Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

đáP án 24 đề tin

8,145 views

Published on

 • Login to see the comments

đáP án 24 đề tin

 1. 1. TIN ĐẠ CƯ NG I Ơ Đề 1 a,Nhập dãy số nguyên và in ra màn hình. b,Đếm xem có bao nhiêu bộ số mà 2 số liên tiếp có cùng tính chẵn lẻ mà số sau> số trước. c,Sắp xếp theo thứ tự tăng dần. #include<stdio.h> #include<conio.h> voidmain() { int a[100], i, j, n, c,dem; printf("Nhap so phan tu: n= "); scanf("%d",&n); //a for(i=1;i<=n;i++) { printf("Nhập phần tử thứ %d = ",i); scanf("%d",&a[i]); } printf("day so vua nhap:"); for(i=1;i<=n;i++) printf("%d",a[i]); //b dem=0; for(i=1;i<=n;i++) if((a[i]%2==0)&&(a[i+1]%2==0)&&(a[i]<a[j])) ||((a[i]%2==1)&&(a[i+1)%2==1)&&(a[i]<a[j])) dem=dem+1; printf("nco %d bo so ma hai so lien tiep co cung tinh chan le ma so sau lon hon so truoc",dem); //c
 2. 2. for(i=1;i<=n;i++) for(j=i+1;j<=n-1;j++) if(a[i]<a[j]) { c=a[i]; a[i]=a[j]; a[j]=c; } printf("nnday so sau khi sap xep la: "); for(i=1;i<=n;i++) printf("%d",a[i]); getch(); } Đề 2 Nhập dãy số a1,a2,... và in ra màn hình Tính S=sqrt((a1/n+a2/(n-1)+...+an/1) Kiểm tra xem dãy có đối xứng không? #include<stdio.h> #include<conio.h> #include<math.h> voidmain() { float s, a[100], t, tong; int i,n; printf("Nhap so phan tu cua day: n= "); scanf("%d",&n); //a
 3. 3. for(i=1;i<=n;i++) { printf("Phần tử thứ %d:",i); scanf("%f",&a[i]); } printf("day so vua nhap :"); for(i=1;i<=n;i++) printf("%f ",a[i]); //b tong=0; for(i=1;i<=n;i++) { t=a[i]/(n+1-i); tong= tong + t; } s=sqrt(tong); printf("nGia tri can tim la %f :",s); //c for(i=1;i<=n;i++) { if((i<=n)&&(a[i]==a[n+1-i])) printf("nDay tren doi xung"); else printf("Day tren khong doi xung"); break; } getch(); }
 4. 4. Đề 3 a,Nhập dãy các điểm nằm trong mặt phẳng Oxy và in các điểm vừa nhập theo mẫu (x1,y1);(x2,y2)...(xn,yn). b,Đếm các điểm nằm trên đường phân giác của góc phần tư thứ nhất và in ra. c,Trong số các đoạn thẳng tạo bởi 2 trong số các điểm đã nhập,đếm và in ra màn hình số đoạn thẳng cắt trục hoành. #include<stdio.h> #include<conio.h> voidmain() { float x[100], y[100]; int n, i, j, dem1, dem2; printf("Nhap so diem n= "); scanf("%d",&n); //a for(i=1;i<=n;i++) { printf("Nhập tọa độ điểm thứ ",i,i); scanf("%f%f",&x[i],&y[i]); } printf("Toa do cac diem vua nhap la:"); for(i=1;i<=n;i++) printf("(%3.2f,%3.2f)",x[i],y[i]); //b dem1=0; for(i=1;i<n;i++)
 5. 5. { if((x[i]>=0)&&(y[i]>=0)&&(x[i]==y[i])) dem1=dem1 + 1; } printf("nSo diem nam tren phan giac cua goc phan tu thu nhat la %d",dem1); //c dem2=0; for(i=1;i<=n;i++) for(j=i+1;j<=n-1;j++) { if(y[i]*y[j]<0) dem2=dem2+1; } printf("nSo doan thang cat truc hoanh la %d",dem2); getch(); } Đề 4 a,Nhập dãy số và in ra màn hình. b,Đếm xem có bao nhiêu phẩn tử nằm trong đoạn [-15,25] c,Kiểm tra xem dãy có giảm thật sự không? #include <stdio.h> #include <conio.h> voidmain() { float a[100];
