Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rúbrica català

447 views

Published on

Rúbrica català

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rúbrica català

  1. 1. Projecte ASPECTE A AVALUAR MB B REGULAR INSUFICIENT INFORMACIÓ Expressa amb claredat i fluïdesa les idees. Explica detalls del tema. Domina el tema exposat. Expressa amb fluïdesa les idees tot i que hi ha algun detall que no queda clar. Explica de manera superficial les idees principals i els seus detalls. No acaba de dominar el tema. Costa entendre la informació exposada. No domina el tema exposat. VOCABULARI És capaç d'utilitzar un vocabulari ampli i variat, tot fent ús del vocabulari específic al tema exposat. És capaç d’utilitzar un vocabulari ampli i variat. Es troba a faltar vocabulari específic al tema exposat. Utilitza vocabulari limitat i senzill. Repeteix paraules. Utilitza un vocabulari limitat i repeteix paraules i hi ha interferències lingüístiques. COHERÈNCIA S Segueix una estructura coherent. No hi ha llacunes, ruptures ni repeticions d´idees, ni idees contradictòries. Segueix una estructura lògica. No hi ha llacunes ni idees contradictòries, però si que es repeteix alguna idea. L’estructura és una mica incoherent. No hi ha llacunes ni contradiccions però si repeteixen idees. L’estructura no segueix cap coherència, es repeteixen idees i es dona informació contradictòria. PRONUNCIACIÓ I MODULACIÓ És capaç de pronunciar i modular correctament totes les paraules. Pronuncia i modula correctament, (s'accepten dos errors) Hi ha poca claredat en la pronunciació i modulació de paraules. No pronuncia amb claredat SEGURETAT Mostra total seguretat en si mateix Reflecteix en ocasions una mica d'inseguretat. Reflecteix inseguretat. Es mostra molt insegur.

×