Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TS. BÙI QUANG XUÂN. CÁC PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

“Chiến lược là việc xác định phương hướng và quy mô của một tổ chức trong dài hạn; ở đó tổ chức phải giành được lợi thế thông qua việc kết hợp các nguồn lực trong một môi trường mang tính cạnh tranh, nhằm thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của thị trường cũng như đáp ứng được kỳ vọng của các tác nhân có liên quan đến tổ chức” .

Nói cách khác, chiến lược bao gồm:· Mục tiêu mà doanh nghiệp cố gắng đạt được trong dài hạn (phương hướng)

· Thị trường mà doanh nghiệp cạnh tranh và quy mô của các hoạt động thực hiện trên thị trường cạnh tranh đó (thị trường, quy mô)?

· Cách thức hoạt động để doanh nghiệp làm việc hiệu quả hơn so với các đối thủ cạnh tranh trên những thị trường đó (lợi thế)?

· Nguồn lực cần có của doanh nghiệp (kỹ năng, tài sản, tài chính, các mối quan hệ, năng lực kỹ thuật, trang thiết bị) để có khả năng cạnh tranh với đối thủ (các nguồn lực)?

· Những yếu tố bên ngoài, yếu tố môi trường có ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp (môi trường)

· Lợi ích và kì vọng từ những người có quyền lực trong và ngoài doanh nghiệp (các cổ đông)?

 • Be the first to comment

TS. BÙI QUANG XUÂN. CÁC PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

 1. 1. L o g o CÁC PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯỢC Chương trình Thạc sỹ quản lý kinh tế TS. BÙI QUANG XUÂNTS. BÙI QUANG XUÂN ĐT 0913 183 168ĐT 0913 183 168 buiquangxuandn@gmail.combuiquangxuandn@gmail.com
 2. 2. 1.1. Xác định được chiến lược cấp công ty, đơnXác định được chiến lược cấp công ty, đơn vị và chức năngvị và chức năng 2.2. Mô tả chiến lược tăng trưởng bền vữngMô tả chiến lược tăng trưởng bền vững 3.3. Mô tả chiến lược tăng trưởngMô tả chiến lược tăng trưởng 4.4. Định nghĩa sự đa dạng đồng tâmĐịnh nghĩa sự đa dạng đồng tâm 5.5. Định nghĩa sự hoà nhập theo chiều dọcĐịnh nghĩa sự hoà nhập theo chiều dọc 6.6. Định nghĩa sự hoà nhập theo chiều ngangĐịnh nghĩa sự hoà nhập theo chiều ngang
 3. 3. 7.7. Giải thích chiến lược suy giảmGiải thích chiến lược suy giảm 8.8. Trình bày 3 chiến lược cắt giảmTrình bày 3 chiến lược cắt giảm 9.9. Giải thích 3 loại chiến lược cạnhGiải thích 3 loại chiến lược cạnh tranh chung chủ yếutranh chung chủ yếu 10.10.Định nghĩa các vụ sát nhập vàĐịnh nghĩa các vụ sát nhập và thôn tínhthôn tính 11.11.Giải thích về các liên doanhGiải thích về các liên doanh
 4. 4. L o g o NỘI DUNG 1.Quá trình ra quyết định chiến lược1 2. Tư duy chiến lược và sự liên kết với xây dựng chiến lược 2 3. Các mô hình phân tích lựa chọn chiến lược3 4. Bài tập tình huống4
 5. 5. QUY TRÌNH LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC 1.Nhận dạng chiến lược hiện hành 2.Phân tích cơ cấu vốn đầu tư 3.Lựa chọn chiến lược cấp công ty 4.Đánh giá chiến lược lựa chọn
 6. 6. 1. Chúng ta đang ở đâu? 3. Làm thế nào để đến đó? 4. Chúng ta đã làm việc đó như thế nào? 2. Chúng ta đang muốn đi đến đâu? Nhiệm vụ,môi trường và nguồn lực hiện hữu Kết quả đầu ra và các mục tiêu Kế hoạch chiến lược Đánh giá và báo cáo trên cơ sở đo lường thực hiện
 7. 7. - Tư duy chiến lược và - Xây dựng kế hoạch chiến lược
 8. 8. Tư duy chiến lược là cái chúng ta cần Xây dựng kế hoạch chiến lược là cái chúng ta có
 9. 9. Henry Mintzberg&Gary Hamer: Tư duy chiến lược là loại tư duy: • mang tính sáng tạo; • đột phá; •chú trọng tới tương lai và •có tính thực nghiệm Xác định lại trong bối cảnh ngày nay: Tư duy chiến lược là loại tư duy: • theo quan điểm hệ thống • chú trọng tới mục đích • tư duy đúng lúc • phương pháp tiếp cận dựa trên giả thuyết • khả năng nắm bắt cơ hội thông minh - Chú trọng tương lai mà không xem xét các yếu tố quá khứ - Không thích hợp với phương pháp lập kế hoạch mang tính hành chính, chú trọng tài chính, gia tăng số lượng
 10. 10. Cần những điều kiện gì để Xây dựng chiến lược ?
