Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ΑΝΝΟΥΛΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΣΠ ΕΑΠ 2013

2,635 views

Published on

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΑΠ-2013
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ:ΚΑΠΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΡΑΜΑΣ

Published in: Design
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

ΑΝΝΟΥΛΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΣΠ ΕΑΠ 2013

 1. 1. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗ΢ΣΖΜΗΟ ΢ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗ΢ΣΖΜΧΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ΢ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΢ΠΟΤΓΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟ΢ ΢ΥΔΓΗΑ΢ΜΟ΢ ΠΟΛΔΧΝ ΚΑΗ ΚΣΗΡΗΧΝ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑ΢ΗΑ ΢ρεδηαζκόο κε πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα, αλνηθηνύ πεξηαζηηθνύ ρώξνπ Μειέηε πεξίπηωζεο : Αλάπιαζε θαη δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ ηνπ Καπλνινγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ Γξάκαο -πξόηαζε δεκηνπξγίαο Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ΠΑ΢ΥΑΛΗΓΟΤ ΑΝΝΟΤΛΑ ΓΔΧΠΟΝΟ΢ Α.Π.Θ.- ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΣΟΠΗΟΤ Α.Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ΢ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤ΢Α ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ :ΑΞΑΡΛΖ ΚΛΔΟΝΗΚΖ ΢ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ΢, 2013
 2. 2. ΗΗΗΗΗ ΢ΚΟΠΟ΢ ΢θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη : •ε αλάδεημε ηεο ζπνπδαηόηεηαο θαη ηνπ πνιιαπινύ ξόινπ ησλ αλνηθηώλ ρώξσλ ζε πεξηαζηηθή δώλε •ελίζρπζε ηεο αλαγθαηόηεηαο ηνπ επαλαζρεδηαζκνύ ηνπο ζηελ θαηεύζπλζε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ ζρεδηαζκνύ •ε ζπκβνιή ζηελ θαηαγξαθή αξρώλ ζρεδηαζκνύ κε πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα παξόκνησλ ρώξσλ Δπίζεο ε εξγαζία απνζθνπεί ζην λα δηεξεπλήζεη: • ηηο δπλαηόηεηεο ζρεδηαζκνύ κε πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα ηνπ αλνηρηνύ πεξηαζηηθνύ ρώξνπ ηνπ Καπλνινγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ •ηελ αμηνπνίεζε ηνπ κε ηελ πξόηαζε δεκηνπξγίαο ελόο Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, αλνηθηνύ γηα όινπο ηνπο πνιίηεο θαη αλεμαξηήηνπ ειηθίαο Πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα: • ε έλαξμε ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ θαη ζηελ Διιάδα γηα ην επηζπκεηό πεξηβάιινλ Κ.Π.Δ.(Κ.Γ.Μ.Π.Α), πξνο εθαξκνγή Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο • ε πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ, ησλ εηδηθώλ επηζηεκόλσλ θαη ησλ δεκόζησλ θνξέσλ, πνπ αζρνινύληαη κε ην ζρεδηαζκό, ηε ζπληήξεζε θαη ηε δηαρείξηζε παξόκνησλ ρώξσλ
 3. 3. ΗΗΗΗΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Πεξηαζηηθόο ρώξνο – πξάζηλν, ξόινο θαη πξνβιήκαηα 2. Αξρέο θαη ζηόρνη αξρηηεθηνληθνύ θαη πεξηβαιινληηθνύ ζρεδηαζκνύ, αλνηθηνύ πεξηαζηηθνύ ρώξνπ-ηνπίνπ 3. Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε θαη Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο 4. Παξαδείγκαηα δηακόξθωζεο πεξηβάιινληνο ρώξνπ, Κέληξωλ-Πάξθωλ Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο, από ηε Δηεζλή θαη Ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα 5. & 6. Έξεπλα – αλάιπζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ Καπλνινγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ 7. Δηεξεύλεζε πξνηηκήζεωλ ρξεζηώλ 8. Πξνηάζεηο εθαξκνγήο
 4. 4. 1. Πεξηαζηηθόο ρώξνο – πξάζηλν, ξόινο θαη πξνβιήκαηα
 5. 5. ΗΗΗΗΗ ΠΔΡΗΑ΢ΣΗΚΟ΢ ΥΧΡΟ΢ –ΠΡΑ΢ΗΝΟ, ΡΟΛΟ΢ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ Σν πεξηαζηηθό πξάζηλν είλαη κηα έλλνηα πνπ αλαθέξεηαη ζε ειεύζεξεο εθηάζεηο πνπ βξίζθνληαη εθηόο ζρεδίνπ, ζηνλ πεξηαζηηθό ρώξν ησλ πόιεσλ. Πεξηιακβάλεη ζπλήζσο δαζηθέο, γεσξγηθέο ή ρέξζεο εθηάζεηο, αιιά θαη νξεηλνύο όγθνπο. •Ζ πξνζθνξά νιηγόσξεο ή εκεξήζηαο αλαςπρήο. •Ζ ζηαζεξνπνίεζε ησλ εδαθώλ θαη ε αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ηνπ αζηηθνύ ηζηνύ. •Οη εηδηθέο κνξθέο άζιεζεο. •Ζ επαθή κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. •Ζ ζπλεηζθνξά ζηε βειηίσζε ησλ θιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ. •Ζ απνξξύπαλζε ηεο αηκόζθαηξαο. Οη ελαπνκείλαληεο «πξάζηλνη», αλνηθηνί, ειεύζεξνη ρώξνη •εγθαηαιείπνληαη ζηε θζνξά ηνπ ρξόλνπ •ράλνπλ ηελ ηδηόηεηά ηνπο σο ρώξνη αληαιιαγήο εκπεηξηώλ θαη ζπιινγηθήο επαθήο •είλαη «θαθνπνηεκέλνη» θαη ρξήδνπλ άκεζνπ νηθνινγηθνύ, θνηλσληθνύ επαλαπξνζδηνξηζκνύ . Δίλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε θαηάζεζεο νινθιεξσκέλεο πξόηαζεο ρεηξηζκώλ ζύκθσλα κε ηνλ «πεξηβαιινληηθό ή νηθνινγηθό ζρεδηαζκό», γηα ηελ αλάθηεζε ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ, γεληθά, θαη ηεο πόιεο εηδηθόηεξα, αμηνπνηώληαο ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο γηα ηελ εμαζθάιηζε κεγαιύηεξνπ πνζνζηνύ πξαζίλνπ αλά θάηνηθν.
 6. 6. 2. Αξρέο θαη ζηόρνη αξρηηεθηνληθνύ θαη πεξηβαιινληηθνύ ζρεδηαζκνύ, αλνηθηνύ πεξηαζηηθνύ ρώξνπ-ηνπίνπ
 7. 7. ΗΗΗΗΗ ΑΡΥΔ΢ ΚΑΗ ΢ΣΟΥΟΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΢ΥΔΓΗΑ΢ΜΟΤ Βαζηθέο έλλνηεο ηνπ ηνπίνπ • ν ηδηαίηεξνο ραξαθηήξαο ηνπ ηνπίνπ • ε πνηθηιόηεηα ηνπ ηνπίνπ • ε αιινίσζε ηνπ ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα ηνπ ηνπίνπ Κπξίαξρα ζηνηρεία ηνπ ηνπίνπ •ε κνξθή •ε γξακκή •ε πθή •ην ρξώκα Βαζηθνί θαλόλεο ηνπ ηνπίνπ •ε αληίζεζε •ε δηαδνρή ή ζπλέρεηα •ε αμνληθή δηάηαμε •ε ηζνξξνπία Παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ ζηελ εηθόλα ηνπ ηνπίνπ •ε θίλεζε •ην θσο •νη αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο •ε επνρή ηνπ έηνπο Γηα έλαλ πνηνηηθό ζρεδηαζκό πξέπεη λα αθνινπζεζνύλ επίζεο θαη νη παξαθάησ αξρέο: Δλόηεηα ηεο επηκέξνπο ζύλζεζεο. Αξκνλία-θιίκαθα. Αηζζεηηθή ζην ηαίξηαζκα δηαθνξεηηθώλ ζηνηρείσλ. Έκθαζε πνπ ηξαβά ηελ πξνζνρή ζε θάπνην αληηθείκελν ή ηκήκα ηεο ζύλζεζεο. Πνηθηιία. Γηαθνξεηηθέο θόξκεο ή ηύπνη ζηνηρείσλ. Μηθξή πνηθηιία νδεγεί ζε κνλνηνλία. Μεγάιε πνιπκνξθία νδεγεί ζε ρανηηθά πεξηβάιινληα. Καιή ηζνξξνπία νδεγεί ζε επράξηζηε αίζζεζε θαη ελόηεηα ηνπ ηνπίνπ. Λεηηνπξγηθόηεηα. Απιόηεηα.
