Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

портфолио р.стоянова

24,796 views

Published on

Портфолио

Published in: Education
 • Check the source ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ This site is really helped me out gave me relief from headaches. Good luck!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • I like this service ⇒ www.WritePaper.info ⇐ from Academic Writers. I don't have enough time write it by myself.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

портфолио р.стоянова

 1. 1. ПОРТФОЛИО
 2. 2. на Роза Костова Стоянова главен учител в начален етап на основното образование в 170 СОУ “Васил Левски” гр. Нови Искър
 3. 3. Учителско професионално портфолио - Целта на моето портфолио е да запозная с моята работа като учител – самообразованието, характера на моята дейност, да проследя професионалното си развитие. - В отделните раздели са представени сведения, документи, планиране на по-нататъшната ми дейност. - Портфолиото обхваща моята работа като начален учител, класен ръководител и социалния ми статус на педагог. Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, допълване и актуализиране във всеки един нов момент от дейността ми като учител
 4. 4. СЪДЪРЖАНИЕ Част І Раздел 1. Общи сведения Раздел 2. Педагогическа дейност Раздел 3. Методическа дейност Раздел 4. Извънкласна дейност Част ІІ Приложения
 5. 5. ЧАСТ I Раздел 1. Общи сведения Име: Роза Костова Стоянова Длъжност: главен учител в начален етап Родена: 21.01.1965г., гр. София Образовние: висше – магистър Местоживеене: гр. Нови Искър Служебен адрес: гр.Нови Искър ул.”Искърско дефиле”№277 Е-mail: stoqnova_roza@abv.bg gmail: roza.stoyanova21@gmail.com
 6. 6. Трудов стаж. – 30 г., педагогически – 25г. От 1992г до този момент в 170 СОУ ”Васил Левски” От 1987г. до 1992г.- в отпуск по майчинство От 1984г.- до 1987г. – в 170 ЕСПУ ”Васил Левски“ Образование и обучение 1992г.- СУ”Св.Климент Охридски” Факултет начална и предучилищна педагогика специалност -начална училищна педагогика – магистър 1984г. –Институт за детски и начални учители „Н.Крупская” гр.София- специалност начален учител  1982г.- средно образование в 170 ЕСПУ „Васил Левски“ гр.Нови Искър
 7. 7. Езици - майчин език - български език - други езици - руски език четене - ниво на владеене - много добро писане - ниво на владеене - добро разговор - ниво на владеене - добро Социални умения и компетенции Отлични комуникативни умения, способност за работа в екип, коректност, отговорност, организираност. Организационни технически умения и компетенции Организационни умения и компетенции - отлични Работа с Windows, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point, Internet. Умение за работа с интерактивна дъска, електронни учебници
 8. 8. Раздел 2. Педагогическа дейност Личността на началният учител е много важна при формиране личността на детето. За малкия ученик неговият учител е пример за подражание и авторитет. Детето му вярва и той трябва да оправдае това доверие. Началният учител трябва не само да владее учебните предмети, които преподава, но и да умее да предаде знанията си по достъпен начин на децата. Да ги заинтригува, да ги въведе плавно и интересно в научните познания. Да умее с думи разбираеми за малките ученици да обясни сложни научни понятия. Да използва иновации в своята работа, различни методи и похвати.
 9. 9. Професията на учителя е много отговорна. Истинският педагог е и възпитател. Трябва да умее да разбира вътрешния свят на своите ученици, да стимулира техните интереси. Най-важното нещо за един начален учител е да обича децата. Главен принцип на моята педагогическа дейност е да покажа на детето, че е обичано, разбирано и уважавано независимо от това какви са неговите оценки по учебните пред- мети, дали е палаво или послушно. Учителят трябва да накара с поведението си децата да му вярват, да бъде техен приятел- човекът, който ги води в света на знанието.
 10. 10. - Учителят трябва да е ярка личност с много качества и добродетели. От таланта на учителя, от богаството на неговата личност зависи какви качества ще изгради у детето. Учителят не е длъжен да формира личността на детето, но е длъжен да се опита да го направи добър човек. “Ученикът не е съд, който трябва да напълним, а факел, който трябва да разпалим.”- Сократ - Дейността ми на преподавател и главен учител е свързана с осъществяване на организационни връзки взаимоотношения и взаимодействия с: -ученици -родители -учители и възпитатели от училище -управленски и административен персонал -експерти от РИО , МОН
 11. 11. Философия на преподаването. Преподаването в начален етап е важна и отговорна задача за всеки учител. Чрез обучението по всички учебни предмети да формирам у детето комуникативно-речеви умения и знания в различни научни области. Да стимулирам силните страни на всеки ученик. Да накарам всяко дете да се радва и да е доволно от постиженията си. Да разпознавам, уважавам и поощрявам индивидуалните различия на всеки ученик.
