Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marketing 3.0 in de verzekeringsmarkt

586 views

Published on

In een tijd waarin zo’n beetje elke onderneming zichzelf opnieuw moet uitvinden om te kunnen overleven, was het intermediair misschien wel een van de eerste beroepsgroepen die met de introductie van het provisieverbod letterlijk werd gedwongen om oude vertrouwde bedrijfsmodellen los te laten en zich aan te passen aan de nieuwe realiteit. Voeg daaraan toe het toenemend gebruik van internet, de opkomst van vergelijkingssites, directe verkoop door verzekeraars en de komst van nieuwe distributiekanalen en de enige conclusie is dat er geen weg meer terug is. Sterker nog, wie nu niet in beweging komt, heeft binnenkort geen bestaansrecht meer. En dus moet het intermediair, misschien wel voor het eerst, echt aan de slag met marketing. Maar hoe doe je dat als kleine zelfstandige met beperkte tijd en middelen?

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Marketing 3.0 in de verzekeringsmarkt

  1. 1. 22 de Beursbengel | nr. 841 | januari-februari 2015 In een tijd waarin zo’n beetje elke onderneming zichzelf opnieuw moet uitvinden om te kunnen overleven, was het intermediair misschien wel een van de eerste beroepsgroepen die met de introductie van het provisieverbod letterlijk werd gedwongen om oude vertrouwde bedrijfsmodellen los te laten en zich aan te passen aan de nieuwe realiteit. Voeg daaraan toe het toenemend gebruik van internet, de opkomst van vergelijkingssites, directe verkoop door verzekeraars en de komst van nieuwe distributiekanalen en de enige conclusie is dat er geen weg meer terug is. Sterker nog, wie nu niet in beweging komt, heeft binnenkort geen bestaansrecht meer. En dus moet het intermediair, misschien wel voor het eerst, echt aan de slag met marketing. Maar hoe doe je dat als kleine zelfstandige met beperkte tijd en middelen? TRANSITIEVERZEKERINGSMARKT EN MARKETING 3.0