 11. 11. 1. Bạn có tư duy chiến lược? 2. Bạn làm gì để liên kết tư duy chiến lược với quá trình xây dựng kế hoạch chiến lược? 3. Bạn biết phân tích, lựa chọn các chiến lược phù hợp? 4. Sự hoà hợp giữa năng lực cá nhân với việc sử dụng những công cụ, phương pháp và thông tin khảo sát, phân tích, đánh giá môi trường? Cần những điều kiện gì để Xây dựng chiến lược ?
 12. 12. TƯ DUY CHIẾN LƯỢC
 13. 13. 1. Quan điểm, cách tiếp cận mang tính hệ thống 1) Việc nghiên cứu, phân tích chiến lược được xây dựng trên nền tảng hệ thống những triển vọng 2) Tổ chức được xem xét là một hệ thống tổng thể, tích hợp các tiểu hệ thống (mối quan hệ, ảnh hưởng, tác động lẫn nhau) 3) Công việc của các cá nhân, các bộ phận là sự tham gia tạo ra kết quả của cả hệ thống (chứ không phải là hoàn thành nhiệm vụ) 4) Tổ chức, khách hàng, các nhà cung cấp là những thành tố của một hệ thống; 5) Sự tồn tại và mối quan hệ tương tác của tổ chức với môi trường bên ngoài được coi là quá trình vận hành của hệ thống TƯ DUY CHIẾN LƯỢC
 14. 14. 2. Chú trọng tới mục đích -2. Chú trọng tới mục đích - Hướng mục tiêuHướng mục tiêu Động lựcĐộng lực cho tư duy chiến lượccho tư duy chiến lược là mục đíchlà mục đích • Mục đích làMục đích là “Đạt tối đa mục“Đạt tối đa mục tiêu với nguồn lực tối thiểu “tiêu với nguồn lực tối thiểu “ • Mục đích giúp cho việcMục đích giúp cho việc huyhuy động tối đa và sử dụng hợpđộng tối đa và sử dụng hợp lýlý các nguồn lực (vô hình &các nguồn lực (vô hình & hữu hình)hữu hình)
 15. 15. 3. Tư duy đúng lúc – Gắn kết hiện tại với quá khứ và tương lai Nối kết quá khứ, hiện tại và tương lai Ba yếu tố của Tư duy đúng lúc:  Quá khứ có giá trị dự báo cho tương lai  Những biến đổi, thay đổi sẽ xảy ra, hoặc đã xuất hiện, làm chệch hướng những dòng chảy quen thuộc sẽ là những yếu tố quan trọng cho tương lai  So sánh liên tục dao động quá khứ, hiện tại và tương lai  Tìm kiếm cơ hội thông qua sự can đảm trí tuệ để khám phá những dấu hiệu không thích hợp với những quan điểm trong hiện tại
 16. 16. 4. Dựa trên những giả thuyết4. Dựa trên những giả thuyết  Tư duy chiến lược đòi hỏi liênTư duy chiến lược đòi hỏi liên tục đưa ra các giả thiết vàtục đưa ra các giả thiết và kiểm nghiệm các giả thiết:kiểm nghiệm các giả thiết: Giả thuyết : Cái gì nếu …..?Giả thuyết : Cái gì nếu …..?  Kiểm nghiệm: Nếu …. ThìKiểm nghiệm: Nếu …. Thì ….?….?  Tư duy chiến lược vừa mangTư duy chiến lược vừa mang ttíính snh sááng tạo, vừa cng tạo, vừa cóó ttíính phnh phêê phpháánn
 17. 17. 5. NẮM BẮT CƠ HỘI MỘT CÁCH THÔNG MINH 1. Xác định được các cơ hội với các chiến lược cần thiết tương ứng 2. Đánh giá được chi phí cơ hội : rủi ro bỏ mất các chiến lược khác 3. Lựa chọn cơ hội cần nắm bắt với những chiến lược nhất định 4. Đẩy mạnh những chiến lược được dự tính, trong khi vẫn mở ra khả năng cho sự xuất hiện các chiến lược mới
 18. 18. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRUYỀN THỐNG
 19. 19. 1.Có thể dự tính được tương lai một cách cụ thể, chi tiết 2.Xây dựng chiến lược là trách nhiệm của các nhà lãnh đạo cấp cao; thực hiện chiến lược thuộc trách nhiệm của cấp dưới 3.Kiểm soát thông qua hệ thống các tiêu chuẩn đánh giá; các tổ chức có thể đánh giá và giám sát các thông số quan trọng 4.Vai trò của các nhà quản trị cấp dưới là tập trung vào “lãnh địa riêng” 5.Việc tạo ra kế hoạch là mục tiêu cuối cùng
