Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

позитивно възпитание в класната стая

позитивно възпитание в класната стая

 1. 1. Да работим заедно , да се научим на взаимно уважение
 2. 2. Всички ние мечтаем училището да e място, където към подрастващите да се отнасят с уважение, там те да имат възможност да усвоят необходимите житейски умения, да се учат от грешките си, да не се чувстват потиснати при евентуален провал, да свикват да работят един с друг, учителите и ученици да търсят решението на учебните задачи и да работят в атмосфера, която да стимулира желанието им за живот и жаждата им за знания.
 3. 3. Много учители и ученици успяват да осъществят тази мечта на практика като започнат с взаимно уважение. Възрастните трябва да се научат да възприемат децата като уникални индивиди и като ценен източник на идеи и умения, а не като роботи, които да бъдат контролирани за тяхно собствено добро. ни е на важе о со ч то у дву п м но н а “ Взаи и ча ри л ” – ди т е п мл а а ц у л и сърчава т на ма о ра, е то то х п ри въз и те к а т о т да астн ну ждая еп а. възр се о дк р
 4. 4. Да постигнете позитивното възпитание в класната стая е като да подредиш пъзел.
 5. 5. 1. Създавайте задушевна атмосфера на базата на доброжелателство и непоколебимост, достойнство и взаимно уважение. 2. Използвайте похватите на позитивното възпитание.
 6. 6. 3. Редовно организирайте срещи на класа. 4. Редовно организирайте срещи с родителите и учениците.
 7. 7. 5. Научете се да разпознавате четирите погрешно поставени цели. 6. Използвайте тактиката “ учители помагат на учители “.
 8. 8. 7. Насърчавайте учениците.
 9. 9. Забележка: Един дългогодишен учител (в дългосрочен план) трябва да има :  ясно поставени цели; стратегии и умения за постигане на целите;  познания и качество, които да му помогнат да избегне евентуален провал. 1. Необходими качества 2. Неправилни методи 3. Правилни методи Напътствия: 1. Отбележете качествата, които смятате , че учениците ви трябва да развият, за да израснат щастливи и полезни членове на обществото. 2. Направете списък на методите, които смятате, че ви пречат при възпитанието на тези качества и умения. 3. Методите, които мислите, че ви помагат.
 10. 10. Насочващи въпроси: 1. Необходими качества 2. Неправилни методи 3. Правилни методи Искате ли учениците Давате ли им Възпитавате ли в тях ви да се научат да възможност да чувство за вземат правилни грешат, да се учат от отговорност? решения и каква грешките си и да Показвали ли сте как възможност им търсят начини да ги да се учат от предоставяте да поправят без да успехите, и от развият това чувстват вина или провалите си без да умение? срам? се срамуват или да се чувстват виновни? Ïðèëîæåíèå 1 4. Учите ли как да умеят да “дават” и да “взимат”? Поощрявате ли ги да решават заедно проблемите си и да обменят идеи, докато вземат възможно най-доброто за всички решение на дадена ситуация? 5. Давате ли им добър пример? Бързо ли реагирате на лошото им поведение или изчаквате да се успокоите и да премислите нещата? Извинявате ли се? Искате ли съвет?
 11. 11. Право на избор без да бъдат съдени за успехите и провалите си – без чувство на вина, срам или болка. 1.“Аз мога” 1.“Аз мога” 2. “Аз съм значим и 2. “Аз съм значим и истински необходим” истински необходим” Учениците имат нужда да споделят чувствата, мислите и идеите си и да усещат, че ги приемат сериозно. В класната стая те трябва да могат да изразяват на глас мнението си, свободно да правят предложения и да изслушват почтително.
 12. 12. 3.“Аз използвам 3.“Аз използвам правото си на избор” правото си на избор” Право на избор да се използва в градивна и творческа насока. 4. “Аз притежавам 4. “Аз притежавам самодисциплина и самодисциплина и самоконтрол” самоконтрол” Да умеят да изслушват събеседника си. Да поемат отговорност за постъпките с и да се научат да не смесват чувства и действия .