  2. 2. 23de Beursbengel | nr. 841 | januari-februari 2015 H !"#$%#&'()**!+,#,)"# ,!#&+"-$..!*$+/!+#$+# 0!"#1)2.!"$+/().#!!+# &+1$%.!+3)2!#/!*$4.!5 +$%#(!2"&+!+#1!"#,!# (!2)+,!2!+,!#-!2!*,# ()+#0!"#$+"!21!,$)$26# MARKETING 1.0: PRODUCT CENTRAAL 7+#0!"#1)2.!"$+/#8695"$4,'!2.#-)2!+# 3!,2$4(!+#(&&2)*#/!2$:0"#&'#-$+%"5 1);$1)*$%)"$!6#<)+#1)2.!"!!2%#,!# &',2):0"#&1#,))2))+#3$4#"!#,2)/!+# !+#'2&1&"$!6#=2#-)%#!!+#%"!2.!#>&5 :?%#&'#0!"#(!2.&'!+#()+#'2&,?:"!+# !+#0!"#:&11?5 +$:!2!+#()+#'2&5 ,?:".!+1!2.!+6# @!,2$4(!+#2$!'!+# $+#0!"#1)2.!"$+/# 8695"$4,'!2.# (&&2)*#0&!#/!-!*,$/#A!#-)2!+B#0&!# ?$"%"!.!+,#,!#.-)*$"!$"#()+#0?+# '2&,?:"!+#-)%#&>#0&!#/&!,.&&'#A!# -)2!+6#C!#2$!'!+#-)"#A!#&&.#1))2# ,):0"!+#,)"#1!+%!+#-$*,!+#0&2!+6 MARKETING 2.0: KLANT CENTRAAL D))2+)#32).#!2#!!+#'!2$&,!#))+# -))2$+#3!,2$4(!+#"&"#,!#&+",!..$+/# .-)1!+#,)"#0!"#+$!"#)**!!+#,2))$,!# &1#0?+#'2&,?:"!+6#E!!B#$+#1)25 .!"$+/#F69#%"&+,#(&&2"))+#,!#.*)+"# :!+"2))*B#A&#-)%#,!#3!*&>"!6#=+#,?%# -!2,!+#'2&,?:".!+1!2.!+#/!.&'5 '!*,#))+#.*)+"3!0&!>"!+#!+#(!2"))*,# +))2#(&&2,!*!+#(&&2#,!#.*)+"6#<)+# 0!"#-))21).!+#()+#3!*&>"!%#*!!.# 1$+,!2#"$4,#"!#-&2,!+#3!%"!!,6#G)).# -!2,#!2#-!*#&(!2# /!%'2&.!+#!+#0!"# -!2,#A!*>%#&&.# -!*#3!*)+/2$4.# /!(&+,!+B#1))2# -!$+$/#3!,2$4(!+#%*))/,!+#!2$+#&1# 0?+#3!*&>"!%#-))2#"!#1).!+6 MARKETING 3.0: ‘PURPOSE’ CENTRAAL H!"#$%#+$!"#(!23)A$+/-!..!+,#,)"# ,!#/!*&&>-))2,$/0!$,#()+#3!,2$45 (!+#$+#0!"#1)2.!"$+/#I695"$4,'!2.# &'#0!"#%'!*#%"))"6#J!+%!+#A$4+#0!"# A)"6#C!#0!33!+#,!#1)2.!"$+/"2?:4!%# )**!1))*#)*#!!+%#/!A$!+#!+#/!0&&2,6# K*)+"!+#!$%!+#&'2!:0"0!$,#()+#,!# 3!,2$4(!+#-))2#A!#A).!+#1!!#,&!+6# =!+#3!,2$4>#,)"#A$:0#-$*#&+,!2%:0!$5 ,!+#$+#0!"#1)2.!"$+/#I695"$4,'!2.# .&1"#+$!"#1!!2#-!/#1!"#0!"#:2!L2!+# ()+#)**!!+#!!+#1&&$!#3?$"!+.)+"6# D!#.*)+"#$%#&'#A&!.#+))2#!$/!+0!$,6# HELDERE MISSIE CRUCIAAL @!,2$4(!+#,$!#1)2.!"$+/#I69#%?::!%5 (&*#$+#,!#'2)."$4.#32!+/!+B#0!33!+# !!+#%"!2.!#1$%%$!B#&&.#-!*#M'?2'&%!N# /!+&!1,6#<**!#.!?A!%#1!"#3!"2!.5 .$+/#"&"#1)2.!"$+/#!+#1!,$)5$+A!"# -&2,!+#()+?$"#,!#1$%%$!#/!1))."6# O!*!()+"!#(2)/!+#&1#)*%#3!,2$4># 1!"#1)2.!"$+/#I69#))+#,!#%*)/#"!# 3!%"))"#0!"