 20. 20. Tư duy chiến lượcTư duy chiến lược • Hình dạng của tương lai là sự giả định; • Xây dựng và thực hiện chiến lược ảnh hưởng, quan hệ chặt chẽ với nhau; • Hướng sự quan tâm của toàn tổ chức vào chiến lược: •Trách nhiệm xây dựng chiến lược thuộc tất cả các cấp trong toàn tổ chức • Chiến lược được thấm nhuần trong toàn tổ chức, là cơ sở cho việc lựa chọn quyết định tại các vị trí thực hiện; • Các “lãnh địa” riêng của các nhà quản trị cấp dưới được gắn kết với các chức năng khác nhau của toàn tổ chức • Chia sẻ thông tin • Đào tạo năng lực tư duy chiến lược trở thành nhu cầu
 21. 21. Tư duy chiến lược là điều kiện CẦN để: •Tìm hiểu và quản lý sự thay đổi •Nắm bắt cơ hội Xây dựng chiến lược là điều kiện ĐỦ để: •Kế hoạch hoá chiến lược •Đưa chiến lược vào thực tiễn •Làm cho chiến lược trở thành hiện thực Liên kết tư duy chiến lược vàLiên kết tư duy chiến lược và xây dựng kế hoạch chiến lượcxây dựng kế hoạch chiến lược
 22. 22. Liên kết tư duy chiến lược vàLiên kết tư duy chiến lược và xây dựng kế hoạch chiến lượcxây dựng kế hoạch chiến lược • Quản lý sự thay đổi: •Quá trình phát triển liên tục, đột phá sự liên kết giữa hiện tại và tương lai được tạo ra thông qua sự phối hợp giữa tư duy chiến lược và xây dựng kế hoạch chiến lược • Mô hình quản lý chiến lược 7 S của McKinsey: • Liên kết các giá trị để huy động tổng thể cho việc đạt mục tiêu • Mâu thuẫn giữa: •Mục tiêu quản lý sự thay đổi
 23. 23. M« h×nh qu¶n lý : McKinsey 7-SM« h×nh qu¶n lý : McKinsey 7-S ChiÕn l­îc (Strategy) Kü n¨ng (Skill) C¸c gi¸ trÞ chung (Shared Value) Nh©n viªn (Staff) Phong c¸ch (Style) HÖ thèng (System) C¬ cÊu (Structure)
 24. 24. Liên kết tư duy chiến lược vàLiên kết tư duy chiến lược và xây dựng kế hoạch chiến lượcxây dựng kế hoạch chiến lược • Xây dựng kế hoạch chiến lược mới phải có khả năng phát hiện sự mâu thuẫn giữa: • Yêu cầu liên kết các giá trị cho mục tiêu hiệu quả và năng suất; • Yêu cầu phá vỡ sự liên kết để tạo ra sự thay đổi và khả năng thích nghi • Tư duy chiến lược hỗ trợ phá vỡ sự liên kết bằng: • Khoảng trống giữa thực tiễn hôm nay với tương lai mong muốn trong tư duy các nhà quản trị, là động lực cho hình thành chiến lược và sự thay đổi
 25. 25. Liên kết tư duy chiến lược vàLiên kết tư duy chiến lược và xây dựng kế hoạch chiến lượcxây dựng kế hoạch chiến lược • Phải tạo dựng được những giá trị mới, theo cách tiếp cận mới: • Sự tham gia của tất cả mọi người vào quá trình liên kết tư duy chiến lược và xây dựng kế hoạch chiến lược •Nhà lãnh đạo phải có khả năng hướng dẫn, tạo điều kiện cho mọi người phát triển tư duy và kỹ năng chiến lược • Quản lý và phát triển tri thức thông qua chia sẻ ý tưởng, các giá trị, niềm tin • Thay đổi mô hình quản lý từ trên xuống
 26. 26. Liên kết tư duy chiến lược vàLiên kết tư duy chiến lược và xây dựng kế hoạch chiến lượcxây dựng kế hoạch chiến lược • Những cuộc đàm luận chiến lược : • Thảo luận làm tăng năng lực tư duy • Thảo luận 2 chiều sẽ tạo sự phát triển cho cá nhân và tổ chức • Bảo đảm môi trường an toàn cho sự xuất hiện những ý tưởng mới lạ, mang tính đột phá • CHia sẻ thông tin • Hướng sự quan tâm của tổ chức vào các vấn đề chiến lược : “Lợi nhuận được tạo ra từ đâu, như thề nào?”
