ berpuluh – puluh keluarga hilang tempat tinggal dalam runtuhantanah itu.A supaya C selamaB lantaran D manakala13. Mei Hwa menonton televisyen ____________ menunggu kek yang dikukusnya masak.A manakala C semenjakB sementara D biarpun14. Adik menangis _______________ memberitahu ibu bahawa kakak telah mencubitnya.A hingga C sambilB serta D malahan15. Keadaan di pasar itu penuh sesak dengan orang ramai ____________ pasar raya itu mengadakanjualan murah.A kerana C supayaB agar D meskipun16. Kamal selalu ponteng kelas. ___________, bapanya dipanggil oleh pihak sekolah.A Lantaran itu C BagaimanapunB Meskipun D Lagipun 29
 30. 30. 17. Kamil masih belum bangun ___________ jam sudah pun menunjukkan pukul 12.00 tengah hari.A walhal C lagipunB malahan D justeru18. Oleh sebab hujan lebat, ___________ perlawanan bola itu terpaksa dibatalkan.A atau C sertaB melainkan D maka19. Murid – murid Tahun Lima Setia bangun _____________ mengucapkan “Selamat Sejahtera” kepadaCikgu Normala.A supaya C padahalB lalu D dan20. Jasnita masih menangis ____________ telah berkali – kali dipujuk oleh rakan-rakannya.A meskipun C selamaB setelah D selagi 11. KATA TANYAKETERANGAN: Kata tanya digunakan untuk menanyakan nama benda, manusia, haiwan, tempat, orang,dan bilangan. Contoh kata tanya ialah apa, siapa, di mana, mengapa, kenapa, berapa, bila, danbagaimana. Ia boleh diikuti dengan partikel –kah mengikut kesesuaian ayat tanya.LATIHAN 11: KATA TANYAPilih jawapan yang paling sesuai .1. Cuba terangkan kepada saya, ____________ kamu menangis?A adakah C siapakahB mengapakah D bagaimanakah2. Tan, ___________ abang kamu hendak makan nasi goreng ini?A apakah C adakahD manakah D siapakah3. _________yang dibela oleh Pak Ali di dalam kandang itu?A Apakah C SiapakahB Adakah D Mengapakah4. __________yang merasmikan bangunan sekolah itu?A Bilakah C BagaimanakahB Siapakah D Manakah 30
 31. 31. 5. Budak itu menyorokkan buku cerita Ahmad di _________?A manakah C apaB mana D siapakah6. Ayah kamu pergi ke Tawau ____________?A berapa C bilaB siapa D bilakah7. Di ________ letaknya pejabat ayah Mei Leng?A manakah C berapakahB mana D apa8. “_________ yang menyebabkan Lim dan Rawi bergaduh? Tan atau Abu ?” Tanya Leman .A Apakah C MengapakahB Adakah D Siapakah9. “_______ warna kereta abang kamu yang baru itu? ”Tanya Lan kepada Tina .A Apakah C MengapakahB Adakah D Manakah10. _________ Kadir dikatakan sebagai kaki bangku oleh kawan-kawannya?A Siapakah C MengapakahB Bagaimanakah D Berapakah11. “Dari ___________ kamu mendengar berita itu, Norhana?A siapakah C bilakahB berapakah D manakah12. Yang berbaju kemeja kuning dan berseluar hitam itu ___________?A mana C bilaB kenapa D siapa13. Najihah tergesa-tergesa untuk pulang ke rumahnya__________?A kenapa C apaB siapa D bagaimana14. ___________ nama guru kamu yang tinggal di Sungai Chua, Kajang?A Apakah C ManakahB Siapakah D Adakah15. _________ pertandingan melukis poster sempena hari ulang tahun kemerdekaan akan diadakan?A Bagaimanakah C BerapakahB Di manakah D Mengapakah16. _________yang sudi menjelaskan kepada saya,bagaimana kejadian itu boleh berlaku ?A Siapakah C MengapakahB Di manakah D Berapakah 31
 32. 32. 17. _________ Rosni digelar sebagai murai oleh kawan-kawannya?A Adakah C MengapakahB Siapakah D Manakah18. “Mat, kamu akan ke Kuantan__________?” tanya Azrul kepada Mat.A apa C siapaB bila D berapaSoalan 19 berdasarkan Gambar 1 Gambar 119. “_________ kamu lulus dalam ujian itu, Hakimi?” tanya ayah.A Apakah C MengapakahB Berapakah D Adakah20. “________warna motosikal abang kamu yang baru itu?” tanya Fuad.A Apakah C AdakahB Berapakah D Bilakah 12.KATA SERUKETERANGAN:Kata yang digunakan untukmenyatakan perasaan seseorang sama ada gembira, geram, marah,hairan, sakit , takut dan sebagainya.Kata seru digunakan untuk membentuk ayat seruan.Contoh:Ah – menyatakan penolakan atau rasa tidak setuju.Aduh – menyatakan perasaan sakit.Aduhai – menyatakan perasaan sedih atau rintihan.Am boi – menyatakan rasa kagum atau hairanCis/cih - untuk menyatakan perasaan marah , mencemuh atau marah bercampur jijik.Eh – perasaan hairan atau terkejutHai – menyapa atau menarik perhatianNah – untuk mempelawa seseorang menerima sesuatuOh – menyatakan perasaan terkejut, hairan, sedih atau kecewaWah – menyatakan perasaan kagumWahai – perasaan sedih atau untuk menarik perhatianLATIHAN 12 : KATA SERU 32
 33. 33. Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.1. __________, kereta sport itu sangat laju! A Oh C Cis B Ah D Wah2. _________, kamu telah terpilih sebagai ketua pengawas! A Amboi C Aduhai B Syabas D Nah Soalan 3 berdasarkan gambar 1 Gambar 13. _________, ambil wang ini dan pergi beli buku tulis yang baru! A Ah C Oh B Eh D Nah4. ________, malang sungguh nasib orang tuan itu! A Wahai C Aduh B Oh D Aduhai5. _________, kamu pun turut berada di sini! A Ah C Eh B Oh D Nah6. _________, para pelajar, belajarlah dengan bersungguh-sungguh! A Aduhai C Wahai B Aduhai D Hai Soalan 7 berdasarkan gambar 2 Gambar 27. _________, pedihnya luka aku ini! 33