 8. 8. ΗΗΗΗΗ ΑΡΥΔ΢ ΚΑΗ ΢ΣΟΥΟΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΢ΥΔΓΗΑ΢ΜΟΤ Σνπνγξαθία θαη κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο Έιεγρνο ειηαζκνύ – ζθηαζκνύ ησλ ρώξσλ Δμαζθάιηζε πξνζηαζίαο από ηνλ ήιην ην θαινθαίξη Δμαζθάιηζε ειηαζκνύ ην ρεηκώλα Έιεγρνο ηνπ ζνξύβνπ κέζσ ερνθξαγκάησλ Έιεγρνο νπηηθήο άλεζεο κέζσ επηινγήο θαηάιιεισλ πιηθώλ επίζηξσζεο δαπέδσλ Γηακόξθσζε άκεζνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ γηα ηε δεκηνπξγία επλντθνύ κηθξνθιίκαηνο Βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ ζεξκηθήο θαη νπηηθήο άλεζεο. Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. Βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο κέζα θαη έμσ από ηα θηίξηα. Γηαηήξεζε ή θαη αύμεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη ησλ ελδηαηηεκάησλ. Μείσζε εηζξνήο πόξσλ ζην ζύζηεκα θαη ηεο πνζόηεηαο παξαγόκελσλ απνβιήησλ. Μεγηζηνπνίεζε ηεο επαλάρξεζεο ησλ πόξσλ. Δπαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα θαηαλάισζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο. Πξνζηαζία, δηαηήξεζε θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε θπζηθώλ πόξσλ θαη νηθνζπζηεκάησλ.
 9. 9. 3. Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε θαη Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο
 10. 10. ΗΗΗΗΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ Ο N. 1892/31-7-90 (ΦΔΚ 101, η. Α΄) αλαθέξεη ζρεηηθά κε ηελ Π.Δ θαη ηα Κ.Π.Δ.: Θεζκνζέηεζε ηεο Π.Δ. ηελ νπνία αλαγλώξηζε σο ηκήκα ησλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ ησλ ζρνιείσλ. Γεκηνύξγεζε ην ζεζκό ηνπ Τπεύζπλνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζε όιεο ηηο Ννκαξρίεο ηεο ρώξαο. Γεκηνύξγεζε ην λνκηθό πιαίζην γηα ηελ ίδξπζε Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ). ΢θνπόο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο είλαη: λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο ηε ζρέζε ηνπ αλζξώπνπ κε ην θπζηθό θαη θνηλσληθό πεξηβάιινλ ηνπ λα επαηζζεηνπνηεζνύλ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε απηό λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ κε εηδηθά πξνγξάκκαηα, ώζηε λα ζπκβάινπλ ζηε γεληθόηεξε πξνζπάζεηα αληηκεηώπηζήο ηνπο. Άμνλεο γλωζηηθνύ πεξηερόκελνπ Π.Δ. •Αέξαο-Αηκόζθαηξα- Κιηκαηηθέο αιιαγέο •Νεξό •Έδαθνο •Γάζε •Βηνπνηθηιόηεηα-Ζ εμαθάληζε ηωλ εηδώλ •Δλέξγεηα •Ζ δηαρείξηζε απνξξηκκάηωλ θαη απνβιήηωλ •Αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο •Αλζξώπηλεο ζρέζεηο θαη αμίεο
 11. 11. ΗΗΗΗΗ ΚΔΝΣΡΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ΢ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ΢ Σα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηνρεύνπλ θπξίσο ζηελ πξνώζεζε ηεο ΠΔ, ζηελ έξεπλα, ζηε ζπιινγή θαη ζηε δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο, ζηε παξνρή εθπαίδεπζεο θαη ζηε παξαγσγή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. Σα Κ.Π.Δ ζήκεξα νλνκάδνληαη Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία . Γηα ηελ επηινγή ηόπσλ θαη πξνηάζεσλ ίδξπζεο λέσλ ΚΠΔ (ΚΓΜΠΑ) ζε ζπλδπαζκό κε ηα πξνβιεπόκελα από ηνλ λόκν 1892/1990 γηα δεκνηηθά θηίξηα ή καζεηηθέο εζηίεο ηνπ ΔΗΝ ηέζεθαλ ηα εμήο θξηηήξηα: α) πιεζπζκηαθή αληηζηνηρία θαη γεσγξαθηθή εμαθηίλσζε β) ύπαξμε θαηάιιεισλ ππνδνκώλ γ) ελδηαθέξνλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. δ) δπλαηόηεηεο θαηάιιειεο ζηειέρσζεο. ε) ύπαξμε νηθνινγηθώλ πεδίσλ θαη ελδηαθεξνπζώλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ. ζη) εύθνιε πξνζβαζηκόηεηα. ε) ύπαξμε θνληηλώλ πεδίσλ εθαξκνγήο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ. ζ) δπλαηόηεηα αλάπηπμεο ζπλεξγαζηώλ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα.
 12. 12. 4. Παξαδείγκαηα δηακόξθωζεο πεξηβάιινληνο ρώξνπ Κέληξωλ-Πάξθωλ Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο από ηε Δηεζλή θαη Ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα
 13. 13. ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΓΗΑΜΟΡΦΧ΢Ζ΢ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ ΚΔΝΣΡΧΝ-ΠΑΡΚΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ΢ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ΢ ΑΠΟ ΣΖ ΓΗΔΘΝΖ ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΗΗΗΗΗ ΠΑΡΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ΢ ΔΤΑΗ΢ΘΖΣΟΠΟΗΖ΢Ζ΢ «ΑΝΣΧΝΖ΢ ΣΡΗΣ΢Ζ΢»,ΑΘΖΝΑ •Καηεύζπλζε Γηακνξθώζεσλ •Τιηθά πεξηβάιινληνο ρώξνπ •Αλαθύθισζε •Σέρλε κε αλαθπθιώζηκα πιηθά •Φπηεύζεηο • Αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο •Πξνζηαζία-κειέηε παλίδαο – ρισξίδαο •Αζηηθή Γεσξγία -Βνηαληθόο θήπνο ΗΗΗΗΗ PLANO ENVIRONMENTAL EDUCATION CENTER ,TEXAS ,USA ΗΗΗΗΗ DUPONT ENVIRONMENTAL EDUCATION CENTER DELMARVA LANE, WILMINGTON, USA •Δπαλάρξεζε θηηξίσλ •Δπαλάρξεζε όκβξηνπ ύδαηνο •Γηακνξθώζεηο λεξνύ •Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε •Άζιεζε-παηρλίδη •Μνλνπάηηα πεξηπάηνπ θαη πνδειαηόδξνκνη •Πξόζβαζε ΑΜΔΑ •΢ήκαλζε
 14. 14. 5. & 6. Έξεπλα – αλάιπζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ ηνπ Καπλνινγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ
 15. 15. ΚΑΠΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΝ΢ΣΗΣΟΤΣΟ ΓΡΑΜΑ΢
 16. 16. ΔΡΔΤΝΑ-ΑΝΑΛΤ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ ΗΗΗΗΗ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΘΔ΢Ζ - ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ Β ΓΡΑΜΑ ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ΢ΞΑΝΘΖ ΠΡΟ΢ ΢ΚΑΛΧΣΖ ΚΑΒΑΛΑ ΠΡΟ΢ ΢ΔΡΡΔ΢ ΓΡΑΜΑ ΚΣΗΡΗΑΚΟ ΢ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ ΚΗ ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ΢ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΡΟ΢ ΘΔ/ΝΗΚΖ Σν γήπεδν ηνπ θηηξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ ΚΗ βξίζθεηαη ζην αλαηνιηθό άθξν ηεο πόιεο Γξάκαο. Έρεη έθηαζε πεξίπνπ 246 ζηξ. ΠΡΟ΢ ΚΑΒΑΛΑ
 17. 17. ΔΡΔΤΝΑ-ΑΝΑΛΤ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ ΗΗΗΗΗ Η΢ΣΟΡΗΚΑ ΢ΣΟΗΥΔΗΑ •Σν ΢πγθξόηεκα ηνπ Διιεληθνύ Καπλνινγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ βξίζθεηαη ζε ραξαθηεξηζηηθή ζέζε γηα ηελ πόιε ηεο Γξάκαο, ζην Αλαηνιηθό άθξν ηεο . •Κηίζηεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ 1930 από ηελ Διιεληθή θπβέξλεζε. •Χο έδξα ηνπ Διιεληθνύ Ηλζηηηνύηνπ επηιέρζεθε ε Γξάκα επεηδή απνηεινύζε θέληξν ησλ ζεκαληηθόηεξσλ θαπλνπαξαγσγηθώλ δηακεξηζκάησλ ηεο ρώξαο. •Σν ζπγθξόηεκα είλαη έξγν ηνπ αξρηηέθηνλα Λέαλδξνπ Εσίδε (1900-1963) απνθνίηνπ ηεο Technische Hochschule ηνπ Βεξνιίλνπ (1926) . •Σν θεληξηθό θηίξην ηνπ Κ.Η. είλαη ζρεδηαζκέλν ζε κνληέξλν ύθνο θαη εληάζζεηαη ζην ξεύκα ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ αξηληεθό. Γηαθξίλεηαη γηα ηελ θνκςόηεηα ζηε ζύλζεζε, ηηο επηιεγκέλεο ιεπηνκέξεηεο ηεο θαηαζθεπήο, ηνλ εληππσζηαθό εζσηεξηθό δηάθνζκν ζε επη κέξνπο ζηνηρεία (πόξηεο, θσηηζηηθά ), θαζώο θαη ηελ επηκέξνπο ζπκκεηξία ησλ όςεσλ . •Δληππσζηαθέο είλαη θαη νξηζκέλεο από ηηο βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ ην πεξηβάιινπλ θαη ζπλζέηνπλ ζπλνιηθά ην ζπγθξόηεκα.
