Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ou vazov

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ou vazov

  1. 1. Гатанки ще ви задам…
  2. 2. • Вечно бърза кой знай де, няма време да яде. • Яденето му остава, леле мале, закъснява! • С нова шапка на главата, с нова книга в ръката, излетява през вратата с разтуптяно сърце. • Викнеш ли му: Чакай, Гого! – отговаря: Бързам много! – и добавя с весел вик: - Аз съм вече ……………………….. » Л. Станчев
  3. 3. Основно училище “Иван Вазов” - Видин
  4. 4. www.ou-vazov-vidin.info

×