 27. 27. Đánh giá và lựa chọn chiến lược
 28. 28. Chiến lược cấp công ty Chiến lược kinh doanh Chiến lược cấp chức năng - Ngành, lĩnh vực DN sẽ tham gia trong 10 năm tới? - Những nguồn lực được huy động, phân bổ, sử dụng ? (Các quyết định đầu tư, R&D…) -Những chiến lược cạnh tranh nào được lựa chọn, trong từng giai đoạn vòng đời SP; -Làm sao để cạnh tranh ? -Những hoạt động tài chính, sản xuất, cung ứng dịch vụ, marketing, nhân sự thực hiện chiến lược, trong từng giai đoạn
 29. 29. Nh÷ng lùa chän chiÕn l­îc tæng thÓ Duy tr× phÇn thÞ tr­êng S¶n phÈm thÞtr­êng hiÖn thêi C¾t gi¶m T¨ng tr­ëng T¨ng tr­ëng bÒn v÷ng T¨ng tr­ëng hoµ nhËp T¨ng tr­ëng ®a d¹ng hãa Th©m nhËp ThÞtr­êng míi S¶n phÈmmíi ChiÒu ngang ChiÒu däc KÕt nèi Ngang §ång t©m KÕt nèi
 30. 30. Phương án chiến lược cấp công ty -Phương án chiến lược cấp công ty - Chiến lược tổng quátChiến lược tổng quát  Mục tiêu tăng trưởng nhanh, hoặc ổnMục tiêu tăng trưởng nhanh, hoặc ổn định:định: 1.1.Chiến lược tăng trưởng tập trung, hayChiến lược tăng trưởng tập trung, hay 2.2.Chiến lược tăng trưởng hội nhập (liênChiến lược tăng trưởng hội nhập (liên kết)kết) 3.3.Chiến lược tăng trưởng đa dạng hóaChiến lược tăng trưởng đa dạng hóa  Mục tiêu suy giảm để tăng trưởng:Mục tiêu suy giảm để tăng trưởng: 4. Chiến lược cắt giảm4. Chiến lược cắt giảm
 31. 31. Cơ sở thay đổi chiến lược S¶nS¶n phÈmphÈm ThÞtr­ThÞtr­ êngêng NgµnhNgµnh s¶ns¶n xuÊtxuÊt Tr×nhTr×nh ®é s¶n®é s¶n xuÊtxuÊt QuyQuy tr×nhtr×nh c«ngc«ng nghÖnghÖ HiÖn t¹iHiÖn t¹i hoÆchoÆc MíiMíi HiÖn t¹iHiÖn t¹i hoÆchoÆc MíiMíi HiÖn t¹iHiÖn t¹i hoÆchoÆc MíiMíi HiÖn t¹iHiÖn t¹i hoÆchoÆc MíiMíi HiÖn t¹iHiÖn t¹i hoÆchoÆc MíiMíi
 32. 32. 1. Chiến lược tăng trưởng tập trung S¶nS¶n phÈmphÈm ThÞtr­ThÞtr­ êngêng NgµnhNgµnh Tr×nh ®éTr×nh ®é s¶n xuÊts¶n xuÊt QuyQuy tr×nhtr×nh c«ngc«ng nghÖnghÖ HiÖn t¹iHiÖn t¹i hay Míihay Míi HiÖn t¹iHiÖn t¹i hoÆchoÆc MíiMíi HiÖn t¹iHiÖn t¹i HiÖn t¹iHiÖn t¹i HiÖn t¹iHiÖn t¹i - Tập trung vào cải tiến các sản phẩm, hoặc thị trường hiện có (không thay đổi yếu tố nào khác), bằng: - Cố gắng khai thác mọi cơ hội có được từ các SP hiện đang SX, hoặc thị trường đang tiêu thụ
 33. 33. Chiến lược thâm nhập thị trường S¶n phÈmS¶n phÈm ThÞtr­êngThÞtr­êng NgµnhNgµnh Tr×nh ®éTr×nh ®é s¶n xuÊts¶n xuÊt QuyQuy tr×nhtr×nh c«ngc«ng nghÖnghÖ HiÖnHiÖn đang SXđang SX HiÖn t¹iHiÖn t¹i HiÖn t¹iHiÖn t¹i HiÖn t¹iHiÖn t¹i HiÖn t¹iHiÖn t¹i - Tập trung vào tăng trưởng các SP đang SX, giữ nguyên thị trường hiện đang tiêu thụ, bằng: • Nỗ lực mạnh mẽ trong hoạt động marketing, hoặc • Mua lại hoặc giữ phần kiểm soát (thị phần) nhiều hơn đối thủ cạnh tranh 1. Chiến lược tăng trưởng tập trung
 34. 34. Chiến lược phát triển thị trường S¶n phÈmS¶n phÈm ThÞtr­êngThÞtr­êng NgµnhNgµnh Tr×nh ®éTr×nh ®é s¶n xuÊts¶n xuÊt QuyQuy tr×nhtr×nh c«ngc«ng nghÖnghÖ HiÖnHiÖn đang SXđang SX MMớiới HiÖn t¹iHiÖn t¹i HiÖn t¹iHiÖn t¹i HiÖn t¹iHiÖn t¹i -Tập trung vào thậm nhập thị trường mới bằng: • Gia nhËp thÞtr­êng míi víi s¶n phÈmhiÖn cã • Ph¸t triÓn néi bé • Liªn doanh 1. Chiến lược tăng trưởng tập trung
