Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Updatesessie nieuwe kennis en tools voor verkeerstechniek (InfraTech 2015)

982 views

Published on

In deze sessie wordt u door CROW en partners bijgepraat over nieuwe ontwikkelingen, kennis en tools op het gebied van verkeerstechniek. Speciale aandacht is er voor basiskenmerken wegontwerp, basiskenmerken kruispunten en het nieuwe afwegingsmodel kruispunten. Daarnaast hoort u over de nieuwe richtlijn voor bebakening en markering, draagconstructies bewegwijzering en het handboek verkeerlichtenregelingen. Veel informatie, maar kort en krachtig gepresenteerd en samengevat in één interactieve sessie!

Meer informatie: http://www.crow.nl/vakgebieden/verkeer-en-vervoer/wegontwerp

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Updatesessie nieuwe kennis en tools voor verkeerstechniek (InfraTech 2015)

 1. 1. UPDATESESSIE: NIEUWE KENNIS EN TOOLS VERKEERSTECHNIEK Infratech, 22 januari 2015 1
 2. 2. PROGRAMMA 09.30 uur Introductie 09.35 uur Kennismodules door Frans Heijnis 09.45 uur Afwegingsmodel kruispunten door Frans Bekhuis 09.55 uur Basiskenmerken kruispunten en rotondes door John Boender 10.00 uur Kruispunten ETW binnen de bebouwde kom door Frans Heijnis 10.20 uur Kruispunt ETW buiten de kom bebouwde door Marleen Hovens 10.40 uur Rotondes door John Boender 11.00 uur Kruispunten met verkeerslichtenregeling door Emile Oostenbrink 11.20 uur Kruispuntverkenner door Frans Bekhuis 11.30 uur Sluiting 2
 3. 3. CROW KENNISBANK FRANS HEIJNIS Kennis toegankelijk via on line kennismodules • Wegontwerp Bibeko met ASVV • Wegontwerp Bubeko met HWO • Verkeersveiligheid en Toegankelijkheid • Meubilair en installaties • Parkeren • Fiets • Basisinformatie 3
 4. 4. CROW KENNISPRODUCTEN VERKEERSTECHNIEK Ontwerprichtlijnen: • Basiskenmerken wegontwerp – categorisering/inrichting wegen (P 315) • Basiskenmerken kruispunten en rotondes (publicatie in 2015) • Richtlijnen drempels, plateaus en uitritten (P 344) Richtlijnen voor inrichtings- en uitrustingselementen • Handleiding kwalitatief beheer verkeersborden (P 345) • Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2015 (P 207) • Specificaties voor verkeerskundige draagconstructies (verwacht in 2015) • Handboek verkeerslichtenregelingen 2014 (P 343) • Richtlijn bewegwijzering 2014 (P 322) 4
 5. 5. 5
 6. 6. AFWEGINGSMODEL KRUISPUNTEN Infratech 2015
 7. 7. AANLEIDING • Wegbeheerders hebben behoefte aan instrument om meest geschikte kruispuntvorm te bepalen • Wegbeheerders hebben in Bestuurlijk Koepel Overleg gevraagd kennislacunes bij kruispunten in te vullen. Eén van die lacunes is een stappenplan of proces om te komen tot een goede afweging • Een goede kruispuntvorm draagt bij aan de twee hoofddoelen van beleid van het Rijk en decentrale overheden: • een veilige afwikkeling van het verkeer • een vlotte afwikkeling van het verkeer 7
 8. 8. MEER VEILIGHEID OP KRUISPUNTEN • SWOV-studie: “Naar meer veiligheid op kruispunten” • Meest veilige kruispuntvormen: • 1. (turbo)rotondes • 2. kruispunt met voorrangsregeling • 3. kruispunt met verkeerslichtenregeling 8
 9. 9. 9