 18. 18. ΔΡΔΤΝΑ-ΑΝΑΛΤ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ Β ΗΗΗΗΗ ΚΣΗΡΗΑΚΟ ΢ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ ΚΑΠΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΗΝ΢ΣΗΣΟΤΣΟΤ (Τπάξρνπζα θαηάζηαζε-Βόξεηα πιεπξά γεπέδνπ) ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΚΣΗΡΗΟ ΑΗΘΟΤ΢Α ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΧΝ ΕΤΜΧ΢ΔΧΝ ΑΠΟΘΖΚΖ ΚΑΠΝΧΝ ΑΠΟΘΖΚΖ ΚΑΠΝΧΝ ΠΑΛΗΟ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟ ΞΖΡΑΝΣΖΡΗΟ BURLEY ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΚΟ΢ ΢ΣΑΘΜΟ΢ ΑΠΟΘΖΚΖ ΥΟΡΣΟΝΟΜΖ΢΢ΣΑΒΛΟ΢ ΚΑΣΟΗΚΗΔ΢ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΣΧΝ ΑΗΘΟΤ΢Α ΥΧΡΗΚΖ΢ ΔΠΔΞΔΡΓΑ΢ΗΑ΢ ΚΑΠΝΟΤ ΤΠΟ΢ΣΔΓΑ ΑΠΟΞΖΡΑΝ΢Ζ΢ ΢ΠΟΡΧΝ ΤΠΟ΢ΣΔΓΟ ΑΡΜΑΘΗΑ΢ΜΑΣΟ΢ ΤΠΟ΢ΣΔΓΟ ΞΖΡΑΝΣΖΡΗΟΤ
 19. 19. ΔΡΔΤΝΑ-ΑΝΑΛΤ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ ΗΗΗΗΗ ΚΣΗΡΗΑΚΟ ΢ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ ΚΑΠΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΗΝ΢ΣΗΣΟΤΣΟΤ (Τπάξρνπζα θαηάζηαζε-Νόηηα πιεπξά γεπέδνπ) ΑΠΟΘΖΚΔ΢ ΢ΠΟΡΔΗΧΝ ΜΟΝΗΜΑ ΢ΠΟΡΔΗΑ ΤΠΟ΢ΣΔΓΟ ΢ΠΟΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΤΛΗΚΧΝ Β
 20. 20. ΔΡΔΤΝΑ-ΑΝΑΛΤ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ Β ΗΗΗΗΗ ΠΡΟ΢ΒΑ΢Ζ - ΥΡΖ΢ΔΗ΢ ΓΖ΢ ΢ΣΡΑΣΟΠΔΓΟ «ΑΝΓΡΗΚΑΚΖ» ΑΠΟΘΖΚΔ΢ ΓΖΜΟΤ ΓΡΑΜΑ΢ ΚΑΣΟΗΚΗΔ΢ ΠΑΝΟΡΑΜΑΣΟ΢ ΚΑΣΟΗΚΗΔ΢ ΓΡΑΜΑ΢ ΢ΥΟΛΔΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ΢ ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΑΓΡΟΚΣΖΜΑΣΑ ΑΘΛΖΣΗΚΔ΢ ΔΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΔΗ΢ ΓΗΑΒΑ΢Ζ ΣΡΔΝΟΤ ΡΔΜΑ ΚΑΛΛΗΦΤΣΟΤ ΓΑ΢Ο΢ ΚΟΡΤΛΟΒΟΤ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ ΠΡΟ΢ΒΑ΢Ζ ΑΠΌ ΘΔ΢/ΝΗΚΖ ΠΡΟ΢ΒΑ΢Ζ ΑΠΌ ΚΑΒΑΛΑ ΓΖΠΔΓΟ ΚΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ΢ ΔΠΗΥΔΗΡΖ΢ΔΗ΢
 21. 21. ΔΡΔΤΝΑ-ΑΝΑΛΤ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ ΗΗΗΗΗ ΜΗΚΡΟΚΛΗΜΑ Β ΒΟΡΔΗΟΗ ΑΝΔΜΟΗ •Πξνζηαζία από ηνπο Βόξεηνπο αλέκνπο ιόγσ αιζπιιίνπ. •Πξνζηαζία από δεληξν -ζηνηρίεο πεξίθξαμεο. •Οηθνδνκηθά πιηθά πεξηβαιινληηθά απνδεθηά. •Με επηβαξπκέλν αθνπζηηθό πεξηβάιινλ. •΢ρεηηθά ππνβαζκηζκέλν νπηηθό πεξηβάιινλ. Απξνζηάηεπηνο ρώξνο Πινύζηα βιάζηεζε Ρέκα Καιιηθύηνπ Ν.ΓΤΣΗΚΟΗ ΑΝΔΜΟΗ ΝΟΣΗΟI ΑΝΔΜΟΗ
 22. 22. ΔΡΔΤΝΑ-ΑΝΑΛΤ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ ΗΗΗΗΗ ΜΔΛΔΣΖ ΖΛΗΑ΢ΜΟΤ ΚΑΗ ΖΛΗΟΠΡΟ΢ΣΑ΢ΗΑ΢ (21 Ιουνίου και ώρα 12:00) Β (21 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00) •Η διάηαξη ηυν οικοδομικών όγκυν ζηον ςπό μελέηη πεπιβάλλονηα σώπο ηος κηιπιακού ζςγκποηήμαηορ έσοςν καηά κύπιο λόγο Νόηια έκθεζη με ζημανηικό ηλιαζμό ηοςρ τςσπούρ μήνερ . •΢ε πλήπη ηλιαζμό βπίζκεηαι ο κενηπικόρ και νόηιορ σώπορ ηος γηπέδος ηιρ κπίζιμερ ώπερ και ημεπομηνίερ πος μελεηώνηαι
 23. 23. ΔΡΔΤΝΑ-ΑΝΑΛΤ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ Β ΗΗΗΗΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ΢ – ΥΧΡΟΗ – ΥΡΖ΢ΔΗ΢ - ΢ΖΜΔΗΑ Δ΢ΣΗΑ΢Ζ΢ ε α α β γ δ ε ε ζη β ζη δ γ δ ε δ α ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΗ΢ΟΓΟ΢ΠΔΡΑ΢ΜΑ β γ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΚΣΗΡΗΟ & ΚΖΠΟ΢-ΑΗ΢ΘΖΣΗΚΖ ΥΧΡΟ΢ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ε δ ε ζη ΑΛ΢Ο΢-ΑΠΟΜΟΝΧΜΔΝΟ΢ ΥΧΡΟ΢ -΢ΚΗΑ΢Ζ ΥΧΡΟ΢ ΔΠΔΞΔΡΓΑ΢ΗΑ΢ΠΔΡΗΚΛΔΗ΢ΣΟ΢ ΥΧΡΟ΢ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΠΟΜΟΝΧΜΔΝΟ΢ δ ε ΥΧΡΟ΢ ΥΧΡΗ΢ ΓΗΑΜΟΡΦΧ΢Ζ-ΠΔΡΑ΢ΜΑ ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΤ΢Α ΔΗ΢ΟΓΟ΢ ΠΔΡΑ΢ΜΑ ΚΔΝΣΡΗΚΟ΢ ΚΖΠΟ΢ ΠΑΛΗΟ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΚΣΗΡΗΟ ΚΗ
 24. 24. ΔΡΔΤΝΑ-ΑΝΑΛΤ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ Β ΗΗΗΗΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ – ΘΔΔ΢ - ΔΠΗΠΔΓΑ α ΘΔΑ ΠΡΟ΢ ΚΟΡΤΛΟΒΟ δ α ΘΔΑ ΠΡΟ΢ ΠΑΓΓΑΗΟ ΟΡΟ΢ β β ε ΘΔΑ ΠΡΟ΢ ΑΠΟΘΖΚΔ΢ ΓΖΜΟΤ γ ε ΘΔΑ ΠΡΟ΢ ΑΓΡΟΚΣΖΜΑΣΑ ζη γ ζη ΘΔΑ ΠΡΟ΢ ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ ΟΗΚΟΓ.ΤΛΗΚΧΝ δ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΠΔΕΧΝ & ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΘΔΑ ΠΡΟ΢ ΑΓΡΟΚΣΖΜΑΣΑ ΤΦΖΛΟΣΔΡΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΗ΢ΟΓΟΗ ΔΞΟΓΟΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΔ΢ ΘΔΔ΢ ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΟ ΔΠΗΠΔΓΟ
