Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

آبمیوه گیری

55 views

Published on

همه چیز راجع به آبمیوه گیری / راهنمای خرید آبمیوه گیری / راهنمای استفاده از آبمیوه گیری / انواع آبمیوه گیری / برترین آبمیوه گیری های موجود در بازار / تاریخچه آبمیوه گیری / تهیه شده در مجله آنلاین مگینال / فروشگاه آنلاین هومینال hominall.com

Published in: Devices & Hardware
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

آبمیوه گیری

 1. 1. 2 ‫آبمیوه‬ ‫به‬‫راجع‬ ‫چیز‬ ‫همه‬‫گیری‬‫مگینال‬‫تحریریه‬ ‫تیم‬ :‫فهرست‬ ‫مقدمه‬..........................................................................................................................................................4 ............................................................................‫انگلیسی‬‫به‬ ‫گیری‬‫آبمیوه‬..................................................4 ‫اول‬‫فصل‬ ‫آبمیوه‬...................................................................................................................‫چیست؟‬ ‫گیری‬..................5 ‫آبمیوه‬............................................................................‫خوبه؟‬ ‫مارکی‬‫چه‬ ‫گیری‬...........................................6 ‫آبمیوه‬‫انواع‬........................................................................................................................‫گیری‬.................6 ................................... ‫دستی‬‫گیری‬‫آبمیوه‬...................................................................................................6 ‫آبمیوه‬‫از‬‫استفاده‬‫نحوه‬..................................................................................................... ‫گیری‬..................7 ‫آبمی‬‫وه‬...................................................................................................................‫برقی‬ ‫گیری‬.....................7 ‫آب‬‫ویژگی‬..................................................................................... ‫برقی‬ ‫گیری‬..............................................7 ........................................................................................ ‫گیری‬‫آبمیوه‬ ‫اندازی‬‫راه‬ ‫و‬‫نصب‬ ‫راهنمای‬...............8 ‫آب‬‫از‬‫استفاده‬‫نحوه‬........................................................................................................................‫گیری‬.....8 .......................................................................‫بخریم؟‬ ‫مناسب‬‫گیری‬‫آبمیوه‬‫یک‬ ‫چطور‬................................8 ‫نگه‬ ‫راهنمای‬‫گیری‬‫آبمیوه‬‫داری‬....................................................................................................................9 ‫آب‬‫تعمیر‬‫گیری‬.............................................................................................................................................10 ‫قیمت‬‫آبمیوه‬........................................................................................................................ ‫گیری‬...............10
 2. 2. 3 ‫آبمیوه‬ ‫به‬‫راجع‬ ‫چیز‬ ‫همه‬‫گیری‬‫مگینال‬‫تحریریه‬ ‫تیم‬ ‫دوم‬‫فصل‬ ‫تاریخچ‬‫ه‬‫آبمیوه‬........................................................................................................................‫گیری‬............11 ‫آبمیوه‬‫گیری‬‫امروزی‬‫های‬...............................................................................................................................12 ‫چه‬‫آبمیوه‬‫گیری‬‫بخریم؟‬...............................................................................................................................13 ‫آبمیوه‬‫گیری‬‫هیدرولیکی‬..............................................................................................................................13 ‫آبمیوه‬‫گیری‬‫(آبمیوه‬ ‫مرکز‬‫از‬‫گریز‬‫نیروی‬ ‫با‬)‫خانگی‬ ‫گیری‬.................................................................................14 ‫آبمیوه‬‫گیری‬Mastic.....................................................................................................................................16 ‫آبمیوه‬‫گیری‬TwinGear) ‫دوقلو‬(..............................................................................................................17 ‫آبمیوه‬‫گیری‬‫اتوماتیک‬‫هیدرولیکی‬‫پرس‬ ‫با‬....................................................................................................18
 3. 3. 4 ‫آبمیوه‬ ‫به‬‫راجع‬ ‫چیز‬ ‫همه‬‫گیری‬‫مگینال‬‫تحریریه‬ ‫تیم‬ :‫مقدمه‬ ‫می‬‫اهمیت‬‫خود‬ ‫سالمتی‬‫به‬ ‫گرفت.اگر‬‫نخواهد‬ ‫را‬ ‫طبیعی‬‫آبمیوه‬‫یک‬ ‫جای‬ ‫چیز‬ ‫هیچ‬‫لیوان‬ ‫یک‬ ‫نوشیدن‬ ‫دهید‬ ‫ویتامین‬ ‫انواع‬‫از‬ ‫تا‬ ‫دهید‬‫قرار‬‫خود‬ ‫روزانه‬ ‫برنامه‬ ‫در‬‫را‬ ‫طبیعی‬‫آبمیوه‬‫آن‬‫معدنی‬ ‫مواد‬‫و‬ ‫ها‬.‫بهرمندشوید‬ ‫ها‬ ‫و‬‫میوه‬‫انواع‬‫فشردن‬‫و‬‫کردن‬‫رنده‬ ‫صرف‬‫زیادی‬‫زمان‬ ،‫سالم‬ ‫و‬‫طبیعی‬‫آبمیوه‬‫لیوان‬ ‫یک‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬ ‫گذشته‬‫در‬ ‫می‬‫سبزیجات‬‫می‬‫انجام‬‫راحتی‬ ‫به‬ ‫کلید‬‫یک‬ ‫فشردن‬‫با‬ ‫اکنون‬‫هم‬‫که‬‫کاری‬،‫شد‬.‫گیرد‬ ‫انگلیسی‬‫به‬‫گیری‬‫آبمیوه‬ ‫گیری‬‫آبمیوه‬‫انگلیسی‬‫به‬juicer‫می‬ ‫نشان‬ ‫محصول‬‫این‬‫برای‬ ‫جداگانه‬ ‫نام‬ ‫یک‬ ‫وجود‬ ،‫دارد‬‫نام‬‫نوشیدن‬ ‫که‬ ‫دهد‬ .‫دارد‬‫را‬ ‫خود‬ ‫طرفداران‬‫دنیا‬‫جای‬ ‫همه‬‫در‬‫طبیعی‬‫آبمیوه‬
