Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

QUÀ TẶNG THÁNG 11: TÔI CHUYỂN ĐỔI

Tôi Chuyển Đổi:
Khóa học không dành cho tất cả mọi sinh viên.
Vì sao?

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

QUÀ TẶNG THÁNG 11: TÔI CHUYỂN ĐỔI

  1. 1. Ạ Ă 48;- IA Ịw v R `“lęv -` V , r' ` .*ắ L " “fea ìę`*rí^V . A _W ầ ĩ Ệ”-“'ự' ĨỸMỔÚẸ ÌII ỀĨẦỶẠVÍ m - 'lc .ừm iữXiI°lìỂ`ừ`ỈlíỆìl)í-ỀỂ VW FL
  2. 2. ' m l L: :llr'a 'ỈÊ`-Ĩu` ỉlíll S-wAYvlEINAMiì ýl`lề
  3. 3. - Kịălxĩảg `.øs.J`Ìc, ('èíị._ỳ J/ Ĩ rlì ÍÌỄll*'~'ỄEl ỉlíll [ấỹ Ĩ.`r..ửử*ử`ỂẨ..Ĩ.`r. Cồn †hiế† để HỌC vờ LAM S-WAY VIEĨ NẮMỉỈ` lkĩ
  4. 4. ợ fl}ì E:: llFĩV'Ễu` ỈIÍĨI ęịnh viêrl, Nhờn ýiê_n i~I.ì:`.ỉvì CUOI ívỉơl 1:9! I..g*Ệ*.í`.*ì S-WAY VIET NẮM'IỊ íPĩ4%
  5. 5. Vượ† quơ, PI-IỎE~!G I.ỗ.is! (04 bưóc) † fl}ì E:: l""ỄE ‹ ỉlíll TUÔQ †hủấ í~[GU`n'Eí~! Ĩ`;*Ẫ'.C S-WAY VIET NẮM=:Ị in!
  6. 6. HIỂU * wu *- II' Ã . ” Ỷ H~ í Ừ F sqlượcve BANTHẮN ĐỐI Mợi Ệ TU DUY vờ KY NẮNG ' 0 l'lỊlẾ:,ll'l:^IZi.lÍẵ TƯ VẨN CÓC Văn đê vẽ TU DUY vờ ĐỊNH HUỐNG ĩhẻ ITCH ĐIỂM ỆÍIÌ ÉỈỈỂ ÍFĨáĩắ.Ị.ị Hỉlll ảhom ęẵo c NG Đ NG ° S-WAY E Giõy CHỦNG NHẬN HỌC BỖNG S-WAY VIET NẮM °1”NH Ỉlỹỉij
  7. 7. H Íl}ì E:: IPĩN'Ễi ỊIÍÌ1 Vượ† quơ vòng PI-lỎE~!G í»ỗĨi`F -9 [I :.I 1114.' I Ị nếu KHÔNG †Uôn †hủ .CỚC nguyên †ỡC. Ạ ŕ S-WAY VIET NẮM'Iĩ lĨĩi
  8. 8. Ĩí'IỊì.ì~!ỉ<S FUR Ị-lSĨỆí°ỊIí-ỊG Hẩf tL"4F“_""` . `- Ì4.ị ‹ .K :l1 igỗr 'ñy Ề . ‹*ỈẸĨ3ỉỄr*à P Ĩ kạfẩw Ìẵựỳ cũng tụ EP S-ì.v=.'ixY Viẹĩ ỉv!amn ắì. Ỉ`: ỈlỈn1ỉIỊiN WĨẨÊỂIỊHL H.lị.r-Ỉlửỉ Ĩl ìĩ.ỉlÍIỶI.H Ị%ÌịNlẸìi.Ậ ầ.ĨẺặŕq1 lL'ẵí¶ĩ" lìÍl!.:“ấẫẫl[ ÀĨỊIí!IŨỀXÌ'u'ỉ?ì.ỊỊỸl1uẵỊ,nẠIIllN:HĨlll!Jg

×