 13. 13. 5.“Аз проявявам 5.“Аз проявявам уважение, като работя уважение, като работя другите” другите” 6. “Аз осъзнавам 6. “Аз осъзнавам как поведението ми как поведението ми се отразява на се отразява на околните ” околните ” Междуличностно умения - да водят диалог, да споделят със съучениците си, да обсъждат, да си помагат. 7. “С всеки изминал ден 7. “С всеки изминал ден ставам все по-добър ставам все по-добър във взимането на във взимането на решения” решения” Да поемат предизвикателствата с Да не обвиняват другите за собствените си грешки. отговорност, (“Учителят ми писа двойка.”) съобразителност и (“Писаха ми двойка, защото достойнство. не се представих добре.”) Да се насърчава избора на децата без да се прибягва до наказания, унижение и постоянен контрол.
 14. 14. Напътствия: Ïðèëîæåíèå 2 è 3 1.Разделете се на групи. 2.За три минути напишете колкото може повече начини, с които да покажете на учениците, че се интересувате от тях. 3. Закачете всички предложения на стената и нека доброволец от всяка група прочете на глас. 4.Дискутирайте следното:  На какви мисли ви навеждат прочетените предложения?  Какво е държанието ви с учениците?  Как ще покажете на учениците, че се интересувате от тях? 5. Обединете всички предложения в един списък и го размножете. Нека всеки учител получи по едно копие, за да може постоянно да прави справка с него.
 15. 15. Учениците ще разберат, че се интересувате от тях, когато:  ги изслушвате внимателно;  възприемате чувствата и мислите им сериозно;  уважавате ги;  давате им възможност за взимане на решения;  не ги заплашвате с наказания.
 16. 16. бариера градивен подход проверка проверка проучване проучване насърчаване насърчаване похвали похвали уважение уважение áàðèåðè è ãðàäèâíè ïîäõîäè с.42 -47
 17. 17.  Внимавайте за тона си.  Изслушвайте учениците и ги възприемайте сериозно.  Наслаждавайте се на работата си.  Научете се да цените уникалността на учениците. íàñëàæäàâàéòå ñå íà ðàáîòàò ñè с.48
 18. 18. Цел: Да помогне на учители и ученици да вникнат в уникалността на всеки човек.
 19. 19. Забележка: На класната дъска напишете следните инструкции :  Напишете името си в горната част на тениската; Под него напишете с две думи, това което смятате, че ви описва най-добре;  Цялата блузка изпишете с вашите качества и интереси.  В долната й част напишете по едно нещо за себе си, което мислите, че другите не знаят. Ив о обича да чете ате брет изо щаст в лен ли
 20. 20. Напътствия: 1.Оставете на децата около десетина минути да направят хартиени блузки. 2.Помолете ги да ги закрепят на дрехите си. 3.Разделете учениците на групи от по три до пет човека и ги помолете да обсъдят надписите на блузките си. 4.Помолете всеки да намери ученици със сходни на неговите лични качества и интереси. 5.После ги накарайте да открият по един свой съученик, който има напълно противоположни качества и интереси и заедно да обсъдят написаното на тениските си. 6.Накрая ги попитайте: -какво са научили един за друг; -има ли желаещи да се запознаят по-добре с интересите на свой съученик; -колко са намерили деца със сходни качества и интереси; -осъзнават ли, че всеки има някакъв различен талант; -намерили ли са в лицето на свой съученик човек, който може да им помогне с нещо.
 21. 21.  Изградете си подходящо отношение към децата.  Използвайте чувството си за хумор.  Уважавайте страничните интереси на децата.  Усъвършенстване, не съвършенство. Срещите на класа. èçïîëçâàéòå ÷óâñòâîòî ñè çà õóìîð с.54 -57
 22. 22. Учениците сами избират темите на разговор. Участват всички и имат възможност да усвояват редица умения за разрешаване на конфликтна ситуация. Децата имат възможност свободно да изразяват мнението си.