 25. 25. ΔΡΔΤΝΑ-ΑΝΑΛΤ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ Β ΗΗΗΗΗ ΦΤΣΔΤ΢Ζ - ΒΛΑ΢ΣΖ΢Ζ α α β α) Υώξνο θεληξηθήο εηζόδνπ δ ε γ ε) Υώξνο επεμεξγαζίαο ε ζη δ β ζη β) Υώξνο θεληξηθνύ θηηξίνπ θαη θήπνπ ζη) Υώξνο απνζεθώλ Β ε γ δ γ) Υώξνο απνζεθώλ Α δ) Υώξνο ρωξίο δηακόξθωζε δ δ) Άιζνο ε ε) Υώξνο δεπηεξεύνπζαο εηζόδνπ
 26. 26. ΔΡΔΤΝΑ-ΑΝΑΛΤ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ Β ΗΗΗΗΗ ΤΛΗΚΑ - ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΔ΢ ΦΤ΢ΘΚΟ΢ ΥΛΟΟΣΑΠΗΣΑ΢ Α΢ΦΑΛΣΟ΢ ΚΕΝΣΡΘΚΟ ΚΣΘΡΘΟ ΥΩΜΑΣΟΔΡΟΜΟ΢-ΥΑΛΘΚΘΑ ΠΛΑΚΕ΢ ΢ΥΘ΢ΣΟΛΘΘΟΤ ΚΣΘΡΘΑ ΠΡΩΗΝ ΢ΠΟΡΕΘΩΝ ΑΚΑΛΤΠΣΟ ΕΔΑΦΟ΢ ΠΛΑΚΕ΢ ΠΕΖΟΔΡΟΜΘΟΤ ΚΣΘΡΘΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
 27. 27. ΔΡΔΤΝΑ-ΑΝΑΛΤ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ ΗΗΗΗΗ ΑΝΑΛΤ΢Ζ SWOT (Γπλαηά ζεκεία, αδύλαηα ζεκεία, επθαηξίεο, απεηιέο) Γπλαηά ζεκεία Δπθαηξίεο Εφκολθ θ εφρεςθ τθσ τοποκεςίασ του και υπάρχουν δφο είςοδοι ζξοδοι. Συνεκτικι και λειτουργικι οικοδομικι οργάνωςθ του κτιριακοφ ςυγκροτιματοσ. Προνομιακι κζςθ με ποικίλεσ παρακείμενεσ χριςεισ. Βόρεια περιοχι με ευνοικό μικρο-κλίμα και πλοφςια βλάςτθςθ. Περιβαλλοντικά αποδεκτά υλικά περιβάλλοντοσ χϊρου . Νότια ζκκεςθ-διάταξθ των οικοδομικϊν όγκων του κτιριακοφ ςυγκροτιματοσ. Η φπαρξθ του πρϊθν ςτρατοπζδου «Ανδρικάκθ» κρίνεται ιδιαίτερα ςθμαντικι με το χϊρο πραςίνου που διακζτει, κακϊσ και ο ο χϊροσ ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων του κλειςτοφ γθπζδου «Δ.Κραχτίδθ» κα μποροφςαν να ςυνδεκοφν με τον περιβάλλοντα χϊρο του Κ.Ι. ςε μια ςυνζχεια πραςίνου . Η ανάπλαςθ του ρζματοσ τθσ Καλλιφφτου και ςε ςφνδεςθ και ςυνδυαςμό ανάπλαςθσ του περιβάλλοντοσ χϊρου του Κ.Ι. κα μποροφςε να αποτελζςει αξιόλογο χϊρο αναψυχισ αλλά και εκπαίδευςθσ για τουσ πολίτεσ τθσ πόλθσ και όχι μόνο. Αδύλαηα ζεκεία Δεν υπάρχουν χϊροι ςτάκμευςθσ Απροςπζλαςτα ςθμεία λόγω παραμζλθςθσ και φπαρξθσ ανεξζλεγκτθσ βλάςτθςθσ. Δεν υπάρχουν ράμπεσ ςε κτίρια που φζρουν κλιμακοςτάςια για να εξυπθρετοφν τυχόν περιπτϊςεισ ειδικισ ανάγκθσ (ΑΜΕΑ). Η κεντρικι και νότια περιοχι χρίηει ενίςχυςθσ τθσ βλάςτθςθσ και φφτευςθσ με φυτά ανεμο-προςταςίασ. Υπάρχει ανάγκθ εξοπλιςμοφ του χϊρου με κακιςτικά και κάδουσ απορριμμάτων μεικτισ χριςθσ και ανακφκλωςθσ. Η ςιμανςθ του χϊρου είναι ανφπαρκτθ. Σε πλιρθ θλιαςμό βρίςκεται ο κεντρικόσ και νότιοσ χϊροσ του γθπζδου κατά τθ διάρκεια των κερμϊν μθνϊν με τθν απουςία υψθλισ βλάςτθςθσ επθρεάηεται αρνθτικά θ θλιοπροςταςία και δια μζςου αυτισ θ κερμικι άνεςθ ςτον υπό μελζτθ χϊρο κατά τθ διάρκεια των κερμϊν μθνϊν. Απεηιέο Η μθ ζγκαιρθ ανάπλαςθ και διαχείριςθ του χϊρου κα οδθγιςει ςε φκορζσ μθ αναςτρζψιμεσ.
 28. 28. 7. Δηεξεύλεζε πξνηηκήζεωλ ρξεζηώλ
 29. 29. ΓΗΔΡΔΤΝΖ΢Ζ ΠΡΟΣΗΜΖ΢ΔΧΝ ΥΡΖ΢ΣΧΝ ΗΗΗΗΗ ΓΗΔΡΔΤΝΖ΢Ζ ΠΡΟΣΗΜΖ΢ΔΧΝ ΥΡΖ΢ΣΧΝ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖ΢Ζ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΧΝ ΢θνπόο ηεο έξεπλαο Ζ έξεπλα έρεη σο ζθνπό ηε δηεξεύλεζε, ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ : ηελ επάξθεηα αιιά θαη δπλαηόηεηα επαύμεζεο ηνπ πξαζίλνπ ηεο πόιεο ηεο Γξάκαο κε αμηνπνίεζε ππνβαζκηζκέλσλ πεξηαζηηθώλ ρώξσλ. ηελ αλάγθε αμηνπνίεζεο-αλάπιαζεο ηνπ θηηξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Κ.Η. ηε κειέηε ησλ πξνηηκήζεσλ θαη ηεο δήηεζεο γηα αλαςπρή θαη Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε . ηε δηαρείξηζε ηνπ ρώξνπ ηνπ θηηξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Κ.Η. ηελ εμαθξίβσζε ησλ αληηιήςεσλ, ζηάζεσλ θαη απόςεσλ γηα ηε ζεκαζία ηεο ελζσκάησζεο ζηνπο ππό αλάπιαζε ρώξνπο, αξρώλ αεηθόξνπ θαηαζθεπήο θαζώο θαη ηεο επηινγήο θαη ρξήζεο πιηθώλ θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ. ηε δπλαηόηεηα ίδξπζεο Κ.Π.Δ. ζην ρώξν ηνπ θηηξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Κ.Η.. ηελ αλάγθε εθαξκνγήο αζηηθήο γεσξγίαο ζην ρώξν ηνπ θηηξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Κ.Η. ή αιινύ θαη ηνπ νηθνλνκηθνύ, θνηλσληθνύ θαη πεξηβαιινληηθνύ νθέινπο από απηή. ΢ηνηρεία ηεο έξεπλαο Δξωηεκαηνιόγηα: 30 εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ. Πξόγξακκα γξαθηθήο απεηθόληζεο θαη ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο :SPSS 20 . Σόπνο δηεμαγωγήο ηεο έξεπλαο :Γξάκα Αληηπξνζωπεπηηθό ηπραίν δείγκα: 33 καζεηώλ ηνπ 4νπ Γεληθνύ Λπθείνπ Γξάκαο, 31 εθπαηδεπηηθώλ ζρνιείσλ Β/ζκηαο ηεο πόιεο ηεο Γξάκαο θαη 30 κε εθπαηδεπηηθώλ- πνιηηώλ ηεο Γξάκαο.
