Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Via appsters kkönyv 12 06-08

694 views

Published on

Via Appsters bemutató

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Via appsters kkönyv 12 06-08

 1. 1. AppstersAppstersFelhasználói kézikönyv
 2. 2. 1 BEVEZETÉS 1.1 Mire jó az Via Appsters? OKOS KOMMUNIKÁCIÓ A FOGYASZTÓKKALAz elmúlt néhány évben, az olyan fejlett mobil esz-közök megjelenésével, mint az iPhone, az iPad, aGoogle Android, vagy a Microsoft Windows Phoneés Windows 8 operációs rendszerét használóokostelefonok és táblagépek, gyökeresen megváltoz-tak a felhasználók kommunikációs, tartalomfogyasztá-si és reklámfogyasztási szokásai.Az internetes böngészés mellett VoIP-telefonálásra,felhasználói és üzleti alkalmazások futtatására, kifino-mult közösségi funkciók elérésére, interaktív térképekés helyalapú információk kezelésére, különleges „ki-terjesztett valóság” (Augmented Reality, AR) szoftve-rek használatára is képes okos eszközök, a közösségioldalak, online kollaborációs rendszerek népszerűsé-ge és az egyre növekvő mobilinternet-penetráció egy-mást erősítő hatásai az üzleti szférára is jelentős ha-tást gyakoroltak.Az eszközeladások és a széles sávú mobilinternet-előfizetések száma folyamatosan nő. A felmé-rések szerint 2011 harmadik negyedévében több mint 322 millió okostelefont adtak el világszer-te. Hódítanak a táblagépek is: a tabletgyártók összesített értékesítései három éven belül elérhetika hagyományos személyi számítógépek eladásainak hatvan százalékát. Nem csoda, hogy a válla-latok – a gyártással, kereskedelemmel foglalkozó kis- és nagyvállalatok éppúgy, mint a szolgáltatóiszektor vagy a kommunikációs és a médiapiac szereplői – is meglátták a lehetőséget ezekben azeszközökben, és egyre nagyobb kedvvel használják az általuk kínált kommunikációs, tartalomköz-lési és marketinglehetőségeket. HATÉKONY HIRDETÉSI MEGOLDÁSOKAz okostelefonokon és táblagépeken futó alkalmazások hatékony eszközt jelenthetnek a reklámo-zók számára. Ahogy a Facebook által sikerre vitt közösségi marketing, úgy a hordozható eszközöklehetőségeit kiaknázó mobil marketing is egyre nagyobb szerepet játszik azoknak a cégeknek azéletében, amelyek jó lehetőséget látnak az online márkaépítésben, promócióban és értékesítés-ben.Annál is inkább, mivel ezeknek az eszközöknek a felhasználói ma már nem csak elfogadják, de elis várják a hirdetőktől a kétirányú, interaktív kommunikációt – és azt, hogy hasznos, az igényeik-nek és elvárásaiknak megfelelő termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos információkkal lássákel őket. Nem véletlen, hogy a mobil megoldások segítségével ma már iparágtól függetlenül szintevalamennyi vállalkozás megtalálhatja azokat az új értékesítési módszereket és csatornákat, ame-lyek segítségével bővítheti az ügyfélkörét és kiterjesztheti a tevékenységét.2 Via Appsters Felhasználói Kézikönyv
 3. 3. 1 BEVEZETÉS 1.1 Mire jó az Via Appsters? MULTIMÉDIÁS TARTALMAK ÉS HELYALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK A modern mobileszközök a szöveges tartal- mak mellett a képek és videóanyagok megjele- nítésére is remekül használhatók. Alkalmazá- saik szorosan együttműködnek a közösségi há- lózatokkal, online kép- és videómegosztó rend- szerekkel, így kivételesen gyors és hatékony in- formációközlést tesznek lehetővé. A felhaszná- lók egyetlen kattintással megoszthatják, minősít- hetik, kommentálhatják az applikációk felülete- in megjelenő tartalmakat, promóciókat, ajánlato- kat; különféle termékeket, szolgáltatásokat, ren- dezvényeket és eseményeket ajánlhatnak egy- más figyelmébe – más szóval hatékony szájrek- lámot jelentenek.A hordozható eszközök nagy előnye, hogy a fejlett adatátviteli technológiáknak és a hazánkban isszéles körben elérhető, nagy sebességű mobilinternetnek hála, tartózkodási helyünktől függetlenüllehetővé teszik számunkra a webes felületek, tartalmak és szolgáltatások használatát. A legtöbbma kapható eszközben már alapfelszereltségnek számít a pontos földrajzi helymeghatározásra al-kalmas GPS-chip, amelynek segítéségével a cégek különleges, helyalapú szolgáltatásokat kínál-hatnak az ügyfeleiknek és különféle eseményekhez, helyszínekhez kapcsolódó, a hagyományoshirdetési eszközöket támogató, célzott marketingtevékenységet folytathatnak. ÚJ ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁKAz Via Appstershez hasonló, a mobil internet és a fejlett informatikai technológiák előnyeit egy-aránt kihasználni képes natív alkalmazások egyszerűbbé teszik a vállalkozások és potenciális ügy-feleik közötti kapcsolatfelvételt és nagymértékben megkönnyítik az új fogyasztók megszólítását.Ráadásul fizető ügyfelekét: a Pay Pal adatai szerint az Egyesült Államokban tavaly a karácsonyivásárlási hullám kezdetét jelző napok, a „Fekete Péntek” és a „Kiber Hétfő” 516, illetve 552 száza-lékos növekedést produkáltak a mobil fizetési tranzakciók terén. A rekordadatok azt mutatják, hogya vásárlók ma már nem csak keresgélésre és termékösszehasonlító oldalak böngészésére, hanemvásárlásra is egyre szívesebben használják a mobil internetet.3 Via Appsters Felhasználói Kézikönyv