 4. 4. 5 ‫آبمیوه‬ ‫به‬‫راجع‬ ‫چیز‬ ‫همه‬‫گیری‬‫مگینال‬‫تحریریه‬ ‫تیم‬ ‫چیست‬‫گیری‬‫آبمیوه‬‫؟‬ ‫گیری‬‫آبمیوه‬‫از‬‫مختلفی‬‫انواع‬‫تکنولوژی‬ ‫پیشرفت‬ ‫با‬ ‫امروزه‬‫صنعت‬‫این‬‫و‬‫است‬‫شده‬‫عرضه‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫مدرن‬‫های‬ ‫می‬‫پیشرفت‬ ‫حال‬ ‫در‬‫همچنان‬‫خانه‬ ‫هر‬ ‫در‬‫که‬‫است‬‫وسایلی‬‫جزو‬ ‫پرکاربرد‬ ‫دستگاه‬‫این‬.‫باشد‬‫می‬‫یافت‬ ‫ای‬‫با‬ .‫شود‬ ‫آبمیوه‬‫گیری‬‫می‬‫ها‬‫آبمیو‬ ‫انواع‬‫خودتان‬ ‫منزل‬‫در‬‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫توانید‬‫ه‬‫اسموتی‬،‫ها‬‫دسر‬ ،‫ها‬‫میوه‬‫های‬‫آماده‬... ‫و‬‫ای‬ ‫کنید‬. ‫می‬ ‫ادامه‬‫در‬‫گیری‬‫آبمیوه‬‫انواع‬‫معرفی‬ ‫به‬ ‫خواهیم‬‫خرید‬ ‫روند‬ ‫و‬ ‫آن‬‫با‬ ‫کار‬‫نحوه‬ ،‫نیاز‬ ‫دالیل‬ ،‫بازار‬ ‫در‬‫موجود‬‫های‬ .‫باشید‬ ‫همراه‬‫متن‬‫پایان‬ ‫تا‬ ‫ما‬‫با‬ .‫کنیم‬‫بررسی‬ ‫را‬ ‫گیری‬‫آبمیوه‬‫یک‬
 5. 5. 6 ‫آبمیوه‬ ‫به‬‫راجع‬ ‫چیز‬ ‫همه‬‫گیری‬‫مگینال‬‫تحریریه‬ ‫تیم‬ ‫خوبه‬‫مارکی‬‫چه‬‫گیری‬‫آبمیوه‬ ‫گیری‬‫آبمیوه‬‫امروزه‬‫می‬‫ساخته‬‫صنعتی‬‫و‬ ‫خانگی‬ ‫مختلف‬‫انواع‬‫در‬ ‫ها‬‫آبمیوه‬ ‫روی‬ ‫ما‬ ‫تمرکز‬ ‫مقاله‬ ‫این‬‫در‬‫که‬‫شوند‬ ‫گیری‬‫برند‬ .‫است‬‫ایران‬‫بازار‬ ‫در‬‫پرطرفدار‬ ‫خانگی‬ ‫های‬‫محصوالت‬‫کیفیت‬ ‫بر‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫دنیا‬ ‫سراسر‬‫در‬‫مختلف‬‫های‬ ‫افزوده‬‫خود‬‫متنوع‬‫و‬ ‫بهترین‬ ‫تا‬ ‫اند‬‫مشت‬‫بدست‬ ‫را‬ ‫کاال‬‫ترین‬‫خاطره‬ ‫و‬‫رسانده‬ ‫خود‬ ‫ریان‬‫ایجاد‬‫آنها‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خوشی‬ ‫ی‬ .‫کنند‬ ‫فروش‬‫پر‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫خواهید‬ ‫مواجه‬ ‫سوال‬‫این‬‫با‬ ‫حتما‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬‫را‬ ‫گیری‬‫آبمیوه‬‫خرید‬ ‫قصد‬ ‫اگر‬‫حال‬‫مارک‬‫ترین‬ ‫آب‬ ،‫فیلیپس‬‫گیری‬ ‫آبمیوه‬،‫بوش‬ ‫گیری‬‫آبمیوه‬: ‫مثل‬ ‫را‬ ‫متنوعی‬‫محصوالت‬‫سوال‬‫این‬ ‫برای‬ ‫چیه؟‬ ‫گیری‬‫آبمیوه‬ ‫میو‬‫نمونه‬ ‫برای‬ ‫و‬‫مولینکس‬‫گیری‬‫ه‬‫می‬‫ایرانی‬‫ی‬.‫برد‬ ‫نام‬ ‫خزر‬ ‫پارس‬ ‫گیری‬‫آبمیوه‬‫از‬‫توان‬ ‫گیری‬‫آبمیوه‬‫انواع‬ ‫گیری‬‫آبمیوه‬‫شده‬‫عرضه‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫برقی‬ ‫و‬‫دستی‬‫نوع‬ ‫دو‬‫در‬‫ها‬.‫دارند‬‫را‬ ‫خود‬ ‫مزایای‬‫و‬‫معایب‬ ‫هرکدام‬‫که‬‫اند‬ ‫گیری‬‫آبمیوه‬‫مقاله‬ ‫این‬‫در‬‫ما‬ ‫مقصود‬ ‫که‬‫هرچند‬‫اما‬‫است‬ ‫برقی‬ ‫های‬‫نمونه‬ ‫پررنگ‬ ‫نقش‬ ‫از‬‫توان‬ ‫نمی‬ ‫دستی‬‫های‬ ‫می‬‫آن‬‫بررسی‬ ‫به‬ ‫اختصار‬‫به‬ ‫پس‬ ،‫شد‬‫غافل‬.‫پردازیم‬ ‫دستی‬‫گیری‬‫آبمیوه‬ ‫گیری‬‫آبمیوه‬ ‫مدل‬‫این‬‫می‬‫ساخته‬‫مدل‬‫چند‬ ‫در‬ ‫ها‬‫میوه‬‫آبگیری‬‫برای‬ ‫شما‬ ،‫شوند‬‫از‬ ‫باید‬ ... ‫و‬‫انار‬ ‫مثل‬‫هایی‬ ‫ب‬ ‫روی‬ ‫دسته‬‫یک‬ ‫آنها‬ ،‫نمایید‬ ‫استفاده‬ ‫متفاوت‬‫شمایل‬‫با‬ ‫دستگاهی‬‫قابل‬‫میوه‬‫فشردن‬‫برای‬ ‫که‬‫دارند‬‫خود‬ ‫دنه‬ ‫می‬‫وارد‬ ‫دستگاه‬‫به‬ ‫آبگیری‬‫حین‬ ‫که‬‫فشاری‬‫دلیل‬‫به‬ .‫است‬‫استفاده‬‫مستحکم‬‫بسیار‬ ‫آن‬ ‫بدنه‬ ‫است‬‫الزم‬ ،‫شود‬ ‫آن‬‫برای‬ ‫آلومینیوم‬ ‫یا‬ ‫آهن‬‫از‬ ‫خاطر‬ ‫همین‬‫به‬ ،‫باشد‬‫می‬‫استفاده‬ ‫ها‬‫برای‬ ‫دستی‬‫گیری‬‫آبمیوه‬‫از‬‫استفاده‬ .‫کنند‬ ‫مرسوم‬ ‫مرکبات‬‫که‬ ،‫است‬‫تر‬‫وسیله‬ ‫و‬‫بوده‬ ‫پالستیک‬ ‫جنس‬ ‫از‬‫غالبا‬‫پرتقال‬ ‫دانه‬‫چند‬ ‫آبگیری‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬‫ی‬ ‫می‬‫شناخته‬‫گیری‬‫مرکبات‬ ‫آب‬‫نام‬ ‫با‬ ‫دستگاه‬‫این‬‫(البته‬ .‫است‬‫شده‬‫عرضه‬ ‫برقی‬ ‫و‬ ‫دستی‬‫نوع‬ ‫دو‬‫در‬‫که‬‫شوند‬ )‫است‬
 6. 6. 7 ‫آبمیوه‬ ‫به‬‫راجع‬ ‫چیز‬ ‫همه‬‫گیری‬‫مگینال‬‫تحریریه‬ ‫تیم‬ ‫دستی‬‫گیری‬‫آبمیوه‬ ‫از‬‫استفاده‬‫نحوه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫کرده‬‫نصف‬ ‫وسط‬‫از‬‫را‬ ‫میوه‬ ‫کافیست‬‫شما‬‫را‬ ‫دسته‬‫تمام‬ ‫قدرت‬‫با‬ ،‫آن‬‫داخلی‬‫محفظه‬‫به‬ ‫کردن‬‫وارد‬ ‫باشید‬ ‫لیوان‬ ‫در‬‫گوارا‬ ‫آبی‬‫شاهد‬‫تا‬ ‫بفشارید‬. ‫برقی‬‫گیری‬‫آبمیوه‬ ‫می‬‫گفته‬‫خانگی‬ ‫گیری‬ ‫آبمیوه‬ ‫آن‬‫به‬ ‫که‬‫دستگاه‬‫این‬‫می‬ ‫کار‬‫مرکز‬‫از‬ ‫گریز‬‫نیروی‬ ‫با‬ ‫شود‬‫از‬‫که‬‫صورت‬‫این‬‫به‬ .‫کند‬ ‫م‬‫تا‬ ‫شده‬‫تشکیل‬ ‫آن‬‫اطراف‬‫صافی‬‫و‬ ‫تیغه‬ ‫دیسک‬‫یک‬‫خوبی‬ ‫به‬ ‫صافی‬‫توسط‬ ‫آن‬‫آبگیری‬‫و‬‫میوه‬‫کردن‬‫له‬ ‫راحل‬ ‫گیری‬‫آبمیوه‬.‫باشد‬ ‫برخوردار‬ ‫احتمالی‬ ‫ضربات‬‫می‬‫ها‬‫برند‬ ‫برخی‬ .‫بیایند‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫کاره‬‫چند‬ ‫وسایل‬‫جزو‬ ‫توانند‬‫ها‬ ‫قطعه‬‫گیرند‬‫قرار‬‫آن‬ ‫روی‬ ‫دیگری‬‫قطعات‬‫آن‬‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫تا‬ ‫ساختند‬‫موتور‬‫از‬‫جداسازی‬ ‫قابل‬‫را‬ ‫گیری‬‫آبمیوه‬‫ی‬. ‫برقی‬ ‫گیری‬‫میوه‬‫آب‬‫ویژگی‬ •‫ویژگی‬ ‫مهمترین‬‫از‬‫یکی‬ ‫مصرفی‬‫توان‬‫گیری‬‫آبمیوه‬‫می‬ ‫ها‬‫بین‬ ‫معموال‬‫که‬‫باشد‬۵۰۰‫تا‬۱۵۰۰.‫است‬‫متغیر‬ ‫وات‬ ‫موتورهستیم‬‫قدرت‬‫باالرفتن‬ ‫همچنین‬‫و‬‫برق‬ ‫مصرف‬‫افزایش‬‫شاهد‬ ‫شود‬‫بیشتر‬ ‫هرچه‬‫عدد‬ ‫این‬. •‫گیری‬‫آبمیوه‬‫می‬‫خروجی‬ ‫و‬‫ورودی‬ ‫دهانه‬‫یک‬ ‫دارای‬‫خانگی‬ ‫های‬‫آبمیوه‬‫جدید‬ ‫نسل‬ ‫در‬ ‫ورودی‬ ‫دهانه‬ ‫که‬‫باشد‬ ‫گیری‬‫از‬‫ها‬‫میوه‬‫آبگیری‬‫روند‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫است‬‫برخوردار‬ ‫بزرگی‬ ً ‫نسبتا‬ ‫ازه‬ ‫اند‬‫بخشد‬ ‫سرعت‬‫ها‬. •‫جنس‬ ‫دارای‬‫محصوالت‬‫این‬‫می‬ ‫متفاوت‬‫بدنه‬ ‫های‬‫است‬‫تاثیرگذار‬ ‫آنها‬ ‫وزن‬ ‫در‬‫که‬ ‫باشند‬. •‫گیری‬‫آبمیوه‬ ‫اکثر‬‫می‬‫تفاله‬ ‫مخزن‬‫دارای‬ ‫ها‬‫باشید‬ ‫راحت‬ ‫آبمیوه‬‫گرفتن‬‫برای‬ ‫تا‬ ‫باشند‬. •‫مدل‬‫برخی‬ ‫همچنین‬‫می‬‫سیم‬‫نگهداری‬ ‫محفظه‬‫و‬ ‫توربو‬ ‫عملکرد‬ ،‫سرعت‬‫تنظیمات‬ ‫دارای‬‫ها‬‫باشند‬.
