Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Test 4 o vh.nivo-4kl.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

Test 4 o vh.nivo-4kl.

  1. 1. Тест по Човекът и обществото Входно ниво Име:______________ ІV «....» клас 1гр. 1. Кои са официалните символи на Република България? 1т. А) столицата, морето, планините; Б) границите на държавата; В) знамето, гербът, химнът. 2. На кой полуостров е разположена България? 1т. А) Скандинавски; Б) Балкански; В) Апенински. 3. Как се нарича умаленото изображение на повърхността с помощта на условни знаци? 1т. А) рисунка; Б) чертеж; В) карта. 4. Напиши главните посоки на картата. 4т. 5. Коя е единствената плавателна река в България? 1т. А) Дунав; Б) Искър; В) Марица. 6. Коя е най-обширната планина в България? 1т. А) Пирин; Б) Витоша; В) Родопи. 7. Кой е най-високият връх на Балканския полуостров? 1т. А) Мусала; Б) Черни връх; В) Ботев. 8. Коя от посочените групи означава извори за миналото? 1т. А) езера, реки, морета; Б) сечива, останки от сгради, керамика, надписи; В) камъни, скали, планини. 9. Как се нарича период от 1000 години ? 1т. А) столетие; Б) хилядолетие; В) десетилетие. 10. Различните начини за измерване на времето се означават с думата: 1т. А)общество; Б)календар; В) държава. 11. Най-старите жители по нашите земи са известни с името: 1т. А) траки; Б) римляни; В) боляри. 12. Най- много съкровища в земите ни са оставили: 1т. А) славяните; Б) траките; В) римляните. 13. За година на основаването на българската държава се приема: 1т. А) 680г.; Б) 681г.; В) 981г. 14. Хан Аспарух бил известен с това, че: 1т. А) основал българската държава; Б) при него започнало голямо строителство; В) въвел първите писани закони. 15. Хан Омуртаг: 1т. А) основал българската държава; Б) започнал голямо строителство; В) въвел първите писани закони.
  2. 2. 16. България приема християнството при: 1т. А) хан Крум; Б) хан Омуртаг; В) хан Борис. 17. България пада под византийска власт през: 1т. А) 986г. /Xв./; Б) 1018г./XIв. / ; В) 886г./IX в./ 18. Българското царство е възобновено през 1186г. след успешен бунт на: 1т. А) Самуил; Б) братята Асен и Петър; В) Омуртаг. 19. Кога България е завладяна от Османската империя? 1т. А) 1393г. Б) 1390г. В) 1396г. 20. Първият призив за достоен живот към българите отправил: 1т. А) Софроний Врачански; Б) Паисий Хилендарски; В) Неофит Рилски. 21. Кой от революционерите създава тайни комитети за освобождението на България? 1т. А) Христо Ботев; Б) Георги Раковски; В) Васил Левски. 22. Как се наричали българските военни отряди от доброволци, взели участие в Руско- турската война? 1т. А) войници; Б) хайдути; В) опълченци. 23. Денят на Освобождението от османска власт е: 1т. А) 3 март 1878 г. Б) 6 септември 1885 г. В) 3 април 1876 г. 24. Конституцията е: 1т. А) всеки закон, по който се управлява държавата; Б) само някои закони за управлението на държавата; В) основният закон, който определя начина на управление и правата на хората в държавата. 25. Кога е провъзгласено Съединението на Княжество България с Източна Румелия? 1т. А) 6 септември 1885 г. Б) 10 ноември 1889 г. В) 1 май 1879 г. 26. Националният и официалните празници се празнуват: 1т. А) само от говорещите български език; Б) от всички граждани на България; В) само от християните. 27. България е известна с производството на: 1т. А) банани, кафе, какао; Б) часовници, автомобили, самолети; В) кисело мляко, розово масло, вино. Скала за оценяване: 30-27т.-отличен Всичко точки: ………………… 26-23т. -мн.добър