 10. 10. STAPPEN IN HET AFWEGINGSMODEL 10
 11. 11. 1. BEPAAL NOODZAAK KRUISPUNT • “Het beste kruispunt is geen kruispunt” • Afname doorstroming • Toename verkeersonveiligheid • Zoek naar alternatief op netwerkniveau • Combineren van aansluitingen 11
 12. 12. RESULTAAT STAP 1 • Inzicht in afstand tot andere kruispunten • Inzicht in mogelijkheden om aansluitingen of kruispunten te combineren • Inzicht in noodzaak voor kruispunt • Weloverwogen besluit dat kruispunt moet blijven of moet worden aangelegd. 12
 13. 13. 2. BEPAAL PASSENDE KRUISPUNTVORM (EN) • Welke kruispuntvormen passen bij wegcategorieën? • Welke kruispuntvormen kunnen het verkeer adequaat verwerken? 13
 14. 14. RESULTAAT STAP 2 • Inzicht in kruispuntvormen die passen bij wegcategorieën • Inzicht in kruispuntvormen die voldoende capaciteit hebben • Alleen kansrijke kruispuntvormen gaan mee naar stap 3. 14
 15. 15. 3. WEEG KRUISPUNTENVORMEN AF • Afweging op basis van verschillende criteria: • Capaciteit • Verkeersveiligheid • Modaliteiten op het kruispunt • Ruimtelijke inpassing • Impact op leefomgeving • Sturingsnoodzaak • Kosten 15
 16. 16. RESULTAAT STAP 3 • Inzicht in voor- en nadelen van kansrijke kruispuntvormen • Inzicht in voorkeursvariant(en) die nader uitgewerkt moet(en) worden 16
 17. 17. 4. WERK GEKOZEN KRUISPUNTVORM(EN) UIT • Gedetailleerde berekeningen • Schetsontwerp • Definitieve afweging (evt. opnieuw doorlopen van stap 3) 17
 18. 18. Voorbeelden kruispuntvormen 18
 19. 19. RESULTAAT STAP 4 • Verkeerskundig ontwerp van de voorkeursvariant • Inzicht in exacte kenmerken van de voorkeursvariant 19
 20. 20. STELLING AFWEGINGSMODEL Het juiste kruispunt op de juiste plaats vereist maatwerk via een gestructureerde aanpak 20
 21. 21. BASISKENMERKEN KRUISPUNTEN EN ROTONDES (JOHN BOENDER) Net als bij Basiskenmerken wegontwerp (wegvakken) in voorjaar 2015 ook Basiskenmerken kruispunten en rotondes Basiskenmerken altijd of nooit aanwezig bij type kruispunt: - herkenbaarheid kruispunttype - onderscheid andere typen - Juiste rijgedrag, grotere verkeersveiligheid - Vaststellen door Bestuurlijk Koepel Overleg (BKO): status! 21
 22. 22. KRUISPUNTEN ERFTOEGANGSWEGEN (ETW) BINNEN DE BEBOUWDE KOM - FRANS HEIJNIS vanuit een ‘klein kruispunt’ gedacht… …wat zijn de CROW kennisproducten/welke kennis is nodig: - bijvoorbeeld voor een gelijkwaardig kruispunt etw/bibeko? - voor een kruispunt gow/etw bibeko met voorrangsregeling? 22
 23. 23. 23
 24. 24. GELIJKWAARDIG KRUISPUNT ETW/BIBEKO Basiskenmerken zijn: • lengtemarkering/trottoirbanden • Doorzicht kruispunt • openbare verlichting aanwezig • elementenverharding/geen asfalt • Ontbreken van rijrichtingscheiding • Geen oversteekvoorziening • Geen fietsvoorziening 24
 25. 25. GELIJKWAARDIG KRUISPUNT ETW/BIBEKO (II) Hoe ziet het kruispunt er uit (omgevingskenmerken, inrichting)? • verblijfsgebied • auto’s en fietsers op de rijbaan • verkeer van rechts voorrang • verkeerstekens ontbreken • kruispuntplateau mogelijk 25
 26. 26. 26
