Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BAHASA MELAYU KUNO
Kumpulan scttu
6B3

Annabel
Deepa
Suruthi
Syanfiah
Masyita
Dayana

Syazana
Ant
SEJARAI-l BAH/ —'S/ — MELAYU KUNO

a Pen hijmhan manusia secctr'c_1 besor'—besar‘an
ke epulauctn Melqyu telah dtlakukan ol...
C I Rl—C l Rt IVI/ ~| l LJSI/ ~ 7.. .’-wt/ -‘«. tI PU R

Memiliki peradaban yang cukup
baik. 

Memahami cara bertani, i|mu...
CIRI-CIRI MANUSIA ZAMAN KUNO

r Dibawa oleh pendatang-pendatang dari India. 
is Mempunyai sistem pemerintahan yang Iebih
m...
Bahasa Melayu Kuno mencapai kegemilangan

pada zaman kerajaan Sriwijaya. 

 Bahasa ini menjadi bahasa pentadbiran dan
/ in...
Sebab Bahasa Melayu mudah
diterima ialah: 

o Bersifat sederhana dan fleksibel iaitu mudah
menerima pengaruh Iuar. 

at Ti...
o Padaggzarnaan ini~, l<awasan. alam tjnelayu diperin tah oleh
beberapa buah kerajaaan Hindu dan Buddha. 

o Agama-agama d...
Keraj aan yang Wujud pada zaman Bahasa
Me1ayu. Kuno

1.Sumatera
l'c1‘11_ia;1t1 S11'1'j Ll_'Li
l''c1‘;1_i 4:111 Kc l“l’[Ll ...
Kerajaan Gangga Negara
11 | <erajaan Langkasuka

s Kerajaan Pan Pan
 | <erajaan Kedah Tua
BORNEO

a Kerajaan Kutai

r. -:1 Kerajaan Pu Ni

Kerajaan Banjar , 
 Kerajaan NagaranDaha
 Kerajaan Nagara Dipa , 

1?? ! ...
PENGARUH BAHASA SANSKRIT

'ahasa Ivielayu ku no banyalc cltpengaruI1toIel1 stsljem bahasa
Sattskril. 
Kebanya kan masyaral...
a)Terdapat penggunaan tulisan yang seragam . 

b)Penambahan kosa kata ke dalam bahasa
Melayu kuno. Contoh: 

~/ Syukasyi...
o Bukti sejarah tentang kewujudan Bahasa
Melayu di alam Melayu ialah batu bersurat. 

o Batu bersurat ditemui di Sumatera ...
CANDI

I Pengaruh Hindu dan seterusnya Buddha
amat kuat dalam bahasa dan budaya
pada zaman bahasa Melayu kuno. 

~ Banyak ...
Ciri-Ciri Bahasa Melayu Kuno

Pinjaman Bahasa Sanskrit
Bunyi (b) ialah (v). Contoh: (bu| an)jadi (vulan). 

Awalan (ber)...
a)Dosa-)Dosa
b)Dukka-)Duka
c)Deva-) Dewa
d)Rupa-)Rupa
e)Sansara-)Sengsara
Contoh Perkaitan Bahasa Melayu
Kuno clan Bahasa Melayu l/ Ioclen

Iifltist lel1w1l§tn1o ""fl]""" """l"yLl
C (-. L . L '

Xi...
0 Awalan ni- menjadi di-, iaitu penggunaan awalan
di- dalam bahasa Melayu moden sama dengan
awalan ni- dalam bahasa Melayu...
Mana1<aIa, awa1an mar- menjadi ber-. C’c_)ntoh: 

0

133113511 IIel; t_'tt lcuno ‘
marvanum
marvuat

BIIIILISEI IIeI;1_'u ...
TULISAN RENCONG

It Huruf Melayu tua yang banyak digunakan di Sumatera
Selatan (Bangkahulu dan hulu Palembang) serta
Minan...
TU LISAN PALAVA

*f~ Berasal daripada tulisan Hindu. 
->disebarl<an apabila pengaruh Hindu bertapak dialamt~i= =!. ;t, rL1...
TULISAN KAWI

1» Merupokon tulisctn Jowo kuno yong
wujud pada ctbod ke-8.