 35. 35. Chiến lược phát triển sản phẩm S¶n phÈmS¶n phÈm ThÞtr­êngThÞtr­êng NgµnhNgµnh Tr×nh ®éTr×nh ®é s¶n xuÊts¶n xuÊt QuyQuy tr×nhtr×nh c«ngc«ng nghÖnghÖ MMớiới HiÖn t¹iHiÖn t¹i HiÖn t¹iHiÖn t¹i HiÖn t¹iHiÖn t¹i HiÖn t¹iHiÖn t¹i - Tăng trưởng thông qua phát triển SP mới, tiêu thụ trong thị trường hiện hữu: • SPdo DN tự SX, hoặc SX theo các hợp đồng, hoặc • SP tạo ra do sát nhập hoặc mua lại từ đơn vị khác 1. Chiến lược tăng trưởng tập trung
 36. 36. 2. Chiến lược hội nhập - liên kết -Thích hợp với những DN: •Trong ngành kinh tế mạnh, nhưng đang do dự, hoặc không có khả năng triển khai 1 trong số chiến lược tập trung; •Khi cơ hội sẵn sàng phù hợp với các mục tiêu và chiến lược dài hạn của DN; -Cho phép củng cố vị thế của DN trong ngành chủ chốt; -Hai chiến lược kết hợp: •Cấp công ty: mua lại công ty •Cấp kinh doanh: phát triển nội bộ
 37. 37. 2. Chiến lược hội nhập - chiều dọc ngược S¶n phÈmS¶n phÈm ThÞtr­êngThÞtr­êng NgµnhNgµnh Tr×nh ®éTr×nh ®é s¶n xuÊts¶n xuÊt QuyQuy tr×nhtr×nh c«ngc«ng nghÖnghÖ HiÖnHiÖn đang SXđang SX HiÖn t¹iHiÖn t¹i HiÖn t¹iHiÖn t¹i MMớiới HiÖn t¹iHiÖn t¹i Tìm sự tăng trưởng bằng cách nắm quyền sở hữu, hoặc tăng sự kiểm soát đối với các nguồn cung ứng nguyên liệu: - Mua đứt các cơ sở cung ứng hàng (bên ngoài) -Thành lập thêm các công ty con cung ứng hàng (bên trong)
 38. 38. 2. Chiến lược hội nhập - chiều dọc thuận S¶n phÈmS¶n phÈm ThÞtr­êngThÞtr­êng NgµnhNgµnh Tr×nh ®éTr×nh ®é s¶n xuÊts¶n xuÊt QuyQuy tr×nhtr×nh c«ngc«ng nghÖnghÖ HiÖnHiÖn đang SXđang SX HiÖn t¹iHiÖn t¹i HiÖn t¹iHiÖn t¹i MMớiới HiÖn t¹iHiÖn t¹i Tìm sự tăng trưởng bằng cách mua lại, hoặc nắm quyền sở hữu, hoặc tăng sự kiểm soát các hoạt động gần giũ hơn với người tiêu dùng cuối cùng: - Các kênh tiêu thụ - Hệ thống bán và phân phối hàng
 39. 39. 3. Chiến lược đa dạng hóa Lý do đa dạng hóa: •DN không thể đạt mục tiêu tăng trưởng trong ngành, với các SP và thị trường đang kinh doanh; •Thị trường đang tiến tới điểm bão hòa, hoặc suy thoái trong chu kỳ sống; •Dư tiền vốn, có thể đầu tư vào nơi có lợi nhuận cao hơn •DN mới có thể mang lại kết quả vượt dự kiến
 40. 40. 3. Chiến lược đa dạng hóa Lý do đa dạng hóa: •Hạn chế do luật chống độc quyền •Có thể tránh được lỗ do thuế •Có thể thâm nhập thị trường quốc tế trong thời gian ngắn •Có thể nhanh chóng tiếp thu, nắm bắt kỹ thuật •Sử dụng các nhà quản lý có nhiều kinh nghiệm
 41. 41. 3. Chiến lược đa dạng hóa 5 biện pháp hướng dẫn: 1. Quán triệt trong Ban lãnh đạo về tầm quan trọng và nguyên nhận của việc sử dụng chiến lược đa dạng hóa; 2. Sự phù hợp giữa trình độ của DN với những yêu cầu cầnthiết bảo đảm sự thành công 3. Cần có kiểm nghiệm trước khi thực hiện quyết định: đánh giá quy mô thị trường, phản ứng của khách hàng tiềm ẩn, các vấn đề liên quan đến SX; 4. Phải nhận biêt được điểm không có lãi trước khi đầu tư quá nhiều nguồn lực; 5. Đánh giá được các vấn đề tiềm tàng về nhân sự và sự ảnh hưởng của chiến lược đối với uy tín của DN
