Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pembudayaan ict di sekolah

3,058 views

Published on

 • Login to see the comments

Pembudayaan ict di sekolah

 1. 1. PRASARANA PENGAJARAN PEJABAT KEMAHIRAN DAN DAN DAN GURU DANKEMUDAHAN PEMBELAJARAN PENGKERANIAN JURUTEKNIK KURSUS PENYEBARAN SISTEM APLIKASI DAN MAKLUMAT ONLINE WEB DAN BLOG LADAP SEKOLAH PENDIDIKAN SEKOLAH
 2. 2. Prasarana dan kemudahan penting dalam membudayakan ICT di sekolah. Justeru, dengan adanya kemudahan prasarana (sambungan Internet, komputer, alat bantuan mengajar digital, pusat maklumat) serta pentadbiran yang cekap secara tidak langsung mampu melahirkan para pelajar yang celik teknologi maklumat (IT).
 3. 3. Guru-guru dapat meluaskan lagikonsep pembelajaran.Guru-guru dapat menyediakansuatu situasi pendidikan yangmencabar minda kepada muridcerdik yang memerlukan aktivitipengayaan.Berupaya meningkatkankefahaman dan penguasaanmurid terhadap pelajaran.Memberi peluang kepada muridbelajar secara berkesan denganbimbingan yang minimum sertameningkat kemahiran ICT.
 4. 4. HARI 7.45 8.15 8.45 9.15 9.45 10.15 10.45 11.05 11.35 12.05 12.35 1.05/MASA ISNIN BM PAI R MT T1 T5 T4SELASA E BM PS T6 T4 RABU SV KT H T6 T4KHAMIS BM KES DST A T2 T3 T2JUMAAT KES DSV MT T MT T2 T1 T6 T2
 5. 5. HARI 7.45 8.15 8.45 9.15 9.45 10.15 10.45 11.05 11.35 12.05 12.35 1.05/MASA ISNIN BM BI R MT T5 T3 T3SELASA PAI KES MT E DSV T1 T1 T5 T2 RABU KT PAI H MT T6 T6 T1KHAMIS BM BI A SV PS BI T3 T4 T5 T3 T6JUMAAT PAI BI PAI T DST T2 T5 T4 T1
 6. 6. Setiap organisasi memerlukankhidmat kerani dalammembantu menyusun aturpentadbiran sesebuahorganisasi. Khidmatperkeranian boleh dikatakansebagai nadi utama sesebuahorganisasi. Kerani yang bagusmempunyai kebolehanmenyelesaikan tugasannyadengan cekap dan efektif. MakaICT dapat membantu keranidan Pembantu Am Pejabatmenyelesaikan borang-borang, audit, tuntutan denganmudah, teratur, sistematik dancepat.
 7. 7. Guru ICT Juruteknik komputerEn Azzaruddin Bin Mat Pn Fazliana Bt Mohd Hairi
 8. 8. Bersesuaian dengan prinsipperkembangan profesionalberterusan (CPD), usaha lebihberkesan melalui Latihan DalamPerkhidmatan (LDP) perludigembleng bagi meningkatkanpengetahuan, kemahiran dankecekapan guru terlatih secaraberterusan untuk membangunkandiri menghadapi perubahandalam pendidikan. Sehubunganitu adalah wajar penggunaan ICTmerupakan medium utama untukmemantapkan penyampaianlatihan serta kursus untuk wargapendidik.
 9. 9. Secara umumnya, teknologimaklumat ialah suatu alatutama dalam era maklumat.Alat ini digunakan untukmencapai, menyimpan danmenyebar maklumatterutama maklumatberbentuk digital. Denganpenggunaan ICT, secaraautomatik pelbagaimaklumat boleh disebarkansecara mudah dan teratur.
 10. 10. • Meningkatkan validasi data • Memantau kerja-kerja masukan data • Memudahkan kerja-kerja pengurusan data • Masa akan datang (onhttp://sppbs.moe.gov.my/sppbs/ future) – Data online secara http://sapsnkra.moe.gov.my/ global – di antara penyelidik di dunia • Laporan individu/kumpulan – mengikut format, graf, aras normal untuk biomarker • Data online – boleh digunakan di mana-mana (global) http://nilam.tarantula.my/ http://emisonline.moe.gov.my/
 11. 11. http://skmatangjelutong.blogspot.com/ skmjelutong@ppdkerian.edu.my http://ppdkerian.edu.my
 12. 12. Adalah di harapkan dengan adanya pembudayaan ICT di sekolah, pihakwarga sekolah dapat mengamalkan dan mengambil manfaat dari strategi- strategi yang telah dirancang. Namun demikian, penambahbaikan dan pemurnian haruslah dilakukan secara berterusan mengikut keadaan sekolah. Sebagai warga pendidik kita seharusnya seiring dengan arus pemodenan dan menyahut seruan maklumat di hujung jari malah menerapkan nilai TMK di kalangan murid-murid sekolah. Kita juga harusberusaha memajukan diri dalam bidang komputer agar dapat melahirkan insan yang progresif dan kreatif seperti matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).
 13. 13. http://pelajaranperak.gov.my/v2/modules/news/article.php?storyid=97http://sppbs.moe.gov.my/sppbshttp://sapsnkra.moe.gov.myhttp://emisonline.moe.gov.myhttp://nilam.tarantula.myhttp://ppdkerian.edu.myhttp://anizyn.blogspot.com/2010/10/tanggungjawab-pengkeranian.htmlhttp://www.slideshare.net/shahwiran/penggunaan-ict-dalam-pp-presentationhttp://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2008&dt=0828&pub=Utusan_Malaysia&sec=Sains_%26_Teknologi&pg=st_01.htm

×