 6. 6. int n, i, d, dem; printf("Nhap so phan tu:"); scanf("%d",&n); //a for (i=1;i<=n;i++) { printf("Phan tu thu %d la",i); scanf("%f",&a[i]); } printf("day so vua nhap"); for(i=1;i<=n;i++) printf("%3.2f ",a[i]); //b d=0; for (i=1;i<=n;i++) if ((a[i] >=-15) && (a[i]<=25)) d=d+1; if (d==0) printf("nKhong co phan tu nao nam trong doan [-15;25]"); else printf("nCo %d phan tu nam trong doan [-15;25]",d); //c dem=0; for (i=1;i<n;i++) { if (a[i] < a[i+1]) dem=dem+ 1; }
 7. 7. if (dem==0) printf("nDay la day so giam"); else printf("nDay ko phai day so giam"); getch(); } Đề 5 a,Nhập và xuất các số b,Nhập M, xuất các số >M c,Đếm các số > TBC của dãy #include<stdio.h> #include<conio.h> voidmain() { float a[100], M, t, TBC; int n, i, dem; printf("Nhap so phan tu cua day n= "); scanf("%d",&n); //a for(i=1;i<=n;i++) { printf("Phần tử thứ %d:",i); scanf("%f",&a[i]); }
 8. 8. printf("day so vua nhap :"); for(i=1;i<=n;i++) printf("%3.2f", a[i]); //b printf("nNhap M="); scanf("%f",&M); printf("nDay cac so lon hon M la: "); for(i=1;i<=n;i++) { if(a[i]>M) printf("%3.2f ",a[i]); } //c t=0; dem=0; for(i=1;i<=n;i++) { t=t+a[i]; TBC=t/n; } for(i=1;i<=n;i++) { if(a[i]>TBC) dem=dem+1; } printf("nSo phan tu lon hon TBC cua day la %d",dem); getch();
 9. 9. } Đề 6 a,Nhập và xuất mảng số nguyên. b,Tính tổng các số chia hết cho 2 mà không chia hết cho 4. c,Xét xem dãy số có phải đối xứng không? #include<stdio.h> #include<conio.h> voidmain() { int a[100], tong; int n, i; printf("Nhap so phan tu cua mang n="); scanf("%d",&n); //a for(i=1;i<=n;i++) { printf("phan tu thu a[%d]=",i); scanf("%d",&a[i]); } printf("day so vua nhap :"); for(i=1;i<=n;i++) printf("%3.2d",a[i]); //b
 10. 10. tong=0; for(i=1;i<=n;i++) { if((a[i]%2==0)&&(a[i]%4!=0)) tong=tong+a[i]; } printf("ntong cac so chia het cho 2 ma khong chia het cho 4 la %d",tong); //c for(i=1;i<=n;i++) { if((i<=n)&&(a[i]==a[n+1-i])) printf("nDay tren doi xung"); else printf("Day tren khong doi xung"); break; } getch(); } Đề 8 a,Nhập n điểm trong mp tọa độ và in ra (x1,y1);(x2,y2)...(xn,yn). b,Nhập số thực R từ bàn phím và đếm số điểm nằm trong đường tròn O bán kính R c,Xác đị nh độ dài 2 đường gấp khúc đi qua điểm(1,2,..n) va (2,3,...n) và so sánh độ dài 2 đường gấp khúc. #include <stdio.h>
 11. 11. #include <conio.h> #include<math.h> voidmain() { int n, i, dem, j; float x[100], y[100], R, s1, s2, t1, t2; printf("Nhap so diem "); scanf("%d",&n); //a for(i=1;i<=n;i++) { printf("Nhap toa do diem thu (x[%d],y[%d])",i,i); scanf("%f%f",&x[i],&y[i]); } printf("n In cac diem vua nhap"); for(i=1;i<n;i++) printf("(%3.2f,%3.2f),",x[i],y[i]); //b dem=0; printf("nNhap ban kinh R="); scanf("%f",&R); for (i=1;i<=n;i++) { if((x[i]*x[i]+y[i]*y[i])<R*R) dem=dem+1; } if (dem=0)