 7. 7. 8 ‫آبمیوه‬ ‫به‬‫راجع‬ ‫چیز‬ ‫همه‬‫گیری‬‫مگینال‬‫تحریریه‬ ‫تیم‬ ‫راه‬‫و‬‫نصب‬‫راهنمای‬‫گیری‬‫آبمیوه‬‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫قبل‬‫مط‬‫آن‬ ‫سیم‬‫و‬‫قطعات‬‫بودن‬ ‫سالم‬‫از‬‫دستگاه‬‫اندازی‬‫ولتاژ‬ .‫شوید‬‫مئن‬‫بررسی‬ ‫را‬ ‫سکونتتان‬‫محل‬‫شهری‬ ‫می‬ ‫استفاده‬‫گیری‬‫آبمیوه‬‫از‬‫بار‬ ‫اولین‬‫برای‬ ‫اگر‬.‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫مغایرت‬‫دستگاه‬‫ولتاژ‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫کنید‬‫است‬ ‫بهتر‬ ‫کنید‬ ‫دهید‬‫قرار‬‫خود‬ ‫جای‬ ‫در‬ ‫شدن‬‫خشک‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬‫بشورید‬ ‫را‬ ‫آن‬‫شدن‬ ‫جدا‬ ‫قابل‬‫قطعات‬. ‫گیری‬‫میوه‬‫آب‬ ‫از‬‫استفاده‬‫نحوه‬ ‫شما‬‫از‬ ‫را‬ ‫میوه‬‫قطعات‬ ‫کافیست‬ ‫فقط‬ ،‫ندارید‬ ‫پیش‬ ‫در‬‫سختی‬ ‫کار‬‫سالم‬‫و‬ ‫طبیعی‬‫میوه‬ ‫آب‬ ‫یک‬ ‫نوشیدن‬ ‫برای‬ ‫اگرچه‬‫گیری‬‫آبمیوه‬‫دستگاه‬.‫بفشارید‬ ‫را‬ ‫آن‬‫کلید‬ ‫و‬‫کرده‬‫وارد‬ ‫گیری‬‫آبمیوه‬‫دستگاه‬‫به‬ ‫ورودی‬ ‫دهانه‬‫طریق‬ ‫است‬‫برخوردار‬ ‫باالیی‬ ‫بسیار‬ ‫سرعت‬‫از‬ ‫اما‬ ‫داشته‬‫بلندی‬ ‫صدای‬. ‫نمو‬ ‫روشن‬ ‫از‬‫قبل‬‫خطر‬ ‫هرگونه‬ ‫بروز‬ ‫از‬‫تا‬ ‫باشید‬ ‫مطمئن‬‫خود‬ ‫جای‬ ‫سر‬ ‫در‬‫قطعات‬‫جایگیری‬ ‫از‬‫حتما‬ ‫دستگاه‬ ‫دن‬ ‫دستگاه‬‫این‬‫از‬‫برخی‬ ‫البته‬.‫گردد‬‫جلوگیری‬ ‫احتمالی‬‫به‬ ‫قطعات‬‫تمام‬ ‫تا‬ ‫و‬‫بوده‬ ‫برخوردار‬ ‫ایمنی‬‫سوییچ‬‫از‬‫ها‬ ‫شد‬ ‫نخواهد‬ ‫روشن‬ ،‫نگیرند‬ ‫قرار‬‫خود‬ ‫جای‬ ‫سر‬‫درستی‬. ‫مناس‬‫ظرفیت‬ ً ‫معموال‬‫که‬‫تفاله‬ ‫مخزن‬‫به‬ .‫باشد‬ ‫جداسازی‬ ‫قابل‬‫راحتی‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫شده‬‫تعبیه‬ ‫دستگاه‬‫پشت‬ ‫در‬‫دارد‬‫بی‬ ‫می‬‫آن‬‫کمک‬‫نمایید‬ ‫خارج‬ ‫دستگاه‬‫از‬‫را‬ ‫تفاله‬ ‫ممکن‬‫حالت‬ ‫سریعترین‬‫در‬ ‫توانید‬. ‫بخریم؟‬‫مناسب‬‫گیری‬‫میوه‬‫آب‬‫یک‬ ‫چطور‬ ‫آبمیوه‬‫یک‬ ‫خرید‬ ‫برای‬‫کرد‬‫دقت‬‫نکاتی‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫مناسب‬‫گیری‬. ‫توا‬ ‫مناسب‬‫گیری‬‫آبمیوه‬‫یک‬ ‫برای‬‫ویژه‬ ‫اهمیت‬ ‫مصرفی‬‫ن‬‫توان‬ ‫محصوالت‬‫این‬‫در‬.‫دارد‬ ‫ای‬700‫برای‬ ‫باال‬ ‫به‬ ‫وات‬ ‫است‬‫مناسب‬‫خانگی‬ ‫مصارف‬. ‫ورودی‬ ‫دهانه‬‫هرچه‬.‫برخوردارند‬ ‫بزرگی‬ ‫ورودی‬ ‫دهانه‬‫از‬‫که‬‫بروید‬ ‫محصوالتی‬‫سراغ‬‫گیری‬‫آب‬‫در‬‫کار‬‫راحتی‬ ‫برای‬ ‫میوه‬،‫باشد‬ ‫بزرگتر‬ ‫گیری‬‫آبمیوه‬‫برش‬ ‫با‬ ‫ها‬‫می‬‫آن‬ ‫وارد‬ ‫کمتری‬‫های‬‫شوند‬. ‫نمایید‬ ‫انتخاب‬‫را‬ ‫صدا‬‫و‬ ‫سر‬‫و‬ ‫لرزش‬ ‫کمترین‬‫با‬ ‫دستگاهی‬ ‫که‬‫کنید‬ ‫دقت‬‫گیری‬‫آبمیوه‬‫خرید‬ ‫حین‬. ‫ویژگی‬ ‫از‬ ،‫آن‬‫جداشدن‬ ‫قابلیت‬‫همچنین‬‫و‬‫گیر‬‫تفاله‬ ‫مخزن‬‫ظرفیت‬‫آبمیوه‬‫دستگاه‬‫یک‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫مهم‬‫های‬ ‫ظرفیت‬‫با‬ ‫تفاله‬ ‫مخزن‬ .‫است‬‫گیری‬1.5‫است‬ ‫برای‬ ‫و‬ .‫است‬‫مناسب‬‫خانگی‬ ‫مصارف‬‫برای‬ ‫لیتر‬‫فاده‬‫حرفه‬ ‫ی‬‫ای‬‫تر‬ ‫می‬‫ظرفیت‬‫توانید‬3‫نمایید‬ ‫انتخاب‬‫را‬ ‫لیتر‬. ‫جلوگیری‬ ‫سطوح‬‫روی‬ ‫آبمیوه‬ ‫قطرات‬‫ریختن‬ ‫از‬‫که‬ ‫است‬‫مهمی‬‫ویژگی‬ ‫محصوالت‬‫دراین‬‫چکه‬ ‫ضد‬‫سیستم‬ ‫می‬‫کند‬.
 8. 8. 9 ‫آبمیوه‬ ‫به‬‫راجع‬ ‫چیز‬ ‫همه‬‫گیری‬‫مگینال‬‫تحریریه‬ ‫تیم‬ ‫تیغه‬ ‫دارای‬‫که‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬‫را‬ ‫گیری‬‫آبمیوه‬‫مقاومت‬‫از‬‫و‬‫بوده‬ ‫زنگ‬ ‫ضد‬‫استیل‬‫و‬‫فوالد‬،‫تیتانیوم‬ ‫جنس‬ ‫از‬‫هایی‬ ‫من‬‫است‬‫برخوردار‬ ‫اسبی‬. ‫گیری‬‫آبمیوه‬‫نگهداری‬‫راهنمای‬ ‫ضروریست‬‫آن‬‫نگهداری‬ ‫و‬‫استفاده‬‫مورد‬‫در‬‫نکاتی‬ ‫دانستن‬‫محصول‬‫یک‬ ‫بیشتر‬ ‫دوام‬‫و‬ ‫بهتر‬ ‫عملکرد‬ ‫برای‬. •‫باشند‬ ‫گرفته‬‫قرار‬ ‫خود‬ ‫مناسب‬‫و‬‫اصلی‬‫جای‬ ‫در‬ ‫قطعات‬‫تمامی‬ ‫شوید‬‫مطمئن‬‫دستگاه‬‫از‬‫استفاده‬‫از‬‫قبل‬. •‫دستگاه‬‫این‬‫از‬‫آبمیوه‬ ‫گرفتن‬‫برای‬‫آبمیوه‬‫صافی‬‫منافذ‬‫زیرا‬ ‫نکنید‬ ‫استفاده‬‫فرنگی‬‫گوجه‬‫و‬ ‫هلو‬ ‫مانند‬‫نرم‬ ‫های‬ ‫می‬‫ساز‬‫مشکل‬ ‫و‬‫گرفته‬‫را‬ ‫گیری‬‫شود‬. •‫تاخیر‬ ‫به‬ ‫بشویید‬ ‫را‬ ‫آن‬‫حتما‬ ‫ازدستگاه‬ ‫استفاه‬‫از‬‫بعد‬‫میوه‬‫شدن‬‫خشک‬ ‫باعث‬ ‫شستشو‬‫اختن‬ ‫اند‬‫تمیز‬ ‫و‬‫شده‬‫ها‬ ‫می‬‫سخت‬‫را‬ ‫دستگاه‬‫کردن‬‫کند‬ •‫گیر‬‫آبمیوه‬‫ی‬‫تیغه‬ ‫با‬ ‫ها‬‫می‬‫تیز‬ ‫های‬‫کوچک‬‫کودک‬‫اگر‬.‫باشند‬ ‫ساز‬‫سانحه‬‫و‬ ‫خطرناک‬ ‫گوشت‬‫چرخ‬ ‫مانند‬ ‫توانند‬ ‫باشید‬ ‫فرزندتان‬‫شدن‬‫نزدیک‬ ‫مراقب‬‫وسیله‬ ‫این‬‫از‬‫استفاده‬ ‫هنگام‬ ‫دارید‬‫منزلتان‬‫در‬.