> Berasol dctripodo huruf Vongki
(Wenggi), iai...
Sekion, 

Terimo Kosih

4
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bahasa melayu kuno

13,026 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

Bahasa melayu kuno

 1. 1. BAHASA MELAYU KUNO Kumpulan scttu 6B3 Annabel Deepa Suruthi Syanfiah Masyita Dayana Syazana Ant
 2. 2. SEJARAI-l BAH/ —'S/ — MELAYU KUNO a Pen hijmhan manusia secctr'c_1 besor'—besar‘an ke epulauctn Melqyu telah dtlakukan oleh bangsa Austronesta ClCll“I Yunan. 9 Datcm dalam duo gelombong iaitu sekitor tahun 500 Sebelum Masiht don 1500 Sebelum Masihi.
 3. 3. C I Rl—C l Rt IVI/ ~| l LJSI/ ~ 7.. .’-wt/ -‘«. tI PU R Memiliki peradaban yang cukup baik. Memahami cara bertani, i|mu pelayaran dan ilmu astronomi. Memiliki sistem pemerintahan yang sederhana serta memiliki ketua pemimpin atau raja. Menggunakan bahasa Melayu purba. KW ' ' -v-. .. L
 4. 4. CIRI-CIRI MANUSIA ZAMAN KUNO r Dibawa oleh pendatang-pendatang dari India. is Mempunyai sistem pemerintahan yang Iebih matu. Dewawarman merupakan orang pertama yang memperkenalkan pemerintahan berkerajaan. DEL-*1./ C7WCIl'I77CII’i juga melanjutkan dan memajukan wilayah kekuasaan di bawah Aki Tirem. * Bahasa Melayu Purba ditukar menjadi Bahasa Melayu Kuno.
 5. 5. Bahasa Melayu Kuno mencapai kegemilangan pada zaman kerajaan Sriwijaya. Bahasa ini menjadi bahasa pentadbiran dan / inguafranca, iaitu bahasa yang digunakan sebagai perantaraan atau bahasa perhubungan antara orang yang berlainan bahasa. * Mereka yang bertutur dalam bahasa Melayu kuno pada zaman itu merangkumi kawasan Semenanjung Tanah Me| ayu, Kepu| auan Riau dan Sumatera.
 6. 6. Sebab Bahasa Melayu mudah diterima ialah: o Bersifat sederhana dan fleksibel iaitu mudah menerima pengaruh Iuar. at Tidak mementingkan perbezaan status dan taraf penggunaannya iaitu tidak terikat kepada perbezaan susun Iapis masyarakat. o Sistem dan struktur kata bahasa Iebih mudah berbanding bahasa seumpamanya seperti bahasa Jawa. ‘_
 7. 7. o Padaggzarnaan ini~, l<awasan. alam tjnelayu diperin tah oleh beberapa buah kerajaaan Hindu dan Buddha. o Agama-agama dharma disebarkan oleh pedagang- pedagang India yang belayar ke Nusantara. o Mengikut catatan pedagang lndia, kerajaan pertama di Nusantara ialah kerajaan Jawa Dwipa di Pulau Jawaéwujud sekitar tahun zoo Sebelum Masihi. o Mengikut Prasasti Yupa, kerajaan tertua di N usantara ialah kerajaan Kutaiéwujud 4.00 Sebelum Masihi. o Pada abad ke -7 dan ke-13,terdapat dua buah kerajaan yang besar iaitu kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. 0 Kerajaan Sriwijaya ialah kerajaan pertama yang menyatukan alam Melayu dan mernben tuk acuan budayanya sendiri. 0 Pengaruh Hindu bertahan sehingga penghujung abad ke—13 iaitu sebelurn agarna Islam rnengambil tempat dan memasuki Kepulauan Melayu melalui Sumatera.