#3!,2$4>PB#-)"#$%#1$4+# .2):0"P#=+#-))2#-$*#$.#+))2"&!P# D!#)+"-&&2,!+#&'#,!A!#(2)/!+# /!(!+#0!"#3!%"))+%2!:0"#-!!2#!+# >?+/!2!+#)*%#.&1')%#(&&2#,!#1)25 .!"$+/):"$($"!$"!+6#=*!1!+"!+#()+# 5##,&!*#()+#0!"#3!,2$4>Q# 5##')%%$!#(&&2RQ# 5##&1%:02$4($+/#,$!+%"(!2*!+$+/B#'2&5 ,?:"!+#!+#.*)+"!+,&!*/2&!'!+Q 5##&+,!2%:0!$,!+,#(!21&/!+#"!+# &'A$:0"!#()+#:&+:?22!+"!+Q# 5##($%$!#&'#,!#1))"%:0)''$4Q# 5##($%$!#&'#1!,!-!2.!2%Q# 5##($%$!#&'#"!:0+&*&/$!Q# 5##.!2+-))2,!+#!+#+&21!+#()+#0!"# 3!,2$4>Q# 5##2!%?*"))"#(&&2#,!#.*)+"6 MARKETING 3.0 VAN TRIODOS =!+#1&&$#(&&23!!*,#$%#S2$&,&%# @)+.6#S2$&,&%#&+,!2%:0!$,"#A$:0#()+# )+,!2!#3)+.!+B#&1,)"#1!+#)+,!2%# .$4."#+))2#/!*,6#S2$&,&%#A$!"#/!*,# (!2,$!+!+#+$!"#)*%#,&!*B#1))2#)*%# 1$,,!*#&1#,!#-!2!*,#%&:$)*!2B#,??25 A)1!2#!+#!!2*$4.!2#"!#1).!+6#D)"#A$!# 4!#"!2?/#$+#,!#0!*!#&2/)+$%)"$!6#7+#,!# 1!+%!+#,$!#!2#-!2.!+B#$+#,!#3!,2$45 (!+#-))2$+#S2$&,&%#$+(!%"!!2"B#$+#,!# (!2,!*$+/#()+#%)*)2$%%!+6#=+#&&.#$+# ,!#1)2.!"$+/1!"0&,!+6#T'()**!+,# $%#,)"#S2$&,&%#!2(&&2#.$!%"#&1#+$!"# &(!2#,!#!$/!+#'2&,?:"!+#!+#,$!+%"!+# "!#'2)"!+#$+#AN+#:&11!2:$)*%6#D!# 3)+.#-$*#1!"#,!#1)2.!"$+/#(&&2)*# 1!+%!+#$+%'$2!2!+#!+#$+#3!-!/$+/# A!""!+B#+$!"#(!2.&'!+6#U?$%"#,&&2,)"# ,!#3)+.#A$:0A!*>#!+#A$4+#'2&,?:5 "!+#+$!"#&'#,!#(&&2/2&+,#'*))"%"B# -&2,!+#A$4+#1)2.!"$+/?$"$+/!+# /2))/#/!,!!*,6#K*)+"!+#>?+/!2!+# ,?%#)*%#)13)%%),!?2%#()+#0!"#1!2.# !+#0!*'!+#3$4#0!"#2!)*$%!2!+#()+# ,!#1)2.!"$+/%"2)"!/$!6#D!#?*"$!1!# ))+').#-!2."B#3*$4."#?$"#,!#:$4>!2%6# D!#+))1%3!.!+,0!$,#%"!!/#0!"# )>/!*&'!+#4))2#1!"#FV#'2&:!+"6#=+# 0!"#))+")*#.*)+"!+#()+#S2$&,&%#%"$4/"# )*#4)2!+#%"!!()%"#1!"#A&N+#F9#"&"#FV# '2&:!+"6#S$4,#,?%#&1#"!#/))+#,!+5 '?2'&%!6 ROLLEN VERANDEREN W&+%?1!+"!+"2!+,%#*!$,!+#!2"&!#,)"# ,!#"2),$"$&+!*!#2&**!+#(!2)+,!2!+6# D)"#-)%#+&/#+&&$"#A&#,2)%"$%:0#)*%# +?6#K*)+"!+#A$4+#+$!"#*)+/!2#%*!:0"%# .*)+"!+6#=+#3!,2$4(!+#(!2.&'!+# +$!"#*)+/!2#%*!:0"%#'2&,?:"!+6#D!# /2!+A!+#(!2()/!+6#=2#&+"%"))"#!!+# +$!?-#!(!+-$:0"B#-))2$+#3!,2$4(!+# !+#.*)+"!+#!*.))2%#/!*$4.!+#A$4+6# W&+%?1!+"!+#3!%:0$..!+#&(!2# %"!!,%#1!!2#$+>&21)"$!6#X))"#0!"