 27. 27. KRUISPUNT GOW/ETW BIBEKO MET VOORRANGSREGELING Basiskenmerken: (aanrijrichting vanuit GOW of ETW bepaalt kenmerk) • Voorrangsregeling van kracht • Lengtemarkering aanwezig • Doorzicht kruispunt • Openbare verlichting verplicht • Onderscheid in verharding • Fietsvoorziening (aanrijden vanuit GOW) • Ontbreken OV-voorziening 27
 28. 28. KRUISPUNT GOW/ETW BIBEKO MET VOORRANGSREGELING Hoe ziet dit kruispunt er fysiek uit? - Toepassen snelheidsremmer voor het kruispunt - VRI ontbreekt - Bewegwijzering ‘in principe niet’ 28
 29. 29. 29
 30. 30. KRUISPUNT GOW/ETW BIBEKO MET UITRITCONSTRUCTIE Basiskenmerken:(aanrijrichting vanuit GOW of ETW bepaalt kenmerk) • Onderscheid in verharding • Fietsvoorziening (aanrij vanuit GOW) • Lengtemarkering of trottoirbanden • Openbare verlichting verplicht • OV-voorzieningen ontbreken • Voorrangsregeling • Richtingenkeuze ‘in principe niet’ • Doorzicht kruispunt 30
 31. 31. KRUISPUNT GOW/ETW BIBEKO MET UITRITCONSTRUCTIE Hoe kan het kruispunt er uit zien? • Uitritconstructie is herkenbaar • Aanvullende inrichtingselementen • Ontbreken VRI • Bewegwijzering ontbreekt 31
 32. 32. KRUISPUNTEN ERFTOEGANGSWEGEN (ETW) BUITEN DE BEBOUWDE KOM - MARLEEN HOVENS 32
 33. 33. KRUISPUNT ETW-ETW 33
 34. 34. ETW-ETW: MEEST EENVOUDIGE KRUISPUNT ? - beleid / visie? - welke aspecten spelen een rol? - fiets, landbouwverkeer, … - welke inrichtingselementen en wanneer? - verlichting, bewegwijzering, plateau - pro-actief, of reactief? - verlichting, plateau, bord gevaarlijk kruispunt, andere maatregelen? 34
 35. 35. KRUISPUNT GOW - ETW BUBEKO MET VOORRANGSREGELING 35
 36. 36. BASISKENMERKEN • Voorrangsregeling van kracht • Lengtemarkering aanwezig (bij ETW1 + GOW) • Doorzicht kruispunt • Openbare verlichting (bij voorkeur op ETW, verplicht op GOW) • Fietsvoorziening (op GOW) • Onderscheid in verharding (in principe niet) • Rijrichtingscheiding (op GOW) • Bewegwijzering (in principe niet) 36
 37. 37. 37
 38. 38. 38
 39. 39. ROTONDES (JOHN BOENDER) 39
 40. 40. BESCHIKBARE KENNIS Diverse kennisproducten: • Eenheid in rotondes (CROW-126) • Fietsoversteken op rotondes (CROW-126a) • Turborotondes (CROW 257) Hiermee zijn veel rotondes aangelegd in Nederland • Meer dan 3000 enkelstrooks rotondes • Ca. 260 turborotondes 40
 41. 41. GROTE DIVERSITEIT, BEHOEFTE AAN UNIFORMITEIT Vooral bij enkelstrooks rotondes grote diversiteit Wens Minister I&M: meer uniformiteit in rotondes • Herkenbaarheid, duidelijker voor weggebruiker, juiste gedrag, verkeersveiligheid vergroot • Basiskenmerken kruispunten en rotondes 41
 42. 42. Standaard enkelstrooks bibeko Standaard turborotonde fietsers ongelijkvloers Standaard enkelstrooks bubeko 42
 43. 43. BASISKENMERKEN ROTONDES (ALTIJD AANWEZIG) • Rijrichtingscheiding • Lengtemarkering of trottoirbanden • Openbare verlichting • Voetgangersoversteekplaats (VOP/zebra) (alleen bibeko) • Fietsvoorzieningen • Voorrangsregeling • Bewegwijzering 43
 44. 44. BASISKENMERKEN ROTONDES (NOOIT AANWEZIG) • Onderscheid in verharding • Voorzieningen VRI • Doorzicht kruispunt • In principe niet: snelheidsbeheersing 44
 45. 45. STELLINGEN 1 Door basiskenmerken komt er minder diversiteit in rotondes (of blijft maatwerk diversiteit vergroten?) 45
 46. 46. STELLINGEN 2 Een nieuw kruispunt in een netwerk van rotondes moet een rotonde zijn 46