 12. 12. printf("K co diem nao nam trong dg tron tam O(0;0) ban kinh %3.2f",R); else printf("n Co %d diem nam trong dg tron tam O(0;0) ban kinh %3.2f",dem,R); //c s1=0; s2=0; t1=0; t2=0; for (i=1;i<n;i++) { t1=(x[i+1] - x[i])*(x[i+1] - x[i])+(y[i+1] - y[i])*(y[i+1] - y[i]); s1=s1+sqrt(t1); } for (i=2;i<n;i++) { t2=(x[i+1] - x[i])*(x[i+1] - x[i])+(y[i+1] - y[i])*(y[i+1] - y[i]); s2=s2+sqrt(t2); } printf("nDo dai duong gap khuc di qua diem (1,2,..%d) la %f",n,s1); printf("nDo dai duong gap khuc di qua diem (2,3,..%d) la %f",n,s2); //c if (s1 > s2) printf("nDo dai duong gap khuc di qua diem (1,2,...%d) > do dai duong gap khu di qua diem (2,3,..%d)",n,n); if (s1 < s2)
 13. 13. printf("nDo dai duong gap khuc di qua diem (1,2,...%d) < do dai duong gap khu di qua diem (2,3,..%d)",n,n); if(s1=s2) printf("nDo dai duong gap khuc di qua diem (1,2,...%d) = do dai duong gap khu di qua diem (2,3,..%d)",n,n); getch(); } Đề 9 a,Nhập dãy số: P(x)=a0+a1x+a2 x^2+...+an x^n Q(y)=b0+b1x+b2 x^2+...+bn x^n b,Nhập x, Tìm P,Q. c,Tìm tổng P+Q và in ra tổng. #include <stdio.h> #include <math.h> #include <conio.h> main() { int n,P[100], i, Q[100], x, s1, s2; printf("Nhap n="); scanf("%d",&n); printf("Nhap day Pn"); for(i=0;i<=n;i++) {
 14. 14. printf("Phan tu thu %d la",i); scanf("%d",&P[i]); } printf("Nhap day Qn"); for(i=0;i<=n;i++) { printf("Phan tu thu %d la",i); scanf("%d",&Q[i]); } printf("Nhap x="); scanf("%d",&x); s1=P[0];s2=Q[0]; for(i=1;i<=n;i++) { s1=s1+P[i]*pow(x,i); s2=s2+Q[i]*pow(x,i); } printf("Gia tri P(x) va Q(y) lan luot la %d %d",s1,s2); printf("nGia tri tong P(x)+Q(y) la %d",s1+s2); getch(); } Đề 10 Viết chương trình C để giải quyết bài toán: . Nhập các số nguyên của đa thức trên một dòng. . Nhập một giá trị x1, từ bàn phím.Hãy tính và in ra màn hình P(xi), Q(xi). . Xác định và in ra màn hình trên một dòng các hệ số của đa thức R(x)= x.P(x)- Q(y) +100 #include <stdio.h> #include <math.h> #include <conio.h>
 15. 15. main() { int n,P[100],i,Q[100],x,s1,s2,P1[100],R[100]; printf("Nhap n="); scanf("%d",&n); printf("Nhap day P "); for(i=0;i<=n;i++) scanf("%d",&P[i]); printf("Nhap day Q "); for(i=0;i<=n;i++) scanf("%d",&Q[i]); printf("Nhap x="); scanf("%d",&x); s1=P[0];s2=Q[0]; for(i=1;i<=n;i++) { s1=s1+P[i]*pow(x,i); s2=s2+Q[i]*pow(x,i); } printf("Gia tri P(x) va Q(y) lan luot la %d %d",s1,s2); P1[0] =0; for(i=1;i<=n;i++) P1[i]=P[i-1]; R[0]=Q[0] + P1[0] + 100; R[n+1]=P[n]; for(i=1;i<=n;i++) R[i]=Q[i] + P1[i]; printf("nHe so cua da thuc R(x)=x*P(x)+Q(y)+100 la: "); for(i=0;i<=n+1;i++) printf("%d ",R[i]); getch(); }