# 3!,2$4>#+$!"#1!!#1!"#,!A!#(!2)+,!5 2$+/!+B#,)+#A)*#,!#:&+%?1!+"#A$4+# ($)#%&:$)*#1!,$)#+$!?-#(!2-&2(!+# 1):0"#$+A!""!+#&1#0!"#!(!+-$:0"#"!# 0!2%"!**!+6#D!#.2):0"#()+#,!#/2&!'# 32!.!+6 BESPARINGEN, ECHTHEID EN IDEALISME W&+%?1!+"!+#!$%!+#!!+#!!2*$4.!2!# 2!*)"$!#1!"#,!#3!,2$4(!+#-))21!!# A!#A).!+#,&!+6#C!#-$**!+#&'!+0!$,B# +!"#A&)*%#A!#,$!#()+#$!,!2#)+,!2# A&?,!+#(!2-):0"!+6#C!#-$**!+#3!5 ,2$4(!+#,$!#A$:0#1!+%!*$4.#&'%"!**!+# $+#'*))"%#()+#A).!*$4.6#=+#A!#-$**!+# '2&,?:"!+#!+#,$!+%"!+#,$!#A&#/2)"$%# 1&/!*$4.#A$4+6#H?+#.!?A!#1).!+#A!# ,))23$4#&'#3)%$%#()+#,$!'!2!#,2$4>5 (!2!+B#A&)*%#,!#3!0&!>"!#&1#,!!*# ?$"#"!#1).!+#()+#!!+#/2&!'!2$+/#&># ?$"#$,!)*$%1!6#T1#,&&2#:&+%?1!+5 "!+#&'/!1!2."#"!#-&2,!+B#A)*#0!"# 3!,2$4>#1&!"!+#:&11?+$:!2!+#&(!2# ,$+/!+#,$!#0!+#3!A$/0&?,!+6#H!"# 3!,2$4>#A)*#1&!"!+#"2)+%>&21!2!+# +))2#!!+#2&*#-))2))+#1))"%:0)'5 '!*$4.#3!0&!>"!#$%6#D)"#*!/"#!!+#3)%$%# (&&2#(!2"2&?-!+6#G&&2-))2,!#$%#,)"# 0!"#(!20))*#,)"#+))2#3?$"!+#-&2,"# /!32):0"#$+#&(!2!!+%"!11$+/#$%#1!"# -$!#!+#-)"#0!"#3!,2$4>#()+#3$++!+# $%#Y,!#1$%%$!#!+#-)"#!2#$+#,!#/!+!+# A$"Z6#H!"#(!20))*#1&!"#.*&''!+#1!"# !*.!#(!A!*#()+#0!"#3!,2$4>6# TRANSITIE IN VERZEKERINGSMARKT =2#$%#(!!*#(!2)+,!2,#$+#,!#(!2A!.!5 2$+/%1)2."6#D)"#1))."#,!#(2)/!+# ()+#!!+#+$!?-!#($%$!#!+#1$%%$!#):5 "?!!*6#[)%#)*%#,$!#3!)+"-&&2,#A$4+B# .)+#$+(?**$+/#))+#,!#1)2.!"$+/#()+# 0!"#3!,2$4>#$+#,!#+$!?-!#-!2!*,# Met marketing 3.0 geeft bedrijf extra invulling aan Klantbelang centraal Bij marketing 3.0 staat de P van Purpose centraal »
  3. 3. 24 de Beursbengel | nr. 841 | januari-februari 2015 -&2,!+#/!/!5 (!+6#)"#A$4+#A&# ,!#3!*)+/2$4.%"!# (!2)+,!2$+/!+# $+#,!#(!2A!.!5 2$+/%1)2."#(&&2# ,!#)%%?2)+"$!5 .)+"&2!+P #5 /!!+#(!2.&'!2#1!!2#()+#'2&,?:5 "!+#()+#(!2A!.!2))2B#1))2#$+.&'!2# (&&2#.*)+"#()+#(!2A!.!2$+/!+#3$4# (!2A!.!2))2%Q #5 +$!"#0!"#!$/!+#3!*)+/#(&&2&'#A!"5 "!+B#1))2#&'2!:0"#0!"#3!*)+/#()+# ,!#.*)+"#:!+"2))*#%"!**!+Q #5 +$!"#1!!2#,!+.!+#()+?$"#'2&,?:5 "!+B#1))2#()+?$"#,!#.*)+"#!+#0!"# ))+3$!,!+#()+#,$!+%"!+Q #5 !$+,!#()+#,!#"$!+4))2%:&+"2):"!+B# -))2,&&2#.