 34. 34. A Aduh C Cis B Aduhai D Ah8. _________, cantik sungguh pakaian pengantin itu! A Ah C Hai B Aduhai D Amboi9. _________, lama betul kita tidak bersua! A Hai C Amboi B Wah D Eh10. __________ aku tidak setuju langsung dengan pendapat engkau itu! A Cis C Eh B Nah D Ah11. ________, kamu telah berjaya mengharumkan nama baik sekolah ini! A Wah C Eh B Hai D SyabasSoalan 12 berdasarkan gambar 3 Gambar 312. ________, hebat sungguh pahlawan itu menunggang kuda liar yang baru ditangkapnya. A Hai C Wah B Amboi D Eh13. ________, kamulah rupa-rupanya yang memfitnah saya selama ini! A Ah C Aduh B Nah D Oh14. _________, para pelajar, tingkatkan usaha agar kalian beroleh keputusan yang cemerlang! A Syabas C Hai B Wahai D Aduhai15. _________, keluarga itu senantiasa ditimpa nasib malang! A Ah C Aduhai B Aduh D Eh16. _________, bagaimana pula awak dapat masuk sedangkan pintu bilik itu berkunci. 34
 35. 35. A Eh C Syabas B Oh D Wah17. _________, aku tidak bersetuju dengan cadangannya sebentar tadi! A Eh C Ah B Oh D AduhSoalan 18 berdasarkan gambar 4 Gambar 418. _________, cantiknya rumah baharu Encik Ramli yang terletak di kawasan lapang itu. A Nah C Aduhai B Aduh D Wah19. _________, bagaimana dengan keadaan kamu dan keluarga! A Hoi C Wahai B Hai D Eh20. _________, kedekut benar orang kaya itu! A Cis C Nah B Oh D Amboi 13. KATA BANTU KETERANGAN: Kata yang digunakan untuk menerangkan kata kerja dan hadir sebelum kata kerja Contoh : sudah, telah, pernah, sedang, masih, belum , akanLATIHAN 13: KATA BANTUIsi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.1. Kerja-kerja membangunkan kawasan taman sains itu__________siap sebulan yang lalu.A telah C masihB mesti D akan 35
 36. 36. 2. Kita______berhati-hati semasa melintas jalan raya.A masih C mestiB sudah D sedang3. “Jangan sekali-kali minum air yang________dimasak,” pesan Cikgu Azizah.A akan C sudahB hendak D belum4. Semua bangku di taman itu__________digantikan dengan yang baharu tidak lama lagi.A sudah C akanB sedang D masih5. Sekiranya kita______berjaya, kita mestilah meningkatkan usaha dengan banyak mengulang kajipelajaran.A hendak C akanB masih D mesti6. Walaupun sudah pulih tetapi dia_______belum boleh berjalan dengan baik.A masih C hendakB akan D mesti7. Ayah _______ke KualaLumpur pada bulan hadapan.A telah C sedangB akan D sudah8. Kita__________lah bijak memilih kawan sekiranya kita ingin berjaya.A sedang C mestiB telah D hendak9. Semua pendatang tanpa izin__________dihantar ke negara asal mereka pada bulan depan.A telah C masihB belum D akan10. Nur Fasihah__________ mengulang kaji pelajaran di dalam biliknya.A telah C sedangB akan D belum11. Datuk_______belum sedar ketika kami menziarahinya di hospital.A telah C masihB sudah D akan12. Buah mangga ini _________dibasuh sebelum dimakan.A sudah C mestiB mahu D dapat13. Puan Maznah________menuntut di Universiti Sains Malaysia dalam bidang perubatan.A telah C sudahB pernah D belum14. Kamu________berhati-hati ketika melalui jalan yang licin itu. 36
 37. 37. A mesti C masihB boleh D belum15. Saya________cuba memujuk adik yang sedang menangis itu.A akan C dapatB mahu D masih16. Kakak saya________dinaikkan pangkat pada tahun hadapan.A akan C belumB masih D telah17.Ayah_________membaca surat khabar semasa berkelah di Pantai Cahaya Bulan.A sedang C belumB mesti D akan18.Persatuan Bahasa Melayu sekolah saya_________melawat ke Pulau Langkawi pada cutipersekolahan nanti.A harus C masihB pernah D akan19. Anishah__________mengikuti ayahnya pergi ke Pantai Cahaya Bulan.A belum C hendakB sedang D harus20. Bas itu dijangka_________tiba dari Pulau Pinang pada pukul 2.00 petang.A masih C sedangB pernah D akan 14. KATA NAFI KETERANGAN: Ialah kata yang digunakan untuk menafikan atau menidakkan sesuatu. Contoh: Bukan – untuk menafikan frasa nama dan frasa sendi nama Tidak – untuk menafikan frasa kerja dan frasa adjektif.LATIHAN 14 : KATA NAFIPilih jawapan yang betul.1. Sejak kematian bapanya budak itu _____bersekolah lagi kerana menolong ibunya mengerjakansawah mereka.A tidak C bukanB sudah D pun2. Walau apa pun yang berlaku , saya _____akan menjual rumah pusaka ini kepada kamu. 37
 38. 38. A tidak C bukanB adalah D pun3. Halim langsung _____ mempercayai khabar angin yang didengarnya daripada penduduk kampungsemalam.A bukan C tidakB ialah D punSoalan 4 – soalan 8. Pilih jawapan yang betul penggunaan kata nafinya.4. A Ayahnya bukan kedekut. C Perigi itu _____ dalam. B Pisau itu bukan tajam D Hari ini abang bukan pergi5. A Ini tidak kali pertama Zaiton melarikan diri dari rumah. B Warung yang terletak bukan jauh dari jalan raya itu, warung Pak Ali. C “Bukan begitu caranya untuk menyukat kedalaman sungai,”kata Zuli kepada Mahat. D Saidin tidak abang ipar Iqbal.6. A Adiknya tidak pandai menari caca. C “Kami bukan turun ke laut hari ini”. B Buah rambutan itu bukan manis. D Gurunya tidak berasal dari Johor7. A Anjing itu bukan lapar. C Maimunah bukan keberatan untuk membantukami. B Raju bukan suka berkawan dengan D Baju yang dipakainya itu dengan