Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Red Teaming Hizmeti ve Metodolojisi

Red Teaming Hizmeti ve Metodolojisi @BGASecurity - Halil Dalabasmaz

  • Login to see the comments

Red Teaming Hizmeti ve Metodolojisi

  1. 1. [RED TEAMING HİZMETİ ve METODOLOJİSİ] BGA Bilgi Güvenliği A.Ş. | www.bgasecurity.com | @BGASecurity RED TEAMING HİZMETİ VE METODOLOJİSİ Yazar:HalilDalabasmaz Baskı:2018
  2. 2. [RED TEAMING HİZMETİ ve METODOLOJİSİ] BGA Bilgi Güvenliği A.Ş. | www.bgasecurity.com | @BGASecurity GİRİŞ ...................................................................................3 RED TEAMİNG HİZMETİ VE METODOLOJİSİ ..........................4 1. KEŞİF (RECONNAİSSANCE)....................................................... 4 2. SİLAHLANMA (WEAPONİZATİON).............................................. 4 3. GÖNDERİM (DELİVERY) .......................................................... 4 4. İSTİSMAR (EXPLOİTATİON)....................................................... 4 5. KOMUTA & KONTROL (COMMAND & CONTROL)......................... 5 6. HEDEFE İLERLEME (ACTİONS ON OBJECTİVE)............................... 5 RED TEAM HİZMETİNİN SIZMA TESTLERİNDEN FARKI...........5 RED TEAMİNG;......................................................................... 5
  3. 3. [RED TEAMING HİZMETİ ve METODOLOJİSİ] BGA Bilgi Güvenliği A.Ş. | www.bgasecurity.com | @BGASecurity GİRİŞ Red Teaming, bir şirketin personellerinin, ağlarının, uygulamalarının ve fiziksel güvenlik kontrollerinin gerçek hayattaki bir saldırıya ne düzeyde dayanabileceğini ölçmek için tasarlanan tam kapsamlı ve çok katmanlıbirsaldırısimülasyonudur. Şirketlerin güvenlik ekiplerinin, bir organizasyonun gerçek bir saldırı karşısında ne kadar iyi bir sonuç alacağını test etmeleri için bir yol sunmaktadır. İyi kurgulanmış bir red teaming aşağıdakiler ile ilgili güvenlikaçıklarınıveteknolojialtyapısındaki,insangücündekivefizikselgüvenlikilealakalıriskleriortaya çıkaracaktır. RedTeamingoperasyonlarısırasında,yüksekeğitimligüvenlikdanışmanlarıpotansiyelfiziksel,donanım, yazılım ve insan zafiyetlerini ortaya çıkarmak için saldırı senaryolarını yürürlüğe koymaktadır. Red Teaming, kötü niyetli kişilerin şirket sistemlerini ve ağlarını tehlikeye atma veya veri ihlallerine olanak vermefırsatlarınıdatanımlamaktadır.
  4. 4. [RED TEAMING HİZMETİ ve METODOLOJİSİ] BGA Bilgi Güvenliği A.Ş. | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Red Teaming Hizmeti ve Metodolojisi Her RedTeam Operasyonu,dünyaçapındakabulgörmüşve endüstristandartlarınıkullanaraktutarlıbir şekilde yürütülmektedir. Sağlıklı bir operasyon gerçekleştirmek için endüstri standartlarını temel alıp kullanılmaktadır. TemelalınanstandartlarıNATOCooperativeCyberDefenceCentreofExcellence(NATOCCDCOE),Open Web Application Security Project (OWASP), The Penetration Testing Execution Standard (PTES), ABD OrdusuRedTeam ElKitabıv7 (USArmyRedTeamingHandbookv7)oluşturmaktadır. Bir sonrakisayfadaRedTeamingMetodolojisinindetaylarıverilmiştir. 