Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Retroaccio

18 views

Published on

Retroacció en les tasques comentaris intercalats

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Retroaccio

  1. 1. Funció de retroacció en lesFunció de retroacció en les tasques: comentaris intercalats
  2. 2. A l’hora d’avaluar una tasca o un qüestionari no només podem triar diferents modalitats de qualificació, sinó que també hi podem incorporar informació complementària útil per a l’estudiant: pauta de correció, correcció dels errors, justificació de la resposta correcta, etc. En aquesta presentació ens ocuparem del recurs de la retroacció
  3. 3. Un cop hem creat una tasca, hem d’entrar en l’apartat de tipus de retroacció Ens ocuparem de 4 modalitats de retroacció: 1. Comentaris intercalats 2. Comentaris de retroalimentació 3. PDF amb comentaris 4. Fitxers de retroalimentació
  4. 4. COMENTARIS INTERCALATS
  5. 5. En revisar les tasques trameses, fem clic en qualificació i podem accedir als comentaris intercalats
  6. 6. Aquesta és la resposta que ha enviat l’alumne Aquesta és la retroacció de comentaris intercalats que nosaltres podem fer
  7. 7. Aquest és el comentari final que veu l’alumne

×