Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ ĐƠN VỊ SỰ NGHIÊP CÔNG LẬP

Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức được Nhà nước thành lập để thực hiện các hoạt động nhằm cung ứng các dịch vụ công thiết yếu phục vụ cho đời sống cộng đồng nên có vị trí, vai trò quan trọng trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước và đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong những năm qua, các đơn vị sự nghiệp công lập đã được thành lập và hoạt động với nhiều mô hình đa dạng, trực thuộc nhiều cơ quan quản lý nhà nước khác nhau, đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước nên đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ ĐƠN VỊ SỰ NGHIÊP CÔNG LẬP

 1. 1. BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG THUỘC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TS. BÙI QUANG XUÂN HV CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH ĐH NỘI VỤ TẠI ĐÀ NẴNG
 2. 2. TS. BÙI QUANG XUÂN ĐH NỘI VỤ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CỦA LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CHUYÊN ĐỀ 2
 3. 3. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức được Nhà nước thành lập để thực hiện các hoạt động nhằm cung ứng các dịch vụ công thiết yếu phục vụ cho đời sống cộng đồng nên có vị trí, vai trò quan trọng trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước và đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.
 4. 4. I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CẤP PHÒNG TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
 5. 5. CHỨC NĂNG CỦA CẤP PHÒNG
 6. 6. CHỨC NĂNG CHUNG CỦA CẤP PHÒNG  Tiếp nhận, tổ chức thực hiện các mệnh lệnh của cấp trên trực tiếp thông qua các văn bản quản lý  Đề xuất các kiến nghị, nguyện vọng của đơn vị  Tổ chức, triển khai thực hiện, nhất là các lĩnh vực có tính chuyên môn, nghiệp vụ.
 7. 7. CHỨC NĂNG CỦA CẤP PHÒNG Xác định rõ mục tiêu hoạt động của phòng  Xây dựng các tiêu chí hoạt động trong quản lý thực hiện nhiệm vụ của phòng
 8. 8. CHỨC NĂNG CỦA CẤP PHÒNG  Huy động sự tham gia của nhân viên  Xây dựng hệ thống chế tài quản lý nội bộ của lãnh đạo cấp phòng  Những yêu cầu đặt ra đối với công tác tham mưu của lãnh đạo cấp phòng
 9. 9. 1.3. NHIỆM VỤ CẤP PHÒNG TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
 10. 10. 1.3. NHIỆM VỤ CẤP PHÒNG TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn 2. Xây dựng, trình cấp trên các dự thảo các phương án tổ chức 3. Xây dựng, trình cấp trên các đề án. 4. Xây dựng, trình cấp trên xét và phê duyệt, ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch
 11. 11. 1.3. NHIỆM VỤ CẤP PHÒNG TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 5. Xây dựng, trình cấp trên nội quy, quy chế, kế hoạch tác nghiệp, văn hóa tổ chức, 6. Tổ chức thường xuyên các nghiệp vụ chuyên môn 7. Trực tiếp quản lý con người, cơ sở vật chất, tài chính 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác
 12. 12. 2. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO
 13. 13. VỀ QUẢN LÝ  “Quản lý là nghệ thuật hoàn thành công việc thông qua những người khác”  (Mary Parker Follett, 1936).  “Quản lý là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra công việc của các thành viên trong tổ chức, sử dụng các nguồn lực sẵn có để đạt được các mục tiêu của tổ chức”  (Stoner, 1995).
 14. 14. QUẢN LÝ LÀ GÌ ?  Hoạt động: Chỉ huy, Phối hợp Sáng tạo có ý thức, có tổ chức Mà con người tiến hành trong tổ chức nhằm đạt được một mục tiêu chung nào đó.
 15. 15. VỀ QUẢN LÝ  Nhằm huy động tất cả các nguồn lực (nhất là nguồn nhân lực),  Thông qua các quy trình, kỹ thuật, tác động có chủ đích, hướng tới việc đạt được mục tiêu chung của tổ chức.  NGÀNH KHOA HỌC,  NGHỆ THUẬT  MỘT NGHỀ
 16. 16. LÃNH ĐẠO  “Lãnh đạo là quá trình ảnh hưởng tới những hoạt động của nhóm có tổ chức để đạt tới mục tiêu”  (Rauch và Behling, 1984);  “Lãnh đạo là cư xử của một cá nhân khi anh ta chỉ đạo các hoạt động của nhóm để đạt tới những mục tiêu chung”  (Hemphill và Coons, 1957);  “Lãnh đạo là sự ảnh hưởng đến cá nhân một cách trực tiếp nhằm đạt mục tiêu”  (Marianne - Đan Mạch, 2004).