 4. 4. 1 BEVEZETÉS 1.2 Hogyan működik az Via Appsters? ARCULATRA SZABOTT, MULTIKOMPATIBILIS ALKALMAZÁSOKAz Via Appsters egy mobil alkalmazások készí-tésére és az azok felületein megjelenő szöve-ges, multiméda- és egyéb tartalmak kezelésére,gondozására, frissítésére alkalmas online tarta-lommenedzsment (CMS) rendszer. Segítségévelkönnyen és gyorsan készíthetők személyre ésarculatra szabott mobil alkalmazások.Az Via Appsters számos egyedi szolgáltatást kí-nál. Ügyfeleink a szövegek, képek, videók fel-töltésén és kezelésén túl, az egyes felhasználóieszközöktől és operációs rendszerektől függő-en különféle kiegészítő lehetőségeket is kapnak:mint a földrajzi helyhez kötődő információk tér-képes megjelenítése; a különféle események lét-rehozása és menedzselése; a PUSH-Notificationszolgáltatás, az RSS-olvasó, a QR-kód generá-lás, vagy az AR-szoftvermodul.Az Appsters fejlesztői nagy hangsúlyt fektettekarra, hogy a megoldás valamennyi széles körben elterjedt operációs rendszerrel együttműködjön.A kész applikációkat a cég azonnal feltölti a gyártók online alkalmazás-áruházaiba (az Apple AppStore-ba, az Android Marketre és a Windows Phone Marketplace-re); a felhasználók a gyártók el-lenőrzését és jóváhagyását követően (általában a feltöltéstől számított öt – tizennégy napon belül)érhetik el az alkalmazásokat.Az Appsters kiadóként gondozza a gyártók szervereire feltöltött alkalmazásokat, amelyek az ügy-fél „neve alatt”, annak egyedi arculatával és logójával jelennek meg a mobilfelhasználók eszközein.Maga az alkalmazás keretrendszerként működik; az Via Appsters rendszerének másik alapelemeegy az alkalmazással szorosan együttműködő cloud-szisztéma, amely mobilinternet-kapcsolatonkeresztül, a Microsoft Windows Azure platformjának közbeiktatásával, folyamatosan szinkronizáljaés frissíti a készülékeken megjelenő adatokat.Az Via Appsters „harmadik lába” a CMS felhasználói felülete. Az adatok, tartalmak, dizájnelemek,helyalapú információk és események feltöltését – az alkalmazás létrehozását, menedzselését ésgondozását – egy könnyen kezelhető, ergonomikus webes felület szolgálja.Az Via Appsters használata nem igényel nagyobb befektetést, komoly infrastruktúrát, vagy szak-képzett informatikusok és fejlesztők közreműködését. Beüzemeléséhez nincs szükség drága he-lyi telepítésű szoftverekre: az Appsters havidíjas bérleti konstrukcióban, SaaS-szolgáltatásként(Softvare as a Service – Szoftver, mint Szolgáltatás) kínálja a rendszert. Az ügyfeleknek nem kelljelentős implementációs költséggel számolniuk, így a szoftver a kis- és középvállalkozások számá-ra is hatékony és költségtakarékos megoldást jelenthet.4 Via Appsters Felhasználói Kézikönyv
 5. 5. 1 BEVEZETÉS 1.2 Hogyan működik az Via Appsters? INNOVATÍV ÉS CÉLRAVEZETŐ MARKETINGESZKÖZÖKAz Appsters rendszere innovatív és célravezető kommunikációs, ügyfél-információs és mar-ketingeszközöket kínál:Aktív adatbázisok és integrált közösségi szolgáltatásokAz Via Appsters adatbázisában az ügyfelek adatai, képei és videói mellett a kapcsolattartáshozszükséges információk: a székhely, a telephelyek, a kirendeltségek és üzletek irányítószáma, címeés GPS-koordinátái, a kapcsolattartók telefonszámai és e-mailcímei, a nyitvatartás és a vállalkozásweboldala is szerepelhet. A felhasználók bármikor eltárolhatják az adatokat a készülékük címjegy-zékében.Az adatbázis interaktív, a felhasználók közvetlenül az alkalmazásból hívhatják a megadott telefon-számokat; egy kattintással e-mailt küldhetnek és megnézhetik az ügyfél weboldalát; kommentál-hatják, megoszthatják és ajánlhatják a Facebook-oldalát, illetve az azon található tartalmakat.Helyalapú szolgáltatásokAz Via Appsters adatbázisában tárolt földrajzi információk a mobileszközök interaktív térképén ismegjeleníthetők; a népszerű Google Térképekre épülő rendszer az aktív útvonaltervezést és azutazási idő kiszámítását is lehetővé teszi. Így a potenciális fogyasztók, üzletfelek könnyen megta-lálhatják a felhasználók kirendeltségeit, eseményeit.A címekhez és GPS-koordinátákhoz fényképek és videóanyagok is kapcsolhatók.Események promóciójaÜgyfeleink az Via Appstersen keresztül különféle rendezvényeket, eseményeket hirdethetnek meg.A cím vagy a földrajzi adatok feltüntetésével akár „virtuális programfüzeteket” is összeállíthatnak; afelhasználók a készülékük naptárjába is elmenthetik az egyes eseményeket.QR-kód olvasóAz Via Appsters egyedi szolgáltatásai közé tartozik az integrált QR-kód olvasó is. Az alkalmazásnem csak a kódok leolvasására képes; a CMS valamennyi adatlaphoz saját, letölthető és kinyom-tatható kódot generál. A rendszer természetesen az alkalmazás publikációs felületén is megjelenítia kinyomtatott és különféle helyszíneken elhelyezett piktogramokban „elrejtett” információkat – pél-dául az ügyfél weboldalát.5 Via Appsters Felhasználói Kézikönyv
 6. 6. 1 BEVEZETÉS 1.2 Hogyan működik az Via Appsters?PUSH-Notification – azonnali üzenetek SMS-benAz Via Appsters egyik legizgalmasabb újítása a PUSH-Notification vagy SMS szolgáltatás. Ez arendkívül hasznos kis kiegészítő lehetővé teszi az ügyfeleinknek, hogy közvetlenül a CMS-ből rö-vid, 160 karakteres üzeneteket küldjenek azoknak a felhasználóknak, akik letöltötték az alkalmazá-sukat. Az üzeneteket közvetlenül az Via Appstersen keresztül juttatjuk el a címzetthez.Korszerű, elegáns megjelenés és megjelenítésAz Via Appsterset úgy terveztük meg, hogy vonzó, kényelmesen használható és hasznos szolgál-tatásokat nyújtson. A modern okostelefonok és táblagépek technikai adottságai és az alkalmazá-sok megjelenésének testreszabhatósága lehetővé teszi ügyfeleink számára, hogy rendkívül ele-gáns, optimalizált kommunikációs felületet alakítsanak ki.A rendszer egyedi és innovatív tartalommegjelenítési lehetőségeket kínál. Köztük az AugmentedReality (Kiterjesztett Valóság, AR) modult, amelynek révén a készülékük kameráján keresztül kör-betekintő felhasználók érdekes, a kijelzőn szöveges vagy képi formában megjelenő információk-hoz és interaktív kapcsolatfelvételi lehetőségekhez juthatnak. JAVASOLT BÖNGÉSZŐKAz Appsters Via Appsters rendszere valamennyi elterjedt bön-gésző összes gyártói támogatással rendelkező verziójával ké-pes együttműködni. Ennek ellenére – a zavartalan használat és arendszer lehetőségeinek legjobb kihasználása érdekében – akövetkező szoftverek használatát/telepítését javasoljuk:• a Microsoft Internet Explorer 8-as és a böngésző magasabb verziószámú változatai• a Firefox 3.6-os és újabb kiadásai• a legfrissebb Google Chorme és Safari böngészők HIBAELHÁRÍTÁS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATA hibaelhárítást és az ügyfélszolgálatot közvetlenül a CMS-en keresztül érhetik el az Via Appstersfelhasználói. A felmerülő hibákat az Appsters szakemberei a bejelentéstől számított 24 órán belülorvosolják.6 Via Appsters Felhasználói Kézikönyv