Siva. bukan baju adiknya.8. A Emily tidak pandai bergaya. C Air sungai itu bukan dalam. B Kepala Fairus bukan botak. D Rumah itu bukan sesuai untuk didiami.Pilih ayat –ayat yang betul penggunaan kata nafinya.9. I Ah Lim sedikit pun tidak berasa cemburu apabila melihat isterinya keluar menonton dengan lelaki lain. II Tajul tidak bersetuju dengan cadangan ketua kampong untuk merobohkan surau lama di kampung itu. III Ali bukan anak orang berada ,ayahnya hanyalah pemandu teksi. IV Datuk tidak mahu tinggal bersama-sama dengan anak-anaknya di kota A I dan IV C II, III dan IV B I ,II dan III D I, II, III dan IV10 I Farid berasa tidak seronok menyertai rombongan ke Melaka itu. IIBukan terdapat sebarang tanda bahawa musim kemarau yang panjang itu akan berakhir. IIIHarun bukan meminati penyanyi kumpulan rock yang beperangai tidak senonoh itu. IV Elly tidak dapat menahan rasa sedihnya apabila melihat jirannya meratapi kematian anak bongsunya itu. A III sahaja C I, II dan IV B I dan IV D I, II. III dan IV 38
 39. 39. 11. I Sepupunya tidak gemar makan sambal belacan. II Kata Puan Devi kepada Rajan, “Tidak baik kamu membantah cakap orang tua”. III Dia bukan sampai hati untuk menghampakan harapan kedua-dua orang tuanya. IV Oleh sebab tidak ada persefahaman,pasangan suami isteri itu mengambil keputusan untuk berpisah sahaja. A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV12. I Puan Haslinda bukan sombong. II Kucing itu bukan ada selera untuk makan kerana sakit. III Tulisan pelajar itu sukar untuk dibaca kerana tidak jelas. IV Gadis itu bukan malas tetapi lembap bekerja. A I dan II C I, II dan IV B III dan IV D I, III dan IV13. I Menurut Doktor Fatah, anak Pak Abu bukan menghidapi penyakit sawan tetapi menghidapi penyakit gangguan mental. II Jumat tidak sependapat dengan abang longnya tentang cara pembahagian hart pusaka peninggalan ibunya. III Pelajar itu tidak dapat menjawab soalan kuiz sains kerana dia tidak membuat sebarang persediaan. IV Cikgu Tan bukan benci kepada pelajar yang nakal itu tetapi beliau kerana pelajar itu tidak mahu mendengar nasihatnya. A I dan II C II, III dan IV B III dan IV D I, II, III dan IV14. Jam tangan ini _____jam buatan Malaysia.A tidak C bukanC adalah D pun15. Kedai itu _____ kedai yang menjual barangan antik.A bukan C tidakB pun D adalah16. Budak itu _____ lulus juga dakam ujian bulanannya pada kali ini.A bukan C punB tidak D iadalah17. Penyakitnya akan bertambah buruk jika _____dirawat dengan segera.A akan C punB tidak B bukan18. Kereta api yang membawa barang-barang itu _____dari utara.A tidak C punB bukan D ialah19. Isi buah mangga muda itu _____ manis tetapi masam.A adalah C punB bukan D ialah 39
 40. 40. 20. Para penunggang motosikal dinasihatkan agar _____ berlum lumba di jalan raya.A bukan C tidakB akan D pun 15. KATA PENEGASKETERANGAN:Maksud : Kata Penegasan/partikal berfungsi sebagai penegas atau menguatkan maksudsesuatu pernyataan dalam ayat..Contoh : kah, lah, pun, tahLATIHAN 15: KATA PENEGASIsi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.1. Apa ______________ yang berlaku sehingga dia menjerit sekuat hati?A tah C lahB kah D pun2. “Baling_____________ bola bowling itu kuat sedikit supaya semua jatuh,” kata pegawai sukan.A lah C punB tah D kah3. Pelajar itu boleh menyertai perkhemahan ini, itu____________ jika dia hendak.A kah C punB tah D lah4. “Pernah____________ awak kerugian sepanjang menjalankan perniagaan pinggan-mangkuk ini?”tanya Puan Letchumi kepada Suhana.A kah C punB lah D tah5. Abang___________ yang bekerja keras untuk menyara keluarga kami.A tah C kahB pun D lah6. “Siapa___________ yang sudi menghantarku ke stesen bas,” kata Fendi di dalam hatinya.A jua C punB tah D kah7. Kita mesti mengamalkan budaya timur, apa___________ lagi jika kita berada di perantauan.A lagi C tahB jua D lah 40
 41. 41. 8. Budak itu__________ yang handal bermain badminton?A lah C punB kah D jua9. Siapa_______ agaknya yang berjaya mendapat 5A dalam UPSR pada tahun ini?A kah C punB tah D tah10. _____________ kami tidak nafikan, kamu sangat hebat dalam sukan bola sepak.A Juga C MemangB pun D Jika11. Siapa_________ yang melukis buku ini?A pun C nahB kah D lah12. Ini________ hadiah istimewa untuk ibu.A lah C wahB kah D tah13. Siapa___________ yang ingin bersenam pagi – pagi ini.A tah C lahB jua D juga14. Kemalangan itu berlaku dekat dengan rumah kamu___________?A kah C juaB lah D pun15. “Apa__________ dayaku yang miskin ini,” keluh lelaki tua itu.A pun C lahB jua D kah16. Di dalam poketnya ___________ ada segugus kunci rumah.A juga C hanyaB lagi D sahaja17. Apa________ rancangan kamu, mereka tetap tidak menerimanya.A memang C punB tah D jua18. Selain menyulam, Azura _______________ pandai menggubah bunga.A juga C sahajaB lagi D memang19. Mana___________ gerangan pendekar kecil itu?A kah C punB tah D lah 41