 42. 42. 3. Chiến lược đa dạng hóa đồng tâm S¶n phÈmS¶n phÈm ThÞtr­êngThÞtr­êng NgµnhNgµnh Tr×nh ®éTr×nh ®é s¶n xuÊts¶n xuÊt QuyQuy tr×nhtr×nh c«ngc«ng nghÖnghÖ MMớiới MMớiới HiÖn t¹iHiÖn t¹i Hoặc mớiHoặc mới HiÖnHiÖn t¹it¹i HiÖn t¹iHiÖn t¹i Hoặc mớiHoặc mới Tăng trưởng bằng: •Hướng tới các thị trường mới với các SP mới •Với công nghệ và marketing phù hợp hiện có ; • Tranh thủ công nghệ, năng lực ưu thế của DN • VD: Hãng SX cassette, đa dạng hóa bằng SX đĩa mềm
 43. 43. 3. Chiến lược đa dạng hóa ngang S¶n phÈmS¶n phÈm ThÞtr­êngThÞtr­êng NgµnhNgµnh Tr×nh ®éTr×nh ®é s¶n xuÊts¶n xuÊt QuyQuy tr×nhtr×nh c«ngc«ng nghÖnghÖ MMớiới HiÖn t¹iHiÖn t¹i HiÖn t¹iHiÖn t¹i Hoặc mớiHoặc mới HiÖn t¹iHiÖn t¹i MMớiới Tăng trưởng bằng: Hướng vào thị trường đang tiêu thụ với SP mới, có công nghệ khác với những SP đang SX
 44. 44. 3. Chiến lược đa dạng hóa tổ hợp S¶n phÈmS¶n phÈm ThÞtr­êngThÞtr­êng NgµnhNgµnh Tr×nh ®éTr×nh ®é s¶n xuÊts¶n xuÊt QuyQuy tr×nhtr×nh c«ngc«ng nghÖnghÖ MMớiới MMớiới MMớiới Hiện tạiHiện tại hoặc mớihoặc mới MMớiới Tăng trưởng bằng: Hướng vào thị trường mới, với SP mới, có công nghệ khác với những SP đang SX Sử dụng nhằm khắc phục những khiếm khuyết: Tính thời vụ;Thiếu vốn; Thiếu trình độ nhất định
 45. 45. CHIẾN LƯỢC SUY GIẢM
 46. 46. L o g o CHIẾN LƯỢC SUY GIẢM Thích hợp trong những trường hợp:  Sắp xếp lại DN sau thời gian tăng trưởng nhanh, nhằm tăng cường hiệu quả  Khi không còn cơ hội tăng trưởng dài hạn, không có lãi;  Khi nền kinh tế không ổn định  Khi có các cơ hội khác hấp dẫn hơn
 47. 47. L o g o CHIẾN LƯỢC SUY GIẢM  Sù điều chØnh ®¬n gi¶n  Gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò  Cắt gảm chi phí  Giảm bớt các bộ phận không hiệu quả  B¸n, ®ãng cöa mét sè c¬ së kinh doanh  Gi¶mvèn cña nh÷ng c¬ së cßn l¹i  Thu lại vốn đầu tư  Nhượng, bán hoặc đóng cửa một số cơ sở
 48. 48. L o g o CHIẾN LƯỢC SUY GIẢM Thu hoạch  Tèi ®a ho¸ tiÒn mÆt trong thêi gian ng¾n h¹n, bÊt kÓ hiÖu qu¶ l©u dµi  Giải thể  Thñ tôc ph¸ s¶n doanh nghiÖp
 49. 49. CHIẾN LƯỢC HỖN HỢP
 50. 50. L o g o CHIẾN LƯỢC HỖN HỢP  Xâm nhập thị trường;  Phát triển SP  Hội nhập ngược (mua laị hoặc phát triển cơ sở SX);  Đa dạng hóa ngang;  Thu hồi vốn đầu tư (nhượng-bán- đóng của cơ sở ít lãi
 51. 51. Chiến lược hChiến lược hướng ngoạiướng ngoại 1.Sát nhập •Hai hoặc nhiều DN sát nhập thành 1 DN mới; •Do sự thỏa thuận 2. Mua lại •DN mua lại DN khác Sát nhập hay mua lại ưu điểm hơn phát triển nội bộ vì: •Cho phép DN thực hiện chiến lược trong 1 khoảng thời gian ngắn; •Tiết kiệm chi phí nâng cao năng lực • Tránh tình trạng cung > cầu do phát triển nội bộ tăng thêm khả năng cạnh tranh trên thị trường,