 7. 7. 2 FELKÉSZÜLÉS 2.1 Az Via Appsters integálása a kommunikációs folyamatokba AZ ALKALMAZÁS LÉTREHOZÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSEAz Via Appsters közösségi és mobil marketing megoldásai hatékony, a hagyományos marketingte-vékenységet támogató – az egyes kampányokat kiterjesztő és új, innovatív kommunikációs platfor-mokra átültető – eszközöket jelenthetnek az ügyfeleink számára; de a rendszer független kommu-nikációs felületként is remekül megállja a helyét.Az Via Appsters a felhasználói igényekre és szokásokra alapozott – célzott – marketingmegoldá-sok bevetését teszi lehetővé. Olyan lehetőségeket teremt, amelyek kiválthatják a nagy anyagi rá-fordítást igénylő, jelentős holtszórással dolgozó és nagy reklámzajt generáló klasszikus hirdetésimodelleket.Az Via Appsters alkalmas arra, hogy felhasználói közvetlen és interaktív kapcsolatot alakítsanakki az általuk megcélzott fogyasztói rétegek tagjaival: szórakoztató és informatív módon közvetítseüzeneteinket a felhasználók felé.Fontos, hogy még az alkalmazás létrehozása előtt felmérjük, hogyan illeszthetők az Via Appstersmegoldásai cégünk, szervezetünk közép- és hosszútávú marketingstratégiájába – így biztosíthat-juk, hogy alkalmazásunk valóban hatékonyan erősítse a kommunikációs tevékenységet.A legfontosabb előkészítő feladatok:A szervezet kommunikációs tevékenységének áttekintése; a széles körben használt marke-tingeszközök és médiumok felmérése:• Milyen ATL és BTL eszközöket (pl.: közterületi reklámok, újsághirdetések, televíziós és rádiós kampányok, online hirdetések, weboldal, Facebook-oldal, direkt marketing, stb.) használ jelen- leg a szervezet?• Milyen médiumokban jelennek meg a hirdetések?• Milyen költségekkel jár a jelenlegi hirdetési eszközök alkalmazása; mennyire hatékonyak ezek a megoldások?• Melyek azok a kevésbé hatékonyan működő, költségigényes eszközök, amelyeket helyettesít- hetünk, kiválthatunk az Via Appsters használata révén?• Melyek azok az új üzleti területek, fogyasztói csoportok, amelyek irányába nyitni szeretnénk?7 Via Appsters Felhasználói Kézikönyv
 8. 8. 2 FELKÉSZÜLÉS 2.1 Az Via Appsters integálása a kommunikációs folyamatokbaA kommunikációs sarokpontok és üzenetek megfogalmazása:• Milyen célcsoportokat akarunk megszólítani az alkalmazásunk révén?• Milyen értékeket szeretnénk tükrözni; milyen üzeneteket akarunk eljuttatni a fogyasztókhoz?• Melyek azok a fontosabb újdonságok, események, amelyekről mindenképpen értesíteni szeret- nénk a felhasználókat?Az Via Appsters adottságaihoz és lehetőségeihez illeszkedő, egyedi kommunikációs straté-gia elkészítése:• Hosszú távon vagy csak alkalmilag (pl.: egyes eseményekhez kapcsolódva) szeretnénk-e használni az Via Appsterset?• A klasszikus marketingtevékenységet támogató vagy attól függetlenül, önállóan működő kom- munikációs platformra van-e szükségünk?• Milyen tartalmak, üzenetek, közvetítésére, milyen termékek, szolgáltatások, események nép- szerűsítésére akarjuk használni az alkalmazást?• Milyen alkalmazáselemekre és modulokra (pl.: esemény-promóció, helyalapú szolgáltatások, térkép, integrált közösségi alkalmazások, webes tartalom, QR-kód olvasó, AR-modul, PUSH- Notification stb.) lesz szükségünk?• Milyen eszközökön (pl.: iPhone, iPad, Android, Windows Phone és Windows 8 operációs rend- szert futtató okostelefonokon és táblagépeken, személyi számítógépeken, stb.) kívánjuk meg- jeleníteni az adatokat és tartalmakat?8 Via Appsters Felhasználói Kézikönyv
 9. 9. 2 FELKÉSZÜLÉS 2.2 Szervezetfefejlesztési és szervezési feladatok FELELŐS SZAKEMBEREK ÉS SZERVEZETEN BELÜLI KOMMUNIKÁCIÓAz Via Appsters hatékony és zökkenőmentes használatához feltétlenül szükség van a tartalmakfeltöltéséért, frissítéséért, az alkalmazás menedzselésért felelős személyek kijelölésére; a munka-folyamatok kialakítására és beépítésére a szervezet munkafolyamataiba; a jogosultsági és felelős-ségi körök előzetes megállapítására.Fontos felmérnünk, hogy milyen rendszerességgel – alkalmanként, havonta, hetente, naponta –fogjuk frissíteni az alkalmazás felületein megjelenő tartalmakat, és hogy van-e szükség új munka-társak felvételére, tartalomfejlesztéssel, szövegírással, szerkesztéssel, kép- és videóanyagok ké-szítésével foglalkozó szakemberek (újságírók, fotósok, operatőrök, vágók, stb.) szerződtetésére.Nagy hangsúlyt kell fektetnünk arra, hogy közvetlen és rugalmas együttműködést alakítsunk ki aszervezeti kommunikációért felelős, a kommunikációs és marketingfolyamatokat illetve feladato-kat átlátó és jól ismerő, az egyes üzeneteket megfogalmazni képes szakemberek és az alkalma-zás szerkesztői között.9 Via Appsters Felhasználói Kézikönyv