 30. 30. ΓΗΔΡΔΤΝΖ΢Ζ ΠΡΟΣΗΜΖ΢ΔΧΝ ΥΡΖ΢ΣΧΝ ΗΗΗΗΗ ΓΗΔΡΔΤΝΖ΢Ζ ΠΡΟΣΗΜΖ΢ΔΧΝ ΥΡΖ΢ΣΧΝ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖ΢Ζ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΧΝ 60 50 % 40 30 51,1 20 26,6 10 12,8 9,6 Σν δείγκα ησλ ρξεζηώλ (51,1%) αμηνιόγεζε ην πξάζηλν ηεο πόιεο ηεο Γξάκαο ζε κέηξην επίπεδν θαη θαηά (47,9%) όηη ππάξρεη ε δπλαηόηεηα αύμεζεο ηνπ πξάζηλνπ ηεο πόιεο κε αμηνπνίεζε ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρώλ θαη απηό ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί επαθξηβώο θαη λα ιεθζνύλ ηα θαηάιιεια κέηξα. 0 50 ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ Π.ΠΟΛΥ 40 ΢ύκθσλα κε ηελ εθηίκεζε ηνπ δείγκαηνο ησλ ρξεζηώλ (45,7%) πξέπεη γηα νηθνλνκηθνύο θαη πεξηβαιινληηθνύο ιόγνπο λα γίλεηαη επαλάρξεζε θηηξίωλ θαη πεξηβάιινληνο ρώξνπ ζε κηα πόιε θαη απηό δείρλεη ηελ αλαγθαηόηεηα αιιαγήο ρξήζεο ηνπ Κ.Η. . % 30 45,7 20 38,3 10 10,6 0 2,1 3,2 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ Π.ΠΟΛΥ 40 Σν ελδηαθέξνλ γηα πξνβιήκαηα πεξηβάιινληνο ηνπ δείγκαηνο ησλ ρξεζηώλ είλαη πνιύ κεγάιν (55% αζξνηζηηθά π. θαη π.π. πνιύ κεγάιν), όπσο θαη ε επηζπκία γηα πεξηζζόηεξε γλώζε γύξω από ζέκαηα πεξηβάιινληνο (46,8%) θαη ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνύλ αληίζηνηρεο ππνδνκέο όπσο έλα Κ.Π.Δ. γηα ηελ παξνρή ζρεηηθώλ πιεξνθνξηώλ. 20 36,2 31,9 23,4 10 7,4 0 1,1 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ Π.ΠΟΛΥ 30 25 20 % % 30 15 29,8 26,6 28,7 10 13,8 5 0 1,1 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ Π.ΠΟΛΥ Σν δείγκα ηνπιάρηζηνλ όζνη επηζθέθηεθαλ ην ρώξν ζπλαηλνύλ ζε πηζαλή αλάπιαζε ηνπ ρώξνπ ζε ζεκαληηθό βαζκό (28,7%) θαη απηό πξέπεη λα ην ιάβνπλ ππόςε νη θνξείο ηεο πόιεο.
 31. 31. ΓΗΔΡΔΤΝΖ΢Ζ ΠΡΟΣΗΜΖ΢ΔΧΝ ΥΡΖ΢ΣΧΝ ΗΗΗΗΗ ΓΗΔΡΔΤΝΖ΢Ζ ΠΡΟΣΗΜΖ΢ΔΧΝ ΥΡΖ΢ΣΧΝ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖ΢Ζ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΧΝ 7 4,79% 18 12,33% 35 23,97% γεσξγηθό κνπζείν Ζ επηθξαηέζηεξε επηινγή είλαη ε δεκηνπξγία Κ.Π.Δ. (34,93%) θαη δεπηεξεπόλησο κηα Παλεπηζηεκηαθή ζρνιή. ΚΠΕ πνιηηηζηηθό θέληξν νηθηζκόο 51 34,93% 7 4,79% παλεπηζηήκην άιιν 28 19,18% 60 Σα νθέιε ηεο Π.Δ. όπσο θαη ηεο δεκηνπξγίαο Κ.Π.Δ. εθηηκνύληαη από όινπο πάξα πνιύ (52,1%), αθόκε θαη γηα πνιίηεο νη νπνίνη δε δηδάρηεθαλ πνηέ ιόγσ ειηθίαο καζήκαηα Π.Δ. 50 % 40 30 52,1 20 34 10 5,3 0 3,2 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ 24 8,39% 18 6,29% 5,3 ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ Π.ΠΟΛΥ βνηαληθό θήπν 39 13,64% 15 5,24% ιαραλόθεπνπο ρώξν αλαθύθισζεο 26 9,09% θέληξν πιεξνθόξεζεο δσνινγηθό θήπν 48 16,78% 47 16,43% εξγαζηήξην θπζηθήο δόκεζεο εθαξκνγέο ΑΠΕ ζεξκνθήπην 20 6,99% 18 7,2% κεηεσξνινγηθό θισβό 39 13,64% πδξόκπιν 30 12,0% παηδηθή ραξά γήπεδα αζιεηηζκνύ 36 14,4% 36 14,4% 2 0,8% κνλνπάηηα παξαηήξεζεο πνδειαηόδξνκνπο 25 10,0% αλαςπθηήξην θαζηζηηθά 32 12,8% 71 28,4% ρώξνπο αλάπαπζεο αλνηθηό ακθηζέαηξν Δπηθξαηέζηεξν ζηνηρείν ζην ηη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ν ρώξνο γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο κε θαηεύζπλζε δεκηνπξγίαο Κ.Π.Δ. είλαη νη εθαξκνγέο ΑΠΔ (16,78%), ν ρώξνο αλαθύθισζεο, ν βνηαληθόο θήπνο θαη ην θέληξν πιεξνθόξεζεο. Δπηθξαηέζηεξν ζηνηρείν ζην ηη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ν ρώξνο γηα ιόγνπο αλαςπρήο κε θαηεύζπλζε δεκηνπξγίαο Κ.Π.Δ. είλαη ηα κνλνπάηηα πεξηπάηνπ –παξαηήξεζεο (28,4%) θαη νη ρώξνη ζπγθέληξσζεο θαη αλάπαπζεο.
 32. 32. ΓΗΔΡΔΤΝΖ΢Ζ ΠΡΟΣΗΜΖ΢ΔΧΝ ΥΡΖ΢ΣΧΝ ΗΗΗΗΗ ΓΗΔΡΔΤΝΖ΢Ζ ΠΡΟΣΗΜΖ΢ΔΧΝ ΥΡΖ΢ΣΧΝ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖ΢Ζ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΧΝ 50 Ζ εθηίκεζε γηα ηα πεξηβαιινληηθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε από ηελ αλάπιαζε ηνπ ρώξνπ ηνπ ΚΗ είλαη κεγάιε (48,9%) θαη (27,7%) αληίζηνηρα 40 40 30 % % 30 48,9 20 33 20 36,2 27,7 29,8 10 10 10,6 0 2,1 4,3 2,1 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ 5,3 0 ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ Π.ΠΟΛΥ ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ Π.ΠΟΛΥ 50 40 1 22 0,61% 13,33% 30 % ηζηκέλην παξαδνζηαθή πέηξα 48,9 κάξκαξν 76 46,06% 20 31,9 άζθαιηνο 55 33,33% μύιν θπβόιηζνο 10 12,8 9 5,45% 5,3 0 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ Π.ΠΟΛΥ Ζ αλαγθαηόηεηα επηινγήο θαη ρξήζεο πιηθώλ θαηαζθεπήο θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ αμηνινγείηαη ζε πνιύ κεγάιε (48,9%). Σέηνηα πιηθά όπσο ε παξαδνζηαθή πέηξα (46,06%) θαη ην μύιν ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνλ ππό αλάπιαζε ρώξν. 50 40 40 30 % % 30 20 34 28,7 43,6 20 27,7 30,9 10 10 8,5 0 6,4 1,1 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ 19,1 0 ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ Π.ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ Π.ΠΟΛΥ Ζ εθηίκεζε γηα νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή ωθέιεηα από ηελ άζθεζε αζηηθήο γεωξγίαο είλαη αξθεηά κεγάιε (27,7%).