 42. 42. 20. Apa___________ punca pergaduhan antara Ah Keong dengan Raju? A juga C memang B tah D kah 16. KATA PEMERIKETERANGAN: merupakan unsur yang menjdai pemeri hal atau penghubung antara subjek denganfrasa-frasa utama dan predikat.Contoh:Ialah – digunakan dihadapan frasa namaAdalah – digunakan di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. LATIHAN 16 : KATA PEMERI Pilih jawapan yang paling sesuai 1 Pemuda yang berbaju biru itu _________ bakal suami kakak saya. A adapun C ialah B benar D adalah 2. Novel yang bertajuk “Bunga-bunga Berguguran “ itu __________ novel terbaru penulis wanita itu. A hanya C adalah B ialah D juga 3. Kain songket yang dibeli dari negeri Terengganu itu ______ untuk ibunya. A adalah C nian B ialah D sebenar 4. Semua fitnah yang dilemparkan kepada Sakinah _________ tidak benar. A ialah C jika B adalah D nian 5. Hadiah hari jadi yang diterima itu _________ daripada kawannya yang baru seminggu dikenalinya. A juga C adalah B adapun D ialah 6. Faisal _________ kerani bank di Bank Simpanan Nasional yang terletak di bandar Ipoh . A ialah C juga B adalah D sekali 42
 43. 43. 7. Gunung Tahan _______ gunung yang tertinggi di Semenanjung Malaysia.A ialah C nianB adalah D juga8. Maklumat saksi pembunuhan itu ________ tidak benar setelah disiasatoleh pihak polis.A tetapi C adalahB biar D ialah9. Tujuan utama kutipan derma _____ untuk membina balai raya yang baru.A ialah C biarB adalah D nian10. Perempuan yang sedang melintas jalan itu ________ ibu saudara saya.A adalah C nianB ialah D sisi11. “Bungkusan itu _______ untuk kakak kamu,” kata Amir kepada Samir .A adalah C jikaB ialah D nian12. Zamzuri itu _____ guru baru yang akan mengajar di Tahun Enam Maju .A ialah C apatahB adalah D apapun13. Adiknya ________ comel dan mempunyai lesung pipit .A ialah C apapunB adalah D biar14. Buah epal itu ________ untuk adik yang terlantar sakit di hospital .A nian C adalahB adapun D ialah15. Tuan punya kedai emas itu ………bapa saudara Muhyuddin .A adalah C nianB ialah D adapun16. Kereta Proton Wira itu _________ kepunyaan bapa Ahmad.A ialah C adalahB adapun D apapun17. Hadiah yang cantik itu __________ untuk ibu kesayangannya.A adalah C adapunB ialah D nian18. Rumah banglo yang besar dan mewah itu _________ rumah bapa saudaranya.A adapun C ialahB adalah D iaitu 43
 44. 44. 19. Tabung bantuan rakyat Palestin ________ untuk membantu penderitaan dan kesedihan yang dialami oleh rakyat Palestin. A ialah C adalah B adapun D nian 20. Negeri Pahang _______ negeri yang terbesar di Semenanjung Malaysia. A adapun C ialah B adalah D juga 17. KATA PENGUATKETERANGAN:1. Ialah kata yang digunakan u ntuk menguatkan maksud sesuatu kata adjektif. Kata penguat boleh diletakkan di hadapan atau di hadapan kata adjektif dalam ayat2. Terbahagi kepada tiga jenis iaitu kata penguat hadapan kata penguat belakang dan kata penguat bebas3. Contoh : penguat hadapan – agak,paling, terlalu, begitu Penguat Belakang – sekali, betul Penguat bebas – sungguh, amat LATIHAN 17 : KATA PENGUAT Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. Soalan 1 berdasarkan gambar 1 gambar 1 1. Ibu saya __________ sayang akan barang-barang antiknya. A sangat C nian B benar D sekali 2. Karangan saya telah terpilih memenangi kategori tulisan yang __________ cantik antara peserta- peserta yang bertanding. A sungguh C paling B sekali D begitu 3. Rohana _________ pandai jika dibandingkan dengan adik-beradik. A begitu C sekali B agak D betul 44
 45. 45. 4. Tempat ini __________ indahnya sehingga menenangkan fikiran.A demikian C sekaliB agak D nianSoalan 5 berdasarkan gambar 2 Gambar 25. Cendol pulut Pak Hassan __________ sehingga terkenal di pekan ini.A nian enak C paling enak sekaliB sekali enak D sungguh enak sekali6. Kakak saya sedih __________ apabila nenek meninggal kerana dia tinggal dengan nenek sejak kecillagi.A benar C lebihB makin D cukup7. Jurulatih itu _________ tegas terhadap pemain jika berkaitan dengan disiplin.A amat C nianB benar D sekali8. Kediamannya terletak _________ jauh dari pecan itu.A nian C benarB agak D paling9. Para doktor tetap meneruskan tugas menyelamat mangsa serangan askar Israel walaupun mereka_________ letih.A amat C palingB agak D nian10. ________ tidak disangka bahawa Farid pandai memasak makanan tradisional Melayu.A Amat C PalingB Terlalu D Sungguh11. Kerap _________ dia ke perpustakaan sejak belakangan ini kerana ingin mengulang kaji pelajaran.A paling C sungguhB nian D agak12. Besar _________ kubah masjid yang terletak di bandar itu.A sekali C agakB lebih D terlalu 45
 46. 46. 13. Hujah-hujah yang dikemukakan oleh pihak pencadang dalam perbahasan itu ___________meyakinkan.A paling C makinB agak D amat14. Junaidilah yang ________ banyak mengemukakan idea dalam perbincangan tentang aktiviti tahunanpersatuan Bahasa Melayu.A paling C terlaluB sekali D nian15. Jangan _________ mengharap kita akan menang kerana peserta-peserta sekolah lain tidak kuranghebatnya.A terlalu C palingB sangat D cukup16. Indah _________ pemandangan matahari terbenam pada waktu senja di tepi pantai itu.A nian C palingB terlalu D agak17. Tikar mengkuang yang dianyam oleh kakak _________ kemas dan perlu dibaiki lagi.A cukup C makinB amat D kurang18. Jangan buka tingkap itu _________ lebar kerana angin dari luar sejuk.A sekali C terlaluB cukup D nian19. Rafi _________ keberatan hendak ke rumah kawannya untuk meminjam buku kerana hari sudahlewat.A sekali C agakB paling D kurang20. Lambat _________ dia pulang semenjak bertukar tempat kerja.A terlalu C palingB benar D agak 18. KATA BILANGAN KETERANGAN: Maksud : kata bilangan merupakan kata yang digunakan untuk membilang sesuatu Contoh : beberapa, separuh, sebahagian 46
