Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Бойченко

Бойченко

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Бойченко

 1. 1. Тема. Валерій Бойченко – сучасний письменник Миколаївщини. Життєвий і творчий шлях. «Три зошита». Вибрані статті та поезії. Робота над статтею «Шевченків рід і перебування Тараса на Миколаївщині» Мета. Ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом письменника – сучасника, захопити його творчими дослідженнями та красою поетичного слова; розвивати критичне мислення, висловлюючи власні думки про здобутки письменника, творчу уяву, вміння вибирати головне шляхом дослідницько-пошукової роботи; виховувати любов до рідного краю, шанобливе ставлення до творчості митця. Лише любов Посвідчує народам, Що ми були, Що єсть, Що будем ми. В.Бойченко
 2. 2. Презентація на тему «Валерій Бойченко – сучасний письменник Миколаївщини. Життєвий і творчий шлях» «Три зошита» Вибрані статті та поезії. ууччнніівв 88 ккллаассуу ННооввооооддеессььккооїї ггууммааннііттааррннооїї ггііммннааззііїї ККееррііввнниикк ггррууппии РРеешшееттнніікк ООллееннаа
 3. 3. ББііооггррааффііяя ттаа ффууттббооллььннаа ккаарр``єєрраа  ББооййччееннккоо ВВааллеерріійй ППееттррооввиичч ннааррооддииввссяя 33 ттррааввнняя 11994411 ррооккуу вв мм.. ССннііггууррііввккаа ннаа ММииккооллааїїввщщиинніі..  ТТуутт жжее ппооччаавв ззааййммааттииссяя ффууттббооллоомм.. УУ ввііцціі 1166--ттии ррооккіівв ппііддппииссаавв ппеерршшиийй ппррооффеессііййнниийй ддооггооввіірр зз ММФФКК «ММииккооллааїївв»,, ввииссттууппииввшшии уу ппеерршшіійй ллііззіі..
 4. 4.  Після закінчення ссееррееддннььооїї шшккооллии вв ммііссттіі ХХееррссоонніі ппррааццюювваавв ссллююссаарреемм ннаа ссууддннооббууддііввннооммуу ттаа ккооммббааййннооввооммуу ззааввооддаахх..  УУ 11996655 ррооцціі ввіінн ззааккііннччиивв ффааккууллььттеетт ііннооззееммнниихх ммоовв ЛЛььввііввссььккооггоо ууннііввееррссииттееттуу ііммеенніі ІІ..ФФррааннккаа..
 5. 5.  Працював викладачем англійської мови в школі- інтернаті міста Душанбе, Херсонському морехідному училищі, Херсонському технологічному інституті.  Потім працював викладачем іноземної мови у Миколаївському педагогічному інституті.
 6. 6.  Як ппооеетт ввіінн ддееббююттуувваавв вв жжууррннаалліі ""ДДннііппрроо"" уу ввеерреессннееввооммуу ннооммеерріі 11997700 ррооккуу..  ВВааллеерріійй ППееттррооввиичч ззаа ппррииррооддооюю ссввооггоо ттааллааннттуу -- лліірриикк,, ооддннаакк ттяяжжіієє ддоо ффііллооссооффссььккооггоо ооссммииссллеенннняя ддііййссннооссттіі.. ТТееммааттииччнніі ооббррііїї ппооееззііїї ВВ..ББооййччееннккаа ддооссииттьь шшииррооккіі.. ДДоо ккоожжннооїї ззббііррккии ппооееттаа ввххооддяяттьь ззррааззккии ггррооммааддяяннссььккооїї,, ффііллооссооффссььккооїї,, ііннттииммннооїї ллііррииккии ттоощщоо..
 7. 7. Першу збірку поезій, яяккаа ннааззииввааллаассяя ""ІІссккрраа"",, ввииддаавв уу 11997722 ррооцціі.. ДДаалліі ббууллии ""ССоонняяччнніі ккооллаа"" ((11997755)),, ""ППооллііттттяя"" ((11997777)),, ""ББааггрряянніі ккооллооннии"" ((11997788)),, ""ШШииррооттии"" ((11998811)),, ""ССввііттлліі ррііккии"" ((11998844)),, ""ДДооббррооттаа"" ((11998877)),, ""ППттааххии ннаадд ппооллуумм``яямм"" ((11998899)),, ""ППррааввиийй ббеерреегг"" ((11999911)),, ззббііррккаа ввіірршшіівв ддлляя ддііттеейй ""ЯЯккиийй шшииррооккиийй ссввіітт!!"" ((11998899))..