 23. 23. Цел: С тази дейност искаме да създадем атмосфера, която се основава на съвместна работа, а не на съперничество и самоизграждане.
 24. 24. Забележка: Съдействието е като танца – то събира хората. Напътствия: 1.Сформирайте групи. 2.Кажете на учениците , че ще жонглирате заедно и без да давате каквито и да е инструкции, започнете да им подавате топките бързо и безразборно. Кажете има да спрат след няколко минути хаос. 3.Обсадете ситуацията и обяснете значението на тази игра – тя ще ги убеди, че сътрудничество не означава “всеки да прави каквото намери за добре”, а спазване на определени правила. 4.“ Всеки получава по една топка. Подавайте ги един на друг. Запомнете от кого сте получили и на кого сте подали вашата топка. Когато играта започне, трябва да ги подавате и да получавате топката от същите хора.” 5. За да демонстрирате баланса между усвояване общите принципи на играта и съпричастността на участие, накарайте учениците да помислят какви тактики биха могли да използват. 6.Обсъдете резултата – усвоихте ли правилата, поучихте ли се от грешките си и това направи ли ви по-добри, успяхте ли да уловите разликата между “съревнование” и “сътрудничество”.
 25. 25. Цел: Да накараме учениците да разберат, че хората са различни и не мислят по един и същи начин; да ги убедим, че тайната на добрия екип е той да бъде изграден от хора с различни умения и способности
 26. 26. Ïðèëîæåíèå ¹4 Материали: 1.Картинка на лъв, орел, костенурка и хамелеон /може да използвате плюшена играчка или просто напишете думите на големи картончета/. 2. Четири предварително подготвени таблици. Избрахме групата на лъва, защото той е: Защо не избрахме групата на: орела костенурката хамелеона
 27. 27. Напътствия: 1.Закачете четирите таблици в различните ъгли на стаята. Поставете наблизо маркери. 2.Кажете на учениците, че ще играете игра, която ще ги накара да разберат, че не всички мислят по един и същи начин. 3.Кажете им: “Ако можехте да сте някое от тези четири животни за един ден, кое щяхте да си изберете?” След като всички направят своя избор, ги накарайте да се разделят на групи и да застанат до съответните таблици. 4.Помолете ги да попълнят таблиците. Ако някое от животните не е избрано от нито едно дете, помолете двама или трима от учениците да сформират съответната група заради самата игра. По този начин ще демонстрирате как всеки би могъл да види предимствата и недостатъците на всяко от животните.
 28. 28. Примерни отговори, които могат да служат за ориентир Избрахме групата на лъва, защото той е: цар на джунглата игрив горд пъргав красив грижи се за себе си независим уважаван страстен всява страх силен общителен Защо не избрахме групата на: орела хищна птица жесток застрашен вид преследва жертвите си костенурката скучна уязвима отбягвана прекалено бавна хамелеона нагажда цвета си лицемерен студенокръвен незабележителен
 29. 29. Примерни отговори, които могат да служат за ориентир Избрахме групата на орела, защото той е: може да лети свободен силен живее дълго преследва жертвите си вижда всичко защитена птица красив интелигентен Защо не избрахме групата на: костенурката слаба с твърда черупка незначителна непривлекателна хамелеона лъва непостоянен бяга от проблеми незабележителен опасен жесток агресивен
 30. 30. Примерни отговори, които могат да служат за ориентир Избрахме групата на костенурката, защото тя е: упорита защитена мъдра мила символизира земята търпелива спокойна предсказуема постоянна приятелски настроена Защо не избрахме групата на: лъва жесток арогантен мързелив преследван орела хамелеона жаден за власт сам хищник застрашен вид променлив лицемерен слаб не може да се разчита на него
 31. 31. Примерни отговори, които могат да служат за ориентир Избрахме групата на хамелеона, защото той е: променлив необикновен приспособим наблюдателен пасивен нагаждащ се добър слушател симпатичен безобиден толерантен чувствителен Защо не избрахме групата на: лъва орела костенурката шумен жаден за власт месояден агресивен недосегаем студен не може да се адаптира бавна хапеща пренебрегвана отбраняваща се
 32. 32. Напътствия: 1.След като учениците попълнят таблиците, закачете ги една до друга на стената. Помолете някой да прочете причините, поради които учениците не искат да бъдат едно или друго животно. После накарайте по един ученик от всяка група да прочете защо останалите не желаят да бъдат в неговия отбор. 2.Обсъдете резултатите. Заключението може би ще бъде, че хората виждат нещата по различен начин и това, което е добро за един, е лошо за друг или че всеки си има слаби и силни страни. Изтъкнете, че всяко нещо има и положителна, и отрицателна страна и че няма само един правилен отговор. 3.Дискутирайте предимствата да притежавате по няколко качества и от четирите животни. Попитайте децата какви са недостатъците, можем ли да сме по-добри ако обединим усилията си, за да превъзмогнем слабостите си.