 47. 47. LATIHAN 18 : KATA BILANGANIsi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.1. _________ orang warga asing yang tinggal di rumah itu telah ditahan kerana memasuki negaraini tanpa dokumen yang sah.A Seorang C SeratusB Beberapa D Sebilangan2. __________ kemudahah awam telah disediakan oleh pihak kerajaan, namun sesetengah orangtidak pandai untuk menghargainya.A Semua C pelbagaiB Kesemua D Banyak3. Sikap ________ daripada masyarakat kita yang tidak bertanggungjawab telah menyebabkanberlakunya pencemaran alam di negara ini.A setengah C seluruhB sebahagian D sekalian4. Dalam pertandingan itu, Hisham hanya mampu menduduki tempat yang ke _________.A kedua C pertamaB akhir D tiga5. Apabila Cikgu Karim masuk ke dalam kelas, murid-murid pun mengeluarkan buku BahasaMelayu _________.A setiap C tiap-tiapB sebahagian D masing-masing6. _________ daripada kawasan tanah di kawasan pedalaman telah dimajukan oleh kerajaan.A Tiga suku C SemuaB Sedikit D Seluruh7. Regu badminton negara telah berjaya mendapat tempat yang ________ dalam pertandinganbadminton peringkat dunia.A ketiga-tiga C pertamaB akhir D satu8. _________ pelancong yang datang ke negara ini mestilah mempunyai dokumen perjalanan yangsah.A Berbagai-bagai C SebahagianB Sekalian D Setiap9. _________ yang hadir diminta berdiri apabila Perdana Menteri memasuki dewan itu.A Sebahagian C SemuaB Segala D Setengah10. Setelah diberikan _________ biji buah manggis, budak itu pun beredar dari situ.A beberapa C seluruhB kedua D pelbagai 47
 48. 48. 11. Bulan April mempunyai ________ hari.A tiga C tiga puluhB tiga belas D tiga ratus12. Hampir ________ pengunjung menghadiri pameran automobil yang berlangsung sejak seminggulalu.A semua C sebilanganB sekalian D sepuluh ribu13. ________ pelajar dikehendaki memakai pakaian yang kemas dan bersih.A Semua C SekalianB Seluruh D Sebahagian14. Chong memberikan makanan kepada ________ anak ikan emas itu.A para C kelima-limaB separuh D dua pertiga15. ________ ikan emas itu mendapat makanan yang mencukupi.A Setiap C SekalianB Seluruh D Segala16. Setiap pagi jalan raya sesak kerana orang ramai menuju ke tempat kerja ________A sendiri C beribu-ribuB tiap-tiap D masing-masing17. _________daripada kek itu akan dibahagikan kepada kawan-kawan Alia.A Setiap C Dua pertigaB Seluruh D Sesetengah18. Gadis bertudung itu akan menunggu teksi di situ ________ pagi.A tiap-tiap C beberapaB setengah D sekalian19. Kata Guru Besar, ”Murid-murid ________ minggu hadapan akan diadakan Penilaian KemajuanSekolah Rendah. ”A segala C seluruhB setiap D sekalian20. ________ buah rumah tenggelam dalam banjir itu.A Beribu-ribu C Berkotak-kotakB Berpuluh-puluh D Berjuta-juta 48
 49. 49. 19. KATA PERINTAHKETERANGAN: 1. Kata yang digunakan untuk memberikan sesuatu perintah, larangan, silaan, permintaan dan sebagainya. 2. Contoh: harap, jangan, jemput, minta , sila, tolong , usahLATIHAN 19 : KATA PERINTAHIsi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.1.____________lah menangis lagi, Ani. saya pasti adik awak akan selamat.A Tolong C MintaB Harap D Usah2. “____________basuh sayur-sayuran di atas sinki itu,” kata kakak.A Jangan C HarapB Tolong D Sila3. “______________lengkapkan borang ini dengan butir-butir peribadi,” kata kerani itu.A Harap C UsahB Minta D Sila4. “_______________makan kuih itu, kawan-kawan,” kata Ayuni.A Sila C MintaB Usah D Tolong5. __________kita akan dapat berjumpa lagi pada masa akan datang.A Jangan C HarapB Jemput D Sila6. “_________berpeluk tubuh sahaja. Bantulah mereka mencuci pinggan itu,” kata Sayuti.A Tolong C UsahB Minta D Sila7. “__________semua calon UPSR membaca soalan dengan teliti,” kata Ketua Pengawas itu.A Jemput C UsahB Jangan D Minta8. “________berikan wang ini kepada kakak awak,” kata Ayu.A Sila C TolongB Harap D Jemput 49
 50. 50. 9. “_________lah duduk, datuk. Nanti saya ambilkan air,” kata Mastura.A Tolong C JanganB Sila D Minta10. “___________sepak tong sampah itu,” kata emak kepada budak itu.A Tolong C HarapB Sila D Jangan11. “_________lah kamu kenangkan lagi peristiwa itu, Dollah,” kata Mamat.A Tolong C UsahB Jangan D Sila12. “Ali,__________ambilkan ibu serai,” pinta ibu.A usah C janganB tolong D harap13. Kalau datang ke Kuala Perlis, __________lah ke rumah saya.A jemput C tolongB mari D usah14. ___________biarkan makanan terdedah, nanti akan dihinggapi lalat.A Tolong C JanganB Harap D Minta15. _______beratur semasa hendak membeli di kedai koperasi sekolah.A Sila C UsahB Jangan D Tolong16. “Salmi, __________dibuat perkara yang tidak berfaedah itu,” jerit ibu.A jemput C usahB sila D tolong17. _____________merokok ketika berada di dalam kawasan sekolah.A Jangan C SilaB Tolong D Harap18. “__________sampaikan hadiah ini kepada kakak kamu,” kata Maznah kepada Nora.A Sila C TolongB Jangan D Usah19. _____________lah rasa kuih yang saya hidangkan iniA Jangan C TolongB Sila D Harap20. Saya______kamu dapat datang ke majlis perkahwinan pada hari Ahad nanti.A tolong C usahB minta D harap 50