 33. 33. 8. Πξνηάζεηο εθαξκνγήο
 34. 34. ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΔΦΑΡΜΟΓΖ΢ ΗΗΗΗΗ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΗΓΔΑ ΓΔΗΣΟΝΗΑ ΣΟΤ ΓΑ΢ΟΤ΢ •ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΔ΢ ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΑΣΖΡΖ΢Ζ΢ •΢ΖΜΑΝ΢Ζ ΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΔ΢ ΠΗΝΑΚΗΓΔ΢ •ΦΤΣΔΤ΢Ζ ΜΔ ΚΧΝΟΦΟΡΑ ΓΔΝΣΡΑ ΓΔΗΣΟΝΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΗ΢ΜΟΤ •ΚΑΛΛΧΠΗ΢ΣΗΚΖ ΦΤΣΔΤ΢Ζ •ΜΟΤ΢ΔΗΟ ΚΑΠΝΟΤ •ΤΠΑΗΘΡΗΟ΢ ΥΧΡΟ΢ ΔΚΓΖΛΧ΢ΔΧΝ •ΤΠΑΗΘΡΗΟ΢ ΥΧΡΟ΢ ΣΔΥΝΖ΢ ΜΔ ΤΛΗΚΑ ΑΝΑΚΤΚΛΧ΢Ζ΢ ΓΔΗΣΟΝΗΑ ΣΟΤ ΑΔΡΑ •ΑΝΔΜΟΓΔΝΝΖΣΡΗΑ •ΦΤΣΔΤ΢Ζ ΜΔ ΑΝΔΜΟΥΑΡΖ ΦΤΣΑ •ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΢ΤΓΚΔΝΣΡΧ΢Ζ ΝΔΡΟΤ ΒΡΟΥΖ΢ •ΓΛΤΠΣΑ ΚΗΝΖ΢Ζ΢ ΜΔ ΑΔΡΑ ΓΔΗΣΟΝΗΑ ΣΖ΢ ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ΢ •ΒΟΣΑΝΗΚΟ΢ ΚΖΠΟ΢- ΟΠΧΡΧΝΑ΢ •ΛΗΜΝΖ-ΡΔΜΑ •ΦΤΣΔΤ΢Ζ ΜΔ ΗΘΑΓΔΝΖ ΦΤΣΑ •ΦΧΛΗΔ΢ ΠΟΤΛΗΧΝ ΓΔΗΣΟΝΗΑ ΣΟΤ ΖΛΗΟΤ •ΖΛΗΑΚΟ ΡΟΛΟΓΗ •ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΚΟ΢ ΢ΣΑΘΜΟ΢ •ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ΢ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΧΝ ΦΤΣΧΝ •ΦΤΣΔΤ΢Ζ ΜΔ ΦΧΣΟΦΗΛΑ ΦΤΣΑ •ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΑ ΠΑΝΔΛ ΢Δ ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΔ΢ ΓΔΗΣΟΝΗΑ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ •ΛΗΜΝΖ-ΡΔΜΑ •ΤΓΡΟΒΗΑ ΒΛΑ΢ΣΖ΢Ζ •ΤΓΡΟΜΤΛΟ΢ ΓΔΗΣΟΝΗΑ ΣΖ΢ ΓΖ΢ •ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΗ ΛΑΥΑΝΟΚΖΠΟΗ-ΟΠΧΡΧΝΑ΢ •ΥΧΡΟ΢ ΢ΠΟΡΔΗΧΝ •ΚΔΝΣΡΟ ΢ΠΟΡΧΝ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΖ΢Ζ΢ ΓΔΗΣΟΝΗΑ ΣΖ΢ ΑΔΗΦΟΡΗΑ΢ •ΥΧΡΟ΢ ΑΝΑΚΤΚΛΧ΢Ζ΢ ΚΑΗ ΚΟΜΠΟ΢ΣΟΠΟΗΖ΢Ζ΢ •ΦΤΣΑ ΓΔΗΚΣΔ΢ ΠΟΗΟΣΖΣΑ΢ ΔΓΑΦΟΤ΢ •ΔΡΓΑ΢ΣΖΡΗ ΦΤ΢ΗΚΖ΢ ΓΟΜΖ΢Ζ΢ ΟΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ΢ ΓΔΗΣΟΝΗΔ΢
 35. 35. ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΔΦΑΡΜΟΓΖ΢ ΗΗΗΗΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΢ΥΔΓΗΑ΢ΜΟΤ ΢ηα θξηηήξηα ζρεδηαζκνύ εκπεξηέρνληαη νη βαζηθέο αξρέο αεηθνξηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη δηαρείξηζεο: Πξνζηαζία νηθνζπζηεκάησλ. Αλαθύθισζε Δπηθάλεηεο θπζηθνύ ριννηάπεηα. Γηαρείξηζε επηθαλεηαθνύ λεξνύ. Τιηθά δόκεζεο θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. Υξήζε ήπησλ κέζσλ κεηαθνξάο (πνδήιαηα, ειεθηξηθό ηξελάθη ). Ζ κνξθή θαη ηα ζρήκαηα, κε ειεύζεξεο γξακκέο ρσξίο απζηεξή γεσκεηξία. Γηαρσξηζκέλε θπθινθνξία ησλ πεδώλ θαη νρεκάησλ . Δλόηεηα ρώξσλ. Υξήζε ηζαγελώλ θπηώλ. Δπαλαρξεζηκνπνίεζε νηθνδνκηθώλ πιηθώλ θαη ρξήζε αλαθπθισκέλσλ πιηθώλ. Καηαζθεπέο κε ρξήζε ηεο ειάρηζηεο δπλαηήο ελέξγεηαο. Καηαζθεπέο γηα ηελ εμνηθνλόκεζε λεξνύ. Υξήζε ηνπηθώλ πιηθώλ θαη ηνπηθώλ θαηαζθεπαζηώλ. ΢εβαζκόο ζηηο ηνπηθέο θαηαζθεπαζηηθέο ηερληθέο. Βέιηηζηε ρξήζε ησλ πξάζηλσλ ηερλνινγηώλ, όπσο αλαλεώζηκεο. Δμνηθνλόκεζε άξδεπζεο , θηιηξάξηζκα ηνπ λεξνύ κε θπζηθέο κεζόδνπο.
 36. 36. ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΔΦΑΡΜΟΓΖ΢ ΗΗΗΗΗ ΓΔΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ ΓΔΗΣΟΝΗΑ ΣΟΤ ΓΑ΢ΟΤ΢ ΓΔΗΣΟΝΗΑ ΣΟΤ ΑΔΡΑ ΓΔΗΣΟΝΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΗ΢ΜΟΤ ΓΔΗΣΟΝΗΑ ΣΟΤ ΖΛΗΟΤ ΓΔΗΣΟΝΗΑ ΣΖ΢ ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ΢ ΓΔΗΣΟΝΗΑ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΓΔΗΣΟΝΗΑ ΣΖ΢ ΑΔΗΦΟΡΗΑ΢ ΓΔΗΣΟΝΗΑ ΣΖ΢ ΓΖ΢ Ο ζρεδηαζκόο ησλ κνλνπαηηώλ ζην θεληξηθό γήπεδν ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ ηνπ Κ.Η. αθνινπζεί ην ζρήκα θύιισλ θαπλνύ (πεξίγξακκα θαη λεπξώζεηο) γηα ιόγνπο ηζηνξηθήο κλήκεο θαη ην νπνίν δηαθξίλεηαη εκθαλώο ζε παλνξακηθή ζέα (Landart).