 16. 16. Đề 18 a,Nhập dãy số. b,Tính TBC. #include <stdio.h> #include <conio.h> voidmain() { float s; int n, i, a[100]; printf("Nhap so phan tu cua day"); scanf("%d",&n); //a for (i=1;i<=n;i++) { printf("Phan tu thu %d la",i); scanf("%d",&a[i]); } printf("In day so tren 1 dongn"); for(i=1;i<=n;i++) printf("%d ",a[i]); //b s=0; for (i=1;i<=n;i++) s=s+a[i]; printf("nTBC cua day so la %0.2f",s/n);
 17. 17. getch(); } Đề 20 a,Nhập vào dãy số và in ra màn hình. b,Tìm 2 số liên tiếp mà tích của chúng chia hết cho tổng của chúng. c,TÌm số chẵn lớn nhất trong dãy, đếm xem số đó xuất hiện bao nhiều lần. #include <stdio.h> #include <conio.h> voidmain() { int n, i, j, a[100], dem, dem1 t, s, max, d=0; printf("Nhap so phan tu cua day n="); scanf("%d",&n); //a for (i=1;i<=n;i++) { printf("Phan tu thu %d la",i); scanf("%d",&a[i]); } printf("n In day so tren 1 dong");
 18. 18. for(i=1;i<=n;i++) printf("%d ",a[i]); //b dem=0; for (i=1;i<n;i++) { t=a[i] *a[i+1]; s=a[i] + a[i+1]; if (t % s == 0) { dem=dem+1; c[dem]=i; } } if (dem==0) printf("n K co cap so lien tiep nao ma tich cua chung chia het cho tong cua chung"); else { printf("nCo %d cap so lien tiep ma tich cua chung chia het cho tong cua chung",d); printf("nCac cap so do lan"); for (i=1;i<=dem;i++) printf("%d%d ",a[c[i]],a[c[i+1]]); } //c d=0; for (i=1;i<=n;i++) {
 19. 19. if(a[i]%2==0) max=a[i]; d=d+1; break; } if(d==0) printf("n Day so da cho khong co max chan:") for(i=1;i<=n;i++) { if((a[i]>max)&&(a[i]%2==0)) max=a[i]; } printf("so chan lon nhat trong day la %d:",max) dem1=0; for(i=1;i<=n;i++) { if(a[i]=max) dem1=dem1+1; } printf("co %d phan tu trong day",dem1) getch(); } Đề 21 a,Nhập dãy số và in ra màn hình. b,Tính TBC các số chẵn không chia hết cho 4.
 20. 20. c,Kiểm tra xem dãy có đối xứng lẻ không? #include <stdio.h> #include <math.h> #include <conio.h> voidmain() { int n, i, a[100], dem1, dem; float tong; printf("Nhap so phan tu n="); scanf("%d",&n); //a for (i=1;i<=n;i++) { printf("Phan tu thu %d la",i); scanf("%d",&a[i]); } printf("n In day so tren 1 dong"); for(i=1;i<=n;i++) printf("%d ",a[i]); //b dem=0; tong=0; for (i=1;i<=n;i++) if (a[i] % 2 ==0)&&(a[i]%4!=0)
 21. 21. { dem=dem+1; tong=tong+a[i]; } if (dem==0) printf("nTrong day ko co phan tu chan nao ma k chia het cho 4"); else printf("nTBC cac phan tu chan ma k chia het cho 4 la %3.2f",tong/dem); //c dem1=0; for (i=1;i<=n;i++) if (a[i]!=a[n+1-i]) dem=dem+1; if (dem==0) { if (n % 2 !=0) printf("n Day la day doi xung le"); if (n % 2 ==0) printf("n Day k phai la day doi xung le"); } else printf("nDay k phai day doi xung le"); getch(); } Đề 22 a,Nhập và in ra màn hình 2 dãy số. b,TÌm số lớn nhất trong dãy a, có bao nhiêu số trong dãy b >GTLN của dãy a c,tìm cặp số a[i]=b[i]