 51. 51. 20. MEMILIH JAWAPANLATIHAN 20 : MEMILIH JAWAPANPilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah.1. Mengapakah orang ramai berkerumun di tepi jalan itu? A Mereka memang suka berkerumun di situ. B Mereka hendak melihat keadaan mangsa kemalangan itu. C Ramai yang terlibat dengan kemalangan itu.2. Apakah yang menyebabkan budak perempuan itu menangis? A Budak itu kehilangan wang sebanyak seringgit. B Wang seringgit itu diberikan oleh ibunya. C Budak perempuan itu menangis kerana wangnya tercicir. D Budak perempuan itu mencari wangnya di merata tempat.3. Apakah yang dilakukan oleh ayah? A Ibu meminta ayah membaiki mesin jahitnya yang rosak. B Ayahlah yang membaiki mesin ibu yang rosak. C Ayah sedang membaiki mesin jahit ibu yang rosak. D Ayah membaiki mesin jahit ibu yang rosak sejak pagi tadi.4. Di manakah pertandingan syarahan itu diadakan? A Di dewan terbuka Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka. B Murid – murid Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka yang akan menyertai pertandingan itu. C Peserta itu dari Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka. D Tiada seorang pun yang menyertai pertandingan itu.5. Apakah yang sedang dilakukan oleh kanak – kanak itu? A Kanak – kanak itu sedang mengira bilangan buah congkak. B Kanak – kanak itu bermain congkak pada waktu petang. C Congkak ialah permainan tradisional masyarakat Melayu. D Kanak – kanak itu sedang bermain congkak di halaman rumah.6. Apakah yang akan kita peroleh jika kita belajar bersunguh – sungguh? A Jika kita belajar bersungguh – sungguh, kita akn memperoleh banyak ilmu pengetahuan serta dapat menjejakkan kaki ke menara gading. B Jika kita belajar bersungguh – sungguh, kita tidak akan ke mana – mana. C Belajar bersungguh – sungguh adalah satu usaha untuk berjaya. 51
 52. 52. 7. Mengapakah lelaki tua itu mengamuk? A Lelaki tua itu mengamuk kerana kematian isterinya. B Lelaki tua itu mengamuk kerana marahkan orang yang merosakkan tanaman di kebunnya. C Lelaki tua itu mengamuk kerana gembira dinaikkan pangkat.8. Ke manakah Faizul hendak pergi? A Ya, dia hendak ke Terengganu. B Faizul baru pulang dari Terengganu. C Dia ke Kuala Terengganu dengan menaiki bas. D Dia dalam perjalanan menuju ke Kuala Terengganu.9. Bagaimanakah kereta itu boleh terjunam ke dalam gaung? A Kereta yang terjunam ke dalam gaung itu telah dihantar ke bengkel. B Sebuah kereta telah terjunam ke dalam gaung itu semalam. C Tidak, pemandu kereta itu hanya mengalami kecederaan ringan. D Kereta itu terjunam ke dalam gaung kerana telah dipandu dengan laju.10. Bagaimanakah rombongan itu ke Pulau Ketam? A Rombongan itu ke Pulau Ketam dengan menaiki bot. B Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam pada waktu petang. C Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam. D Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam untuk melancong.11. Siapakah yang akan mewakili Persatuan Bulan Sabit Merah dalam mesyuarat itu nanti? A Mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah akan diadakan pada hari Sabtu. B Encik Kamarul yang akan mewakili Persatuan Bulan Sabit Merah mesyuarat itu nanti. C Encik Kamarul akan mempengerusikan mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah itu nanti. D Mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah telah dibatalkan.12. Mengapakah awak tidak menyerahkan buku kerja Matematik itu kepada cikgu awak? A Saya takut cikgu saya akan marah apabila mendapat tahu bahawa saya tidak membuat latihan yang diberi. B Tidak, saya belum menyerahkan buku kerja ini kepda cikgu. C Buku kerja Matematik itu ada pada cikgu saya. D Saya akan menyerahkan buku kerja Matematik ini kepada cikgu saya pada esok pagi.13. Adakah Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat? A Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat. B Ya. Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat. C Pesta Bola Merdeka itu akan diadakan di Stadium Negara. D Ya. Saya telah menyaksikan Pesta Bola Merdeka itu. 52