 52. 52. Chiến lược hChiến lược hướng ngoạiướng ngoại 3. Liên doanh • Nhằm mục tiêu hợp lực, khi DN đơn lẻ không thể thực hiện được • 3 hình thức liên doanh: 1.Liên doanh quốc tế, để cạnh tranh tại nước sở tại; 2.Khi DN đơn lẻ không thể thực hiện được (do khả năng về tài chính) 3.Để hợp lực các khả năng khác nhau của các DN (kỹ thuật, trí tuệ, tài chính…)
 53. 53. Lựa chọn chiến lược cấp công tyLựa chọn chiến lược cấp công ty 1.1. Hoạch định lại chiến lượcHoạch định lại chiến lược đồng tâmđồng tâm 2.2. Hội nhập ngang và sátHội nhập ngang và sát nhậpnhập 3.3. Thu hồi vốn đầu tưThu hồi vốn đầu tư 4.4. Giải thểGiải thể 1.1. Chiến lược tập trungChiến lược tập trung 2.2. Hội nhập dọcHội nhập dọc 3.3. Đa dạng hóa đồng tâmĐa dạng hóa đồng tâm 1.1. Cắt giảm chi phíCắt giảm chi phí 2.2. Đa dạng hóaĐa dạng hóa 3.3. Thu hồi vốn đầu tưThu hồi vốn đầu tư 4.4. Giải thểGiải thể 1.1. Đa dạng hóa đồng tâmĐa dạng hóa đồng tâm 2.2. Đa dạng hóa tổ hợpĐa dạng hóa tổ hợp 3.3. Liên doanh trong 1 lĩnhLiên doanh trong 1 lĩnh vực mớivực mới Mức tăng trưởng thị trường cao Mức tăng trưởng thị trường thấp Vị thế cạnh tranh yếu Vị thế cạnh tranh mạnh
 54. 54. ĐÁNH GIÁ VÀ LỰAĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢCCHỌN CHIẾN LƯỢC
 55. 55. Đánh giá và lựa chọn chiến lượcĐánh giá và lựa chọn chiến lược  Thế nào là một chiến lược tốt?  Các hệ thống so sánh chiến lược: 1. Ma trận tăng trưởng-thị phần 2. Ma trận mạng lưới đèn của Công ty General Electric 3. Học thuyết chu kỳ sống 4. Ma trận danh mục đầu tư phát triển sản phẩm/thị trường 5. Phân tích khoảng cách 6. Ma trận chính sách định hướng
 56. 56. Ma trMa trận Tăng trưởng-Thị phầnận Tăng trưởng-Thị phần (GSM-Growth Share Market)(GSM-Growth Share Market) Ngôi saoNgôi sao (Star)(Star) Mức tăng trưởng và thị phầnMức tăng trưởng và thị phần caocao Câu hỏiCâu hỏi Mức tăng trưởng cao, thịMức tăng trưởng cao, thị phần thấp;phần thấp; Cần đầu tư thêm, hoặcCần đầu tư thêm, hoặc loại bỏloại bỏ Con bò sữaCon bò sữa (Cash Cow)(Cash Cow) Mức tăng trưởng thấp, thịMức tăng trưởng thấp, thị phần cao, tạo ra tiền dư hỗphần cao, tạo ra tiền dư hỗ trợ cho đơn vị kháctrợ cho đơn vị khác Con chó-Bẫy tiềnCon chó-Bẫy tiền Mức độ tăng trưởng thị trường Cao Thấp Thị phần tương đối ThấpCao
 57. 57. M¹nh Trung b×nh YÕu M¹nh Trung b×nh YÕu Søc hÊp dÉn thÞ tr­êng Lùa chän chiÕn l­îc ®Çu t­ ®Ó ph¸t triÓn Lùa chän ®Çu t­ ®Ó gi÷ v÷ng thÞ phÇn H¹n chÕ ®Çu t­, thay thÕ hoÆc rót lui Lưới chiến lược kinh doanh của hãng General Electric Sức mạnh kinh doanh Thị phần Sức cạnh tranh về giá Chất lượng SP Hiệu quả bán hàng - Quy mô thị trường - Tỷ lệ tăng trưởng thị trường - Cường độ cạnh tranh
