Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El coneixement introduccio

2,708 views

Published on

Introducció al coneixement

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

El coneixement introduccio

  1. 1. EL CONEIXEMENT
  2. 2. El coneixement: què és La teoria del coneixement (gnoseologia o epistemologia) és la disciplina filosòfica que intenta definir: 1.Què és el coneixement (coneixem només els humans o també els animals?) 2.El procés de formació del coneixement (coneixem a través dels sentits o a través de la raó?) 3.Els límits del coneixement (podem realment conéixer les coses? Es possible un coneixement objectiu?) 4.Els tipus de coneixements (és el mateix coneixement que saber? I que opinió? o creença?)
  3. 3. Coneixement: relació entre un subjecte i un objecte en la qual el primer obté informació del segon. L’objecte és aquella part de la realitat susceptible de ser captada per les nostres estructures cognitives. El subjecte designa l’individu que pretén conéixer. Posseix unes estructures cognitives que configuren les possibilitats de conéixer l’obejcte. El coneixement és el resultat del procés d’aprehensió de l’objecte per part del subjecte. Es una representació mental de la realitat. El coneixement: què és
  4. 4. Conèixer a algú OBJECTE: l’individu que es presenta davant nostre: persona humana, amb una determinada configuració anatómica, morfològica, etc. SUBJECTE: individu dotat d’estructures cognitives que permeten rebre i processar la informació provinent de l’objecte: i) Hardware: òrgans, sistema nerviós ii) Software: processament de la informació sensorial, memòria.
  5. 5. OBJECTE: els estímuls que es presenta davant nostre: una determinada olor. SUBJECTE: individu dotat d’estructures cognitives que permeten rebre i processar la informació provinent de l’objecte: i) Hardware: òrgans, sistema nerviós ii) Software: processament de la informació sensorial, memòria. Detectar droga
  6. 6. El gos sap que l’objecte és cocaïna… Però no sap que la cocaïna és això
  7. 7. Identificar un producte OBJECTE: el gràfic en forma de barres negres SUBJECTE: individu dotat d’estructures cognitives que permeten rebre i processar la informació provinent de l’objecte: i) Hardware: làser (scaner), decodificador, cable o antena wifi, ordinador. ii) Software: decodificador, base de dades.
  8. 8. Les màquines poden conèixer el món extern, però es poden conèixer a si mateixes? Tenen les màquines autoconciència?

×