Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Човекът и обществото _4 клас_126 въпроса

 • Be the first to comment

Човекът и обществото _4 клас_126 въпроса

 1. 1. ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА 4 КЛАС1 ядро Училището като институция и общност /разбиране/ 1. Обучението от 1 до 4 клас в България е: а/ задължително за всички б/ по желание на родителите в/ по желание на учениците 2. Какво включва правилникът за вътрешния ред в училище? а/ правата и задълженията на учениците б/ задълженията на учителите в/ график за родителските срещи 3. Какво НЕ са задължени да носят всеки ден учениците в училище? а/ медицински картон б/ бележник в/ лична карта 4. Какво трябва да направи ученикът при отсъствие от училище? а/ да обясни причините на директора б/ да донесе извинителна бележка в/ да даде бележника си на учителя2 ядро Държавни институции и органи на местна власт / знание/ 5. Как се нарича родината ни днес? а/ Царство България б/ Република България в/ Княжество България 6. Кой орган на управление на страната се състои от 240 депутати, които се избират за 4 години и гласуват законите на страната? а/ Министерски съвет б/ Народно събрание в/ Президентство 7. Кой орган на управление на страната предлага и гласува законите? а/ Министерски съвет б/ Народно събрание в/ Президентство 8. На сградата на Народното събрание пише: „Съединението прави силата”. Къде на друго място можем да прочетем този надпис? а/ на герба на България б/ на герба на София в/ на Президентството 9. Как са подредени цветовете на българското знаме? а/ бяло, синьо, червено б/ бяло, червено, зелено в/ бяло, зелено, червено 10. Кои са националните символи на България? а/ знаме, химн, конституция б/ знаме, химн, герб в/ знаме, химн, девиз 11. Как започва химнът на нашата родина? а/ Хубава си татковино, име сладко земя рай...
 2. 2. б/ Горда Стара планина, до ней Дунава синей... в/ Тих бял Дунав се вълнува, весело шуми...3 ядро Значение на някои природни дадености за живота на хората /знание/ 12. За какво НЕ се използват водите на Черно море? а/ корабоплаване б/ напояване в/ риболов 13. Плодородните почви в нашата страна са най-подходящи за: а/ пасища б/ засаждане на билки в/ отглеждане на житни култури 14. В коя от посочените области почвите са най-плодородни? а/ Дунавска равнина б/ Рило-Родопска област в/ Старопланинска област 15. Кое е най-голямото природно богатство на Дунавската равнина? а/ обширните планини б/ плодородните почви в/ гъстите гори 16. Къде горите и планинските ливади са основно природно богатство? а/ Рило-Родопска област б/ Черноморско крайбрежие в/ Дунавска равнина 17. Водите на коя река напояват Горнотракийската низина? а/ Марица б/ Янтра в/ Искър 18. За какво се използват водите на река Искър? а/ корабоплаване б/ напояване в/ добив на сол4 ядро Връзка между особеностите на природната среда и трудовата дейност на хората /разбиране/ 19. В коя природна област трудът на хората е свързан с пасищно отглеждане на животни? а/ Черноморско крайбрежие б/ Старопланинска област в/ Горнотракийска низина 20. В коя част на България се отглеждат ориз и памук? а/ Добруджа б/ Софийско поле в/ Горнотракийска низина 21. В коя част на България се отглеждат маслодайни рози? а/ долината на река Струма б/ Кюстендилска котловина в/ Задбалкански котловини 22. В коя част на България се отглеждат най-много житни култури? а/ Дунавска равнина