 10. 10. 2 FELKÉSZÜLÉS 2.3 Az elinduláshoz szükséges adatok és tartalmak AZ ADATOK ÖSSZEGYŰJTÉSE ÉS RENDSZEREZÉSEAz alkalmazás létrehozása előtt kiemelten fontos feladat, hogy összegyűjtsük és megfelelőenrendszerezzük mindazokat az információk és anyagokat, amelyeket használni szeretnénk.Fontos szem előtt tartanunk, hogy a mobil eszközök egyedi adottságai (kisméretű képernyő, a ha-gyományos számítógépekétől eltérő kezelés, rövidebb üzemidő, stb.), a natív alkalmazások sajá-tosságai és a mobilinternetes tartalomfogyasztási szokások miatt a hagyományos weboldalakonmegjelenő tartalmaktól eltérő anyagokban – a megszokottnál rövidebb szövegekben, jó felbontású,nagyméretű képekben, stb. – érdemes gondolkoznunk.Az alkalmazás létrehozásához a következő adatokra lehet szükségünk:• Az alkalmazás elnevezése• A használt nyelvek• A CMS felhasználóinak azonosítói (felhasználói név és jelszó) és jogosultságai• Az általunk használt tesztkészülékek UDID-azonosítói• Szervezetünk székhelyének, irodáinak, telephelyeinek, kirendeltségeinek pontos címe, irányí- tószáma és GPS-koordinátái• Cégünk weboldalának és/vagy Facebook-oldalának internetes címe (URL-je)• Az általunk használt RSS-hírcsatorna URL-je• A kijelölt kapcsolattartók telefonszámai és e-mailcímei• Az ügyfélfogadási és/vagy nyitvatartási idő• A promotálni kívánt események, rendezvények helyszíne (pontos címe, irányítószáma és GPS- koordinátái)• Az események, rendezvények időpontjai• Az alkalmazásunkkal, szolgáltatásainkkal, termékeinkkel, eseményeinkkel, tartalmainkkal kap- csolatos keresést és azok népszerűsítését, értékesítését megkönnyítő kulcsszavak10 Via Appsters Felhasználói Kézikönyv
 11. 11. 2 FELKÉSZÜLÉS 2.3 Az elinduláshoz szükséges adatok és tartalmakAz alkalmazás regisztrálását követően a következő szöveges és multimédiás tartalmakattölthetjük fel:• A cég vagy szervezet logója (PNG vagy JPEG formátumban)• Az alkalmazás rövid/és vagy hosszabb leírása• Az alkalmazás-áruházban megjelenő kép (PNG formátumban)• Indexképek (JPEG formátumban)• Fejlécek (PNG vagy JPEG formátumban)• Splash Screen – indulóképernyő (PNG vagy JPEG formátumban)• Az általunk megadott helyszínekkel kapcsolatos szövegek, képek, képgalériák és videóanyagok• A webes tartalomként megjelenő szövegek, képek, képgalériák és videóanyagok11 Via Appsters Felhasználói Kézikönyv
 12. 12. 3 FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 3.1 Regisztráció és alapvető beállítások REGISZTRÁCIÓ, BELÉPÉS ÉS ADATKEZELÉSÜgyfeleink az Appsters weboldalán regisztrálhatnak az Via Appsters szolgáltatásra. A regisztrációtkövetően ügyfélszolgálatunktól e-mailben kapják meg az első belépéshez szükséges felhasználó-nevet és jelszót, amelyet a belépést követően a „Felhasználók” menüpontban igény szerint módo-síthatnak. FELHASZNÁLÓK HOZZÁDÁSA ÉS JOGOSULTSÁGI SZINTEK MEGHATÁROZÁSAA belépést követő első és legfontosabb feladatunk a CMS felhasználóinak regisztrálása és a jogo-sultsági köreik meghatározása. Ezt szintén a „Felhasználók” menüpontban végezhetjük el, háromjogosultsági szintbe:• a cikkek publikálására és jóváhagyására nem, csak a tartalmak feltöltésére jogosult „Adatrögzí- tő”,• a cikkek feltöltésére, publikálására és szerkesztésére jogosult „Szerkesztő”,• valamint a teljes felhasználói jogkörrel és a tartalmak publikálását megelőző jóváhagyási jogo- sultsággal is rendelkező „CMS admin”kategóriába sorolhatjuk a keretrendszer felhasználóit. (A jogosultsági szintek természetesen a„Felhasználók” menüpont alatt, bármikor módosíthatók.)12 Via Appsters Felhasználói Kézikönyv
 13. 13. 3 FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 3.2 Alkalmazások létrehozása, frissítése és menedzselése ADATOK MEGADÁSAElnevezés és nyelvi beállításokA jogosultságok beállítását követően első teendőnk, hogy a „Start” menü „Publikálás” menüpont-jának „Adatok megadása” gombjára kattintva, megadjuk az alkalmazás elnevezését és a használtnyelveket. Felhasználóink számos opció közül választhatnak; a rendszer egyszerre több nyelvet isképes kezelni.Beállíthatjuk a verziószámot, a tesztkészülék(ek) UDID-azonosítóit, az alkalmazás értékesítésétmegkönnyítő leírást, kulcsszavakat, és azt, hogy fizetős vagy ingyenes applikációról van-e szó. KLIENSEK MEGADÁSAA „Publikálás” menüpont „Kliensek megadása” gombjára kattintva beállíthatjuk, hogy milyen operá-ciós rendszerek alatt és eszközökön legyen elérhető az alkalmazásunk.Hat lehetőség közül választhatunk, ezek:• iPhone• iPad• Android• Windows Phone• Windows 8• És a hagyományos számítógépek böngészőjéből elérhető „Web”13 Via Appsters Felhasználói Kézikönyv
 14. 14. 3 FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 3.2 Alkalmazások létrehozása, frissítése és menedzselése DESIGN KIVÁLASZTÁSAAlkalmazásunk megjelenését a „Start” menü „Publikálás” menüpontja alatt, a „Design kiválasztása”gombra kattintva alakíthatjuk ki: számos HTML sablon, előre meghatározott színséma és háttér kö-zül választhatjuk ki a nekünk megfelelőt. Természetesen a saját logók, indexképek, fejlécek és azalkalmazásunk egyedi induló képernyője, a „splash screen” feltöltésére is lehetőségünk nyílik. MODULOK KIVÁLASZTÁSAAz Via Appsters funkcionalitásainak körét szintén a „Start” menüben, a „Publikálás” menüpont „Mo-dulok kiválasztása” almenüjében határozhatjuk meg. Több lehetőség közül választhatunk, vala-mennyi modul hozzáadása újabb értékes felhasználási lehetőségekkel gazdagíthatja az alkalma-zásunkat.Az automatikusan beépülő modulokat egyszerű drag-and-drop módszerrel adhatjuk hozzá az al-kalmazáshoz. A modulok elnevezését bármikor igény szerint megváltoztathatjuk.A választható modulok:• Programok • Könyvjelzők• Helyszínek • RSS-hírcsatorna• Webes tartalom • QR• Könyv • AR• Térkép • Kiemelt kategória14 Via Appsters Felhasználói Kézikönyv