 33. 33. Когато се чувстват в безопасност децата се развиват и учат, превръщат се в способни млади хора и започват да проявяват социален интерес. Когато обаче не се чувстват като част от обществото, те си изграждат защитна линия на поведение, която много често наричаме “лоша дисциплина”. / погрешно поставени цели / Обикновено учениците с лоша дисциплина са обезкуражени, ”те вярват, че никой не се интересува от тях и реагират така:  привличат внимание  налагат сила  отмъщават  примиряват се òàáëèöà с.99 с.105
 34. 34. Цел: Да помогне на децата в разбиране същността на погрешно поставените цели.
 35. 35. Напътствия: 1. Попитайте учениците кога са се чувствали необичани и не на място. Помолете ги да си спомнят какво точно се е случило, какво са изпитвали и как са реагирали. 2. Помолете ги да разгледат таблицата и ги попитайте дали някои от думите съвпадат с техните чувства. Заедно намерете по един пример за всяка група чувства. Какво мислите? Как се Какво Коя е погрешно чувствате? поведение поставената избирате? цел? Сърдит Притеснен Отегчен Ядосан Вбесен Предизвикан Ïðèëîæåíèå ¹5 Наранен Разстроен Тъжен Разочарован Отчаян Безпомощен
 36. 36. Какво мислите? Как се чувствате? Какво поведение избирате? Коя е погрешно поставената цел? Учителят обръща внимание само на умните ученици. Сърдит Притеснен Отегчен Издавам смешни звуци и се подигравам на учителя, когато не гледа към мен. Привличане на вниманието – занимавам околните със себе си. Възрастните Ядосан винаги ми казват, Вбесен че трябва да си Предизвикан изяждам закуската. Правя се, че ям сандвича, но без да ме забележат, го слагам в джоба си. Налагане на сила – аз съм “шефът”. Казаха ми, че съм Наранен дебел. Разстроен Отвръщам, че те са грозни. Отмъщение – “око за око, зъб за зъб”. Казвам, че мразя литературата и хвърлям тетрадката в кофата за боклук. Примирение – “оставете ме на мира” Никога няма да напиша навреме съчинението. Тъжен Разочарован Отчаян Безпомощен
 37. 37. Привличане на вниманието Говорете с него, обядвайте заедно, смейте се на вицовете, които разказва. Налагане на сила Поискайте неговия съвет, оставете го да бъде пръв, направете го отговорник на следващия проект или задача. Отмъщение Извинете му се, бъдете негов приятел, направете му комплимент. Примирение Кажете му, че няма от какво да се притеснява, помолете му да помогне на някой свой съученик в област, в която той е добър.
