Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

As relacións semánticas

173 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

As relacións semánticas

  1. 1. ASRELACIÓNSSEMÁNTICAS
  2. 2. As relacións semanticasestablecense entre palabras,dende o punto de vista dosignificado. Hay varios tipos:
  3. 3. SinonimíaDase enre palabras co mesmo significado. Asinonimia perfecta non é habitual, porque osseus significados aportan matices ou porqueas palabras co mesmo significado en algunscontextos no son intercambiables. Sonsinónimos, por exemplo, bagóa e lágrima,comprar e mercar…
  4. 4. PolisemiaAs palabras son polisemicas cando para osdiferentes contextos teñen un siginificado. Porexemplo acodar, que significa:“traer amemoria”, “espertar” e “chegar a un acordo”.
  5. 5. HomonimiaSon homonimas cando teñen diferentessinificados pero o mesmo significante.Sonpalabras de distinta orixe pero ca mesmaforma pola evolución da lingua.Paradiferenciar a homonimia da polisemia énecesario coñercer a orixe das palabras. Porexemplo: pena(rocha), pena(mágoa).
  6. 6. AntonimiaDuas palabras son antonimas cando os seussignificados son opostos. Por exemplo: Frío equente…

×