  3. 3. 22-19т.-добър 18-15т.-среден под 15т.-слаб Тест по Човекът и обществото Входно ниво Име:______________ ІV «....» клас 2гр. 1. Кои са официалните символи на Република България? 1т. А) знамето, гербът, химнът; Б) границите на държавата; В) столицата, морето, планините. 2. На кой полуостров е разположена България? 1т. А) Скандинавски; Б) Апенински; В) Балкански. 3. Как се нарича умаленото изображение на повърхността с помощта на условни знаци? 1т. А) рисунка; Б) карта; В) чертеж. 4. Напиши главните посоки на картата. 4т. 5. Коя е единствената плавателна река в България? 1т. А) Искър; Б) Дунав; В) Марица. 6. Коя е най-обширната планина в България? 1т. А) Пирин; Б) Родопи; В) Витоша. 7. Кой е най-високият връх на Балканския полуостров? 1т. А) Ботев; Б) Черни връх; В) Мусала. 8. Коя от посочените групи означава извори за миналото? 1т. А) езера, реки, морета; Б) камъни, скали, планини; В) сечива, останки от сгради, керамика, надписи. 9. Как се нарича период от 1000 години ? 1т. А) столетие; Б) десетилетие; В) хилядолетие. 10. Различните начини за измерване на времето се означават с думата: 1т. А)календар; Б)общество; В) държава. 11. Най-старите жители по нашите земи са известни с името: 1т. А) боляри; Б) римляни; В) траки. 12. Най-много съкровища в земите ни са оставили: 1т. А) славяните; Б) римляните; В) траките. 13. За година на основаването на българската държава се приема: 1т. А) 680г.; Б) 981г.; В) 681г. 14. Хан Аспарух бил известен с това, че: 1т. А) въвел първите писани закони; Б) при него започнало голямо строителство;
  4. 4. В) основал българската държава. 15. Хан Омуртаг: 1т. А) основал българската държава; Б) въвел първите писани закони; В) започнал голямо строителство. 16. България приема християнството при: 1т. А) хан Борис; Б) хан Омуртаг; В) хан Крум. 17. България пада под византийска власт през: 1т. А) 986г. /Xв./; Б) 886г./IX в./ В) 1018г./XIв./ 18. Българското царство е възобновено през 1186г. след успешен бунт на: 1т. А) Самуил; Б) Омуртаг; В) братята Асен и Петър. 19. Кога България е завладяна от Османската империя? 1т. А) 1393г. Б) 1396г. В) 1390г. 20. Първият призив за достоен живот към българите отправил: 1т. А) Паисий Хилендарски; Б) Софроний Врачански; В) Неофит Рилски. 21. Кой от революционерите създава тайни комитети за освобождението на България? 1т. А) Христо Ботев; Б) Васил Левски; В) Георги Раковски. 22. Как се наричали българските военни отряди от доброволци, взели участие в Руско- турската война? 1т. А) войници; Б) опълченци; В) хайдути. 23. Денят на Освобождението от османска власт е: 1т. А) 6 септември 1885 г. Б) 3 март 1878 г. В) 3 април 1876 г. 24. Конституцията е: 1т. А) всеки закон, по който се управлява държавата; Б) основният закон, който определя начина на управление и правата на хората в държавата; В) само някои закони за управлението на държавата. 25. Кога е провъзгласено Съединението на Княжество България с Източна Румелия? 1т. А) 1 май 1879 г. Б) 10 ноември 1889 г. В) 6 септември 1885 г. 26. Националният и официалните празници се празнуват: 1т. А) само от говорещите български език; Б) само от християните; В) от всички граждани на България. 27. България е известна с производството на: 1т.
  5. 5. А) банани, кафе, какао; Б) кисело мляко, розово масло, вино; В) часовници, автомобили, самолети. Скала за оценяване: 30-27т.-отличен Всичко точки: ………………… 26-23т. -мн.добър 22-19т.-добър 18-15т.-среден под 15т.-слаб

×