1. Keşif (Reconnaissance) RedTeamoperasyonundakiilkveenkritikaşama,hedefleilgilimümkünolduğuncafazlabilgitoplamaya odaklanmıştır. Hedefin insanları, teknolojisi, çevresi ve çevresi hakkında çok şey öğrenmek genellikle mümkündür.Bu adımayrıca,hedefeözelbelirliaraçlaroluşturmayıveyaedinmeyideiçerir. 2. Silahlanma (Weaponization) Keşif faaliyetlerinden elde edilen bilgilere dayanarak, hedefe özel komuta kontrol merkezlerinin inşa edilmesi ve zararlıların geliştirilmesi adımıdır. Bu genellikle şunları içerir; yazılımsal ve donanımsal zararlıların hazırlanması, RFID klonlamalarını cihazlarının hazırlanması, sosyal mühendislik için senaryolarınhazırlanması,sahtekişilerinveya şirketlerinoluşturulması. 3. Gönderim (Delivery) Gönderim aşaması, operasyonun hedef ile ilk temasını içerir ve kritik aşamalardan biridir. Bu, işlemin tümüyle aktif olarak başlatıldığını gösterir. Red Team burada, belirlenen senaryolardaki hedeflere ulaşmak için hedef kişi veya kişilere yönelik eylemleri gerçekleştirirler. Fiziksel olarak kimlik kartlarını klonlamak, yüz yüze veya iletişim kanallarında sosyal mühendislik saldırıları, teknoloji altyapısındaki zafiyet veyazafiyetlerinanalizigibieylemlerdenoluştur. 4. İstismar (Exploitation) Bir adım önce gerçekleştirilen eylemin veya eylemlerin başarıya ulaşması sonucu hedefin teknoloji altyapısından erişimin elde edilme aşamasıdır. Bu adımda hedef özel geliştirilen zararlı ilgili hedef veya hedeflerebulaşmışolacaktır.
  5. 5. [RED TEAMING HİZMETİ ve METODOLOJİSİ] BGA Bilgi Güvenliği A.Ş. | www.bgasecurity.com | @BGASecurity 5. Komuta & Kontrol (Command & Control) HedefsistemveyasistemlerdeçalışmayabaşlayanzararlıyazılımRedTeamkomutavekontrolsunucuları ileiletişimegeçtiğiaşamadır.Buaşamaiçinoluşturulankomut&kontrolsunucularınormalşartlardalegal sistemler gibi görünmektedir. Ayrıca zararlının oluşturduğu ağ trafiğin de legal ağ trafiğine ait gibi görünmesiiçin çabasarfedilir. 6. Hedefe İlerleme (Actions on Objective) Bu adımda hedef kurum tarafından belirlenmiş bir hedef var ise ilgili hedefe erişmek için çalışmaların başladığıadımdır.Amaçenkısa süredeveaçığaçıkmadanilgilihedefulaşmaktır. Red Team Hizmetinin Sızma Testlerinden Farkı Günümüzün güvenlik endüstrisinde Red Teaming ve Sızma Testi terimleri eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.Her ikiside bazıortaklıklarıpaylaşsa da, gerçekte yaklaşım ve sonuçbakımından büyük ölçüdefarklılıkgösterirlerve sızmatestleritekbaşınaeksiksizbirgüvenlikanalizisağlayamamaktadır. Sızmatestlerigerçekleştirilirkentümbilgiteknolojilerininekibininbilgisivardırvetestlerkontrollüşekilde gerçekleştirilir. Red Teaming’de ise operasyonun gerçekleştirileceği bilgisine sadece bir veya iki adet yönetici sahiptir. Operasyon bilgi teknolojileri ekibinden bağımsız yürütülür. Böylece şirket, elinde insan kaynağının hedeflenmiş bir saldırıda ne kadar etkin olduğunu da görmüş olur. Red Teaming’in amacı sadeceçevreyiveçevredekisistemleritestetmekdeğil,aynızamandainsanlarınızıvesüreçlerinizidetest etmektir. Redteaming,gerçekdünyadakisaldırılarınTeknik,TaktikveProsedürleri(TTP)üzerindengerçekdünya saldırılarınısimüleederekgelenekselsızmatestlerininçokötesindeveüzerindedir. Red Teaming; • SOCveyaMaviTakımınız(BlueTeam),hedeflenmişsaldırılarınane kadarhazırvenasıltepki veriyor? • EnfektebirUSBsürücü sunulmasıdurumunda,resepsiyongörevlisibunlarıbilgisayarlarına bağlıyormu? • Ağınızdan verisızanbirveriyifarkedebiliyormusunuz? …gibisorularacevaparar. Red Teaming, geleneksel testlerden farklı olarak sıfır bilgi perspektifine mümkün olduğu kadar yakın bir şekilde gerçekleştirilir.