 17. 17. LÃNH ĐẠO Quá trình gây ảnh hưởng và tác động tới con người và tổ chức;  Đưa ra chủ trương, phương hướng phát triển tổ chức;  Nhằm thực hiện mục tiêu
 18. 18. NHÀ LÃNH ĐẠO
 19. 19. 2.2. PHÂN BIỆT LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ. 1. Giữ cho hệ thống tổ chức hoạt động trơn tru; 2. Dự báo và ra lệnh; 3. Đạt kết quả công việc theo mục tiêu; 4. Các mục tiêu: Lập kế hoạch và dự trù ngân sách, kiểm soát và giải quyết vấn đề; 5. Con người: Tổ chức và bố trí nhân sự; 6. Văn hoá: Sống cùng (củng cố, phát triển nó). 1. Phát triển tổ chức và xác định tương lai cho tổ chức; 2. Tạo ra sự thay đổi để phát triển tổ chức theo mục tiêu; 3. Các mục tiêu: Thiết lập phương hướng, tạo động cơ và gây cảm hứng; 4. Con người: Liên kết con người; 5. Văn hoá: Tạo ra văn hoá.
 20. 20. NGƯỜI LÃNH ĐẠO NGƯỜI QUẢN LÝ  LÀM ĐÚNG CÔNG VIỆC  LÀM VIỆC THEO ĐÚNG CÁCH  CÓ TẦM NHÌN, XÁC ĐỊNH ĐƯỢC VIỄN CẢNH  XÁC ĐỊNH ĐƯỢC CÁC MỤC TIÊU  GÂY CẢM HỨNG VÀ TẠO CAM KẾT  CHỈ ĐẠO VÀ KIỂM SOÁT CẤP DƯỚI  THỰC HIỆN ẢNH HƯỞNG (CHIỀU DỌC VÀ CHIỀU NGANG)  THỰC HIỆN QUYỀN LỰC (TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI)  CÓ TÍNH ĐỔI MỚI  CÓ TÍNH PHÂN TÍCH  TẬP TRUNG VÀO SỰ THAY ĐỔI  TẬP TRUNG VÀO VIỆC DUY TRÌ, PHÁT TRIỂN  HƯỚNG VÀO CON NGƯỜI  HƯỚNG VÀO NHIỆM VỤ
 21. 21. NHÀ LÃNH ĐẠO Nhà lãnh đạo chức vị có quyền hành do vị trí, nghi thức, truyền thống và các cơ cấu tổ chức đem lại. Nhà lãnh đạo thật sự dùng tài năng, phẩm chất để gây ảnh hưởng tới mọi người, và lôi cuốn họ.
 22. 22. TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ, LÃNH ĐẠO
 23. 23. TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ, LÃNH ĐẠO CHỈ HUY MỘT ĐƠN VỊ. HỘI ĐỦ NHỮNG ĐỨC TÍNH CẦN THIẾT NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG CHỈ HUY NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG HƯỚNG DẪN NGƯỜI HƯỚNG DẪN NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO MỘT CÁCH KHÔN KHÉO ĐEM LẠI THÀNH CÔNG VÀ KẾT QUẢ TỐT ĐẸP ĐƠN VỊ MÀ MÌNH LÃNH ĐẠO. NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG DẪN DẮT KHẢ NĂNG VÀ KIẾN THỨC TỐT
 24. 24. 2.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ, LÃNH ĐẠO CHỦ YẾU
 25. 25. 2.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ, LÃNH ĐẠO CHỦ YẾU A. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC, VẬN ĐỘNG, TUYÊN TRUYỀN B. PHƯƠNG PHÁP HÀNH CHÍNH C. PHƯƠNG PHÁP KINH TẾ
 26. 26. 3. VAI TRÒ CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
 27. 27. VAI TRÒ, CHỨC NĂNG CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO 1.Xác định mục tiêu, định hướng phát triển của tổ chức lâu dài 2.Tổ chức mối quan hệ phát triển bền vững bên trong và bên ngoài tổ chức 3.Động viên nhân viện 4.Nhân biệt các khác biệt 5.Khơi nguồn mọi sự hỗ trợ bên ngài
 28. 28. 2- NHÀ LÃNH ĐẠO ĐÓNG NHỮNG VAI TRÒ GÌ ? NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG HUẤN LUYỆN VIÊN THỦ LĨNH BOSS THẦN TƯỢNG CEO NGƯỜI THẦY MẪU MỰC TÁC NHÂN XÚC TÁC NGƯỜI TRUYỀN LỬA NHẠC TRƯỞNG
 29. 29. 3.1. VAI TRÒ CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CẤP PHÒNG ĐƠN VI ̣ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP Vai trò của người lãnh đạo liên quan đến sự thay đổi, đổi mới theo mục tiêu,  Tạo động cơ cho người dưới quyền,  Tạo mối quan hệ qua lại giữa các cá nhân, cấp dưới.