 58. 58. VÞthÕc¹nh tranh §Çu t­ ®Ó§Çu t­ ®Ó t¨ng tr­ëngt¨ng tr­ëng Chän läc ®ÇuChän läc ®Çu t­ ®Ó t¨ng tr­t­ ®Ó t¨ng tr­ ëngëng §Çu t­ cã chän§Çu t­ cã chän läc ®Ó b¶oläc ®Ó b¶o vÖ/tËp trungvÖ/tËp trung l¹il¹i §Çu t­ ®Ó duy§Çu t­ ®Ó duy tr× ­u thÕtr× ­u thÕ §Çu t­ ®Ó më§Çu t­ ®Ó më réng cã chänréng cã chän läcläc H¹n chÕ ®ÇuH¹n chÕ ®Çu t­ ®Ó thayt­ ®Ó thay thÕcã chänthÕcã chän läc hay báläc hay bá §Çu t­ chän§Çu t­ chän läc ®Ó thuläc ®Ó thu ho¹chho¹ch H¹n chÕ ®ÇuH¹n chÕ ®Çu t­/thu ho¹cht­/thu ho¹ch Gi¶m®Çu t­Gi¶m®Çu t­ ®Õn møc tèi®Õn møc tèi thiÓu/H¹n chÕthiÓu/H¹n chÕ thua lçthua lç Søc hÊp dÉn thÞ tr­êng M¹nh Trung b×nh YÕu M¹nh Trung b×nh YÕu
 59. 59. Ph©n tÝch chu kú sèngPh©n tÝch chu kú sèng Doanh sè Tû suÊt lîi nhuËn t 1T1 T2 t2 T3 t3 T4 t0 t Tiền giới thiệu SP Tăng trưởng Trưởng thành
 60. 60. Giới thiệu SPGiới thiệu SP Tăng trưởngTăng trưởng Trưởng thànhTrưởng thành Suy giảmSuy giảm Markering:Markering: Khẳng định vị thếKhẳng định vị thế SP;SP; Tăng cườngTăng cường quảng cáo,quảng cáo, khuyếch trương,khuyếch trương, bán hàngbán hàng Marketing:Marketing: Nhanh chóng mởNhanh chóng mở rộng mạng lướirộng mạng lưới phân phối SP;phân phối SP; Chú trọng chấtChú trọng chất lượng SP để tạolượng SP để tạo thị trườngthị trường Marketing:Marketing: Duy trì kháchDuy trì khách hàng thôgn quahàng thôgn qua các nhà phâncác nhà phân phối;phối; Chươgn trình thúcChươgn trình thúc đẩy bán hàngđẩy bán hàng Tài chính:Tài chính: Tập trugn NguồnTập trugn Nguồn tiền cho R&D,tiền cho R&D, marketing, Sảnmarketing, Sản xuấtxuất Tạo nguồn lựcTạo nguồn lực duy trì sức mạnhduy trì sức mạnh Chiến lượcChiến lược Sản xuất:Sản xuất: - Chú trọng hiệu- Chú trọng hiệu quảquả - Sử dụng hệ- Sử dụng hệ thống kiểm soátthống kiểm soát chi phíchi phí
 61. 61. Giới thiệu SPGiới thiệu SP Tăng trưởngTăng trưởng Trưởng thànhTrưởng thành Suy giảmSuy giảm Nhân sựNhân sự Nhân sự:Nhân sự: Phát triển sựPhát triển sự trung thành, sựtrung thành, sự cam kết và tinhcam kết và tinh thôgn về ngghiệpthôgn về ngghiệp vụvụ Nhân sựNhân sự Hệ thống khenHệ thống khen thưởng, khuyếnthưởng, khuyến khích nhằm tạokhích nhằm tạo hiệu quả SXhiệu quả SX Sử dụng nhàSử dụng nhà quản trị phù hợpquản trị phù hợp với nhu cầuvới nhu cầu nghiêm ngặt vềnghiêm ngặt về SPSPR&D:R&D: Cải tiến SP;Cải tiến SP; Nghiên cứu phátNghiên cứu phát triểntriển
 62. 62. Giới thiệu SPGiới thiệu SP Tăng trưởngTăng trưởng Trưởng thànhTrưởng thành Suy giảmSuy giảm Markering:Markering: Khẳng định vị thếKhẳng định vị thế SP;SP; Tăng cường quảngTăng cường quảng cáo, khuyếchcáo, khuyếch trương, bán hàngtrương, bán hàng Marketing:Marketing: Nhanh chóng mởNhanh chóng mở rộng mạng lướirộng mạng lưới phân phối SP;phân phối SP; Chú trọng chấtChú trọng chất lượng SP để tạolượng SP để tạo thị trườngthị trường Tài chính:Tài chính: Tập trugn NguồnTập trugn Nguồn tiền cho R&D,tiền cho R&D, marketing, Sảnmarketing, Sản xuấtxuất Tạo nguồn lực duyTạo nguồn lực duy trì sức mạnhtrì sức mạnh R&D:R&D: Cải tiến SP;Cải tiến SP; Nghiên cứu phátNghiên cứu phát triểntriển Nhân sựNhân sự Nhân sự:Nhân sự: Phát triển sự trungPhát triển sự trung thành, sự cam kếtthành, sự cam kết
 63. 63. BÙI QUANG XUÂNBÙI QUANG XUÂN ĐTĐT 0913. 183. 1680913. 183. 168

×