 47. 47. STELLINGEN 3 Gelijkvloerse oversteken op turborotondes bibeko. Doen of niet doen? 47
 48. 48. STELLINGEN 4 Fietsers in of uit de voorrang? Maakt niet uit! Beide veiliger dan andere kruispuntoplossingen. 48
 49. 49. Emile Oostenbrink KRUISPUNTEN MET VERKEERSLICHTEN- REGELING 49
 50. 50. WAAROM VERKEERSLICHTEN? Beïnvloeden van gedrag van weggebruikers: • Vermijden ongevallen • Reguleren van conflicterende stromen • Prioriteit geven aan doelgroepen (fietsers, voetgangers of OV) • Aanpakken knelpunten luchtkwaliteit 50
 51. 51. REGELINGEN STEEDS COMPLEXER starre regeling per kruispunt verkeersafhankelijke regeling gecoördineerde regeling voor aantal kruispunten netwerkregeling voor heel gebied 51
 52. 52. • Alleen in gebiedsontsluitingswegen • RVV-borden B01 t/m B06 en markering/haaientanden • Altijd lengtemarkering-trottoirbanden • Altijd openbare verlichting • Nooit zebra’s (wel kanalisatiestrepen) • Fietsvoorzieningen op GOW • Altijd voorrangsregeling • Bij voorkeur bewegwijzering • Doorzicht kruispunt BASISKENMERKEN KRUISPUNT MET VRI BIBEKO 52
 53. 53. • Alleen in gebiedsontsluitingswegen • RVV-borden B01 t/m B06 en markering/haaientanden • Geen onderscheid in verharding • Altijd lengtemarkering-trottoirbanden • Altijd openbare verlichting • Nooit zebra’s (wel kanalisatiestrepen) • Altijd fietsvoorzieningen • Altijd voorrangsregeling • Bij voorkeur bewegwijzering • Doorzicht kruispunt BASISKENMERKEN KRUISPUNT MET VRI BUBEKO 53
 54. 54. KENNIS OVER VERKEERSLICHTEN 54
 55. 55. VRAAGSTUK HOE KUN JE KRUISPUNT ZO INRICHTEN DAT AUTO’S NIET MEER DOOR ROOD RIJDEN? 55
 56. 56. VRAAGSTUK WAT TE DOEN MET TOENEMEND AANTAL LANGZAME VOETGANGERS DIE OVERSTEKEN OP KRUISPUNT? 56
 57. 57. VRAAGSTUK WELKE KRUISPUNTVORM OP KRUISPUNTEN MET VEEL FIETSERS? 57
 58. 58. WEBTOOL KRUISPUNT VERKENNER Infratech 2015
 59. 59. WEBTOOL KRUISPUNTVERKENNER • Eenvoudige beslissingsondersteunende tool die gebruiksvriendelijk en transparant functioneert • Afwegingsmodel naar geschikte kruispuntvormen (met hun voor- en nadelen) en het doorverwijzen naar onderliggende kennisdocumenten • Afwegingsprocesmodel verloopt via de eerdergenoemde stappen • www.kruispuntverkenner.nl 59
 60. 60. 60
 61. 61. 61
 62. 62. RESULTAAT KRUISPUNTVERKENNER • Rapport/overzicht met de resultaten van de rekensessie met de tool • Resultaat geeft inzicht in de mogelijke kruispuntvormen en vormt de opmaat voor een nadere gedetailleerde uitwerking • Tool geeft snelle doorverwijzing naar onderliggende kennisdocumenten • In ontwikkeling: een databank met praktijkvoorbeelden als referentie 62
 63. 63. TOEKOMST • Webtool is een hulpmiddel in de dynamische omgeving van de wegbeheerder • Willen verder werken aan de verdere ontwikkeling van de tool, gebaseerd op wensen en ervaringen van de gebruikers • Praktijkervaringen delen en vastleggen, bv in een databank • Maar eerst kennismaken en aan de slag met de tool: www.kruispuntverkenner.nl 63
 64. 64. PROGRAMMA Kruispuntverkenner door Frans Bekhuis 64
 65. 65. SLUITING Meer weten over kennisproducten CROW? Bezoek onze stand in de centrale hal, standnummer P.400 65

×