 15. 15. 3 FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 3.2 Alkalmazások létrehozása, frissítése és menedzselése TARTALOMSZERKESZTÉSAlkalmazásunk induló tartalmát a „Start” menü „Publikálás” menüpontjának „Tartalomszerkesztés”almenüjében tölthetjük fel. Itt az adatok rögzítésére szolgáló adatlapok és a hozzájuk tartozó le-írások segítségével különféle adatokat, információkat rögzíthetünk; szöveges tartalmakat, kép ésvideófájlokat tölthetünk fel az almenüben megjelenő vízszintes menüsor elemeire kattintva. Köztükprogramokat, helyszíneket szöveges és multimédiás tartalmakat (webes tartalom) és „könyveket”.Az almenü opciói – attól függően, hogy korábban milyen modulokat aktivizáltunk – akövetkezőek lehetnek:Kategóriák megadásaAz Eseményeinkhez és Helyszíneinkhez kapcsolódó Kategóriákat a „Tartalom almenü” Kategóriahozzáadása” gombra kattintva hozhatjuk létre. A kategóriákban határozzuk meg a rögzíteni kívántesemények és helyszínek besorolását (pl.: családi, koncert, ismeretterjesztő, tudományos, stb.). Afelugró adatlapon a Kategória nevének megadását követően ki kell választanunk, hogy „Eseményt”vagy „Helyszínt” jelöl-e az adott kategória. Ezt követően rövid leírást, indexképet, valamint a szer-kesztési jogosultságok felügyeletét megkönnyítő PIN-t társíthatunk a Kategóriához. A Kategóriamegadásának utolsó lépése a megjelenésért felelős alapértelmezett HTML-sablon kiválasztása,amelyet az adatlap alján található legördülő menüből választhatunk ki.A Kategóriákat természetesen a rögzítést követően is megváltoztathatjuk: szerkesztésükre a Prog-ram menüpont alatti vertikális almenüben található „Kategóriák kezelése” gombra kattintva nyí-lik lehetőség. Itt megtekinthetjük, illetve szerkeszthetjük az egyes kategóriákat, a hozzájuk tartozóprojektek (események) számát és a korábban részletezett tartalmi elemeket.15 Via Appsters Felhasználói Kézikönyv
 16. 16. 3 FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 3.2 Alkalmazások létrehozása, frissítése és menedzseléseProgramok felvétele és szerkesztéseA Programok (Események) felvételekor első feladatunk egy úgynevezett „rekord” létrehozása. A re-kordokat a „Tartalom” almenü „Program” menüpontja alatt található „Új rekord” gomb megnyomá-sával hozhatjuk létre. A felugró adatlap kitöltése során egy legördülő menüből, a korábban meg-adott lehetőségek közül kell kiválasztanunk a tervezett eseményhez tartozó szöveges információknyelvét. Meg kell adnunk az esemény elnevezését, majd jellegének megfelelően ki kell választa-nunk, milyen kategóriába tartozik az esemény.Ezután adhatjuk meg az esemény helyszínét, dátumát, pontos kezdő és záró időpontját, illetve rö-vid leírását. A beépített szövegszerkesztő segítségével akár hosszabb leírást vagy más szövegetis kapcsolhatunk az eseményhez. Az adatlapokhoz rövid, belső használatra szánt megjegyzéseketis fűzhetünk.A rekord létrehozását követően lehetőségünk van arra, hogy különféle médiatartalmakat társítsunkaz eseményekhez. A „Média” gombra kattintva indexképeket, fejléceket, képeket, galériákat és vi-deókat tölthetünk fel: ezek az esemény adatlapján és az alkalmazásunk felhasználóinak készülé-kein, az alkalmazás publikációs felületén is megjelennek.16 Via Appsters Felhasználói Kézikönyv
 17. 17. 3 FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 3.2 Alkalmazások létrehozása, frissítése és menedzseléseA Programokhoz a „Kapcsolódó helyszínek” gombra kattintva különféle korábban megadott hely-színeket is társíthatunk. A kapcsolódó helyszíneket egy táblázatból választhatjuk ki.A „Nyelvi változatok” gomb alatt különféle nyelvű adatlapokat és leírásokat is létrehozhatunk.A Rekord rögzítését követően az adatlap tetején található menüben, felhasználói jogosultságunk-nak megfelelően állíthatjuk be az adott tartalom aktuális állapotát.Ezek a következők lehetnek:• Szerkesztésre átadva• Jóváhagyásra vár• Jóváhagyva• Nem publikált• PublikáltA rendszer folyamatosan naplózza a Programokkal kapcsolatos szerkesztési tevékenységeket,amelyeket a lap alján található „Történet” alatt követhetünk figyelemmel.A regisztrált programokat kategóriák szerinti bontásban, az „Új Rekord” gomb alatt található listá-ban tekinthetjük meg. A lista egyes elemeire kattintva bármikor elérhetjük és szerkeszthetjük azesemények adatlapjait.A lejárt eseményeket egy gombnyomással törölhetjük, és a „Lomtárba” küldhetjük; a Lomtár elemeia „Kategóriák kezelése” menüpont alatt található „Lomtár” menüpontra kattintva érhetők el.Helyszínek felvétele és szerkesztéseAz adatlapon a nyelv kiválasztását és a helyszín elnevezését követően meg kell adnunk a várost,az irányítószámot és a pontos címet. A Helyszínekhez a Programokhoz hasonlóan rendelhetjükhozzá a korábban meghatározott Kategóriák valamelyikét. Az városon, címen és irányítószámonkívül a GPS-koordinátákat is rögzíthetjük az adatlapon, ami a GPS-képes készülékek felhasználóiszámára nagymértékben megkönnyíti a helyszínek azonosítását és térképen való megjelenítését.A Helyszínek adatlapján a nyitvatartással kapcsolatos információkat, telefonszámok mellett web-és Facebook-oldalunk internetes címét is megadhatjuk. Ahogy a Programok esetében, úgy itt is al-kalmunk nyílik hosszabb vagy rövidebb leírás mellékelésére.A Helyszínekhez a „Média” gombra kattintva multimédiás anyagokat társíthatunk: feltölthetünkhangfájlokat, indexképeket, fejléceket, képeket, képgalériákat és videófájlokat.A Helyszínekhez a „Kapcsolódó programok” gombra kattintva különféle korábban rögzített esemé-nyeket is társíthatunk. A kapcsolódó eseményeket ez esetben is egy táblázatból kell kiválaszta-nunk.17 Via Appsters Felhasználói Kézikönyv