 9. 9. 10 ‫آبمیوه‬ ‫به‬‫راجع‬ ‫چیز‬ ‫همه‬‫گیری‬‫مگینال‬‫تحریریه‬ ‫تیم‬ ‫گیری‬‫میوه‬‫آب‬ ‫تعمیر‬ ‫تا‬ ‫نمایید‬ ‫دقت‬ ‫آن‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬‫استفاده‬‫نکات‬ ‫به‬ ‫حتما‬ ‫محصول‬ ‫خرید‬ ‫از‬‫بعد‬‫وارد‬ ‫شما‬‫دستگاه‬‫به‬ ‫آسیب‬‫کمترین‬ ‫می‬‫گارانتی‬‫موعد‬‫پایان‬ ‫از‬‫قبل‬‫آن‬‫احتمالی‬‫خرابی‬ ‫صورت‬‫در‬ ‫اما‬.‫شود‬‫نمایندگی‬ ‫به‬ ‫توانید‬‫برند‬ ‫آن‬ ‫معتبر‬‫های‬ ‫تعمیرگاه‬ ،‫صورت‬‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬‫و‬ ‫کرده‬‫مراجعه‬‫هرگونه‬‫از‬ .‫دهید‬‫قرار‬‫اولویت‬‫را‬ ‫خانگی‬ ‫لوازم‬ ‫مجاز‬‫های‬ ‫دستکاری‬‫حرفه‬ ‫غیر‬ ‫های‬‫ناشیانه‬ ‫و‬‫ای‬‫بپرهیزید‬ ‫برقی‬ ‫لوازم‬ ‫در‬. ‫گیری‬‫آبمیوه‬‫قیمت‬ ‫بودجه‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫قبل‬‫است‬‫بهتر‬‫با‬ ‫متناسب‬‫را‬ ‫دستگاه‬‫بهترین‬ ‫تا‬ ‫نمایید‬ ‫مشخص‬‫گیری‬‫آبمیوه‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫برند‬ ‫از‬‫گیری‬‫آبمیوه‬.‫نمایید‬ ‫انتخاب‬‫اتان‬‫بودجه‬‫عرضه‬ ‫مختلفی‬ ‫قیمت‬‫در‬،‫آن‬‫کارایی‬‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫مختلف‬‫های‬ ‫شده‬‫محصوالت‬.‫اند‬‫برند‬ ‫از‬‫برند‬ ‫برخی‬ ‫اما‬‫دارند‬‫بیشتری‬ ‫قیمت‬‫معموال‬ ‫معتبر‬‫های‬‫شناخته‬ ‫کمتر‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫شده‬‫کرده‬ ‫عرضه‬ ‫کمتر‬‫مراتب‬‫به‬ ‫قیمتی‬‫و‬‫کیفیت‬‫همان‬‫با‬ ‫محصوالتی‬ ‫که‬‫هستند‬‫هم‬‫ای‬‫حین‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ .‫اند‬ ‫کنید‬‫بیشتری‬ ‫توجه‬ ،‫محصول‬ ‫آن‬‫خرید‬ ‫از‬‫نیازهایتان‬ ‫و‬‫محصول‬ ‫کیفیت‬‫به‬ ‫خرید‬. ‫صفحه‬ ‫این‬‫در‬‫گیری‬ ‫آبمیوه‬‫انواع‬‫با‬‫ارائه‬ ‫ما‬‫سعی‬.‫شد‬ ‫خواهید‬ ‫آشنا‬‫بازار‬ ‫در‬‫موجود‬‫های‬‫راحت‬ ‫ی‬‫برای‬ ‫راه‬ ‫ترین‬ ‫است‬‫برقی‬ ‫خانگی‬ ‫لوازم‬ ‫خرید‬ ‫و‬‫مشاوره‬.‫محبوب‬‫از‬‫صفحه‬ ‫این‬‫محصوالت‬‫تمامی‬‫معتبر‬‫و‬‫ترین‬‫برند‬ ‫ترین‬‫های‬ ‫شده‬‫انتخاب‬‫موجود‬‫فیزیکی‬‫سالمت‬‫و‬ ‫اصالت‬ ‫گارانتی‬‫دارای‬‫همچنین‬ .‫اند‬‫می‬ ‫کاال‬‫باشند‬.
 10. 10. 11 ‫آبمیوه‬ ‫به‬‫راجع‬ ‫چیز‬ ‫همه‬‫گیری‬‫مگینال‬‫تحریریه‬ ‫تیم‬ ‫گیری‬‫آبمیوه‬‫تاریخچه‬ ‫درسالهای‬ ‫که‬‫هست‬‫شناسان‬ ‫باستان‬ ‫توسط‬ ‫شواهدی‬50‫و‬170‫مختلفی‬‫های‬‫تکنیک‬ ‫با‬ ‫مردم‬،‫میالد‬‫از‬‫قبل‬ .‫بود‬ ‫اجرا‬‫قابل‬‫مرکبات‬‫و‬‫انجیر‬،‫انار‬‫برای‬ ‫فقط‬‫که‬‫کردند‬‫می‬ ‫آبگیری‬‫هارا‬‫میوه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کرده‬ ‫خارج‬ ‫میوه‬ ‫دل‬‫از‬‫را‬ ‫آن‬‫سختی‬ ‫هزار‬‫با‬ ‫که‬ ‫کردند‬ ‫درک‬‫افرادی‬‫را‬ ‫آبمیوه‬‫خوردن‬ ‫واقعی‬ ‫لذت‬ ‫وزن‬ ‫متعاقبا‬‫که‬‫کردند‬‫استفاده‬ ‫آهنی‬‫قطعات‬‫از‬ ‫کار‬‫راحتی‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫بعد‬ .‫برسند‬ ‫خوشمزه‬ ‫و‬‫طبیعی‬‫نوشیدنی‬ ‫که‬‫صورت‬‫این‬ ‫به‬ .‫داشت‬ ‫هم‬‫زیادی‬‫یک‬‫کاسه‬‫داخل‬ ‫دستی‬‫صورت‬‫به‬ ‫چرخان‬ ‫میله‬‫ها‬‫میوه‬‫و‬ ‫کرده‬‫حرکت‬ ‫آهنی‬ ‫می‬‫له‬ ‫را‬.‫کرد‬ ‫را‬ ‫امروزی‬‫شکل‬‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫و‬‫ماتیک‬ ‫اتو‬‫گیری‬‫آبمیوه‬‫اولین‬‫شروع‬‫مدیون‬‫دکتر‬WalkerNorman‫سال‬‫در‬1910 ‫آب‬‫این‬‫تر‬ ‫راحت‬ ‫خوردن‬ ‫لذت‬ ‫بشر‬ ‫به‬ ‫و‬‫شد‬‫آبمیوه‬‫جنبش‬ ‫گذار‬‫بنیان‬ ‫ساده‬‫دستگاهی‬‫تولید‬ ‫با‬ ‫او‬ .‫هستیم‬ ‫میوه‬‫از‬ ‫تا‬ ‫شناساند‬‫را‬ ‫شیرین‬‫و‬‫زمان‬ ‫مرور‬‫به‬ .‫دهند‬ ‫اهمیت‬‫خود‬ ‫سالمت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫برده‬ ‫بیشتری‬ ‫لذت‬ ‫درهرشرایط‬‫ها‬ ‫این‬‫از‬‫ای‬‫خانه‬ ‫کمتر‬‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬‫که‬‫صورتی‬‫به‬ ،‫شد‬‫نمایان‬ ‫بیشتر‬ ‫دستگاه‬‫این‬‫ارزش‬‫تکنولوژی‬ ‫پیشرفت‬ ‫با‬ ‫عال‬ ‫ها‬‫کمپانی‬ ‫سایر‬‫تا‬ ‫شد‬‫ای‬‫زمینه‬ ‫وی‬ ‫توسط‬ ‫گیری‬‫آبمیوه‬‫ساخت‬‫ی‬ ‫ایده‬.‫است‬‫مانده‬‫محروم‬‫دستگاه‬‫به‬ ‫قمند‬ ‫هم‬‫هنوز‬‫آن‬‫باالی‬ ‫کیفیت‬‫دلیل‬‫به‬ ‫ولی‬ ،‫شوند‬‫محصول‬‫این‬‫ساخت‬‫گیری‬‫آبمیوه‬Norwalk‫طرفداران‬ .‫دارد‬‫را‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫مخصوص‬ ‫نوشیدنی‬ ‫اولین‬Norwalk‫تبدیل‬ ‫خمیر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سبزیجات‬‫و‬‫میوه‬‫ی‬ ‫شده‬‫رنده‬ ‫و‬‫فشرده‬‫که‬‫بود‬ ‫صورت‬‫این‬‫به‬ ‫می‬‫منتقل‬‫کتان‬‫کیسه‬‫یک‬ ‫به‬ ‫سپس‬‫و‬ ‫کرده‬‫به‬ ‫هیدرولیکی‬‫پرس‬ ‫دستگاه‬‫یک‬ ‫توسط‬ ‫میوه‬‫آب‬‫از‬‫پالپ‬ ‫تا‬ .‫شود‬ ‫مع‬‫مواد‬‫موثرترین‬ ،‫شود‬‫می‬ ‫وارد‬ ‫آن‬‫به‬ ‫که‬‫هیدرولیکی‬‫فشار‬‫دلیل‬‫به‬ ‫گیری‬‫آبمیوه‬‫این‬.‫گردد‬‫جدا‬ ‫راحتی‬‫را‬ ‫دنی‬ .‫کند‬‫می‬‫حفظ‬ ‫میوه‬‫در‬