 53. 53. 14. Bolehkah kami menyiapkan tugasan ini pada hari ini juga? A Pasti boleh kerana saya seorang yang jujur. B Mana boleh, saya tidak hendak ke sana. C Boleh, saya yakin boleh menyiapakannya. D Boleh, nanti saya jelaskan kepada awak.15. Apakah yang dilakukan oleh Pak Ahmad? A Beliau sedang membelah buah kelapa muda. B Ya, beliau sedang menjolok buah kelapa muda itu. C Tidak, beliau sedang mengikat buah kelapa muda itu. D Tangannya sakit digigt beruk.16. Betulkah Azizi yang ditangkap polis itu? A Ya, polis itu menangkapnya di rumah kosong itu. B Ya, ibu bapanya telah ke balai untuk menjaminnya. C Ya, dialah yang dikehendaki polis selama ini.17. Mengapakah awak dibenarkan menyertai perkhemahan ini? A Saya yakin dengan keselamatan di sini. B Saya berjaya meyakinkan ibu tentang tahap keselamatan di sini. C Ibu mengizinkan saya menyertai perkhemahan ini. D Ibu merestui semua program yang saya sertai.18. Bilakah kamu akan datang ke rumah saya? A Boleh juga, nanti saya minta izin daripada kedua – dua orang tua saya. B Boleh, nanti saya ajak Zailan temankan saya. C Esok, selepas kelas tambahan selesai. D Mana boleh, saya tidak ada masa sekarang.19. Mengapakah adik kamu menangis? A Adik saya menangis sejak tadi lagi. B Kaki adik digigit semut api. C Adik baru sahaja bangun tidur. D Adik berada dengan ibu di dapur.20. Adakah kamu berada di dapur ketika kejadian itu terjadi? A Ya, saya tidak berada di dapur ketika kejadian itu berlaku. B Tidak, saya sebenarnya berada di dapur ketika itu. C Saya tidak mahu menjawab soalan itu. D Tidak, saya berada di dalam tandas pada masa itu. 53
 54. 54. 21. AYAT AKTIF DAN AYAT PASIF KETERANGAN: Ayat aktif: mengutamakan si pelaku sebagai subjek dan mengandungi kata kerja yang berawalan me- Ayat pasif : menekan objek dan pembuatnya serta mengandungi kata kerja tanpa awalan atau kata kerja berawalan di- beserta dengan kata sendi nama olehLATIHAN 21 : AYAT AKTIF AYAT PASIFSoalan 1 hingga soalan 10Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang bergaris.1. Beberapa orang wanita sedang mencabut rumput di sawah padi.A Orang wanita sedang sibuk mencabut rumput di sawah padi.B Beberapa orang wanita sedang sibuk mencabut padi sawah.C Rumput di sawah padi sedang dicabut oleh beberapa orang wanita.D Rumput di sawah padi sedang dicabut oleh beberapa orang wanita yang sibuk.2. Keluarga Encik Rashid sibuk mengemaskan barang-barang kerana mereka akan berpindah kerumah baru.A Mereka sibuk mengemaskan barang-barang Encik Rashid kerana akan berpindah ke rumah baru.B Barang-barang sibuk dikemaskan oleh keluarga Encik Rashid kerana mereka akan berpindah ke rumah baru.C Keluarga Encik Rashid sibuk mengemaskan barang-barang mereka kerana akan berpindah ke rumah baru.D Barang-barang Encik Rashid sibuk mereka kemaskan kerana mereka akan berpindah ke rumah baru.3. Hashim menaikkan bendera sekolah.A Hashim dinaikkan bendera sekolah.B Bendera sekolah dinaikkan oleh Hashim.C Bendera sekolah dinaikkan Hashim.D Hashim menaiki bendera sekolah.4. Kamera itu dihadiahkan oleh abang saya.A Abang saya menghadiahkan kamera itu.B Abang saya itulah yang menghadiahkan kamera.C Saya menghadiahkan kamera kepada abang.D Abang menghadiahkan kamera saya.5. Rosli dimarahi oleh ibu kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya.A Rosli memarahi ibu kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya.B Ibu memarahi Rosli kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya.C Rosli dimarahi kerana ibu selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya.D Ibu dimarahi oleh Rosli kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. 54
 55. 55. 6. Baju kurung itu dijahit oleh Puan Julia.A Puan itu menjahit baju kurung Julia.B Puan Julia menjahit baju kurung itu.C Julia menjahit baju kurung puan itu.D Puan itu menjahit baju kurung untuk Julia.7. Pisau itu tajam kerana baru sahaja diasah oleh ayah.A Ayah baru sahaja mengasah pisau yang tajam itu.B Pisau yang baru diasah oleh ayah itu menjadi tajam.C Pisau baru yang tajam itu telah diasah oleh ayah.D Ayah mengasah pisau baru itu sehingga tajam.8. Salman lari lintang-pukang apabila dikejar oleh anjing liar.A Apabila Salman ternampak anjing liar, dia pun berlari tidak tentu hala.B Apabila Salman berlari tidak tentu hala, anjing liar mengejarnya.C Apabila dikejar anjing liar, Salman berlari tidak tentu hala.D Apabila Salman dikejar, anjing liar itu berlari tidak tentu hala.9. Encik Fuad memberitahu mekanik bahawa enjin keretanya rosak semula selepas dibaiki.A Encik Fuad memaklumkan kepada mekanik tentang kerosakan enjin keretanya walaupun telah dibaiki.B Enjin kereta Encik Fuad rosak selepas dimaklumkan kepada mekanik untuk dibaiki.C Kereta Encik Fuad yang telah dibaiki oleh mekanik dimaklumkan rosak semula.D Encik Fuad memaklumkan kepada mekanik bahawa enjin keretanya rosak semula walaupun sudah dibaiki.10. Corak batik yang cantik itu dilukis oleh seorang pereka yang terkenal.A Pereka yang terkenal telah menghasilkan corak batik yang cantik itu.B Pereka batik yang termasyhur telah mengeluarkan batik yang cantik itu.C Corak batik yang terkenal itu telah dihasilkan oleh pereka yang cantik itu.D Batik yang termasyhur itu dikeluarkan oleh seorang pereka yang terkenal.Soalan 11 hingga soalan 15Pilih ayat pasif yang betul.11. Pengawas itu menegur Kasmah kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah.A Kasmah menegur pengawas itu kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah.B Kasmah ditegur oleh pengawas itu kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah.C Kasmah ditegur oleh pengawas itu supaya membuang sampah di kawasan padang sekolah.D Kasmah menegur pengawas itu oleh kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah.12. Saya sudah memulangkan buku cerita itu minggu lepas.A Buku cerita sudah dipulangkan kepada saya minggu lepas.B Buku cerita itu dipulangkan kepada saya minggu lepas.C Buku cerita sudah minggu lepas saya pulangkan.D Buku cerita itu sudah saya pulangkan minggu lepas. 55