 18. 18. 3 FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 3.2 Alkalmazások létrehozása, frissítése és menedzseléseA Helyszínek állapotát a Programok esetében már ismertetett módon szerkeszthetjük. A rendszerépp úgy, ahogy a „Programoknál”, a Helyszínek szerkesztésénél is folyamatos naplózást végez. Azegyes eseményeket természetesen itt is a lap alján található „Történet” alatt kísérhetjük figyelem-mel.A Nyelvi változatok létrehozására itt is lehetőségünk nyílik.Az általunk megadott Helyszíneket tematikus bontásban, az „Új Rekord” gomb alatt található listá-ban tekinthetjük át. A lista elemeire kattintva bármikor elérhetjük és frissíthetjük az egyes rekordokadatlapjait. Ahogy a „Programoknál”, úgy itt is törölhetjük a rekordokat. A Lomtár elemei ebben azesetben is a „Kategóriák kezelése” menüpont alatt található „Lomtár” menüpontra kattintva érhetőkel.TérképA „Térkép” menüpont alatt adhatjuk meg az alkalmazásunkban megjelenő térkép kivágását és azt,hogy melyik földrajzi helyet tekintjük a kiindulási vagy középpontnak. A Térképen valamennyi álta-lunk megadott helyszín (pl.: a programhelyszínek vagy cégünk telephelyei) megjeleníthetők.Webes tartalom (Helyszínektől és eseményektől független szöveges és multimédia-tartalomrögzítése, szerkesztése)A „Tartalom” almenü „Webes tartalom” menüpontjára kattintva az alkalmazásunkban megjelenőhosszabb szöveges tartalmakat, cikkeket tölthetjük fel. Ezek a szövegek adják az alkalmazás hely-színektől és eseményektől független „webes” tartalmának alapját.A szöveg beírását és szerkesztését a program saját, egyszerű és könnyen kezelhető beépített szö-vegszerkesztője segíti. A szövegszerkesztő a Wordben vagy más irodai szerkesztőkben elkészítettanyagok beszúrását is lehetővé teszi.18 Via Appsters Felhasználói Kézikönyv
 19. 19. 3 FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 3.2 Alkalmazások létrehozása, frissítése és menedzseléseA szövegekben vastagon szedett (bold) vagy dőlt betűs (kurzív) kiemeléseket és aktív linkeket iselhelyezhetünk; választhatunk a jobbra, balra és középre zárt formátumok közül.További formázási lehetőségeket nyújt a beépített HTML-szerkesztő, amelynek révén egyszerűHTML-kódok segítségével alakíthatjuk ki a bevitt szöveg végső formátumát.A „Programokhoz” és a „Helyszínekhez” hasonlóan a Webes tartalmakhoz is társíthatunk multi-médiás elemeket. A „Média” gombra kattintva kép- és videóanyagokat tölthetünk fel; de a HTML-szerkesztő segítségével egyes videómegosztó oldalakon (pl.: a YouTube-on) közzétett anyagokatis beágyazhatunk a tartalomba. A tartalom állapotát – ahogy a Programok és Helyszínek esetében– ezúttal is az adatlap tetején elhelyezett menüben szerkeszthetjük.KönyvAz Via Appsters egész „digitális könyvek” összeállítására alkalmas. Ezeket a „Tartalom” almenü„Könyv” menüpontjára kattintva hozhatjuk létre. A szerkesztőségi rendszer segítségével interaktívés „hagyományos” képekből, illetve szövegdobozokból szerkeszthetjük meg saját kiadványunkat.19 Via Appsters Felhasználói Kézikönyv
 20. 20. 3 FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 3.2 Alkalmazások létrehozása, frissítése és menedzseléseKönyvjelzőkA „Könyvjelző” modul használatával a fontos Programokat és Helyszíneket jelölhetjük meg. A rend-szer nem csak a saját magunk által könyvjelzőzött adatlapokat jeleníti meg, a „Megosztott könyv-jelzők” alatt a felhasználók kedvenceit is megtalálhatjuk.RSS-hírcsatornaAz „RSS-hírcsatorna” menüpontra kattintva az általunk használt RSS-csatorna internetes címét(URL) tudjuk megadni.QR-kódA „Tartalom” almenü „QR-kód” menüpontjára kattintva a rekordok adatlapjait és az azokhoz tartozóQR-kódokat tekinthetjük meg. A CMS automatikusan minden adatlaphoz generál egy egyedi, letölt-hető és kinyomtatható kódot. Ezeket különféle reklámhordozókon, kiadványokon helyezhetjük el;így a felhasználók az alkalmazásba épített kódolvasó segítségével is elérhetik az adatlapokon rög-zített információkat.AR (Augmented Reality – Kiterjesztett Valóság) modulA „Tartalom” almenü „AR” menüpontjára kattintva megtekinthetjük az AR modullal kapcsolatosadatokat és információkat; könnyen-gyorsan szerkeszthetjük az egyes adatlapok tartalmát. AzAugmented Reality (Kiterjesztett Valóság) technológia lehetővé teszi, hogy alkalmazásunk felhasz-nálói az eszközük kameráján keresztül „körülnézve” is tájékozódhassanak a programjainak, szol-gáltatásaink felől. Az AR-technológia egy adott hatókörön belül azonosítja azokat a helyeket, épü-leteket, amelyekhez adatlapokat (pl.: programokat) rendeltünk, és a kamera által mutatott kép „fe-lett” megjeleníti az adatlapok elnevezését és az azokra mutató aktív linkeket.Kiemelt kategóriaA „Tartalom” almenü „Kiemelt kategória” menüpontjában az előzőleg megadott kategóriák közül vá-laszthatjuk ki azokat, amelyeket hangsúlyosabban szeretnénk megjeleníteni és népszerűsíteni azalkalmazásban. Ezek a publikációs felület kiemelt részén kapnak helyet: egyfajta ajánlóként szol-gálnak.20 Via Appsters Felhasználói Kézikönyv
 21. 21. 3 FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 3.2 Alkalmazások létrehozása, frissítése és menedzselése SZŰRÉS ÉS KERESÉSA rekordok (adatlapok) között három oszlopban, dinamikusan szűrhetünk és kereshetünk. A kere-sési opciók között szerepelhet az adatlapok Neve, Leírása, a kapcsolódó Helyszínek, Országok,Városok, Események és Kategóriák. SZIMULÁTORA tartalomszerkesztés befejezését követően a CMS beépített szimulátorának segítségével tekint-hetjük meg a kész, publikálásra váró alkalmazást. A szimulátort a „Szimulátor” almenüből érhet-jük el; a szoftver az egyes eszközök és operációs rendszerek sajátosságainak figyelembe vételé-vel modellezi az applikációkat. PUSH-NOTIFICATION (SMS)Az Via Appsters egyik legérdekesebb extrája a ”PUSH-Notification” – ehhez a szolgáltatáshoz az„SMS” almenüben férhetünk hozzá. A megoldás lehetővé teszi, hogy közvetlenül az alkalmazásonkeresztül rövid, 160 karakteres szöveges üzeneteket küldjünk a felhasználóinknak: a technológiáta Windows Phone és a Windows 8 kivételével valamennyi operációs rendszer támogatja.21 Via Appsters Felhasználói Kézikönyv
