Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Traje

  • Login to see the comments

Traje

  1. 1. КОСТЮМИ ОТ БЪЛГАРИЯ ДОБРУДЖАНСКИ НОСИИ TRADITIONAL FOLK COSTUMES Носията е един от най-характерните елементи от българската народна култура. Това е традиционно облекло, което има специфично значение във всекидневните и празнични дейности на българина. Всеки регион в България има своя носия с характерни мотиви, които не се повтарят никъде другаде. В орнаментите на българската носия се вплита определен код, по който в миналото българите са разчитали информация – кой от какъв род е, от кой край на страната е. Costume is one of the most characteristic elements of Bulgarian folk culture. This is the traditional clothing that has a specific meaning in the everyday and festive activities of the Bulgarians. Each region in Bulgaria has its own costume with typical motifs that are not repeated elsewhere. Ornamentation Bulgarian costume weaves a unique identifier that the Bulgarians in the past have relied on information - which of the genus is from which side of the country. Дрехата е носела своето послание. The dress she wore his message.
  2. 2. Българската носия съдържа много елементи и мотиви от езически вярвания и предания. В украсите няма пълна симетрия, защото българинът вярвал, че пълната симетрия е дяволско творение. Затова често са добавяни или изключвани елементи, за да не се постига симетрия – умишлени грешки, чиято цел е била да предпазва от уроки. Bulgarian costume contains many elements and motifs from pagan beliefs and traditions. In the decoration will complete symmetry, because the Bulgarians believed that the full symmetry is diabolical creation. Therefore often added or elements not achieve symmetry - intentional errors, whose purpose was to protect against the evil eye. Носиите се делят на женски и мъжки Costumes are divided into male and female Женските носии са по-пищни и интересни от мъжките, които обаче също привличат интереса със своите характерни елементи. Българката сама изработвала носиите си. Още от петгодишна възраст малкото момиче е започвало да се учи да преде, да шие, да тъче, а от дванадесетата си година и да бродира – това е било висшето умение сред домашните занаяти. Бродерията е имала голямо символно значение. Смятало се, че тя предпазва тялото от злото. Хората вярвали, че ако се отреже част от бродерията на нечия дреха, се освобождава пътят на злото и човек става уязвим . Female costumes are lavish and interesting than the males , but they also attract interest with its characteristic elements . Bulgarian produce has its own . More than five years old little girl is beginning to learn to spin , to sew , to weave , and from its twelfth year and embroider - this was higher skill among the crafts . The embroidery had great symbolic value . It is believed that it protects the body from evil. People believed that if you cut off part of one's garment embroidery , released the path of evil and the person becomes vulnerable.
  3. 3. В регион Добруджа се намират най-красивите и цветни носии. Добруджанската женска носия се състои от червен вълнен сукман, бяла памучна риза, черна вълнена престилка с бродерия, жълта кърпа с копринени ресни и колан. Всяка част от женската носия е с уникална ръчно изработена бродерия. Жените са обути с ръчно изплетени чорапи, които са също с подходящи мотиви. In Dobrudja region are the most beautiful and colorful costumes. Dobrudja female costume consists of a red wool dress, white cotton shirt, black wool coat with embroidery, yellow cloth with silk fringe and belt. Each part of the female costume is a unique handmade embroidery. Women are shod with hand knitted socks, which are also appropriate reasoning. Мъжката носия се състои от риза, червен пояс, червен елек и потури. Също както и женската носия, тя е с традиционна бродерия . Облеклото, чрез техниката на тъкане и кроене, използваните материали, формата и композицията на множеството части на костюма, разкрива съхранени в продължение на векове архаични черти .
  4. 4. Clothing through the technique of weaving, cutting, materials used, the shape and composition of many parts of the costume reveals preserved for centuries archaic features. Добруджа дава етнографска картина на половин България, освен това регионът е един от най-богатите в духовно отношение. В него и до днес могат да бъдат открити многообразието и богатството на народната култура. Това е дало отпечатък и върху добруджанската носия . Dobrogja gives ethnographic picture of half Bulgaria, moreover, the region is one of the richest in spiritual terms. It even today can be found the diversity and richness of folk culture. This gave the impression on Dobrudja costume. South Dobrudja - Bulgarian granary has preserved its fertile land and original culture for the future generations.

×