 3. 3. б/ Горнотракийска низина в/ Софийско поле23. В коя част на България се отглежда най-много тютюн? а/ Софийско поле б/ Рило-Родопска област в/ Дунавска равнина24. В коя природна област се добиват руди и дървен материал? а/ Дунавска равнина б/ Рило-Родопска област в/ Черноморско крайбрежие25. В кой град се добива електроенергия в атомна електроцентрала? а/ Козлодуй б/ Видин в/ Стара Загора5 ядро Примери за последиците от взаимоотношението между човека и околната среда /знание/26. Коя от дейностите на хората влияе положително на околната среда? а/ изсичането на горите б/ пречистването на водите в/ прокарването на пътища27. Какви животни се опазват от изчезване в резервата „Сребърна”? а/ елени и сърни б/ пеликани и чапли в/ делфини и тюлени28. Какви животни се опазват от изчезване в резервата „Сребърна”? а/ насекоми б/ птици в/ влечуги29. Кое най-малко замърсява околната среда? а/ предприятията б/ транспортът в/ почивното дело30. Кои животни и растения са записани в Червената книга на България? а/ обитаващи Черно море б/ застрашени от изчезване в/ най-разпространените в България31. От какво най-много се замърсяват водите на Черно море? а/ добива на сол б/ многобройните туристи в/ превоза на нефтени продукти32. За да се опазят дивите животни от изчезване се създават: а/ разсадници б/ резервати в/ оранжерии33. Коя дейност в планините застрашава най-много природата? а/ строежът на почивни станции б/ прокарването на пътища в/ изсичането на горите
 4. 4. 6 ядро Елементи от ежедневния живот на българите през различните епохи /знание/ 34. От коя древна цивилизация са останали великолепни златни и сребърни съкровища по българските земи? а/ римската б/ елинската в/ тракийската 35. Кой древен народ погребвал мъртвите в богато украсени гробници, покрити с могили? а/ траки б/ славяни в/ българи 36. Кое от твърденията е вярно за българите? а/ вярвали в бог Перун б/ били конен народ в/ били земеделци 37. В кой бог вярвали славяните? а/ Тангра б/ Перун в/ Христос 7 ядро Елементи от ежедневния живот на българите през различни епохи /разбиране/ 38. Какви новости настъпват в живота на хората по време на Възраждането? а/ въвежда се християнството б/ разпространява се славянската писменост в/ създават се взаимни училища 39. Какви нови училища се откриват в България по време на Възраждането? а/ взаимни б/ килийни в/ класни 40. Къде е създадено първото българско взаимно училище? а/ в Търново б/ в Габрово в/ в София 41. Кой издава първия български учебник, наречен „Рибен буквар”? а/ Васил Априлов б/ Д-р Петър Берон в/ Любен Каравелов 42. Кое твърдение е вярно? а/ Д-р Петър Берон създава Априловската гимназия б/ Васил Априлов написва „Рибния буквар” в/ Паисий Хилендарски написва „История славянобългарска” 43. Кой е най-известният строител от Възраждането? а/ Захари Зограф б/ Кольо Фичето в/ Христо Данов8 ядро Правила за безопасно движение /знание/ 44. Кой цвят на светофара показва, че може да се премине безопасно? а/ жълт
 5. 5. б/ зелен в/ червен 45. Какви са цветовете на пешеходния светофар? а/ само зелен б/ червен и зелен в/ червен, жълт и зелен 46. Кое е най-безопасното място за преминаване на пешеходци? а/ кръстовище без светофар б/ кръстовище със светофар в/ пешеходна пътека 47. Кой е с предимство когато пешеходецът е стъпил на пешеходната пътека? а/ той има предимство пред преминаващите автомобили б/ преминаващите автомобили са с предимство в/ който успее по-бързо да премине 9 ядро Официални празници в република България /знание/ 48. Какъв празник е 24 май? а/ на народните будители б/ на славянската писменост в/ на загиналите за свободата 49. Какво празнуваме на 3 март? а/ избухването на Априлското въстание б/ обесването на Васил Левски в/ Освобождението на България 50. Кога празнуваме деня на народните будители? а/ на 1 ноември б/ на 6 декември в/ на 19 февруари 51. Какво празнуваме на 6 май? а/ Великден б/ Никулден в/ Гергьовден 52. Какво празнуваме на 25 декември? а/ Коледа б/ Великден в/ Димитровден 53. Какъв празник е Цветница? а/ национален б/ официален в/ битов 54. Кое събитие е свързано с датата 6 септември 1885 година? а/ Освобождението на България от османско владичество б/ Съединението на Княжество България и Източна Румелия в/ обявяването на Независимостта на България10 ядро Значими национални културни достижения /знание/ 55. Какви са Иван Вазов и Йордан Радичков?