 22. 22. 4 A VIA APPSTERS A KÜLÖNFÉLE ESZKÖZÖKÖN Alkalmazások okostelefonokon és táblagépeken PLATFORMFÜGGETLEN MEGOLDÁSOKAnnak ellenére, hogy az Via Appsters szolgáltatásainak túlnyomó többsége valamennyi támogatotteszközön és operációs rendszer alatt elérhető, van néhány olyan jellegzetessége az egyes platfor-moknak, amelyek a rendszer és az applikációk működésére is hatással vannak.Apple iOSAz Apple iOS operációs rendszerét használó iPhone és iPad készülékeken az Via Appsters vala-mennyi szolgáltatása korlátlanul elérhető. Az iPad eszközökön a különféle tartalmak (pl.: a térké-pek) álló (portrait) és fekvő (landscape) formában is megjeleníthetők.Google AndroidA Google Android operációs rendszere is az alkalmazási lehetőségek és szolgáltatások széles vá-lasztékát kínálja. Az operációs rendszer egyelőre sajnos nem teszi lehetővé ötnél több szoftvermo-dul integrálását és a portrait illetve landscape nézetet sem támogatja.Microsoft Windows PhoneA portrait és landscape nézetet a Windows Phone operációs rendszert futtató eszközök sem támo-gatják. Ahogy a PUSH-notification szolgáltatást sem: így a Microsoft rendszerét használó felhasz-nálóknak nem küldhetünk közvetlen üzeneteket az alkalmazáson keresztül.Microsoft Windows 8A portrait és landscape nézet a Windows 8 operációs rendszer alatt is elérhető. A PUSH-notification szolgáltatást egyelőre a Microsoft legújabb „cross-platform” operációs rendszere semtámogatja.22 Via Appsters Felhasználói Kézikönyv
 23. 23. 5 FAQ Gyakran Ismételt Kérdések KINEK AJÁNLJÁK AZ VIA APPSTERSET?Mivel az Via Appsters egy rugalmas mobil alkalmazásfejlesztő és tartalomszerkesztő rendszer, mé-rettől, iparágaktól és tevékenységi körtől függetlenül szinte bármilyen vállalkozás és szervezet szá-mára hasznos megoldást jelenthet. Bárki használhatja, aki hatékony ügyfél-kommunikációs, tarta-lomszolgáltató vagy marketingtevékenységet szeretne folytatni. MIVEL JÁRULHAT HOZZÁ A RENDSZER ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÜNKHÖZ?Az Via Appstershez hasonló okos alkalmazások hatékony hirdetési és értékesítési eszközt jelen-tenek. Közösségi és mobil marketingeszközeik segítségével valamennyi vállalkozás megtalálhat-ja azokat a modern értékesítési stratégiákat és csatornákat, amelyek révén fejlesztheti üzleti tevé-kenységét. MILYEN HARDVER- ÉS SZOFTVERELEMEK TELEPÍTÉSÉRE LESZ SZÜKSÉG?A rendszer egy webes felületen keresztül használható, erőforrás-igényes komponensei a WindowsAzure szerverein futnak. Használatához nincs szükség komolyabb eszközparkra: gyakorlatilag bár-milyen internetezésre alkalmas eszközön keresztül használható. HÁNYAN HASZNÁLHATNAK EGY Via Appsters LICENCET?A CMS-ben tetszőleges számú felhasználót regisztrálhatunk, mindenféle megkötés és többletki-adások nélkül. BIZTONSÁGBAN LESZNEK A SZEMÉLYES ÉS CÉGES ADATAIM?Teljes biztonságban. Az Appsters a hazai adatvédelmi szabályozásnak, az Európai uniós irányel-veknek és a nemzetközi szerződéseknek megfelelően, a legnagyobb titoktartás mellett kezeli ügy-felei adatait. Adatbázisainkat a Microsoft Azure felhőszolgáltatásának szigorúan őrzött, komolyelektronikus és fizikai védelemmel ellátott szerverein helyeztük el. HÁNY ALKALMAZÁST KÉSZÍTHETEK EGY VIA APPSTERS LICENC BIRTOKÁBAN?Egy licenc egyetlen, valamennyi támogatott eszközön és operációs rendszer alatt elérhető appli-káció létrehozására és menedzselésére jogosít fel. Az alkalmazások folyamatosan frissíthetők: fel-használóink újabb és újabb verziókat készíthetnek és publikálhatnak.23 Via Appsters Felhasználói Kézikönyv
 24. 24. 5 FAQ Gyakran Ismételt Kérdések VAN LEHETŐSÉG SAJÁT FEJLESZTÉSEKRE, BŐVÍTÉSEKRE?Az Via Appsters egy zárt rendszer; a fejlesztésekhez szükséges forráskódok nem publikusak. En-nek ellenére van lehetőség az egyedi bővítésekre: az ehhez szükséges fejlesztői feladatokat azAppsters mérnökei végzik el. TERVEZI-E AZ APPSTERS A RENDSZER BŐVÍTÉSÉT?Természetesen. Munkatársaink folyamatos kutatás-fejlesztési tevékenységet végeznek; azAppsters a piaci- és ügyféligények, új technológiai lehetőségek figyelembevételével finomítja ésgazdagítja az Via Appsterset. MENNYI IDŐ ALATT FRISSÜLNEK AZ ADATOK ÉS TARTALMAK?A szerkesztőségi rendszerbe felvitt adatok és tartalmak operációs rendszertől függően, de legfel-jebb 24 óra alatt jelennek meg a felhasználói alkalmazásokban. VAN MÓD SAJÁT ARCULATI ELEMEK HASZNÁLATÁRA?Az Via Appsters lehetővé teszi a saját logók, fejlécek és töltőképernyők (splash screenek) alkalma-zását. A megjelenés többi dizájnelemét a CMS saját, rendkívül gazdag kínálatából választhatják kia felhasználók.24 Via Appsters Felhasználói Kézikönyv
 25. 25. 6 Szószedet Gyakran előforduló szavak és kifejezésekAPPLIKÁCIÓAz okostelefonok és táblagépek saját hardvereit (pl.: giroszkóp, beépített GPS-chip, integrált irány-tű, kamera, wifi- és 3G chip, stb.) és szoftveres lehetőségeit (pl.: naptár, névjegyzék, térképszolgál-tatás, képmegjelenítő, videólejátszó, stb.) a lehető legteljesebb mértékben kiaknázó mobil alkalma-zás.AUGMENTED REALITYAz Augmented Reality (AR) a valós világ és a számítástechnika ötvözésével létrehozott „Kiterjesz-tett Valóság”, amelynek révén formabontó és egyedi alkalmazásokat, felhasználói felületeket hoz-hatunk létre. Legjellemzőbb példája az okostelefonok és táblagépek kamerája által közvetített képés az azon látható egyes elemekhez (pl.: a felhasználók környezetében található tárgyakhoz, épü-letekhez, stb.) tartozó szöveges vagy képi információk együttes, valós idejű megjelenítése az esz-közök kijelzőjén.CLOUDA Cloud Computing (számítási felhő) kifejezés az adatok és alkalmazások tárolásának egy új, ha-tékony módszerét jelöli. A cloud felhasználók (illetve a velük szerződésben álló szolgáltatók) nemsaját számítógépükön vagy szervereiken, hanem külső, az interneten keresztül elérhető adatban-kokban tárolják az általuk használt adatokat és szoftveres