Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

двойно нн, тт

13,672 views

Published on

Published in: Education

двойно нн, тт

 1. 1. ПРАВОПИСНА ГРЕШКА: ИЗПУСКАНЕ НА БУКВИ В ДУМИ С ДВОЙНИ СЪГЛАСНИ двойно -Н- двойно -Т- буква -Т- в средата на думата
 2. 2. Двойно Н: -НН- Да припомним правилото! рожде Н и дни или рожде НН и дни
 3. 3. Потърси прилагателното в м.р., ед.ч.! <ul><li>Ако прилагателното в м.р., ед.ч.: </li></ul><ul><li>Завършва на –НЕН – пиши НН </li></ul><ul><li>неви НЕН неви нн и, неви нн ост </li></ul><ul><li>Ако прилагателното в м.р., ед.ч.: </li></ul><ul><li>Завършва на – ЕН – пиши Н </li></ul><ul><li>искр ЕН искре н и, искре н ост </li></ul>
 4. 4. Време е да проверим умеем ли да прилагаме правилото! Да се разделим на два отбора: Отбор № 1 има за задача да подбере от думите онези, в които трябва да пишем едно Н Отбор № 2 има за задача да открие думите, които се пишат с двойно Н ...И да поиграем!
 5. 5. фи……..а племе……ик тле……..и Н Н Н стра……..а име………ица операцио………а свеще……..ик писме……ост це……..ост особе…….о обикнове…..и мигнове…….о съвърше………о блаже……..и Н Н Н НН Н Н НН НН НН НН НН НН НН Н Н Н Н Н Н
 6. 6. БРАВО! СПРАВИХТЕ СЕ ЧУДЕСНО!
 7. 7. Двойно - Т - Да припомним правилото! шесТе или шесТТе същносТа или същносТТа
 8. 8. <ul><li>Ако думата е съществително име от ж.р. и завършва на -Т или –Щ, при членуване пишем -ТТа, -ЩТа: </li></ul><ul><ul><ul><li>младост – младос ТТ а </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>мощ – мо ЩТ А </li></ul></ul></ul><ul><li>Ако думата е числително име, завърш- ващо на –Т, след членуване пишем –ТТе: </li></ul><ul><ul><ul><li>шест - шес ТТ е </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>петнадесет –петнадесе ТТ е </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Нека проверим дали можем да членуваме правилно! …И да се състезаваме! Да се разделим на 3 отбора, всеки от отборите ще членува по 7 думи. I отбор папрат злост пустош дванадесет немощ околност II отбор площ петдесет кост съвест площ плод III отбор мъдрост мъст лос двадесет вест вещ
 10. 10. Изпускане на Т и Д в средата на думата весТник или весник Правило: Намери сродни думи на съмнителната дума или открий от коя друга дума е образувана! спортис Т ка от спортис Т (спортисТи) болес Т ни от болес Т (болесТи)
 11. 11. Да направим упражнение! Преценете необходимо ли е да впишете буквата на някой съгласен звук: мръс….ник завис…ник неумес…но доблес…ни ви…шист хубос…ник въ…стание израс…вам израс…на разрас…вам разрас…на съучас…ник емигран…ски биляр…на
 12. 12. А сега, нека всеки от вас се опита да затрудни стоящия до него съученик, като измисли ДУМА, при която има някаква особеност в правописа!
 13. 13. Домашна работа 1 група:От произволно избрана страница от учебника по литература извадете всички думи с двойно Н. 2 група: От произволно избрана страница от учебника по биология извадете всички думи с двойно Т. Приятна почивка!

×