 6. 6. а/ писатели б/ художници в/ музиканти 56. Кои от посочените имена са на български спортисти? а/ Блага Димитрова, Валери Петров б/ Стефка Костадинова, Христо Стоичков в/ Райна Кабаиванска, Васко Василев11 ядро Ярки личности и събития от българската история /Средновекивие/ /знание/ 57. С какво е известно управлението на хан Омуртаг? а/ издаването на закони б/ мащабното строителство в/ развитието на книжнината 58. Кой владетел създава българската държава през 681 год. а/ хан Кубрат б/ хан Аспарух в/ хан Крум 59. От времето на кой владетел е скалният релеф „Мадарски конник”? а/ хан Аспарух б/ хан Тервел в/ хан Омуртаг 60. Кой български владетел въвежда християнството? а/ хан Крум б/ княз Борис в/ цар Симеон 61. Кой български владетел приема учениците на Кирил и Методий в България? а/ хан Крум б/ княз Борис в/ цар Симеон 62. При кой владетел границите на България достигат до три морета? а/ хан Крум б/ княз Борис в/ цар Симеон 63. С кое събитие са свързани имената на братята Асен и Петър? а/ борбата за църковна независимост б/ освобождението от византийска власт в/ разгромяването на Латинската империя 64. Времето на кой български владетел е наречено „Златен век” на българската култура? а/ цар Симеон б/ цар Калоян в/ цар Иван Асен II12 ядро Ярки личности и събития в българската история /Възраждане/ /знание/ 65. Кой пръв посочва задачите на Българското възраждане? а/ Паисий Хилендарски б/ Патриарх Евтимий в/ Софроний Врачански 66. Кой е първият народен будител?
 7. 7. а/ Д-р Петър Берон б/ Васил Левски в/ Паисий Хилендарски67. Как завършва Априлското въстание през 1876 год? а/ с поражение за българския народ б/ с подписване на мирен договор в/ с Освобождението на България68. В кое събитие участва Георги Бенковски? а/ в Априлското въстание б/ в Руско-турската война в/ в борбата за църковна независимост69. Кой ръководи защитата на Търново от нашествието на османските турци? а/ св. Иван Рилски б/ Патриарх Евтимий в/ цар Иван Шишман70. Кой е първият държавник, управлявал България сред Освобождението? а/ цар Борис ІІІ б/ цар Фердинанд в/ княз Александър І Батенберг71. Кой организира чета, която слиза на козлодуйския бряг по време на Априлското въстание? а/ Васил Левски б/ Любен Каравелов в/ Христо Ботев72. В кое сражение опълченците геройски защитават свободата на България? а/ при Плевен б/ на Шипка в/ край София73. В кое събитие участва българското опълчение? а/ Руско-турската война от 1878 година б/ Априлското въстание от 1876 година в/ създаването на българската Екзархия през 1870 г.74. Къде е обесен Васил Левски? а/ в Карлово б/ край София в/ в Копривщица75. Как завършва Руско-турската война през 1878 год? а/ с неуспех за Русия б/ с поражение за българския народ в/ с Освобождението на България76. За какво се бори Васил Левски? а/ за създаване на българска армия б/ за независима българска църква в/ за освобождение на България77. Кой борец за свобода създава мрежа от тайни революционни комитети в цялата страна? а/ Георги Раковски б/ Васил Левски в/ Христо Ботев
 8. 8. 13 ядро Ролята на религията и традициите за съхранението и развитието на българския народ/разбиране/ 78. Защо княз Борис I приема християнството? а/ за да победи Византия б/ за да сключи мир със съседите си в/ за да обедини славяни и българи 79. Църковното движение по време на Възраждането било за: а/ независима българска църква б/ построяване на църква в Солун в/ откриване на български училища 80. Кой написва „История славянобългарска”? а/ Д-р Петър Берон б/ Софроний Врачански в/ Паисий Хилендарски 81. Кой български владетел създава първите писани закони? а/ хан Крум б/ княз Борис в/ цар Симеон14 ядро Ролята на езика за съхранението и развитието на българския народ /знание/ 82. Защо Паисий Хилендарски написва „История славянобългарска”? а/ за да възроди книжнината б/ за да събуди родолюбие у българите в/ по нареждане на турския султан 83. Кой донася славянската писменост в България? а/ Константин Кирил Философ б/ братята Кирил и Методий в/ учениците на Кирил и Методий 84. Кой от изброените е ученик на Кирил и Методий? а/ Климент Охридски б/ Иван Рилски в/ Патриарх Евтимий 85. Защо княз Борис I приема учениците на Кирил и Методий в България? а/ за да даде писменост на своя народ б/ за да сключи мир с Византия в/ за да се хареса на съседите си15 ядро Столицата на Република България и нейните забележителности /знание/ 86. Кой град е столица на България? а/ Пловдив б/ Варна в/ София 87. В подножието на коя планина е разположен град София? а/ Рила б/ Витоша в/ Странджа 88. Кога София става столица на България? а/ след въстанието на Асен и Петър през 1187 г.