 22. 22. #include <stdio.h> #include <conio.h> voidmain() { int n, i, d, dem; float a[100], b[100], max, c[100]; printf("Nhap so phan tu cua day"); scanf("%d",&n); //a printf("Nhap day A:n"); for(i=1;i<=n;i++) { printf("Phan tu thu %d la:",i); scanf("%f",&a[i]); } printf("Nhap day B:n"); for(i=1;i<=n;i++) { printf("Phan tu thu %d la",i); scanf("%f",&b[i]); } printf("In day A ra man hinh:"); for (i=1;i<=n;i++) printf("%3.2f ",a[i]); printf("In day B ra man hinh:"); for (i=1;i<=n;i++) printf("%3.2f ",b[i]);
 23. 23. //b max=a[1]; for (i=2;i<=n;i++) { if (a[i] > max) max=a[i]; } printf("nSo lon nhat trong day A la %3.2f",max); dem=0; for (i=1;i<=n;i++) { if (b[i] > max) dem=dem+1; } if (dem==0) printf("n Khong co so nao trong day B lon hon so lon nhat cua day A"); else printf("nCo %d so trong day B lon hon so lon nhat cua day A",d); //c d=0; for (i=1;i<=n;i++) if (a[i] == b[i]) { d=d+1; c[d]=i; } if (d==0) printf("nK co cap so nao thoa man a[i]=b[i]");
 24. 24. else { printf("nCo %d cap so thoa man a[i]=b[i]",d); printf("nCac cap so do la:"); for (i=1;i<=d;i++) printf("(%0.2f;%0.2f) ",a[c[i]],b[c[i]]); } getch(); } Đề 23 a,Nhập n điểm trong mp tọa độ và in ra màn hình. b,Tính khoảng cách từng điểm đến Oy. #include <stdio.h> #include <math.h> #include <conio.h> voidmain() { int n, i; float x[100], y[100]; printf("Nhap so diem trong mp toa do:"); scanf("%d",&n); //a for(i=1;i<=n;i++) { printf("Nhap toa do diem thu (x[%d],y[%d]) la",i,i); scanf("%f%f",&x[i],&y[i]);
 25. 25. } printf("In cac diem vua nhapn"); for(i=1;i<n;i++) printf("(%3.2f,%3.2f),",x[i],y[i]); //b for (i=1;i<=n;i++) { printf("nKhoang cach diem co toa do (%0.2f;%0.2f) toi truc Oy la ",x[i],y[i]); printf("%3.2f",fabs(x[i])); } getch(); } Đề 24 a,Nhập tọa độ n điểm trong mp tọa độ và in ra màn hình. b,Đếm số điểm nằm trong góc phần tư thứ 3 va nằm trên đường thẳng y=x c,Tính diện tích đường tròn tâm (xi,yi) co bán kính R min sao cho đường tròn đó chứa tất cả các điểm còn lại. #include <stdio.h> #include <conio.h> voidmain() { int n, i, dem; float x[100], y[100], B, max, s;
 26. 26. printf("Nhap so diem trong mp toa do"); scanf("%d",&n); //a for(i=1;i<=n;i++) { printf("Nhap toa do diem thu (x[%d],y[%d]) la",i,i); scanf("%f%f",&x[i],&y[i]); } printf("In ra man hinh cac diem vua nhapn"); for(i=1;i<n;i++) printf("(%3.2f,%3.2f),",x[i],y[i]); //b dem=0; for(i=1;i<=n;i++) { if(((x[i] < 0) && (y[i] < 0)) &&(x[i]=y[i])) dem=dem+1; } if (dem=0) printf("nK co diem nao nam o goc phan tu thu III va tren dt y=x"); else printf("nCo %d diem nam o goc phan tu thu III va tren dt y=x",d); //c max=x[1]*[x1]+y[1]*[y1]; for (i=1;i<=n;i++) { B=x[i]*x[i]+y[i]*y[i];
 27. 27. if (B > max) max=B; } s=3.14*max; printf("nDien tich vong tron chua tat ca cac diem con la la %3.2f",s); getch(); } Hết-Đéo còn đâu mà xem ^^

×