 30. 30. 3.1. VAI TRÒ CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CẤP PHÒNG ĐƠN VI ̣ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP  VAI TRÒ TƯƠNG TÁC  VAI TRÒ THÔNG TIN  VAI TRÒ RA QUYẾT ĐỊNH
 31. 31. 3.2. Vai trò của người quản lý  Lập kế hoạch.  Tổ chức.  Bố trí nhân sự.  Chỉ đạo.  Điều phối.  Báo cáo.  Dự trù kinh phí.
 32. 32. Company LOGO 4. YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC, KỸ NĂNG VÀ PHẨM CHẤT CỦA LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
 33. 33. VỀ KIẾN THỨC, KỸ NĂNG VÀ PHẨM CHẤT KIẾN THỨC  Kiến thức chuyên môn  Kiến thức về khoa học quản lý  Các kiến thức khác KỸ NĂNG  Kỹ năng quản lý  Kỹ năng điều hành  Một số kỹ năng khác
 34. 34. PHONG CÁCH VÀ PHẨM CHẤT LÃNH ĐẠO
 35. 35. PHONG CÁCH VÀ PHẨM CHẤT LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 1. Phong cách lãnh đạo quyền uy 2. Phong cách lãnh đạo dân chủ 3. Phong cách lãnh đạo ủy quyền
 36. 36. PHẨM CHẤT CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG
 37. 37. Phẩm chất cá nhân của người lãnh đạo, quản lý cấp phòng  Về phẩm chất chính trị, tư tưởng đạo đức  Về kiến thức phải vừa rộng lại phải vừa sâu đủ tầm với lĩnh vực mình đảm trách  Phải thống nhất giữa lời nói và việc làm, linh hoạt và mềm dẻo, tháo vát và chủ động, có bản lĩnh, quyết đoán, dám nghĩ dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm;  Tập hợp và xử lý kịp thời thông tin, ra quyết định phù hợp
 38. 38. Phẩm chất cá nhân của người lãnh đạo, quản lý cấp phòng  Về phương pháp và phong cách công tác, biết sử dụng các phương pháp quản lý phù hợp trong các tình huống, luôn chủ động trước mọi sức ép để thực hiện được mục tiêu theo các phương án thực thi, biết bao quát nhưng không hời hợt, mềm dẻo về hành xử nhưng cứng cỏi trong biện luận, thuyết phục, có óc thực tế và tính quyền biến, quyết sách phải độc lập
 39. 39. CÂU HỎI VÀ TÌNH HUỐNG. 1.Phân biệt sự khác nhau giữa lãnh đạo và quản lý. 2. Phân tích phong cách và các yếu tố tác động đến đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp phòng. 3. Những kỹ năng tham mưu và tổ chức quản lý, điều hành công việc của phòng có hiệu quả.
 40. 40. CÂU HỎI VÀ TÌNH HUỐNG. 4. Phân tích một số kinh nghiệm trong quá quản lý phòng trong cơ quan đơn vị công tác. 5. Bài tập trắc nghiệm về phong cách quản lý phòng. 6. Tình huống cụ thể trong công tác quản lý của phòng.
 41. 41. CHÚC THÀNH CÔNG BUIQUANGXUAN 0913183168 buiquangxuandn@gmail.com

×