 9. 9. б/ след Освобождението от османско владичество в/ след обявяването на България за република 89. Коя от забележителностите се намира в София? а/ крепостта Царевец б/ крепостта Баба Вида в/ Народният театър „Иван Вазов” 90. Какво пише на герба на София? а/ Съединението прави силата б/ Расте, но не старее в/ Единни в многообразието16 ядро Географски области в страната /знание/ 91. Коя е най-северната природна област в нашата страна? а/ Горнотракийска низина б/ Рило-Родопска област в/ Дунавска равнина 92. Коя природна област дели страната на северна и южна? а/ Странджа б/ Горнотракийска низина в/ Стара планина 93. Коя от областите е част от Дунавската равнина? а/ Добруджа б/ Средна гора в/ Шипченски проход 94. Кой е най-високият връх в Стара планина? а/ Вихрен б/ Ботев в/ Мусала 95. Кое твърдение е вярно: а/ най-високият връх в Пирин е Мусала б/ река Искър се влива в река Дунав в/ Странджа е на север от Стара планина 96. Коя е най-дългата планина в България? а/ Рила б/ Витоша в/ Стара планина 97. Кой е най-големият град в Горнотракийската низина? а/ Пловдив б/ София в/ Стара Загора 98. Коя от реките извира от Рила? а/ Марица б/ Струма в/ Янтра 99. Кой град е известен като морската столица на България? а/ Бургас б/ Несебър в/ Варна 100.Кой от курортите се намира на Черно море?
 10. 10. а/ Банско б/ Созопол в/ Велинград 101.Къде е разположен град Плевен? а/ на река Дунав б/ в Стара планина в/ в Дунавската равнина 102.Близо до кой град се намира резерватът „Сребърна”? а/ Русе б/ Свищов в/ Силистра 103.В коя планина в миналото е имало ледникови езера? а/ Странджа б/ Рила в/ Родопи 17 ядро Геогафско положение на България на Балканския полуостров и в Европа /знание/ 104.В кой континент се намира България? а/ Азия б/ Европа в/ Америка 105.На кой полуостров се намира България? а/ Апенински б/ Балкански в/ Пиринейски 106.Коя граница на България е предимно водна? а/ източната б/ западната в/ южната 107.В коя част на Европа се намира България? а/ в западната б/ в североизточната в/ в югоизточната 108.С коя от държавите България граничи на запад? а/ Турция б/ Румъния в/ Македония 109.По коя река минава северната граница на Република България? а/ Марица б/ Искър в/ Дунав 110.Коя граница на България е Черно море? а/ северната б/ западната в/ източната18 ядро Мястото на България в съвременна Европа /разбиране/
 11. 11. 111.Как се нарича общността от равноправни държави в Европа, към която България се присъедини в началото на 2007 год. а/ НАТО б/ Съвет на Европа в/ Европейски съюз 112.Кой туристически обект е част от световното и културно наследство? а/ Бургаското езеро б/ езерото „Сребърна” в/ седемте рилски езера 113.Кой туристически обект е част от световното и културно наследство? а/ Троянски манастир б/ Рилски манастир в/ курорта „Слънчев бряг”19 ядро Примери за връзките на България с Европа и света /разбиране/ 114.С какво привлича чуждестранни туристи Черноморското ни крайбрежие? а/ чист въздух б/ красиви курорти в/ удобен транспорт 115.В кой български курорт е развит зимният туризъм? а/ Банкя б/ Банско в/ Балчик 116.Кой български курорт привлича туристи с красивите си плажове? а/ Албена б/ Боровец в/ Пампорово 117.Кои предимства на България улесняват развитието на туризма? а/ разположението в Югоизточна Европа б/ находищата на полезни изкопаеми в/ природните и културни забележителности 118.В кой град всяка година се провежда международен пролетен и есенен панаир? а/ Пловдив б/ Плевен в/ София 119.Какво най-много внася България от другите страни?: а/ тютюневи изделия б/ житни култури в/ нефт и природен газ20 ядро Картата като източник на знания /приложение/ 120.С кой цвят на географската карта се отбелязват равнините и низините? а/ син б/ кафяв в/ зелен 121.С кой цвят на географската карта се отбелязват реките? а/ зелен б/ кафяв в/ син
 12. 12. 122.В коя посока на картата се намира старата столица на България Търново? а/ на юг от Пловдив б/ на север от Пловдив в/ на запад от Пловдив123.Коя посока е указана на географската карта? а/ север б/ запад в/ юг124.Коя природна област е отбелязана на географската карта? а/ Старопланинска област б/ Рило-Родопска област в/ Горнотракийска низина125.Кой град е отбелязан на географската карта? а/ Плевен б/ Пловдив в/ Русе126.С кой знак на географската карта се отбелязват държавните граници на България? а/ б/ в/

×