alkalmazásokat. A megoldás nagy elő-nye, hogy rendkívül költség- és erőforrás-takarékos működést tesz lehetővé; a felhőben tárolt ada-tok bármikor, bármilyen internetkapcsolattal rendelkező eszközről könnyen elérhetőek.CMSA CMS (Content Management System) szisztémák olyan szoftveres tartalomkezelő rendszerek,amelyek lehetővé teszik az egyszerre több személy által is végezhető feladatok koordinálását ésmenedzselését (például egy, az Via Appstershez hasonló tartalomszolgáltató alkalmazásban meg-jelenő képek és szövegek szerkesztését, jóváhagyását és publikálását). A CMS-ek alkalmasak azegyes projektekkel és feladatokkal kapcsolatos adatok, információk, tartalmak, multimédiás ele-mek, felhasználói jogosultságok tárolására, kezelésére és folyamatos nyomonkövetésére, a fel-használók hozzáférésének szabályozására és a felhasználók közötti kommunikáció támogatására.DRAG-AND-DROPA drag-and-drop (fogd meg és húzd) technológia lehetővé teszi, hogy a CMS-en belül az egyeselemeket (például a szoftvermodulokat) egyszerűen, az egérrel megfogva és a megfelelő helyrehúzva adjuk hozzá az alkalmazáshoz.25 Via Appsters Felhasználói Kézikönyv
 26. 26. 6 Szószedet Gyakran előforduló szavak és kifejezésekGPSA GPS (Global Positioning System – Globális Helymeghatározó Rendszer) egy rendkívül fejlettműholdas helymeghatározó rendszer, amely háromdimenziós helyzetmeghatározást tesz lehetővé.A GPS-t számos más technológiához hasonlóan katonai célokra fejlesztették ki, de ma már a civilélet szinte minden területén használják. A legtöbb okostelefon és táblagép rendelkezik a rendszerhasználatához szükséges GPS-chippel.HELYALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOKAz LBS (Location Based Services – helyalapú szolgáltatások) lehetővé teszik, hogy a szolgáltató amobileszközök helyének meghatározása (pl.: GPS-koordinátái) segítségével az egyes földrajzi he-lyekhez kötődő egyedi igényeknek, adottságoknak és lehetőségeknek megfelelő információkat, tar-talmakat, szolgáltatásokat, kedvezményeket és akciókat kínáljon a felhasználókóinak.MICROSOFT WINDOWS AZUREA Windows Azure egy, a Microsoft által kifejlesztett és üzemeltetett, rendkívül megbízható és ru-galmas cloud infrastruktúra. A rendszer lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy webes alkal-mazásaikat a gyártó adatközpontjaiban, egy tetszőlegesen skálázható, magas rendelkezési állásúplatformon helyezzék el.NATÍV ALKALMAZÁSA „natív” (eredeti vagy őshonos) alkalmazások olyan programok, amelyek közvetlenül, különféle,az egységes megjelenítést lehetővé tevő platformok (pl.: Java) használata nélkül futtathatók egyoperációs rendszeren. Nagy előnyük, hogy az adott szoftveres és hardveres környezet (pl.: egymobiltelefon hardverelemei és operációs rendszere) valamennyi egyedi lehetőségét képesek ki-használni.ONLINE KOLLABORÁCIÓS RENDSZERAz online kollaborációs rendszerek olyan, az interneten vagy más hálózatokon keresztül elérhető,egységes adatbázisokra épülő megoldások, amelyek lehetővé teszik, hogy a felhasználók földrajzihelyüktől függetlenül jussanak hozzá a különféle információkhoz, vagy vegyenek részt egy munka-folyamatban. Legismertebb példáik az online dokumentumkezelő és irodai szoftvercsomagok (pl.:a Google Docs vagy a Microsoft 365).26 Via Appsters Felhasználói Kézikönyv
 27. 27. 6 Szószedet Gyakran előforduló szavak és kifejezésekQR-kódA QR-kód egy kétdimenziós vonalkód, amelyet a legtöbb okostelefon és táblagép képes értelmez-ni. Nevét az angol Quick Response (gyors válasz) kifejezés rövidítéséből kapta. Működése rendkí-vül egyszerű: lehetővé teszi, hogy a kinyomtatott és különféle kiadványokon, helyszíneken elhelye-zett kódot a mobil eszközük kamerájával lefényképező felhasználók egyes előre meghatározott in-formációkhoz (például termékadatokhoz vagy a gyártó, forgalmazó, szolgáltató weboldalához) fér-jenek hozzá.SAASAz SaaS (Software as a Service – Szoftver, mint Szolgáltatás) modellben kínált szoftverek üzemel-tetéshez szükséges infrastruktúrát és erőforrásokat nem a felhasználó, hanem a szolgáltató bizto-sítja. Az ügyfél az interneten keresztül használhatja – tulajdonképpen bérelheti – ezeket a megol-dásokat: így megtakaríthatja a helyi telepítésű rendszerek bevezetési költségét és az üzemeltetés-sel járó kiadások jelentős részét, miközben könnyen tervezhető és ütemezhető havidíjat fizet.SPLASH SCREENA splash screen az alkalmazás betöltése alatt megjelenő töltő- vagy üdvözlőképernyő. Célja, hogytájékoztassa a nagyméretű alkalmazások (például operációs rendszerek) felhasználóit arról, mi-lyen fázisban van éppen a betöltés, de marketingcélokra – például a cégünk vagy alkalmazásunklogójának megjelenítésére – is remekül használható.RSSAz RSS (Really Simple Syndication – Nagyon Egyszerű Tartalomszolgáltatás) technológia segít-ségével egy helyre gyűjthetjük a bennünket érdeklő weboldalak legfrissebb híreit, cikkeit, anélkül,hogy a hagyományos módon, egyesével kellene letöltenünk őket. Maga az RSS egy szöveg alapúformátum, amely a cikkek, blogbejegyzések, fórumhozzászólások listáját tartalmazza. Mindegyikbejegyzés (listaelem) tartalmaz egy címet, egy rövid tartalomkivonatot és egy a teljes szövegremutató linket.UDID-AZONOSÍTÓAz UDID (Unique Device Identifier – Egyedi Eszközazonosító) az iOS operációs rendszert hasz-náló mobileszközök azonosítását biztosító egyedi kód. Az Apple ennek a negyven karakter hosszúazonosítónak a segítségével teszi lehetővé a fejlesztők számára, hogy tesztelhessék az alkalma-zásaikat, mielőtt feltöltenék őket az App Store-ba.27 Via Appsters Felhasználói Kézikönyv
 28. 28. KAPCSOLATTARTÓK: Nyírő András andras.nyiro@gmail.com (+36-70) 375-2286 Petrik Máté petrik.mate@gmail.com (+36-70) 318-5546. www.appsters.me

×