 8. 8. Keraj aan yang Wujud pada zaman Bahasa Me1ayu. Kuno 1.Sumatera l'c1‘11_ia;1t1 S11'1'j Ll_'Li l''c1‘;1_i 4:111 Kc l“l’[Ll 11;; l’c1".1j;1;1t1 1iel;1ytt . lz1t11l1i l’ct‘t1j 212111 'i‘ul;1t1g Batmttig 2.Jawa i'c't';1_i;1L1t1 S11l;1l; ;1t1;tgL11';1 I'ct‘;1_i;1;1t1 Tztrttt11;1t1t1g;1t';1 I'ct';1j11;1t1 Suttclu Gilli! l1 l{ct';1_j;1;1t1 ls'l1;tt1;1 i{et';1j 111111 iiul i 11 :2, git I'c*1'z1j;1;1t1 Il'.1tz1t';1t1t l{Lm()
 9. 9. Kerajaan Gangga Negara 11 | <erajaan Langkasuka s Kerajaan Pan Pan | <erajaan Kedah Tua
 10. 10. BORNEO a Kerajaan Kutai r. -:1 Kerajaan Pu Ni Kerajaan Banjar , Kerajaan NagaranDaha Kerajaan Nagara Dipa , 1?? ! Kerajaan Tanjung , Puri ca: Kerajaanisarunai VIETNAM Kerajaan Champa
 11. 11. PENGARUH BAHASA SANSKRIT 'ahasa Ivielayu ku no banyalc cltpengaruI1toIel1 stsljem bahasa Sattskril. Kebanya kan masyaralcai Melayu kelika itu beragama Hindu dan bahasa Sanskrit menjadi bahasa golongan bangsawan serta mempunyai hierarki yang iinggi. Sifat bahasa Melayu yang mudah dilentur menyebablcannya diterima umum. Buktinya ialah; a) Pengaruh tulisan atau aksara Pallava clan Devanagari yang berasal dart India. b) Kata-kata clan rangkai kata pinjaman daripada bahasa Sans! -arit. c)Fonen1-fonem Sanskrit yang terdapal dalam sistem bahasa Melayu Kuno.
 12. 12. a)Terdapat penggunaan tulisan yang seragam . b)Penambahan kosa kata ke dalam bahasa Melayu kuno. Contoh: ~/ Syukasyitta 4 Athava ~/ Karana ~/ Tatakala 0 Bahasa Melayu kuno tidak mempunyai pengaruh Parsi atau Arab kerana hanya terdapat orang India yang beragama Hindu sahaja.
 13. 13. o Bukti sejarah tentang kewujudan Bahasa Melayu di alam Melayu ialah batu bersurat. o Batu bersurat ditemui di Sumatera dan Jawa. - Tulisan pada batu bersurat ialah aksara PaIava(berasa| dari selatan India) - Contoh batu bersurat yang ditemui: a)Batu Bersurat Kedukan Bukit di Palembang yang menggunakan Palava. b)Batu Bersurat Talang Tuwo di Palembang. c)Batu Bersurat Kota Kapur di Bangka. d)Batu Bersurat Karang Brahi di Jambi. e)Batu Bersurat Pagar Ruyung.
 14. 14. CANDI I Pengaruh Hindu dan seterusnya Buddha amat kuat dalam bahasa dan budaya pada zaman bahasa Melayu kuno. ~ Banyak candj yang dibina di alam Melayu dipengaruhi oleh budaya Hindu dan Buddha dari h1dia. Contoh: a) Candi di Lembah Bujang, SuInatera b)Candi di Muara Takus, Sumatera c)Candi dj Pagar Ruyung, Sun1ate1‘a cI)Candi Borobudu1', PuIau Jawa e)Candi Prambanan, Pulau Iawa
 15. 15. Ciri-Ciri Bahasa Melayu Kuno Pinjaman Bahasa Sanskrit Bunyi (b) ialah (v). Contoh: (bu| an)jadi (vulan). Awalan (ber) ialah (mar). Contoh (berlepas) jadi (marlapas) Awalan (di) ialah (ni). Contoh (diperbuat)jadi (niparvuat). Terda pat perkataan bahasa Melayu moden tidak menggunakan huruf(h) tetapi bahasa Melayu kuno ada huruf (h). Contoh: samuha(semua) dan sahaya(saya). Kerajaan Melayu Kuno yang menggunakan bahasa Melayu Kuno ialah Sriwijaya , Funan dan Majapahit