 8. 8.  ЛЛааууррееаатт ВВссееууккррааїїннссььккооїї ллііттееррааттууррннооїї ппррееммііїї іімм.. ППааввллаа ТТииччииннии ((22000033)),, ппррееммііїї іімм.. ММ..ААррккаассаа ((11999977)).. УУ 22000088 ррооцціі ппррииссуудджжеенноо ВВссееууккррааїїннссььккуу ллііттееррааттууррннуу ппррееммііюю іімм.. ООллееккссааннддрраа ООллеессяя ззаа ппооееттииччннуу ззббііррккуу «ККннииггаа ЛЛеелляя»..
 9. 9.  ВВ..ББооййччееннккоо ззааййммааєєттььссяя іі ппееррееккллааддааццььккооюю ддііяяллььннііссттюю.. ВВіінн ппееррееккллаавв ддввіі ззббііррккии ааннггллііййссььккооїї ттаа ааммееррииккааннссььккооїї ппооееззііїї ддлляя ддііттеейй:: ""УУ ммееннее ккууррооччккаа ббууллаа"" ((11997733)),, ттаа ""ЗЗррооддуу щщее ттааккооггоо яя ннее ббааччиивв!!"" ((11997755))..  УУ ййооггоо ппееррееккллааддіі ввииййшшллии ттааккоожж ппооввііссттьь ааммееррииккааннссььккооггоо ппииссььммееннннииккаа ВВ..ДДжжееййммссаа ""ДДииммоокк"" ттаа ррооммаанн ааннггллііййссььккооггоо ппииссььммееннннииккаа РР..--ЛЛ..ССттііввееннссооннаа ""ККооррааббееллььннаа ккааттаассттррооффаа""..
 10. 10.  ННее ууббиийй ббееззддооммннооїї ззооззуулліі.. ННее ссттооппччии ббааррввііннккуу ннаа ммеежжіі.. ООллеенняяттккоо ввббеерреежжии ввіідд ккуулліі.. РРііччееччккуу ввіідд ссммееррттіі ввббеерреежжии.. ННее ууббиийй ччууттттіівв ссввооїїхх ггллииббиинннниихх —— ССууммуу щщаассттяя йй ррааддооссттіі жжууррббии.. ЗЗррооссллооїї уу ввііккооввіімм ббоорріінннніі,, ВВллаассннооїї ддуушшіі ннее ппооггууббии.. ВВ.. ББооййччееннккоо..  Покинув життя поет 26 березня 2011р і його заповіддю був цей вірш.
 11. 11. 1) Де і коли народився В.Бойченко? а) 5 серпня 1836р. на Львівщині .; б) 30 лютого 1941р. на Київщині ; в) 3 травня 1941р. на Миколаївщині ? (3 травня 1941р. на Миколаївщині) 2) Яким видом спорту з дитинства любив займатися поет? а) футболом; б) баскетболом; в) волейболом ? (футболом) 3) У якому місті В.Бойченко отримав середню освіту? а) Миколаєві; б) Херсоні; в) Одесі ? (Херсоні) 4) Який вищий навчальний заклад закінчив поет? а)Львівський університет ім.Франка; б)Київський університет ім. Шевченка; в) Миколаївський уніврситет ім. Сухомлинського? (Львівський університет ім. Франка) 5) Як називалась перша збірка поета? а) “Поліття”; б) ”Поезії”; в)”Іскра” ? (“Іскра”) 6)За яку збірку автор отримав премію ім. Олескандра Олеся? а) «Книга Леля»; б) «Три зошита»; в) «Доброта»? («Книга Леля»)
 12. 12. 7) У якому році В.Бойченко став лауреатом премії ім. Павла Тичини? а) 1997; б) 2003; в) 2009 ? (2003) 8)Яку повість американського письменника Віля Джемса переклав В.Бойченко? а) “Димок”; б) “Корабельна катастрофа”; в) “Сонячні кола” ? (“Димок”) 9) Які твори для дітей були перекладені англіською мовою? а) “Вітер з Лиману”; б) “У мене курочка була”; в) “Широти” ? (“ У мене курочка була”) 10) Хто за природою свого таланту В.Бойченко? а)лірик; б) актор; в) перекладач ? (Лірик) 11) Як називалася остання збірка поета? а) “Три Зошита”; б) “Правий берег”; в) “Який широкий світ” ? (“Три зошита”) 12) До якої спілки письменників входив В.Бочкенко? а) Миколаївської; б) Одеської; в) Харківської ? (Миколаївської) Примітка. За кожну правильну відповідь 1 бал.

×