Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

The Narrow Gate

Only few people will enter in to the narrow gate. What about you? have you found that narrow gate>?

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

The Narrow Gate

 1. 1. THE NARROW GATE Luke 13:24 Great Commission Ministry
 2. 2. Luke 12:24 <ul><li>Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot: sapagka't sinasabi ko sa inyo na marami ang mangagsisikap na pumasok, at hindi mangyayari. </li></ul>
 3. 3. Matthew 7:13-14 <ul><li>13 Na niwawalang kabuluhan ang salita ng Dios ng inyong sali't-saling sabi, na inyong itinuro: at nagsisigawa kayo ng iba pang maraming bagay na kawangis nito. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>14 At muling pinalapit niya sa kaniya ang karamihan, at sinabi sa kanila, Pakinggan ninyong lahat ako, at inyong unawain: </li></ul>
 5. 5. John 8:32 <ul><li>At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohana'y magpapalaya sa inyo. </li></ul>
 6. 6. John 14:16 <ul><li>At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man, </li></ul>
 7. 7. Mark 11:23 <ul><li>Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sinomang magsabi sa bundok na ito, Mapataas ka at mapasugba ka sa dagat; at hindi magalinlangan sa kaniyang puso, kundi manampalataya na mangyayari ang sinabi niya; ay kakamtin niya yaon. </li></ul>
 8. 8. Matthew 24:13 <ul><li>Datapuwa't ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. </li></ul>
 9. 9. Romans 10:17 <ul><li>Kaya nga ang paniniwala'y nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Cristo. </li></ul>
 10. 10. Jeremiah 33:3 <ul><li>Tumawag ka sa akin, at ako'y sasagot sa iyo, at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay, at mahihirap na hindi mo nangalalaman. </li></ul>

×