 11. 11. 12 ‫آبمیوه‬ ‫به‬‫راجع‬ ‫چیز‬ ‫همه‬‫گیری‬‫مگینال‬‫تحریریه‬ ‫تیم‬ ‫تازه‬ ‫آبمیوه‬ ‫یک‬ ‫از‬‫توانیم‬ ‫می‬ ‫کلید‬‫یک‬ ‫فشردن‬‫راحتی‬ ‫به‬ ‫و‬‫رسیده‬ ‫ما‬‫به‬ ‫زحمات‬ ‫این‬ ‫حاصل‬ ‫که‬‫کنندست‬‫خوشحال‬ ‫دنبال‬‫یا‬ ‫نداشته‬ ‫خانه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دستگاه‬‫این‬ ‫اگر‬‫تا‬ ‫کنیم‬‫کمک‬ ‫خواهیم‬ ‫می‬‫مقاله‬‫این‬‫در‬.‫ببریم‬ ‫لذت‬ ‫خانواده‬ ‫کنار‬‫در‬ ‫مخت‬‫انواع‬ ‫با‬ ‫هستید‬‫جهیزیه‬.‫باشید‬ ‫همراه‬ ‫ما‬‫با‬ .‫شوید‬‫آشنا‬‫آن‬‫لف‬ ‫گیر‬‫آبمیوه‬‫ی‬‫امروزی‬‫های‬ ‫قطعات‬‫و‬ ‫یکسان‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شما‬‫خواهیم‬ ‫می‬،‫بپردازیم‬ ‫ها‬‫گیری‬‫آبمیوه‬ ‫انواع‬‫بررسی‬ ‫به‬ ‫اینکه‬‫از‬‫قبل‬ ‫مختلف‬‫های‬‫مدل‬‫با‬ ‫و‬‫داشته‬‫جذابی‬ ‫های‬‫طرح‬ ‫ها‬‫گیری‬‫آبمیوه‬‫این‬.‫کنیم‬ ‫آشنا‬‫جدید‬ ‫نسل‬ ‫در‬‫آنها‬ ‫مدرن‬‫توزیع‬ ‫بدنه‬ .‫دهند‬‫می‬‫انجام‬‫مشخص‬‫کار‬‫یک‬ ‫آنها‬ ‫ی‬ ‫همه‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫برند‬ ‫هر‬‫در‬ ‫گیری‬‫آبمیوه‬‫شکل‬.‫شوند‬‫می‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬‫را‬ ‫مقاومت‬‫بیشترین‬ ‫تا‬ ‫بوده‬ ‫سخت‬‫پالستیک‬ ‫و‬‫زنگ‬ ‫ضد‬‫فلز‬ ‫معموال‬‫آنها‬ ‫ی‬ ‫آنها‬ ‫برای‬ ‫ظرفی‬‫هیچ‬‫یا‬ ‫بوده‬ ‫مخزن‬‫ظرف‬‫یک‬ ‫دارای‬‫است‬‫ممکن‬ ‫جدید‬ ‫نسل‬ ‫های‬‫گیری‬‫آبمیوه‬‫نشده‬ ‫لحاظ‬ .‫است‬‫راحت‬ ‫ها‬‫آن‬‫در‬‫تفاله‬ ‫خروج‬ ‫اما‬.‫باشد‬ ‫چرخ‬ ‫نوعی‬ ‫از‬‫آنها‬ ‫ی‬ ‫همه‬ ‫اما‬‫است‬‫متفاوت‬‫آنها‬ ‫در‬‫خروجی‬ ‫و‬‫ورودی‬ ‫دهانه‬‫کردن‬‫له‬ ‫یا‬ ‫خرد‬ ‫برای‬ ‫تیغه‬ ‫یا‬ ‫دنده‬ .‫کنند‬ ‫می‬‫استفاده‬‫ها‬‫میوه‬
 12. 12. 13 ‫آبمیوه‬ ‫به‬‫راجع‬ ‫چیز‬ ‫همه‬‫گیری‬‫مگینال‬‫تحریریه‬ ‫تیم‬ ‫بخریم؟‬‫گیری‬‫آبمیوه‬‫چه‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬‫در‬‫فقط‬‫ها‬‫گیری‬‫آبمیوه‬‫کنید‬ ‫می‬‫فکر‬ ‫اگر‬‫ی‬ ‫صفحه‬‫به‬ .‫شوند‬‫می‬‫خالصه‬ ‫پرطرفدار‬ ‫و‬‫خانگی‬ .‫کنیم‬ ‫معرفی‬‫شما‬‫به‬ ‫مختلف‬‫کارایی‬ ‫و‬ ‫روند‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫گیری‬‫آبمیوه‬‫انواع‬ ‫خواهیم‬ ‫می‬ ‫ما‬ ،‫آمدید‬‫درستی‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬‫را‬ ‫گیری‬‫آبمیوه‬5:‫کرد‬‫بندی‬ ‫دسته‬‫کلی‬‫دسته‬‫هیدرولیکی‬‫گیری‬‫آبمیوه‬،‫گریز‬‫نیروی‬‫با‬‫گیری‬‫آبمیوه‬ ‫مرکز‬ ‫از‬،‫گیری‬‫آبمیوه‬Mastic،‫گیری‬‫آبمیوه‬TwinGear،‫اتوماتیک‬‫هیدرولیکی‬‫گیری‬‫آبمیوه‬ ‫گیری‬‫آبمیوه‬‫هیدرولیکی‬ ‫کار‬‫ی‬ ‫ادامه‬‫در‬‫که‬ ‫ها‬‫گیری‬‫آبمیوه‬‫از‬‫نمونه‬ ‫این‬‫نورواک‬ ‫دکتر‬‫برای‬ .‫شد‬‫ساخته‬‫سرطان‬‫درمان‬‫مفید‬‫بسیار‬ ‫پرس‬ ‫و‬ ‫سیاب‬ ُ ‫آ‬‫قسمت‬‫دو‬‫از‬‫آنها‬ .‫شوند‬‫می‬‫گیری‬‫آب‬‫مرحله‬‫دردو‬ ‫ها‬‫میوه‬‫ها‬ ‫گیری‬‫آبمیوه‬‫این‬ ‫در‬.‫هستند‬ .‫اند‬‫شده‬‫تشکیل‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫دکتر‬Gerson‫برای‬ ‫بسیاری‬ ‫تاکید‬ ‫دانست‬‫نورواک‬ ‫دکتر‬‫از‬‫معاصر‬‫ی‬ ‫نمونه‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬‫را‬‫دو‬‫در‬‫آبمیوه‬ ‫گرفتن‬ ‫مرحله‬‫دستگ‬ ِ‫چپ‬ ‫سمت‬‫در‬.‫دارد‬‫یک‬ ‫اه‬‫آسیاب‬‫در‬‫کار‬‫اتمام‬‫از‬‫بعد‬ .‫است‬ ‫گرفته‬‫قرار‬ ‫میوه‬‫کردن‬‫له‬ ‫یا‬ ‫آسیاب‬‫برای‬ ‫های‬‫پارچه‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ‫با‬ .‫گیرد‬‫قرار‬‫کتان‬‫پارچه‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫و‬‫شده‬ ‫جدا‬ ‫سبدی‬‫توسط‬ ‫آن‬‫پالپ‬ ‫کافیست‬،‫مرحله‬‫این‬ ‫آب‬‫این‬‫اینکه‬‫دلیل‬‫به‬ .‫کنید‬ ‫روشن‬ ‫را‬ ‫دستگاه‬‫کافیست‬‫فقط‬،‫هیدرولیکی‬‫کفه‬‫روی‬ ‫پالپ‬ ‫حاوی‬‫در‬‫میوه‬ ‫گیرد‬ ‫نمی‬ ‫برق‬ ‫و‬‫گرما‬‫مجاورت‬‫ویتامین‬ ‫و‬ ‫معدنی‬‫مواد‬‫و‬‫شده‬‫حفظ‬ ‫آن‬‫های‬‫آنزیم‬‫ها‬‫آزاد‬ ‫سبزیجات‬‫و‬‫میوه‬‫از‬ ‫را‬ .‫داشت‬‫خواهید‬ ‫ها‬‫بیماری‬ ‫انواع‬‫درمان‬‫برای‬ ‫را‬ ‫میوه‬‫آب‬‫مفیدترین‬‫نتیجه‬ ‫در‬ .‫کند‬‫می‬ :‫مثبت‬‫نقاط‬ •‫تا‬ ‫آنها‬ ‫در‬‫شده‬‫تولید‬ ‫آب‬50‫ابمیوه‬ ‫سایر‬‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫درصد‬.‫است‬‫معمولی‬‫های‬‫گیری‬ •.‫داشت‬‫خواهید‬ ‫خشک‬ ‫کامال‬‫ای‬‫تفاله‬ ‫و‬‫پیداکرده‬ ‫دست‬‫آبمیوه‬‫مقدار‬‫بیشترین‬ ‫به‬ ‫شما‬ •‫پرس‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬‫های‬ ‫آنزیم‬ ‫و‬ ‫داشته‬‫نگه‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫معدنی‬ ‫مواد‬‫بیشترین‬ ،‫برق‬ ‫با‬ ‫کمتر‬‫مجاورت‬‫دلیل‬‫به‬ .‫کند‬‫می‬ ‫آزاد‬ ‫هیدرولیکی‬ •.‫باشد‬ ‫مناسب‬‫تواند‬ ‫می‬‫مغزیجات‬‫کردن‬ ‫آسیاب‬‫برای‬ :‫منفی‬‫نقاط‬ •.‫است‬‫کند‬‫آبگیری‬‫روند‬ •.‫شوند‬‫نمی‬ ‫تفکیک‬ ‫ها‬‫تفاله‬ •‫می‬‫انجام‬ ‫دستی‬ ‫صورت‬‫به‬ ‫آبگیری‬‫روند‬ ‫از‬‫نیمی‬.‫گیرد‬