 16. 16. a)Dosa-)Dosa b)Dukka-)Duka c)Deva-) Dewa d)Rupa-)Rupa e)Sansara-)Sengsara
 17. 17. Contoh Perkaitan Bahasa Melayu Kuno clan Bahasa Melayu l/ Ioclen Iifltist lel1w1l§tn1o ""fl]""" """l"yLl C (-. L . L ' Xioden ° nasyik ° asyik *1 mamava * membawa ° saribu 1* seribu ° dangan * dengan '5 Vanakna ° Banyaknya °ko ske
 18. 18. 0 Awalan ni- menjadi di-, iaitu penggunaan awalan di- dalam bahasa Melayu moden sama dengan awalan ni- dalam bahasa Melayu kuno, manakala awalan diper- sama dengan nipar-. Contoh: Bahasa Melayu kuno -) Bahasa Melayu moden nimakan -) dimakan nirninumna -) diminumnya
 19. 19. Mana1<aIa, awa1an mar- menjadi ber-. C’c_)ntoh: 0 133113511 IIel; t_'tt lcuno ‘ marvanum marvuat BIIIILISEI IIeI;1_'u ntoden berbangun berbuat Akhiran -na menjadi —n ya . ContoI1: Baltrtsn IIel;1_'u l{III1() ViI1ina vantalna BEIIIIISLI IIeI;1_'tt ntnden bininya bantalnya
 20. 20. TULISAN RENCONG It Huruf Melayu tua yang banyak digunakan di Sumatera Selatan (Bangkahulu dan hulu Palembang) serta Minangkabau. Cl Kekal hingga abad ke-18,(sebe| um Belanda menjajah Indonesia). CI Huruf yang digunakan oleh orang—orang Melayu pada zaman purba ialah huruf yang tertua, iaitu menyerupai bentuk huruf- huruf Rencong atau Rencang, Kawi dan Lampung. Cl Kajian menunjukkan bahawa huruf-huruf tersebut ada kaitan dengan huruf orang—orang Kemboja pada zaman purba. Cl Orang-orang Melayu kuno menulis huruf-huruf di atas kuIit- kulit kayu, daun-daun lontar, kepingan-kepingan Iogam dan pada batu-batu bersurat. Cl Tulisan kuno ini telah dijumpai pada tahun 1892 di sebatang tiang batu di Kata Kapur, iaitu dl Banska
 21. 21. TU LISAN PALAVA *f~ Berasal daripada tulisan Hindu. ->disebarl<an apabila pengaruh Hindu bertapak dialamt~i= =!. ;t, rL1. Digunakan bagi menulis persuratan bahasa Melayu ; :.. (la; zaman bahasa I/ lelayu kuno. Penyebaran tulisan dan bahasa Hindu ini hanya is-= +t. ::cl dalam kalangan golongan istana dan bangsawan sahat. Bukti penggunaan tulisan Palava terdapat pad. .. -. rt. yuu (liang batu persembahan) atau prasasti di daerah I. »itt. :1:‘. ;t l<; :man. 2* Yupa menggunakan aksara Palava dalam balm 2:1 Sanskrit yang dijumpai oleh pekerja topografi Belanda Igtliun 1879. ~2‘ 7 yupa tersebut kini berada di Muzium II. .u, :»; .al Jakarta. Yupa ini menceritakan pencapaian Raja zwarwan, cucu Kudungga.
 22. 22. TULISAN KAWI 1» Merupokon tulisctn Jowo kuno yong wujud pada ctbod ke-8. > Berasol dctripodo huruf Vongki (Wenggi), iaitu huruf yang dlbOWO oleh orctng-orctng India dori Coromctndel. > Huruf ini Ienyctp pctdo tohcin I400 I - .
 23. 23. Sekion, Terimo Kosih 4

×