Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reklamın Sınıflandırılması

6,016 views

Published on

Published in: Business
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Reklamın Sınıflandırılması

  1. 1. Reklamın Sınıflandırılması Reklamı pek çok değişik bakış açılarına ve değişik ölçütlere göre sınıflandırmak, gruplandırmak olanaklıdır. 1. Reklamın, reklamı yapanlara göre sınıflandırılması; a) Üretici reklamı, b) Aracı reklamı, c) Hizmet işletmesi reklamı 2. Reklamın, amaç açısından sınıflandırılması; a) Birincil talep yaratmayı amaçlayan reklamlar; b) Seçici talep yaratmayı amaçlayan reklamlar 3. Reklamın, hedef pazara göre sınıflandırılması; a) Tüketicilere yönelik reklam b) Dağıtım kanallarına yönelik reklamı 4. Reklamın, taşıdığı mesaja göre sınıflandırılması; a) Mal Reklamı, b) Kurumsal Reklam 5. Reklamın, zaman kriterine göre sınıflandırılması a) Hemen satın aldırmaya yönelik reklamlar b) Uzun dönemde satın aldırmaya yönelik reklamlar 6. Reklamın, coğrafi kritere göre sınıflandırılması a) Bölgesel reklam b) Ulusal reklam c) Uluslar arası reklam d) Global reklam REKLAMIN, REKLAM YAPANLARA GÖRE SINIFLANDIRILMASI Reklamı yapanlar açısından reklamlar üç gruba ayrılırlar. Bunlardan ilki, üretici firma tarafından yapılan reklamlardır. Biz bu tür reklamlara “genel reklamlar “ da diyebiliriz. Aynı malın yalnızca kendi mağazalarında satıldığı belirten ya da yalnızca belirli bir coğrafi bölgedeki tüketicilere seslenen ancak kendisi bizatihi üretici olmayan firmaların tüketicilere yönelik verdikleri reklamlara da “ aracı reklam” ya da “ lokal reklam” diyebiliriz.
  2. 2. Genel reklamı yaptıran, her yerde kendi markasının satılmasını ister, lokal reklamı yaptıran ise o malın sadece kendi mağazasında bulunabileceğini duyurmaya çalışır. REKLAMIN, AMAÇ AÇISINDAN SINIFLANDIRILMASI Reklam, bazen birincil talep yaratmak, bazen de seçici talep yaratmak amacıyla yapılabilir. Birincil talep yaratmak için yapılan reklamlarda amaç; herhangi bir mala karşı talep yaratmak ya da var olan talebi arttırmaktır. Üretici firmalar bu tip reklamlarda marka imajından çok ürünün nitelikleri ve tüketiciye getireceği yararlar üzerinde durmaktadırlar. Seçici talep yaratmak amacında olan reklamda ise tüketicinin dikkati genelde ürün kategorisine değil, o kategori içerisinde yer alan belirli bir markaya çekilmeye çalışılır. REKLAMIN, HEDEF PAZARA GÖRE SINIFLANDIRILMASI Seslenilen kitle malı tüketen nihai kişilerdir. Eğer hedef alınan Pazar aracılar ise bu tüketiciler reklama da “ aracı reklamı” denir. Buradaki hedef kitle ise dağıtım kanalında yer alan kurum, kuruluş yani dağıtımcılar ve toptancılardır. Zaman zaman bu iki pazar birleştirilerek aynı reklam içerisinde her iki gruba da seslenebilir. REKLAMIN, TAŞIDIĞI MESAJA GÖRE SINIFLANDIRILMASI Mesaj açısından reklamlar ikiye ayrılabilir. Mal reklamı marka ürünü satın alınmasına yönelik mesajlar verilir. Kurumsal reklamda ise, üretici firma mesaj içeriğini pazarda daha fazla prestij sağlamak ve bu yolla Pazar birimlerinin firmaya karşı olan bağlılıklarını sağlamak doğrultusunda geliştirir. REKLAMIN, ZAMAN KRİTERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI Tüketiciye yönelik reklamlarda satın almaya ikna etme süreci bakımından bazı farklar vardır. Bazen yapılan reklam, tüketiciyi hemen harekete geçirmeye ve o malı ya da hizmeti hemen tüketmeye yöneliktir. Bazen de, malın satışı belirli bir ikna süreci sonunda gerçekleşir. Bu tüketiciler reklamlarda ise belirli bir marka ürüne karşı olumlu davranış geliştirilmesi ve malın hedef pazar tarafından benimsenmesini sağlama yollarına gidilir. REKLAMIN, COĞRAFİ KRİTERE GÖRE SINIFLANDIRILMASI Reklamın yapıldığı, coğrafi alan temel olarak alındığında reklamlar dörde ayrılır. Bölgesel reklam, ulusal reklam, uluslar arası reklam, global reklam. Bölgesel reklam, belirli bir bölgede yapılan reklamdır ve o bölgenin ticari alanını hedefler. Ulusal reklam ise, ulusal sınırlar içinde ilgili pazarların tümünü hedef alır. Global reklam ise, uluslar arası sınırlar içinde ilgili pazarların tümünü hedef alınır ve hazırlanan reklam kampanyası hemen hemen aynı tarihlerde, aynı biçimde uygulanır.

×