 56. 56. 13. Kamu patut mencuci kereta ini sebelum pulang ke kampung.A Kereta ini patut pulang ke kampung sebelum kamu mencucinya.B Sebelum pulang ke kampung, kamu patut mencuci kereta ini.C Kereta ini patut kamu cuci sebelum pulang ke kampung.D Kereta ini patut dicuci oleh kamu sebelum pulang ke kampung.14. Persatuan kembara itu telah menganjurkan pertandingan mendaki Bukit Marak.A Pertandingan kembara itu telah dianjurkan oleh Persatuan Mendaki Bukit Marak.B Pertandingan mendaki Bukit Marak telah dianjurkan oleh persatuan kembara itu.C Pertandingan mendaki Bukit Marak akan dianjurkan oleh persatuan kembara itu.D Pertandingan mendaki Bukit Marak oleh persatuan kembara itu bakal dianjurkan.15. Polis trafik itu telah menyaman Encik Lee kerana memandu kereta tanpa lesen.A Encik Lee telah disaman polis trafik itu kerana memandu kereta tanpa lesen.B Encik Lee telah menyaman polis trafik itu kerana memandu kereta tanpa lesen.C Kerana memandu kereta tanpa lesen, Encik Lee telah menyaman polis trafik itu.D Memandu kereta Encik Lee tanpa lesen menyebabkan telah disaman oleh polis trafik itu kerana.Soalan 16 hingga soalan 20Pilih ayat aktif yang betul.16. Saya didesak oleh Rahim supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan.A Saya mendesak Rahim supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan.B Rahim mendesak saya supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan.C Rahim dan saya didesak supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan.D Perkhemahan pada minggu depan mendesak supaya saya dan Rahim menyertainya.17. Kanak-kanak “OKU” itu didukung oleh pekerja di rumah kebajikan.A Pekerja di rumah kebajikan mendukung kanak-kanak “OKU” itu.B Pekerja di rumah “OKU” mendukung kebajikan kanak-kanak itu.C Pekerja “OKU” mendukung kanak-kanak di rumah kebajikan itu.D Di rumah kebajikan, pekerja kanak-kanak mendukung “OKU” itu.18. Perbarisan Kadet Remaja Sekolah itu diperiksa oleh pegawai angkatan tentera.A Perbarisan pegawai angkatan tentera itu diperiksa oleh Kadet Remaja Sekolah.B Kadet Remaja Sekolah telah memeriksa perbarisan pegawai angkatan tentera itu.C Pegawai angkatan tentera telah memeriksa perbarisan Kadet Remaja Sekolah itu.D Kadet Remaja angkatan tentera telah memeriksa perbarisan pegawai sekolah itu.19. Budak yang terjatuh ke dalam lumpur itu dimandikan oleh ibunya.A Ibu budak yang terjatuh ke dalam itu memandikannya.B Ibunya memandikan budak yang terjatuh ke dalam lumpur itu.C Budak itu memandikan ibunya yang terjatuh ke dalam lumpur.D Budak itu dan ibunya mandi setelah terjatuh ke dalam lumpur. 56
 57. 57. 20. Daun-daun kering di halaman rumah telah saya sapu petang tadi.A Saya telah menyapu daun-daun kering di halaman rumah petang tadi.B Daun-daun kering di halaman rumah telah disapu oleh saya petang tadi.C Saya petang tadi telah menyapu daun-daun kering di halaman rumah.D Daun-daun kering di halaman rumah telah saya menyapu petang tadi. 22. CAKAP AJUK DAN CAKAP PINDAHKETERANGAN: 1. Ialah percakapan seseorang yang ditulis semula dengan tidak mengubah maksud asalnya. 2. Dalam penulisan, tanda petik (“……”) dugunakan untuk cakap ajuk. 3. Cakap pindah ialah ditulis semula dengan menggunakan bahasa tanpa mengubah maksudnya 4. Tanda petik (“….”) tidak digunakan dalam cakap pindah.LATIHAN 22: CAKAP AJUK DAN CAKAP PINDAHPilih ayat pindah yang sama maksud dengan ayat diberi.1. “Jangan dibunuh semut-semut itu,” kata nenek kepada Amirul. A Nenek memberitahu Amirul membunuh semut-semut itu. B Nenek melarang Amirul membunuh semut-semut itu C Nenek memarahi Amirul membunuh semut-semut itu. D Nenek menyuruh Amirul membunuh semut-semut itu.2. “ Marilah bersarapan bersama-sama dengan kami, Anis,” kata Amira dan Anum. A Amira dan Anum mempelawa Anis bersarapan bersama-sama mereka. B Amira dan Anum memujuk Anis bersarapan bersama-sama mereka. C Amira dan Anum memaksa Anis bersarapan bersama-sama mereka. D Amira dan Anum mengarah Anis bersarapan bersama-sama mereka3. “ Bilakah awak akan menyiapkan tugasan ini ?” kata Cikgu Nasir kepada Ayub. A Ayub menyuruh Cikgu Nasir menyiapkan tugasannya. B Ayub memberitahu Cikgu Nasir dia akan menyiapkan tugasannya. C Cikgu Nasir bertanya Ayub tentang tempoh dia akan menyiapkan tugasannya. D Cikgu Nasir bertanya Ayub tentang tugasan yang diberikannya.4. “ Wah , cantik sungguh tudung awak Nani, berkilau-kilau labucinya !” kata Nanu kepada Nina. A Nanu mengeji kain tudung yang dipakai oleh Nani. B Nanu memuji kecantikan pakaian Nani. C Nanu memuji kecantikan kain tudung Nani. D Nanu meminta Nani memakai kain tudung yang cantik. 57

×