 13. 13. 14 ‫آبمیوه‬ ‫به‬‫راجع‬ ‫چیز‬ ‫همه‬‫گیری‬‫مگینال‬‫تحریریه‬ ‫تیم‬ ‫گیری‬‫آبمیوه‬‫مارک‬‫بهترین‬،‫هیدرولیکی‬‫های‬‫نورواک‬‫گیری‬‫آبمیوه‬‫گیری‬‫آبمیوه‬‫و‬Pure‫در‬‫بار‬ ‫اولین‬‫که‬‫است‬ ‫سال‬2016.‫است‬‫شده‬‫تولید‬ ‫خانگی‬‫گیری‬‫آبمیوه‬( ‫مرکز‬ ‫از‬ ‫گریز‬‫نیروی‬‫با‬‫گیری‬‫آبمیوه‬-)‫معمولی‬ ‫می‬‫را‬ ‫ها‬‫گیری‬ ‫آبمیوه‬‫این‬ .‫شود‬‫می‬ ‫پیدا‬ ‫ها‬ ‫خانه‬ ‫اکثر‬‫در‬ ‫که‬‫گیری‬‫آبمیوه‬‫نوع‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬‫به‬ ‫رسیم‬‫سریع‬‫یا‬ ‫مرکز‬‫از‬ ‫گریز‬‫سرعت‬ ‫آن‬‫نامگذاری‬ ‫علت‬ ‫که‬ ‫گویند‬‫می‬‫نحوه‬ ‫و‬‫چرخش‬.‫آنهاست‬ ‫عملکرد‬ ‫ی‬ ‫از‬ ‫سبزیجات‬‫و‬‫میوه‬‫ورودی‬ ‫دهانه‬ ‫طریق‬‫حدود‬ ‫سرعتی‬‫با‬ ‫که‬ .‫رسد‬ ‫می‬‫استیل‬ ‫و‬ ‫گرد‬‫تیغه‬ ‫یک‬ ‫به‬6000‫تا‬14000 ‫توسط‬ .‫کند‬ ‫می‬‫خرد‬ ‫را‬ ‫میوه‬‫و‬‫چرخیده‬ ‫دقیقه‬‫در‬‫دور‬‫صافی‬‫از‬‫حاصل‬ ‫ی‬ ‫تفاله‬ ‫و‬‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫آن‬‫ی‬ ‫شیره‬‫سرعت‬‫به‬ .‫شود‬ ‫می‬‫منتقل‬‫تفاله‬ ‫مخزن‬‫به‬ ‫آن‬‫دستگاه‬‫این‬‫سریع‬‫آبمیوه‬ ‫ترین‬‫می‬ ‫شما‬‫به‬ ‫را‬‫دهانه‬‫اگر‬‫بخصوص‬ ،‫دهد‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫اما‬.‫باشد‬ ‫داشته‬‫بزرگی‬ ‫خروجی‬ ‫و‬‫ورودی‬‫معدنی‬ ‫مواد‬‫حفظ‬‫ها‬ ‫آنزیم‬ ‫و‬‫تر‬ ‫ضعیف‬‫که‬ ،‫کنند‬‫می‬‫عمل‬ .‫هاست‬‫تیغه‬ ‫چرخش‬ ‫سرعت‬‫از‬‫حاصل‬ ‫گرمای‬‫آن‬‫دلیل‬‫بزرگترین‬ ‫برای‬ ‫اگر‬‫سوزی‬‫چربی‬‫برگ‬ ‫سبزیجات‬‫آبگیری‬‫برای‬ ‫خوبی‬ ‫ی‬ ‫وسیله‬ ‫دستگاه‬‫این‬ ‫دارید‬‫سبزیجات‬‫خوردن‬ ‫به‬ ‫نیاز‬‫دار‬ .‫نیست‬‫یک‬ ‫شاهد‬‫آنها‬ ‫از‬‫برخی‬ ‫در‬‫دلیل‬‫همین‬‫به‬ ،‫باشد‬ ‫آسیاب‬‫جایگزین‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫هرگز‬‫دستگاه‬‫این‬‫آسیاب‬‫یا‬ ‫کن‬‫مخلوط‬‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫اصلی‬‫موتور‬‫روی‬ ‫شدن‬‫سوار‬ ‫با‬ ‫که‬‫هستیم‬‫چندکاره‬ ‫دستگاهی‬.‫شود‬ ‫می‬‫کف‬‫دلیل‬‫به‬ ‫کل‬‫در‬‫اما‬ .‫داشت‬‫نگه‬ ‫طوالنی‬ ‫زمان‬ ‫در‬‫را‬ ‫آن‬‫توان‬ ‫نمی‬ ‫و‬ ‫شود‬‫مصرف‬‫سریع‬‫باید‬ ‫آبمیوه‬ ،‫بیشتر‬ ‫واکسیداسیون‬ ‫بهترین‬ ‫نیستند‬ ‫آبمیوه‬‫خوردن‬ ‫اهل‬‫چندان‬ ‫و‬‫کنند‬‫هزینه‬ ‫کم‬‫خواهند‬ ‫می‬‫که‬ ‫افرادی‬‫برای‬ ‫گیری‬‫آبمیوه‬‫این‬ .‫است‬ ‫گزینه‬
 14. 14. 15 ‫آبمیوه‬ ‫به‬‫راجع‬ ‫چیز‬ ‫همه‬‫گیری‬‫مگینال‬‫تحریریه‬ ‫تیم‬ :‫مثبت‬‫نقاط‬ •‫آبگ‬‫برای‬ ‫دستگاه‬‫ترین‬ ‫سرعت‬‫پر‬.‫است‬‫سبزیجات‬‫و‬‫میوه‬‫یری‬ •.‫دارند‬‫بزرگی‬ ‫خروجی‬ ‫و‬‫ورودی‬ ‫دهانه‬‫معموال‬ •.‫گیرند‬‫می‬‫کابینت‬‫و‬ ‫آشپزخانه‬‫از‬‫کمی‬‫بسیار‬ ‫فضای‬ •.‫دارند‬‫مناسبی‬‫قیمت‬ :‫منفی‬‫نقاط‬ •.‫آورد‬ ‫می‬‫پایین‬ ‫را‬ ‫آبمیوه‬‫کیفیت‬‫نتیجه‬ ‫در‬‫که‬‫شده‬‫گرما‬‫باعث‬ ‫چرخش‬ ‫سرعت‬ •‫عمر‬ ،‫بیشتر‬ ‫اکسیداسیون‬‫نتیجه‬ ‫در‬‫و‬ ‫کف‬‫ایجاد‬‫ساعت‬‫یک‬ ‫از‬‫کمتر‬‫در‬‫باید‬ ‫و‬‫داده‬‫کاهش‬‫را‬ ‫آبمیوه‬ .‫شود‬‫مصرف‬ •.‫دارند‬‫زیادی‬‫صدای‬‫و‬ ‫سر‬ •.‫نیستند‬ ‫دار‬ ‫برگ‬ ‫سبزیجات‬‫آبگیری‬‫برای‬ ‫مناسبی‬‫ی‬ ‫وسیله‬ •.‫کند‬‫می‬‫تولید‬ ‫زیادی‬‫ی‬ ‫تفاله‬ •.‫شوند‬‫نمی‬ ‫توصیه‬ ‫سویا‬‫شیر‬‫یا‬ ‫روغن‬ ‫ی‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬ ‫و‬‫نبوده‬ ‫مناسبی‬‫ی‬ ‫وسیله‬ ‫مغزیجات‬‫یا‬ ‫آجیل‬‫برای‬ ‫کمپانی‬‫در‬‫محصوالت‬‫تنوع‬ ‫است‬‫ممکن‬ ‫که‬،‫زدند‬ ‫پرطرفدار‬ ‫های‬‫گیری‬‫آبمیوه‬‫این‬‫ساخت‬ ‫به‬ ‫دست‬‫زیادی‬‫های‬ ‫گیری‬‫آبمیوه‬‫مارک‬‫ترین‬ ‫پرفروش‬ ‫یا‬ ‫خوبه؟‬ ‫مارکی‬‫چه‬ ‫گیری‬‫آبمیوه‬ :‫که‬ ‫کند‬‫درگیر‬‫سوال‬‫این‬‫با‬ ‫را‬ ‫شما‬‫ها‬‫آن‬ ‫آبمی‬ ‫اما‬ ،‫کرد‬‫انتخاب‬‫را‬ ‫محصولی‬‫برند‬ ‫نام‬ ‫اتکای‬‫به‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫که‬‫البته‬‫چیست؟‬‫می‬‫را‬ ‫کنوود‬‫و‬ ‫بوش‬ ‫گیری‬‫وه‬ .‫کنیم‬ ‫معرفی‬‫ها‬‫گیری‬‫آبمیوه‬‫پرطرفدارترین‬ ‫جزو‬ ‫توانیم‬