 37. 37. ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΔΦΑΡΜΟΓΖ΢ ΗΗΗΗΗ ΓΔΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ ΓΔΗΣΟΝΗΑ ΣΟΤ ΓΑ΢ΟΤ΢
 38. 38. ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΔΦΑΡΜΟΓΖ΢ ΗΗΗΗΗ ΓΔΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ ΣΡΗ΢ΓΗΑ΢ΣΑΣΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ ΠΛΑΣΔΗΑ ΓΔΗΣΟΝΗΑ΢ ΣΟΤ ΓΑ΢ΟΤ΢
 39. 39. ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΔΦΑΡΜΟΓΖ΢ ΗΗΗΗΗ ΓΔΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ ΓΔΗΣΟΝΗΑ ΣΟΤ ΑΔΡΑ
 40. 40. ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΔΦΑΡΜΟΓΖ΢ ΗΗΗΗΗ ΓΔΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ ΣΟΜΖ-ΟΦΖ ΠΛΑΣΔΗΑ΢ ΣΖ΢ ΓΔΗΣΟΝΗΑ΢ ΣΟΤ ΑΔΡΑ
 41. 41. ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΔΦΑΡΜΟΓΖ΢ ΗΗΗΗΗ ΓΔΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ ΣΡΗ΢ΓΗΑ΢ΣΑΣΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ ΠΛΑΣΔΗΑ ΓΔΗΣΟΝΗΑ΢ ΣΟΤ ΑΔΡΑ
 42. 42. ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΔΦΑΡΜΟΓΖ΢ ΗΗΗΗΗ ΓΔΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ ΓΔΗΣΟΝΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΗ΢ΜΟΤ
 43. 43. ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΔΦΑΡΜΟΓΖ΢ ΗΗΗΗΗ ΓΔΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ ΣΟΜΖ-ΟΦΖ ΠΛΑΣΔΗΑ΢ ΣΖ΢ ΓΔΗΣΟΝΗΑ΢ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΗ΢ΜΟΤ
 44. 44. ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΔΦΑΡΜΟΓΖ΢ ΗΗΗΗΗ ΓΔΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ ΣΡΗ΢ΓΗΑ΢ΣΑΣΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ ΠΛΑΣΔΗΑ ΓΔΗΣΟΝΗΑ΢ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΗ΢ΜΟΤ
 45. 45. ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΔΦΑΡΜΟΓΖ΢ ΗΗΗΗΗ ΓΔΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ ΓΔΗΣΟΝΗΑ ΣΟΤ ΖΛΗΟΤ
 46. 46. ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΔΦΑΡΜΟΓΖ΢ ΗΗΗΗΗ ΓΔΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ ΣΟΜΖ-ΟΦΖ ΠΛΑΣΔΗΑ΢ ΣΖ΢ ΓΔΗΣΟΝΗΑ΢ ΣΟΤ ΖΛΗΟΤ
 47. 47. ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΔΦΑΡΜΟΓΖ΢ ΗΗΗΗΗ ΓΔΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ ΣΡΗ΢ΓΗΑ΢ΣΑΣΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ ΠΛΑΣΔΗΑ ΓΔΗΣΟΝΗΑ΢ ΣΟΤ ΖΛΗΟΤ
 48. 48. ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΔΦΑΡΜΟΓΖ΢ ΗΗΗΗΗ ΓΔΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ ΓΔΗΣΟΝΗΑ ΣΖ΢ ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ΢
 49. 49. ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΔΦΑΡΜΟΓΖ΢ ΗΗΗΗΗ ΓΔΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ ΣΟΜΖ-ΟΦΖ ΠΛΑΣΔΗΑ΢ ΣΖ΢ ΓΔΗΣΟΝΗΑ΢ ΣΖ΢ ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ΢
 50. 50. ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΔΦΑΡΜΟΓΖ΢ ΗΗΗΗΗ ΓΔΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ ΣΡΗ΢ΓΗΑ΢ΣΑΣΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ ΠΛΑΣΔΗΑ ΓΔΗΣΟΝΗΑ΢ ΣΖ΢ ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ΢
 51. 51. ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΔΦΑΡΜΟΓΖ΢ ΗΗΗΗΗ ΓΔΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ ΓΔΗΣΟΝΗΑ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ
 52. 52. ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΔΦΑΡΜΟΓΖ΢ ΗΗΗΗΗ ΓΔΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ ΣΟΜΖ – ΟΦΖ ΠΛΑΣΔΗΑ΢ ΣΖ΢ ΓΔΗΣΟΝΗΑ΢ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ
 53. 53. ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΔΦΑΡΜΟΓΖ΢ ΗΗΗΗΗ ΓΔΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ ΣΡΗ΢ΓΗΑ΢ΣΑΣΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ ΠΛΑΣΔΗΑ ΓΔΗΣΟΝΗΑ΢ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ
 54. 54. ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΔΦΑΡΜΟΓΖ΢ ΗΗΗΗΗ ΓΔΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ ΓΔΗΣΟΝΗΑ ΣΖ΢ ΑΔΗΦΟΡΗΑ΢
 55. 55. ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΔΦΑΡΜΟΓΖ΢ ΗΗΗΗΗ ΓΔΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ ΣΟΜΖ-ΟΦΖ ΠΛΑΣΔΗΑ΢ ΣΖ΢ ΓΔΗΣΟΝΗΑ΢ ΣΖ΢ ΑΔΗΦΟΡΗΑ΢
 56. 56. ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΔΦΑΡΜΟΓΖ΢ ΗΗΗΗΗ ΓΔΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ ΣΡΗ΢ΓΗΑ΢ΣΑΣΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ ΠΛΑΣΔΗΑ ΓΔΗΣΟΝΗΑ΢ ΣΖ΢ ΑΔΗΦΟΡΗΑ΢
 57. 57. ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΔΦΑΡΜΟΓΖ΢ ΗΗΗΗΗ ΓΔΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ ΓΔΗΣΟΝΗΑ ΣΖ΢ ΓΖ΢
 58. 58. ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΔΦΑΡΜΟΓΖ΢ ΗΗΗΗΗ ΓΔΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ ΣΟΜΖ- ΟΦΖ ΠΛΑΣΔΗΑ΢ ΣΖ΢ ΓΔΗΣΟΝΗΑ΢ ΣΖ΢ ΓΖ΢
 59. 59. ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΔΦΑΡΜΟΓΖ΢ ΗΗΗΗΗ ΓΔΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ ΣΡΗ΢ΓΗΑ΢ΣΑΣΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ ΠΛΑΣΔΗΑ ΓΔΗΣΟΝΗΑ΢ ΣΖ΢ ΓΖ΢
 60. 60. ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΔΦΑΡΜΟΓΖ΢ ΗΗΗΗΗ ΦΤΣΔΤ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ Κξηηήξηα επηινγήο θπηώλ Ζ επηινγή ησλ θπηώλ γηα ηνλ ππό δηακόξθσζε ρώξν ζα γίλεη κειεηώληαο θάπνηεο βαζηθέο παξακέηξνπο, όπσο ε πεξηνρή, ην έδαθνο, νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ, θαη ην ζπνπδαηόηεξν, ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. Ζ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ θπηηθώλ ζηνηρείσλ, ζε ζρέζε κε ην είδνο, ηε κνξθή, ην κέγεζνο θαη ηνλ ηξόπν πνπ εληάζζνληαη ζην ρώξν, είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ επηηπρή αμηνπνίεζε ησλ βηνθιηκαηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο βιάζηεζεο, ζηνπο ειεπζέξνπο ρώξνπο. ΢πλνπηηθά ζηελ πξνηεηλόκελε θύηεπζε θπξηαξρνύλ ηα εμήο: •Υξήζε θαηά ην δπλαηόλ ηζαγελνύο βιάζηεζεο •Υξήζε θαηάιιεισλ θπηώλ •Βαζκίδσζε ηεο βιάζηεζεο •Υξήζε ρξσκαηηθώλ ελαιιαγώλ •Φύηεπζε εηδώλ πνπ αλζίδνπλ δηαδνρηθά ην έηνο •Υξήζε δύν εηδώλ θύηεπζεο γηα δηαζθάιηζε ηνπ αλεκνθξάθηε •Πξνζηαζία ηεο πθηζηάκελεο βιάζηεζεο •Καηάιιειε ρξήζε ησλ θπηώλ θαη δέληξσλ γηα λα κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά ζηνλ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ζηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιώλεηαη γηα ςύμε, ζέξκαλζε θαη θσηηζκό.