 38. 38. Повечето учители използват наказанията “за доброто” на децата.Те смятат, че това е най-адекватният начин да ги мотивират и да ги накарат да се държат прилично по време на учебните часове. Наказанията подобряват дисциплината за много кратко време, а в дългосрочен план имат неблагоприятно влияние. Понякога ответната реакция на децата към наказанията е явно или пасивно неподчинение. Във всички случаи те водят до налагането на външен контрол, а не до развиване на самоконтрол, самодисциплина и социален интерес.
 39. 39. Наказание Какво мисли ученикът? Какво е решението му? Да остане след часовете. Учителят е глупак. Ще остана и ще се правя, че върша нещо. Родителите му да дойдат след училище. Ще си имам неприятности. Трябва да измисля как да се измъкна. Ще кажа на родители си, че учителят лъже. Да прави допълнителни упражнения. Това е отегчително и глупаво. Трябва да внимавам да не ме хванат още веднъж. Ще направя каквото искат от мен, а после ще си продължа по стария начин. Публично порицание. И какво от това? Няма нищо да се промени.
 40. 40.  Решението трябва да е свързано с проблема. Да не се накърнява достойнството на ученика. Решенията трябва да са смислени. Решенията трябва да са точни и ясни. с. 149
 41. 41. Цел:Още една идея при взимане на решения
 42. 42. Напътствия: 1.Нарисувайте кръг и го разделете на няколко равни части. 2.Помолете учениците да дадат предложения, които биха могли да им помогнат в конфликтна ситуация. м Да брои пре 0, за о1 д се им. да око усп е м, ин отм Да да ме. з бе а п ъща Д рост отв росаавим въп на срещата на класа. в м ри е во иц го о л о Да рв исл пъ .ч ед Да уч ка ен же сп ика м н ре д а . а Ïðèëîæåíèå ¹6 Да из с ед ви е др ин ни уг н м . а м де да по си . Да ка ръ Да към прем дру инем га и гр а Ламинирайте готовия вариант и го поставете на видно място.
 43. 43. Да се опитате да убедите учениците, че допуснатите от тях грешки са чудесна възможност за извличане на поука не означава, че ги подканяте да грешат нарочно. Напротив, те трябва да свикнат да възприемат грешките си като нещо нормално, да се успокоят и да вярват, че дори да сбъркат, това само ще им даде възможност да натрупат нов опит.
 44. 44. Цел: Да ви помогнем да се поучите от грешките си. Напътствия: На класната дъска запишете следните три стъпки:
 45. 45. Какви са разликите между похвалите и насърчението? Похвала: Насърчение: Речниково значение 1. Показва положителната оценка на говорещия. 2. Възхвалява стремежа към съвършенство. 3. Изразява одобрение. 1. Вдъхва смелост. 2. Вдъхновява, стимулира. Изразява Покровителствено и манипулиращо отношение. Почтително и одобрително отношение. Изказване “Харесва ми начина ти на работа.” “Оценявам работата и съдействието ти.” Примери “Гордея се с шестицата ти по “Тази шестица е награда математика!” – обезличава за упоритата ти работа!” – постижението на ученика. признава заслугата и усилията на ученика. В дългосрочен план Зависимост от мнението на другите. Самоувереност, добро самочувствие.
 46. 46. “Хората са зависими един от друг – всеки от нас влияе на някого и е под нечие влияние.” Рудолф Дрейкърс
 47. 47. Много е лесно понякога да решите проблемите на някой друг. Причината за това е, че подхождате към въпроса си безпристрастно и обективно, без да влагате чувства. Повечето от учителите предпочитат да работят сами и не приемат помощта на своите колеги, защото се страхуват да не ги обвинят в некомпетентност или неадекватност.
 48. 48. Насърчаването е продължителен и взаимосвързан процес. Ако учителите свикнат да се насърчават един друг и да работят заедно, това постепенно ще се отрази на учениците. Атмосферата в класната стая ще се подобри и ще стимулира желанието на децата за получаване на академични и социални умения. Запомнете: Насърчаването е ключът към успеха.

×