 15. 15. 16 ‫آبمیوه‬ ‫به‬‫راجع‬ ‫چیز‬ ‫همه‬‫گیری‬‫مگینال‬‫تحریریه‬ ‫تیم‬ ‫گیری‬‫آبمیوه‬Mastic ‫های‬‫گیری‬‫آبمیوه‬Mastic‫برای‬ ‫را‬ ‫گیری‬‫آبمیوه‬‫نوع‬ ‫این‬‫سازنده‬‫های‬‫شرکت‬‫معموال‬.‫هستند‬‫جذاب‬ ‫بسیار‬‫«پرس‬ ‫سرد‬‫می‬ ‫تولید‬ ‫کیفیتی‬‫با‬ ‫بسیار‬ ‫یخی‬ ‫میوه‬‫اما‬‫ندارند‬ ‫پرس‬ ‫برای‬ ‫ای‬‫قطعه‬‫هیچ‬‫حالیکه‬ ‫در‬.‫دانند‬‫می‬ ‫مناسب‬ » .‫شود‬‫می‬‫خارج‬ ‫خروجی‬ ‫دهانه‬‫از‬ ‫خمیر‬ ‫یک‬ ‫مثل‬ ‫که‬،‫کنند‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬‫شما‬‫گی‬‫آبمیوه‬‫معمولی‬‫ری‬‫و‬‫ورودی‬ ‫دهانه‬‫از‬‫میوه‬‫کردن‬‫اضافه‬ ‫با‬ ،‫کنید‬‫حساب‬ ‫آن‬‫روی‬ ِ‫حرکت‬ ‫ی‬ ‫ادامه‬‫در‬ ‫آن‬‫ی‬ ‫تفاله‬ .‫شود‬‫می‬‫خارج‬ ‫پالپ‬ ‫مقداری‬ ‫با‬ ‫وهمراه‬ ‫پایینی‬ ‫قسمت‬‫از‬‫میوه‬ ‫آب‬ ،‫آن‬‫فشردن‬ ‫مجز‬ ‫ظرف‬‫دو‬‫از‬‫باید‬ ‫دستگاه‬‫این‬‫از‬‫استفاده‬‫برای‬ .‫گردد‬‫می‬‫خارج‬ ‫جلویی‬ ‫قسمت‬‫از‬‫و‬‫رفته‬ ‫پیش‬ ،‫چرخان‬ ‫اهرم‬‫ا‬ ‫را‬ ‫دستگاه‬‫این‬ ‫کارکرد‬ .‫نمایید‬ ‫استفاده‬‫تفاله‬ ‫و‬‫آبگیری‬‫برای‬‫ند‬ ٌ ‫ک‬‫با‬ ‫آن‬‫ی‬ ‫دنده‬ ‫چرخ‬ ‫که‬‫چرا‬ ،‫نامند‬ ‫می‬‫سرعت‬80 ‫الی‬100.‫هستند‬ ‫آهسته‬ ‫دیگر‬‫های‬‫دستگاه‬‫به‬ ‫نسبت‬ ‫و‬ ‫کرده‬‫حرکت‬ :‫مثبت‬‫نقاط‬ •‫مرکز‬‫از‬ ‫گریز‬‫های‬ ‫گیری‬‫آبمیوه‬ ‫از‬‫بیشتری‬ ‫مقدار‬ ،‫دستگاه‬‫این‬‫از‬‫حاصل‬ ‫آبمیوه‬‫خشک‬ ‫تفاله‬ ‫و‬‫داشته‬ .‫کند‬‫می‬‫تولید‬ ‫تری‬ •‫و‬‫داشته‬‫کمتری‬ ‫اکسیداسیون‬‫و‬‫کف‬‫دستگاه‬‫این‬ ،‫بنوشید‬ ‫سریع‬‫آبگیری‬‫از‬‫بعد‬ ‫را‬ ‫آبمیوه‬‫نیست‬ ‫نیازی‬ .‫است‬ ‫بیشتر‬ ‫آبمیوه‬‫عمر‬ •.‫کنید‬‫آسیاب‬‫را‬ ‫خشکبار‬ ‫انواع‬‫و‬‫کرده‬‫استفاده‬‫آسیاب‬‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫از‬‫توانید‬ ‫می‬ •.‫دارند‬‫یخی‬ ‫میوه‬‫تولید‬ ‫قابلیت‬
 16. 16. 17 ‫آبمیوه‬ ‫به‬‫راجع‬ ‫چیز‬ ‫همه‬‫گیری‬‫مگینال‬‫تحریریه‬ ‫تیم‬ ‫نقا‬:‫منفی‬‫ط‬ •‫برش‬ ‫کوچک‬‫های‬ ‫قسمت‬‫به‬ ‫قبل‬‫از‬‫را‬ ‫سبزیجات‬‫و‬‫میوه‬‫است‬‫الزم‬ ‫و‬ ،‫دارند‬‫کوچکی‬‫ورودی‬ ‫دهانه‬ .‫بزنید‬ •.‫باشد‬ ‫سخت‬‫آن‬ ‫کردن‬ ‫تمیز‬ ‫است‬‫ممکن‬‫و‬ ‫داشته‬‫زیادی‬‫قطعات‬ •.‫گیرد‬‫می‬‫شما‬ ‫کابینت‬‫از‬‫زیادی‬ ‫فضای‬،‫آن‬‫بزرگ‬ ‫ی‬ ‫جثه‬ ‫دلیل‬‫به‬ ‫همچنین‬ •.‫دارند‬‫ای‬ ‫آهسته‬‫سرعت‬ •.‫هستند‬ ‫گران‬ ‫گیری‬‫آبمیوه‬TwinGear)‫دوقلو‬( ‫از‬‫گیری‬‫آبمیوه‬‫نوع‬ ‫این‬‫دنده‬‫چرخ‬ ‫دو‬‫توسط‬ .‫کشد‬‫می‬‫خود‬ ‫داخل‬‫به‬ ‫را‬ ‫مواد‬‫و‬ ‫میچرخد‬ ‫که‬‫شده‬‫تشکیل‬ ‫بلند‬ ‫دنده‬‫چرخ‬‫کمک‬‫به‬ ‫و‬‫شده‬‫له‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫زیجات‬ ‫سب‬‫و‬‫میوه‬‫ها‬‫ریز‬ ‫و‬‫فلزی‬‫فیلتر‬.‫گردد‬‫می‬‫خارج‬ ‫زالل‬ ‫ای‬‫آبمیوه‬ ‫آن‬ ‫ادامه‬‫در‬‫آن‬‫ی‬ ‫تفاله‬‫بسیار‬ ‫دستگاه‬‫این‬ .‫شود‬‫می‬‫خارج‬ ‫جلویی‬ ‫قسمت‬‫از‬،‫دنده‬ ‫چرخ‬ ‫کار‬‫ی‬‫قدرتمند‬‫و‬ ‫است‬‫می‬ ‫هیچ‬‫حالیکه‬ ‫در‬‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫هم‬»‫سرد‬‫«پرس‬‫آن‬‫به‬ ‫رو‬ ‫همین‬‫از‬ .‫باشند‬ ‫مناسبی‬ ‫گزینه‬‫یخی‬ ‫میوه‬‫برای‬ ‫تواند‬ .‫ندارد‬ ‫پرس‬ ‫برای‬ ‫ای‬‫قطعه‬
 17. 17. 18 ‫آبمیوه‬ ‫به‬‫راجع‬ ‫چیز‬ ‫همه‬‫گیری‬‫مگینال‬‫تحریریه‬ ‫تیم‬ :‫مثبت‬‫نقاط‬ •‫می‬‫حفظ‬ ‫بیشتر‬ ‫را‬ ‫میوه‬ ‫معدنی‬ ‫مواد‬ ‫مرکز‬‫از‬ ‫گریز‬‫گیری‬‫آبمیوه‬‫به‬ ‫نسبت‬ ‫دستگاه‬‫این‬‫از‬‫حاصل‬ ‫آبمیوه‬ .‫کند‬ •‫این‬‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬‫کودک‬‫غذای‬ ‫ومیکس‬‫پاستا‬ ،‫یخی‬ ‫میوه‬،‫مغزیجات‬‫انواع‬ ‫آسیاب‬ ‫برای‬ ‫دستگاه‬ .‫نمایید‬ ‫استفاده‬ •.‫هستند‬‫مفید‬‫زمینی‬ ‫بادوم‬ ‫کره‬‫و‬ ‫سویا‬ ‫شیر‬‫گرفتن‬‫برای‬ •‫ی‬ ‫تفاله‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫داشته‬‫مرکز‬‫از‬ ‫گریز‬ ‫دستگاه‬‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫مقدار‬ ‫دستگاه‬‫این‬‫از‬‫حاصل‬ ‫آبمیوه‬ .‫کند‬‫می‬‫تولید‬ ‫وخشکی‬ ‫کم‬ •‫نسبت‬ ‫صدای‬.‫دارند‬ ‫کمی‬‫ا‬ :‫منفی‬‫نقاط‬ •.‫دارند‬‫کمتری‬‫سرعت‬ ‫مرکز‬ ‫از‬‫گریز‬‫گیری‬‫آبمیوه‬‫به‬ ‫نسبت‬ •.‫گیرد‬ ‫می‬‫شما‬ ‫کابینت‬‫از‬‫را‬ ‫زیادی‬ ‫فضای‬‫و‬ ‫داشته‬‫بزرگی‬ ‫ی‬ ‫بدنه‬ •.‫است‬‫تر‬ ‫سخت‬ ‫آن‬‫کردن‬‫تمیز‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬‫و‬ ‫داشته‬‫بیشتری‬ ‫قطعات‬ •.‫است‬ ‫گران‬ ‫اتوماتیک‬‫هیدرولیکی‬‫پرس‬‫با‬‫گیری‬‫میوه‬‫آب‬ ‫این‬‫به‬ .‫است‬ ‫گیری‬‫آبمیوه‬‫نوع‬ ‫بهترین‬ ‫هیدرولیکی‬‫پرس‬ ‫با‬ ‫گیری‬‫آبمیوه‬‫مرحله‬‫دو‬‫گیری‬‫آبمیوه‬ ‫دستگاه‬‫ای‬‫نیز‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫کرده‬‫وارد‬ ‫ورودی‬ ِ‫بزرگ‬ ‫دریچه‬‫از‬‫را‬ ‫سبزیجات‬‫یا‬ ‫میوه‬‫ابتدا‬:‫که‬‫است‬‫صورتی‬‫به‬ ‫آن‬‫کار‬‫روش‬ .