*)+"!+#(!!*#%+!**!2# 1?"!2!+Q #5 1&!"!+#')%%!+#()+#)+,!2!#3!*&5 +$+/%(&21!+6#D)"#*!$,"#!2"&!#,)"# !!+#.)+"&&2#A$4+#!$/!+#'2$4%3!*!$,# 1&!"#/))+#(&!2!+Q #5 ,&&2#"2)+%')2)+"$!#$%#,!#3!*&+$+/B# 1))2#A$4+#&&.#,!#(!22$:0"!#-!2.5 A))10!,!+#A$:0"3))2#/!-&2,!+6# K*)+"!+#.?++!+#(!!*#3!"!2#,!# .-)*$"!$"#()+#,!#,$!+%"(!2*!+$+/# 3!&&2,!*!+#!+#)>-!/!+#"!+#&'5 A$:0"!#()+#,!#3!"))*,!#'2$4%6 #5 ,$(!2%!#(!2!$%"!+#Y()+?$"#>"#!+# <]JZ#&'#0!"#/!3$!,#()+#"2)+%')5 2)+"!#:&11?+$:)"$!#,&&2#)%%?5 2)+"$!.)+"&2!+6 MARKETING 3.0 VOOR ASSURANTIEKANTOREN D!#'&%$"$&+!2$+/#()+#0!"#3!,2$4>#$+# ,!#1)2."#$%#(&**!,$/#/!-$4A$/,6#=2# $%#+?#%'2).!#()+#!!+#A!*>%")+,$/!# '&%$"$&+!2$+/B#)*%#),($%!?2#))+#,!# .)+"#()+#,!#.*)+"6#E$!"#1!!2#)*%#(!25 .&&'.)+))*#&>#(!2*!+/%"?.#()+#!!+# (!2A!.!2))2B#&1#,$!+%#'2&,?:"!+# ))+#,!#.*)+"!+#"!#(!2.&'!+6#K*)+"!+# 3!')*!+#0!"#))+3&,#()+#,$!+%"!+#!+# .*)+"!+#3!')*!+#&&.#,!#,$%"2$3?"$!6 # D!#1)2.!"$+/#()+#!!+#)%%?2)+"$!5 .)+"&&2#1&!"#+?#!:0"#/!2$:0"#A$4+# &'#0!"#))+3$!,!+#()+#,$!+%"!+#2&+,# (!2A!.!2$+/!+B#)>/!%"!1,#&'#!!+# ,&!*/2&!'#()+#.*)+"!+#-))21!!# # D!#:&+%?1!+"#.2$4/"#%"!!,%#1!!2# 1):0"6#D&&2#,!#/2&"!#3!%:0$.3))25 0!$,#))+#$+>&21)"$!#$%#0$4#$+#%"))"# 3!"!2#"!#(!2/!*$4.!+#!+#%:0!2'!2#$+# "!#.&'!+6#[2&,?:!+"!+B#,$!+%"(!25 *!+!2%B#*!(!2)+:$!2%#!+#),($%!?2%# A?**!+#,))2&1#,!#/!32?$.!2#0$!2$+# "!/!1&!"#1&!"!+#.&1!+6#C$4#A?**!+# +))2#,!#'$4'!+#()+#,!#.*)+"#1&!"!+# ,)+%!+6#D!#.*)+"#-$*#,)"#0!"#&1# 0!1#/))"6#H$4#($+,"#A!*>#-!*#,!#3!%"!# &'*&%%$+/#(&&2#-)"#0$4#-$*6#K*)+"3!5 *)+/#:!+"2))*#%"!**!+#$+#0!"#3!,2$4># Y+$!"#)**!!+#&1,)"#0!"#()+#,!#<]J# 1&!"Z#$%#!!+#3!*)+/2$4.!#%"2)"!/$5 %:0!#.!?A!#$+#,!A!#!:&+&1$%:0!# %')++!+,!#"$4,!+6#J!"#1)2.!"$+/# I69#.)+#0!"#)%%?2)+"$!.)+"&&2#,))25 ))+#!;"2)#$+(?**$+/#/!(!+6## # Barbara Hameleers en Kees Dullemond Barbara Hameleers is marketeer bij NIBE- SVV te Amsterdam, Kees Dullemond is consultant bij KD-advies B.V. te Noordwijk. Tevens is hij lid van de redactieraad van de Beursbengel. Consumenten beschikken over steeds meer informatie en kracht van de groep

×