  6. 6. [RED TEAMING HİZMETİ ve METODOLOJİSİ] BGA Bilgi Güvenliği A.Ş. | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Sızma testi,sistemlerindekimantıkhatalarıvezafiyetleritespitederek,sözkonusugüvenlikaçıklıklarının kötü niyetli kişiler tarafından istismar edilmesini önlemek ve sistemleri daha güvenli hale getirmek maksadıyla gerçekleştirilen güvenlik testleridir. Asıl amaç, zafiyeti tespit etmekten öte ilgili zafiyeti sisteme zarar vermeyecek şekilde istismar etmek ve yetkili erişimler elde etmektir. Sızma testlerinin en büyük dezavantajı korunaklı, izole bir ortamda ve tüm bilgi teknolojilerinin bilgisi dahilinde gerçekleştirilmesidir.
  7. 7. [RED TEAMING HİZMETİ ve METODOLOJİSİ] BGA Bilgi Güvenliği A.Ş. | www.bgasecurity.com | @BGASecurity BGA Bilgi Güvenliği A.Ş. Hakkında BGA Bilgi Güvenliği A.Ş. 2008 yılından bu yana siber güvenlik alanında faaliyet göstermektedir. Ülkemizdeki bilgi güvenliği sektörüne profesyonel anlamda destek olmak amacı ile kurulan BGA Bilgi Güvenliği, stratejik siber güvenlik danışmanlığı ve güvenlik eğitimleri konularında kurumlara hizmet vermektedir. Uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalı 50 kişilik teknik ekibi ile, faaliyetlerini Ankara ve İstanbul ve USA’da sürdüren BGA Bilgi Güvenliği’nin ilgi alanlarını “Sızma Testleri, Güvenlik Denetimi, SOME, SOC Danışmanlığı, Açık Kaynak Siber Güvenlik Çözümleri, Büyük Veri Güvenlik Analizi ve Yeni Nesil Güvenlik Çözümleri” oluşturmaktadır. Gerçekleştirdiği başarılı danışmanlık projeleri ve eğitimlerle sektörde saygın bir yer edinen BGA Bilgi Güvenliği, kurulduğu günden bugüne alanında lider finans, enerji, telekom ve kamu kuruluşlarına 1.000'den fazla eğitim ve danışmanlık projeleri gerçekleştirmiştir. BGA Bilgi Güvenliği, kurulduğu 2008 yılından beri ülkemizde bilgi güvenliği konusundaki bilgi ve paylaşımların artması amacı ile güvenlik e-posta listeleri oluşturulması, seminerler, güvenlik etkinlikleri düzenlenmesi, üniversite öğrencilerine kariyer ve bilgi sağlamak için siber güvenlik kampları düzenlenmesi ve sosyal sorumluluk projeleri gibi birçok konuda gönüllü faaliyetlerde bulunmuştur. BGA Bilgi Güvenliği AKADEMİSİ Hakkında BGA Bilgi Güvenliği A.Ş.’nin eğitim ve sosyal sorumluluk markası olarak çalışan Bilgi Güvenliği AKADEMİSİ, siber güvenlik konusunda ticari, gönüllü eğitimlerin düzenlenmesi ve siber güvenlik farkındalığını arttırıcı gönüllü faaliyetleri yürütülmesinden sorumludur. Bilgi Güvenliği AKADEMİSİ markasıyla bugüne kadar “Siber Güvenlik Kampları”, “Siber Güvenlik Staj Okulu”, “Siber Güvenlik Ar- Ge Destek Bursu”, ”Ethical Hacking yarışmaları” ve “Siber Güvenlik Kütüphanesi” gibi birçok gönüllü faaliyetin destekleyici olmuştur.

×