‫گویند‬‫می‬ ‫تا‬ ‫فشرده‬‫را‬ ‫دیگری‬ ‫کلید‬‫کافیست‬ ‫کردن‬‫خرد‬ ‫مراحل‬‫از‬ ‫بعد‬ .‫کند‬‫میوه‬ ‫کردن‬‫خرد‬ ‫به‬ ‫شروع‬،‫کلید‬‫یک‬ ‫فشردن‬ ‫توسط‬ ‫ها‬‫تفاله‬‫هیدرولیکی‬‫کفه‬‫به‬ ‫آن‬‫از‬ ‫حاصل‬ ‫آب‬ ‫و‬‫شده‬‫فشرده‬‫دستگاه‬‫این‬ .‫شود‬‫خارج‬ ‫دستگاه‬‫زیر‬ ‫از‬ ‫آرامی‬ ‫به‬ ‫مراحل‬‫تمام‬ ‫چون‬ ،‫نیست‬ ‫دست‬‫دخالت‬‫به‬ ‫نیازی‬ ‫هیچ‬ ‫آن‬‫برخالف‬ ‫اما‬‫است‬ ‫نورواک‬ ‫گیری‬‫آبمیوه‬‫به‬ ‫شبیه‬‫بسیار‬ ‫یک‬ ‫دستگاه‬‫این‬ ‫در‬.‫شود‬ ‫می‬‫اعمال‬‫کلید‬‫یک‬ ‫با‬ ‫و‬‫بوده‬ ‫برقی‬ ‫صورت‬‫ای‬‫پارچه‬ ‫فیلتر‬‫دارد‬‫وجود‬ ‫تعویض‬ ‫قابل‬ ‫کا‬‫اتوماتیک‬‫صورت‬‫به‬ ‫که‬.‫اند‬ ‫شده‬‫عرضه‬ ‫بزرگ‬ ‫و‬‫کوچک‬‫سایز‬‫دو‬‫در‬‫دستگاه‬‫این‬ .‫دهد‬‫می‬‫انجام‬‫را‬ ‫پرس‬ ‫ر‬
 18. 18. 19 ‫آبمیوه‬ ‫به‬‫راجع‬ ‫چیز‬ ‫همه‬‫گیری‬‫مگینال‬‫تحریریه‬ ‫تیم‬ :‫مثبت‬‫نقاط‬ •.‫کند‬‫می‬‫تولید‬ ‫سبزیجات‬‫و‬‫میوه‬‫از‬‫را‬ ‫معدنی‬ ‫مواد‬‫مقدار‬‫بیشترین‬ ،‫دستگاه‬‫این‬‫از‬‫حاصل‬ ‫آبمیوه‬ •‫را‬ ‫آبمیوه‬‫توانید‬ ‫می‬3‫الی‬5‫کمتر‬‫اکسیداسیون‬‫و‬‫کف‬‫دستگاه‬‫این‬ ،‫دارید‬‫نگه‬ ‫یخچال‬ ‫در‬‫روز‬‫تولید‬ ‫ی‬ .‫دهد‬‫می‬ ‫افزایش‬‫را‬ ‫آبمیوه‬ ‫عمر‬ ‫که‬‫کرده‬ •.‫دارد‬‫برگدار‬ ‫سبزیجات‬‫برای‬ ‫را‬ ‫آبگیری‬ ‫مقدار‬‫بیشترین‬ ‫قابلیت‬ •‫با‬1‫و‬‫تفاله‬ ‫درصد‬99.‫کند‬ ‫می‬‫تولید‬ ‫را‬ ‫آبمیوه‬‫ترین‬ ‫خالص‬ ،‫آبگیری‬ ‫درصد‬ •.‫است‬‫مناسب‬‫دوسر‬‫جو‬ ‫و‬‫سویا‬ ‫شیر‬‫گرفتن‬‫برای‬ •‫روغن‬ ‫گرفتن‬‫برای‬ ‫قدرت‬ ‫پر‬ ‫گیری‬‫آبمیوه‬‫این‬.‫است‬‫مناسب‬ ‫مغزها‬‫انواع‬ •.‫باشد‬ ‫می‬‫تعویض‬ ‫قابل‬‫و‬ ‫مصرف‬‫چندبار‬ ‫ای‬‫پارچه‬ ‫فیلتر‬‫یک‬ ‫دارای‬ :‫منفی‬‫نقاط‬ •.‫است‬‫سختی‬‫کار‬‫آن‬‫کردن‬‫تمیز‬ ‫و‬‫دارد‬‫زیادی‬‫قطعات‬ •.‫گرفت‬ ‫خواهد‬ ‫شما‬‫کابینت‬‫از‬‫زیادی‬‫فضای‬‫و‬ ‫بوده‬ ‫بزرگ‬ ‫آن‬‫ی‬ ‫بدنه‬ •.‫دانست‬‫گیری‬‫آبمیوه‬‫نوع‬ ‫ترین‬ ‫گران‬ ‫توان‬ ‫می‬‫را‬ ‫دستگاه‬‫این‬ •‫مارک‬Goodnature.‫است‬‫گران‬‫بسیار‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫دستگاه‬‫این‬‫نوع‬ ‫ترین‬ ‫کیفیت‬‫با‬
 19. 19. 20 ‫آبمیوه‬ ‫به‬‫راجع‬ ‫چیز‬ ‫همه‬‫گیری‬‫مگینال‬‫تحریریه‬ ‫تیم‬ ‫پزشکان‬ ‫برخی‬ ‫اما‬.‫اند‬ ‫داده‬‫قرار‬‫خود‬ ‫غذایی‬ ‫رژیم‬ ‫در‬‫را‬ ‫سبزیجات‬‫و‬‫میوه‬ ‫که‬‫هستند‬ ‫کسانی‬‫افراد‬‫ترین‬ ‫سالم‬ ‫به‬ ‫اشان‬ ‫توصیه‬ ‫بیشترین‬ ‫و‬‫دانند‬‫نمی‬ ‫کافی‬‫آن‬‫معدنی‬‫مواد‬‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫میوه‬‫خوردن‬‫آبمیوه‬‫نوشیدن‬ ‫باشد؟‬ ‫داشته‬‫را‬ ‫کیفیت‬‫باالترین‬ ‫که‬‫کنیم‬‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫گیری‬‫آبمیوه‬‫چه‬ ‫اما‬.‫است‬ ‫چرا‬ ،‫اند‬‫کرده‬‫حفظ‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فناوری‬‫هنوز‬ ،‫هستند‬‫گیری‬‫آبمیوه‬‫از‬ ‫مدل‬‫اولین‬‫که‬‫هیدرولیکی‬ ‫های‬‫گیری‬‫آبمیوه‬ ‫ها‬ ‫آنزیم‬ ‫و‬‫معدنی‬‫مواد‬ ‫بیشترین‬ ‫با‬ ‫ای‬‫آبمیوه‬‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫نمونه‬ ‫بهترین‬ ‫که‬‫و‬‫سخت‬‫فرایند‬‫کمی‬ ‫اما‬.‫ست‬ ‫و‬‫کرده‬‫عمل‬ ‫برقی‬ ‫صورت‬‫به‬ ‫فرایند‬‫همین‬‫انجام‬ ‫با‬ ‫اتوماتیک‬‫هیدرولیکی‬‫های‬ ‫گیری‬‫آبمیوه‬.‫دارد‬‫بری‬ ‫زمان‬ ‫های‬‫گیری‬‫آبمیوه‬ .‫کند‬‫می‬‫حفظ‬ ‫هم‬‫را‬ ‫آبمیوه‬‫خواص‬Mastic‫عصاره‬ ‫که‬،‫هستند‬‫آنها‬ ‫از‬‫نوعی‬ ‫هم‬‫ها‬ ‫گیر‬ ‫منا‬‫دستگاه‬‫توانند‬ ‫می‬ ‫معدنی‬‫مواد‬‫حفظ‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫گیری‬‫آبمیوه‬.‫باشند‬ ‫سرد‬‫پرس‬ ‫و‬‫یخی‬ ‫های‬‫میوه‬‫برای‬ ‫سبی‬ ‫قدرتمند‬‫های‬TwinGear‫و‬‫روغن‬ ‫گرفتن‬‫برای‬ ‫خوبی‬ ‫ی‬ ‫وسیله‬ ‫همچنین‬‫و‬‫هستند‬‫مشابه‬‫آنها‬ ‫با‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫مغزیجات‬‫شیر‬‫اهمیت‬ ‫شما‬‫برای‬ ‫سرعت‬ ‫اگر‬‫و‬‫هستند‬‫نوع‬ ‫سریعترین‬‫خانگی‬ ‫های‬‫گیری‬‫آبمیوه‬ .‫باشند‬ ‫سرا‬ ‫است‬‫بهتر‬ ‫دارد‬‫شاید‬‫بنوشید‬ ‫آبمیوه‬‫لیوان‬ ‫یک‬ ‫اندازه‬‫به‬ ‫خواهید‬ ‫می‬‫و‬ ‫دارید‬‫کمی‬‫میوه‬‫اگر‬.‫بروید‬ ‫آنها‬ ‫غ‬ .‫نمایید‬ ‫استفاده‬ ‫دستی‬‫آبمیوه‬‫یک‬ ‫از‬‫است‬‫بهتر‬ ‫پس‬ .‫نباشد‬ ‫مناسب‬‫برایتان‬ ‫برقی‬ ‫آبمیوه‬‫یک‬ ‫کردن‬‫روشن‬ ‫لطف‬ ‫از‬‫خالی‬‫هم‬‫مقاالت‬‫این‬‫خواندن‬‫نیست‬: https://en.wikipedia.org/wiki/Juicer https://www.goodhousekeeping.com/appliances/juicer-reviews/g598/best-juicers/ https://juicingadviser.com/difference-between-a-citrus-juicer-and-a-juice-extractor/ https://healthykitchen101.com/best-juicers/

×