 12. 12. Настоящи отговорности През учебната 2014/2015г. съм класен ръководител на II “а” клас. Преподавам по всички учебни предмети от ЗП, ЗИП- бълг.език и математика. В класа се обучават 30 ученика на целодневна форма. Два часа в седмицата провеждам консултации с ученици, желаещи и нуждаещи се от допълнителна работа .
 13. 13. Настоящи отговорности Работя с група от IVклас по български език и литература по Национална програма “С грижа за всеки ученик”- модул “Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване нивото на постиженията им”.
 14. 14. Настоящи отговорности като главен учител Подготовка и оформяне на учебни програми по ЗИП- БЕЛ и Математика в начален курс Подготовка на седмични програми в класове на целодневна форма на обучение График за физкултурни салони Графици за закуска и обяд График за дежурство на възпитатели Участие в комисии Оказване на методическа и организационна помощ на новопостъпили учители, младши учители и възпитатели
 15. 15. Изготвяне на тестове- входно, междинно, изходно ниво в начален курс Обобщаване на резултати от проведени диагностики Подготовка и провеждане на родителска среща с родители на бъдещите първокласници
 16. 16. Раздел 3. Методическа дейност. - Работата на началния учител е динамична, защото той трябва да познава специфичната методика на учебните предмети в начален етап; да борави със специфичните термини и начини на структуриране на уроците, защото по един начин се работи по български език, по друг например в часа по домашен бит и техника. Методите, които използвам са: разказ, беседа, дискусия, наблюдение, диагностика.
 17. 17. Изготвям годишно разпределение в началото на учебната година; Планирам и подготвям учебния процес за всеки час; В процеса на обучение поддържам подходяща за работа атмосфера; Използвам методи и стратегии подходящи за възрастта на учениците; Стимулирам и мотивирам учениците за тяхното личностно развитие. Използвам електронни учебници, интерактивна дъска, презентации, уроци от образователен пакет Envision.
 18. 18. Използвам табла ,технически средства и материали подходящи за възрастта на учениците . Използвам сборници, презентации; тестове за оценяване и отчитане на резултатите; Старая се да изграждам у учениците не само знания и умения, но и приятелски отношения между тях; Вземам участие в курсове и семинари с цел повишаване на квалификацията и поддържане на съвременно и актуално ниво на преподаване.
 19. 19. Бъдещи планове Участие в курс за работа с ученици със СОП Защита на IV ПКС през 2016г. Работа по проект за изграждане на КЛАСНА СТАЯ НА ОТКРИТО в училищния двор. Приемственост между поколенията и предаване на своя опит на младите начални учители в училището.
 20. 20. Раздел 4. Извънкласна дейност. - Животът на моите ученици е изпълнен с най- разнообразни събития – различни изложби, конкурси, тържества, екскурзии, посещения на театри , празнуване на рождени дни. Когато са заедно, децата се веселят и са щастливи. Между тях се създават добри приятелски отношения. Посрещане на Баба Марта-2014г. Великденска работилница- 2014г. Празник на буквите.
 21. 21. Участие в Европейски проект УСПЕХ през 2012г.- „Театрално студио” през 2012/13г.- „Родна реч-театър и стих” през 2013/14г.- „Приказни герои и игри”, „Приказките оживяват” през 2014/2015г.- “Игри, песни и смях”
 22. 22. „Театрално студио- 2012г“
 23. 23. „Родна реч-театър и стих“
 24. 24. „Приказките оживяват“
 25. 25. „Приказни герои и игри“
 26. 26. „Игри, песни и смях“
 27. 27. Квалификационна дейност: Участия в обучения, семинари, курсове и други форми на училищно и извънучилищно ниво. 2005г. Удостоверение ТУ София-Методика на обучението по БДП 2006г. Удостоверение НПЦ и Майкрософт България – Базови и специфични компютърни умения на учители 2008г. СУ „Св.Кл.Охридски”-Факултет по математика и информатика- Работа с компютри и ИТ за I- IV кл. 2011г. Нимеро ООД-Сертификат за работа с образователен софтуер „Envision”
 28. 28. 2013г. МОН по Проект „Квалификация на педагогическите специалисти”- Удостоверение за обучение на педагог. специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност- главен учител 2014г.- защита на V ПКС в Департамент за информация и усъвършенстване на учители към СУ “Св.Кл.Охридски” гр.София 2014г.- Сертификат за работа с електронни учебници изд.Просвета
 29. 29. Приложения- дипломи, удостоверения, сертификати
 30. 30. Снимки с ученици от моите випуски I”А”кл.- 1984г
 31. 31. 1994г.-м.март “Вече сме грамотни”
 32. 32. 2006г.-ученици от класа в кабинета на Министъра на образованието-Даниел Вълчев
 33. 33. Разговор с г-н Вълчев и г-жа Кастрева
 34. 34. м.май 2013г.-на екскурзия
 35. 35. м.април 2014г.- I”А” кл. екскурзия гр.Тетевен
 36. 36. май 2014г.- последни учебни дни в първи клас
 37. 37. Моят II “А” кл.- 15.IX.2014г.
 38. 38. Коледуване
 39. 39. Цветя в памет на Апостола 19.02.2015г.
 40. 40. Благодаря за вниманието!!!

×