 61. 61. ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΔΦΑΡΜΟΓΖ΢ ΗΗΗΗΗ ΦΤΣΔΤ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ ΚΑΛΛΧΠΗ΢ΣΗΚΑ ΦΤΣΑ ΦΤΣΑ ΖΥΟΜΟΝΧ΢Ζ΢ ΚΑΗ ΑΝΣΗΡΡΤΠΑΝ΢Ζ΢ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΦΤΣΑ ΑΡΧΜΑΣΗΚΑ ΦΤΣΑ LAISSEZ FAIRE ΑΤΣΟΦΤΖ΢ ΥΛΧΡΗΓΑ ΤΓΡΟΒΗΑ ΦΤΣΑ ΦΤΣΑ ΓΔΗΚΣΔ΢ ΦΤΣΑ ΥΛΧΡΖ΢ ΛΗΠΑΝ΢Ζ΢ ΦΤΣΑ ΑΝΔΜΟΠΡΟ΢ΣΑ΢ΗΑ΢ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΛΑΥΑΝΟΚΖΠΟΗ ΚΑΗ ΟΠΧΡΧΝΔ΢ ΦΤΣΑ ΖΛΗΟΠΡΟ΢ΣΑ΢ΗΑ΢
 62. 62. ΠΡΟΣΑ΢Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ΢ ΗΗΗΗΗ ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΔ΢ -ΤΛΗΚΑ-ΔΞΟΠΛΗ΢ΜΟ΢ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ Καηαζθεπέο Υώξνο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ θαη πνδειάησλ Γέθπξεο πεδώλ θαη νρεκάησλ Αλνηθηό ακθηζέαηξν Τιηθά Χο πιηθό επίζηξσζεο ησλ δηαδξόκσλ ησλ θεπαξίσλ, θύξησλ κνλνπαηηώλ θαη ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο επηιέγεηαη πνξώδεο θπβόιηζνο γηα ελ μεξώ ηνπνζέηεζε ζε αλνηθηνύο ρξσκαηηζκνύο ώρξαο, γθξη θαη θεξακηδί ζην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ ζθιεξώλ επηθαλεηώλ, πιηθό ςπρξό θαη πδαηνπεξαηό . ΢ηηο γέθπξεο, πιαηεία βηνπνηθηιόηεηαο, πιαηεία αεηθνξίαο, θαζηζηηθό ζην βνηαληθό θήπν πξνηείλεηαη μύιηλν δάπεδν από εηδηθή αλζεθηηθή μπιεία. ΢ε πνιιά κνλνπάηηα αιιά θαη θαζηζηηθνύο ρώξνπο, παηδηθή ραξά πξνηείλνληαη αδξαλείο εδαθνθαιύςεηο, όπσο ραιίθη, θξνθάιεο, βόηζαια θαη ρνληξή άκκνο θαζώο θαη νξγαληθέο. ΢πζηήκαηα εμνηθνλόκεζεο λεξνύ Αλαθύθισζε , Μηθξνάξδεπζε, Απνζηξάγγηζε Δμνπιηζκόο Α. Καζηζηηθά Β.΢ηέγαζηξα-Πέξγθνιεο Γ.Κξήλεο Γ.΢ήκαλζε Δ.Κάδνη απνξξηκκάησλ ΢Σ.Φσηηζκόο Ε.Έξγα ηέρλεο από αλαθπθιώζηκα πιηθά Ζ.Δμνπιηζκόο αζιεηηθώλ θαη ινηπώλ δξάζεσλ
 63. 63. ΠΡΟΣΑ΢Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ΢ ΗΗΗΗΗ ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΔ΢ -ΤΛΗΚΑ-ΔΞΟΠΛΗ΢ΜΟ΢ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ
 64. 64. ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΔΦΑΡΜΟΓΖ΢ ΗΗΗΗΗ ΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑΣΑ Πεξηβαιινληηθά νθέιε Οη πξνηεηλόκελεο επεκβάζεηο: Γεκηνπξγνύλ ζπλζήθεο ζεξκηθήο άλεζεο ζηνλ ππαίζξην ρώξν ιόγσ: ηεο παξερόκελεο ειηνπξνζηαζίαο από ηηο θπηεύζεηο ηεο αύμεζεο ησλ επηθαλεηώλ πξαζίλνπ θαη ηνπ δξνζηζκνύ πνπ δεκηνπξγνύλ ζην πεξηβάιινλ. ηεο κείσζεο ησλ ζθιεξώλ επηθαλεηώλ ησλ δνκηθώλ πιηθώλ πνπ απνξξνθνύλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα θαη ζπληεινύλ ζηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα. ΢πληεινύλ : ζηε κείωζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο ηνπ ρώξνπ επέκβαζεο θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ιόγσ ηεο αύμεζεο ησλ επηθαλεηώλ πξαζίλνπ θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηελ απνξξύπαλζε ηεο αηκόζθαηξαο. ζηε δεκηνπξγία ζπλζεθώλ αλεκνπξνζηαζίαο ζηνλ ππαίζξην ρώξν θαη ζηα θηίξηα κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ ζεξκηθώλ απσιεηώλ θαη επνκέλσο ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. ζηε κείωζε ηωλ ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ ησλ θηηξίσλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Κ.Η κε ηελ παξερόκελε ειηνπξνζηαζία θαη αλεκνπξνζηαζία από ηηο θπηεύζεηο. ζηελ εμνηθνλόκεζε θπζηθώλ πόξωλ κε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαη ελέξγεηαο θαη λεξνύ ζηα θηίξηα θαη ηνπο δεκόζηνπο ρώξνπο, ζηα πιηθά θαη ηελ έθηαζε ησλ ηερλεηώλ δηακνξθώζεσλ. ζηε δηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνύ εδάθνπο κε ηελ δηακόξθσζε ηεο επηθάλεηαο ησλ δξόκσλ θαη ησλ ππαίζξησλ ρώξσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ θύηεπζεο. ζηελ δηεπθόιπλζε ηεο θπζηθήο απνξξνήο ηωλ λεξώλ κε ηε δεκηνπξγία ηνπ ξέκαηνο, ησλ πδαηνπεξαηώλ πιηθώλ, ηνπ δηθηύνπ απνξξνήο θαη ζπιινγήο όκβξησλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ ππόγεησλ λεξώλ. ζηελ εμαζθάιηζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο κε ηελ αλάινγε πξνζηαζία θπζηθήο παλίδαο θαη ρισξίδαο δηα κέζνπ ηεο δηακόξθσζεο θπζηθώλ ππαίζξησλ ρώξσλ θαη ζηνηρείσλ. ζηελ αλαθύθιωζε κε ηε ρξήζε αλαθπθιώζηκωλ πόξωλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο θαη δηαθίλεζεο απνξξηκκάησλ.
 65. 65. ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΔΦΑΡΜΟΓΖ΢ ΗΗΗΗΗ ΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑΣΑ Δθπαηδεπηηθά νθέιε Οη πξνηεηλόκελεο επεκβάζεηο: Γεκηνπξγνύλ ππαίζξην ρώξν πνπ κπνξεί λα πξνάγεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ιόγσ: ηεο δεκηνπξγίαο αηζζεηηθά αλαβαζκηζκέλνπ ρώξνπ πιαηζησκέλνπ από ην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη ηεο αλακελόκελεο ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη αληίδξαζεο ησλ επηζθεπηώλ. ηεο δεκηνπξγίαο πεξηβάιινληνο κε πνηθίια εξεζίζκαηα γηα δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνσζνύλ ηελ εκπεηξηθή πεξηβαιινληηθή κάζεζε. Πξνζθνξά ζηελ επξύηεξε πεξηνρή Ο πεξηβάιισλ ρώξνο ηνπ Καπλνινγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ κε ηελ αλάπιαζε –πεξηβαιινληηθό ζρεδηαζκό ζα πξνζθέξεη: έλα ρώξν κάζεζεο αιιά θαη αλαςπρήο όρη κόλν ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, αιιά θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, θαζώο παξαηεξείηαη έιιεηςε πξνζβάζηκσλ θαη δηακνξθσκέλσλ δεκόζησλ ππαίζξησλ ρώξσλ ζηελ πεξηνρή. νη πξνηεηλόκελεο επεκβάζεηο δεκηνπξγνύλ έλα δεκόζην ππαίζξην ρώξν κε έληνλε ηελ παξνπζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, κε πνηθίιεο ρξήζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο θαη πνπ ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ. Ζ εθαξκνγή αξρώλ πεξηβαιινληηθνύ ζρεδηαζκνύ ζε αλνηθηό πεξηαζηηθό ρώξν, όπσο ζηε κειέηε πεξίπησζεο ηνπ Κ.Η., κπνξεί λα απνηειέζεη έλα παξάδεηγκα αεηθόξνπ ζρεδηαζκνύ αλνηθηνύ ρώξνπ ζην πεξηαζηηθό πεξηβάιινλ ζε εζληθό θαη Δπξσπατθό επίπεδν.
 66. 66. ΗΗΗΗΗ ΔΤΥΑΡΗ΢ΣΗΔ΢ Επραξηζηώ ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα θ. Αξαπλή Κλεονίκη θαη ηελ ζπλεπηβιέπνπζα θαζεγήηξηα θ. Ζαβπάκα Δέζποινα γηα ηε ζηήξημή ηνπο θαη ηελ πνιύηηκε βνήζεηα ηνπο ζρεηηθά κε ηε δηπιωκαηηθή εξγαζία. Επίζεο επραξηζηώ ηελ μαδέξθε κνπ Χπιζηίνα Παπαδοπούλου γηα ηε βνήζεηά ηεο ζηηο αγγινειιεληθέο κεηαθξάζεηο. Έλα κεγάιν επραξηζηώ θαη ζην ζύδπγό κνπ Γιάννη Τζιπογιάννη πνπ κε ζηήξημε θαη ππέκεηλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίπνλεο ζπνπδήο κνπ. Τέινο επραξηζηώ πνιύ ηελ θόξε κνπ Κωνζηανηίνα Τζιπογιάννη γηα ηελ ηερληθή θαη όρη κόλν ππνζηήξημή ηεο.

×